DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 151 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TÂY NINH
NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 151 /QĐ-HĐTS ngày 08/4/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
 1. Hòa thượng Thích Thông Nghiêm
 2. Hòa thượng Thích Diệu Khánh
 3. Hòa thượng Thích Minh Nhân.
B. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:
 1. Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa
 2. Ni trưởng Thích nữ Hường Liên
 3. Ni trưởng Thích nữ Tôn Liên
 4. Ni trưởng Thích nữ Châu Liên
 5. Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên
 6. Ni trưởng Thích nữ Thảo Liên.
C. BAN TRỊ SỰ:
I. BAN THƯỜNG TRỰC:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
Hòa thượng Thích Niệm Thới
(Phạm Đình Khương)
1949 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Huệ Tâm
(Chế Hoàng Minh)
1952 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo  dục Phật giáo
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hậu
(Phạm Văn Phúc)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tấn
(Nguyễn Tin)
1973 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
NS. Thích nữ Tâm Liên
(Nguyễn Thị Đông)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Chơn
(Phạm Ngọc Tâm)
1979 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thức
(Phạm Hợi)
1970 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Đạo
(Bùi Văn Lâm)
1976 Phó Thư ký 1 – Chánh Văn phòng,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thiện
(Hồ Thị Làm)
1955 Phó Thư ký 2
 1.  
TT. Thích Hoằng Dự
(Tô Hoằng Dự)
1964 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Thiện Trí
(Nguyễn Trọng Trí)
1976 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Bình
(Lê Minh Hiền)
1975 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
(Chế Phước Vinh)
1979 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Lâm
(Đào Hữu Anh)
1970 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hải
(Phạm Thị Thu Hà)
1956 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Liên
(Nguyễn Thị Liên)
1964 Thủ quỹ
 1.  
TT. Thích Thiện Âm
(Nguyễn Thanh Nhã)
1968 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Trần Hoàng Tân)
1985 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đạo
(Lê Huỳnh Hậu)
1993 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Hoằng Tân
(Mai Trường Tiên)
1983 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Đức
(Trần Thị Tuyết Hồng)
1971 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Ngân
(Trịnh Thị Ngân)
1979 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Thiện Hiếu
(Nguyễn Văn Dàng)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Đạt
(Huỳnh Tấn Đạt)
1978 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Quang
(Lê Văn Huỳnh)
1965 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Chơn
(Chế Hoàng Tùng)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thạnh
(Võ Văn Rốp)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Minh
(Lê Phước Vân)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Viên
(Nguyễn Hữu Tiền)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tựu
(Huỳnh Văn Phúc)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Tâm
(Lê Tấn Hiệp)
1979 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Huệ Trí
(Chế Hữu Tài)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Tâm
(Võ Hoàng Phi)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Nao Honl
(Nao Honl)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hướng
(Võ Văn Vững)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Bình
(Tăng Văn Nhân)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Quang
(Nguyễn Văn Sương)
1954 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Quang
(Nguyễn Tấn Phát)
2001 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Ngộ
(Lê Văn Đông)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Thạch
(Trần Quốc Thái)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Hảo
(Lê Tấn Em)
1993 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Liên
(Trần Thị Ngọc Mai)
1978 Ủy viên
 
 1.  
NS. Thích nữ Ngôn Liên
(Phạm Thị Kim Luyến)
1973 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Ngọc Liên
(Nguyễn Thị Thùy Nhân)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Đồng Lạc
(Nguyễn Thị Duy An)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nghiêm Liên
(Hoàng Thị Thịnh)
1977 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Thanh
(Lê Thị Như Hương)
1978 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Uyển Châu
(Nguyễn Thị Ngọc Tiên)
1992 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Duyên Liên
(Dương Thị Mỹ Duyên)
1974 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nhàn Liên
(Dương Thị Lài)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tấn
(Trần Thị Thương Quê Hương)
1976 Ủy viên
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 151 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 696/SNV-BTGDT ngày 01/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ tờ trình số 50/TT-BTS ngày 05/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 03 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 06 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 51 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 22 vị, Ủy viên: 29 vị, do Hòa thượng Thích Niệm Thới làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Tây Ninh“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây