DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 221/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 221/QĐ-HĐTS ngày 04/5/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 04 Vị
 1. Hòa thượng Thích Hạnh Lạc
 2. Hòa thượng Thích An Điền
 3. Hòa thượng Thích Trí Thắng
 4. Hòa thượng Thích Huệ Đạt.
B. BAN TRỊ SỰ: 41 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thông Hội
(Nguyễn Ngọc Long)
1953 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huy
(Phạm Ngọc Minh)
1962 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Pháp
(Võ Văn Đề)
1978 Phó Trưởng ban Trị sự,
Phó Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Như Tiến
(Phạm Quang Quyền)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Phước
(Lê Văn Lợi)
1979 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Tâm Lạc
(Đinh Quang Lân)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Pháp
(Nguyễn Văn Hạnh)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
(Nguyễn Nhựt Thanh)
1982 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Triết
(Lê Quang Thắng)
1995 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Trực
(Huỳnh Văn Tín)
1971 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Đồng Kim
(Nguyễn Thị Trang)
1970 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Nhân
(Trương Công Tâm)
1977 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trung
(Đặng Tấn Bình)
1977 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Nguyên Bình
(Phan Văn Út)
1977 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tiến
(Lê Văn Dũng)
1977 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Kiên
(Đặng Ngọc Hiếu)
1982 Trưởng ban Thông Tin Truyền thông
 1.  
SC. Thích nữ Liên Nhàn
(Phạm Thị Ngọc)
1966 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Thông Tuệ
(Nguyễn Thị Thu Loan)
1971 Phó Trưởng ban Văn hóa,
Phụ trách Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Chánh Định
(Phạm Thị Luật)
1960 Phụ trách Ni giới
 1.  
TT. Thích Giác Châu
(Võ Đình Tâm)
1964 Trưởng Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ
 1.  
Cư sĩ Tâm Tựu
(Nguyễn Lai)
1962 Phó TB. Thông tin Truyền thông,
Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 20 Vị
 1.  
TT. Thích Tâm Bửu
(Võ Đình Quảng)
1972 Ủy viên Ban Trị sự,
Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
SC. Thích nữ Uyên Liên
(Nguyễn Thị Hồng Thu)
1973 Ủy viên Ban Trị sự.
Phó Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
TT. Thích Tâm Quang
(Võ Trọng Nhân)
1974 Ủy viên Ban Trị sự,
Phó Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Nguyên Toàn
(Nguyễn Ba)
1972 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Thiền
(Trần Anh Tuấn)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Tấn
(Trương Cừ)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Tâm Phát
(Lâm Duy Tuấn)
1972 Ủy viên Bna Trị sự
 1.  
TT. Thích Nguyên Đạo
(Huỳnh Văn Hùng)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Dũng
(Đồng Quốc Mãnh)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Thuận
(Trần Ngọc Trình)
1978 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Bảo
(Trần Minh Hoàng)
1992 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Mẫn
(Huỳnh Ngọc Cần)
1967 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Chánh
(Trịnh Ngọc Phát)
1993 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Như
(Nguyễn Thị Xuyến)
1972 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Đạt
(Nguyễn Duy Sinh)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Long Trụ
(Nguyễn Khắc Ưng)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Viên Đạo
(Tu Tâm)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trí
(Lê Tấn Dũng)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đức
(Nguyễn Thanh Hải)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Kim
(Huỳnh Ngọc Thạch)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 221 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 5 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 585/SNV-TG ngày 15/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ tờ trình số 144/TTr-BTS ngày 04/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ VI (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 41 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 20 vị) do Hòa thượng Thích Thông Hội làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Quảng Ngãi“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây