DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 523 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NHIỆM KỲ VIII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số:  523 /QĐ-HĐTS ngày 26/10/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 13 Vị
    Hòa thượng Thích Đức Thanh
 Hòa thượng Thích Tâm Thọ
 Hòa thượng Thích Lưu Hòa
 Hòa thượng Thích Chơn Tế
    Hòa thượng Thích Tánh Tịnh
      Hòa thượng Thích Thanh Liên
       Hòa thượng Thích Giác Quang
      Hòa thượng Thích Quán Hạnh
Hòa thượng Thích Từ Vân
           Hòa thượng Thích Quang Nhuận 
Hòa thượng Thích Hải Ấn
         Hòa thượng Thích Chơn Hương
       Hòa thượng Thích Quán Chơn.
B. BAN TRỊ SỰ: 69 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Khế Chơn Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Huệ Phước Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
HT. Thích Giác Đạo Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
HT. Thích Phước Minh Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Tịnh Quang Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Pháp Tông Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Thanh Hòa Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thường Chiếu Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Lương Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Nguyên Đạt Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Nguyên Thành Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Thế Trang Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Kiên Tuệ Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Phước Nghiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Thiền Trí Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Tư Chánh Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ Phó Thư ký – Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Chí Viên Phó Thư ký – Phó Văn phòng
 1.  
NS. Thích nữ Bích Châu Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Minh Đạt Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Quang Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:  42 Vị
 1.  
HT. Thích Thông Đạt Ủy viên
 1.  
TT. Thích Nguyên Minh Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tuệ Vân Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thế Thanh Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Hạnh Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tịnh Thường Ủy viên
 1.  
TT. Thích Hải Đức Ủy viên
 1.  
TT. Thích Kiên Niệm Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thông Mãn Ủy viên
 1.  
TT. Thích Hoằng Mãn Ủy viên
 1.  
TT. Thích Ngộ Tùng Ủy viên
 1.  
TT. Thích Không Nhiên Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Tuệ Ủy viên
 1.  
TT. Thích Phước Thông Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Chiếu Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Điền Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Tuệ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chính Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Bửu Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Phương Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Như Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Minh Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Quang Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Tuệ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huyền Ngộ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Mỹ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nguyện Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chuẩn Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Tịnh Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thường Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thuần Châu Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chánh Đạo Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hữu Đức Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Thuận Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Ngộ Tâm Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiền Ngộ Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hương Yên Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Giải Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Trần Bạch Nhật Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Lê Quang Cự Ủy viên
III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ:  06 Vị
 1.  
TT. Thích Hồng Tuệ Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Trọng Ủy viên Dự khuyết
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Ngọc Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Tuệ Uyển Ủy viên Dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Trần Thúc Phúc Ủy viên Dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Trần Quang Nhật An Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  523 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  26 tháng 10 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 116/BTG-PNV ngày 24/10/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ tờ trình số 174/TTr-BTS ngày 26/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 13 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 69 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 42 vị, Ủy viên Dự khuyết: 06 vị) do Hòa thượng Thích Khế Chơn làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Thừa Thiên Huế “để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :          /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 12 năm 2022

 
 

Quyết định này đã hủy

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 145/BTG-PNV ngày 12/12/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ tờ trình số 240/TTr-BTS ngày 09/12/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027) như sau:
             + Điểu chỉnh chức danh:
- Đại đức Thích Thiện Tuệ, Phó Thư ký – Chánh Văn phòng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát;
- Thượng tọa Thích Tâm Chiếu, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự lên Ủy viên Thường trực;
- Thượng tọa Thích Hồng Tuệ, Ủy viên dự khuyết, Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử lên Ủy viên chính thức;
- Đại đức Thích Huệ Trọng, Ủy viên dự khuyết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội lên Ủy viên chính thức;
- Ni sư Thích nữ Hạnh Ngọc, Sư cô Thích nữ Tuệ Uyển, Cư sĩ Trần Quang Nhật An đồng Ủy viên dự khuyết lên Ủy viên chính thức.
+ Bổ sung nhân sự:
- Thượng tọa Thích Trí Đăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ;
- Sư cô Thích nữ Liên Trí, Sư cô Thích nữ Như Huệ, Ni sư Thích nữ Huệ Hải đồng Nhân viên Văn phòng tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027)  
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Thừa Thiên Huế “để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây