DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 167/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 167/QĐ-HĐTS ngày 11/4/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng AggaJàti (Dương Nhơn)
 2. Hòa thượng Rakkhita Dhammo (Thạch Huôn)
 3. Hòa thượng Thích Minh Hồng (Lê Văn Hoàng)
 4. Hòa thượng Akesmunikosathero (Thạch Sách)
 5. Hòa thượng Sathispalo (Sơn Suôl)
 6. Hòa thượng Therapanho (Thạch Thi)
 7. Hòa thượng Thích Trí Phát (Cao Văn Chương)
 8. Hòa thượng Thích Trí Huệ (Dương Văn Mẫu)
 9. Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông)
 10. Hòa thượng Ratana Sôvană (Kim Rêne).
B. BAN TRỊ SỰ:
I. BAN THƯỜNG TRỰC:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
Hòa thượng Vi Ni Ya Tha Ro
(Tăng Nô)
1942 Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Minh Hạnh
(Tô Văn Lập)
1964 Phó Trưởng ban Thường trực BTS,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Thiện Thạnh
(Nguyễn Văn Tốt)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Minh Thành
(Nguyễn Văn Chiến)
1953 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
HT. So Vanh Nã Panh Nha
(Trần Kiến Quốc)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
HT. Ratana Panno
(Thạch Sông)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Minh Phúc
(Huỳnh Tòng Phong)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Nhựt Quang
(Ung Văn Chính)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. ChanhTêsThê PanhNha
(Lý Đức)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Thanh Lập
(Trần Đức Thân)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nguyện
(Trương Văn Pháp)
1977 Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
TT. Dhamma Palo
(Trần Văn Tha)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Trung Túc
(Trần Văn Liêm)
1973 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Huệ Nghiêm
(Văn Công Luận)
1971 Trưởng ban Kinh tế Tài chính
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Quy
(Thích Minh Quy)
1981 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Tâm Thành
(Lưu Minh Nhứt)
1975 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Định Hương
(Nguyễn Khương Phụng)
1969 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Kiến
(Trần Khánh Hiếu)
1982 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Viên Trung
(Lâm Thị Mỹ Ngọc)
1960 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
HT. Khànhtắp Pidô
(Trần Sia)
1958 Ủy viên Thường trực
 1.  
HT. Chêtă Năthê
(Dương Nê)
1955 Ủy viên Thường trực
 1.  
HT. Dutănhennô
(Lâm Sương)
1960 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. SachChăsNon KolĐaRaNaRich
(Thạch Bonl)
1965 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Rămoni Panha
(Lý Hải)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. TếSaRa NắTheRô
(Thạch Thươl)
1973 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Anhta Panhnhô
(Lý Sà Rên)
1966 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Minh
(Ung Văn Hiện)
1971 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đạt
(Nguyễn Văn Dũng)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Châu
(Lê Thị Bảo Thơ)
1974 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Trung Đa
(Trần Văn Qui)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Dhamma Thero
(Thạch Pích)
1966 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Lệ Phát
(Thạch Lộc)
1964 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Phước Duyên
(Võ Văn Thành)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. A KesRisSô
(Lý Đen)
1964 Ủy viên
 1.  
TT. So Van Năs Panh Nha
(Sơn Thươl)
1970 Ủy viên
 1.  
TT. Sô Wana Panhnha
(Kim Xua)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Thành
(Liêu Minh Trung)
1966 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thomes Thero
(Sơn Hoàng)
1962 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Prumes Thero
(Lâm Hiệp)
1960 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Chotanh Nhenô
(Liêu Huyền)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Rămoni Panhnha
(Sơn Lợi)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Thạnh
(Ung Văn Thương)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Sô Wana Panhnho
(Danh Suông)
 1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Telaka Dhammo
(Sơn Minh Hiền)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Sơn
(Nguyễn Minh Sơn)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Konta Viro
(Sơn Sang)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Trọng
(Trần Sơn Thạnh)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Chiếu
(Nguyễn Thanh Quang)
1961 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Trí
(Nguyễn Hoàng Duy)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hảo
(Nguyễn Văn Thạnh)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Lộc
(Nguyễn Hồng Lịnh)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Kanta Silo
(Tăng Hoành Na)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Gunkaro
(Lý Thành)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. A This Panh Nhô
(Lý Đa)
1979 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hiệp Liên
(Nguyễn Thị Gẫm)
1965 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Liên
(Lý Thị Lã)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Minh Hiếu
(Lưu Thị Mỹ Duyên)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Hà
(Quách Thị Kim Loan)
1983 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Hậu
(Trần Thơm Diệu)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Tâm
(Đàm Thị Thanh)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Thuận
(Phan Thị Thủy)
1991 Ủy viên
 
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Phúc
(Lưu Mỹ Ngọc)
1972 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Định Phương
(Mã Tố Phương)
1953 Ủy viên
III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hòa
(Ung Văn Vẹn)
1988 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Bửu
(Nguyễn Văn Dũ)
1979 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Tường
(Huỳnh Quốc Quang)
1990 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Ý
(Lê Minh Thịnh)
1980 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Hữu
(Võ Minh Phụng)
1973 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Định
(Nguyễn Văn Kiên)
1992 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Từ
(Nguyễn Đình Sinh)
1979 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Hưng Tuệ
(Lê Văn Thuận)
1988 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thiện
(Phan Việt Kháng)
1986 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Thiên Đăng
(Ngô Thanh Tùng)
1996 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Yasa Palô
(Ngô Văn Ly)
1992 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Bamothi Sangkho
(Thạch Liên)
1983 Ủy viên dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 167 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 642/SNV-TG ngày 24/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ đề nghị số 042/ĐN-BTS ngày 01/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 10 thành viên Ban Chứng minh; 75 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 29 vị, Ủy viên: 34 vị, Ủy viên Dự khuyết: 12 vị), do Hòa thượng Vi Ni Ya Tha Ro (Tăng Nô) làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Sóc Trăng“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây