DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 481 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 481 /QĐ-HĐTS ngày 04/10/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 06 Vị
Hòa thượng Thích Thiện Thành
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
Hòa thượng Thích Hạnh Chơn
Hòa thượng Thích Huệ Thông
Hòa thượng Thích Hạnh Hoa
Hòa thượng Thích Phước Châu.
B. BAN TRỊ SỰ: 68 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 19 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Phước Minh
(Lê Thụy Kim Sơn)
1961 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Hạnh Nhẫn
(Nguyễn Viết Mua)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Đồng Nguyện
(Lê Công Cẩn)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Viên Trừng
(Hồ Văn Bông)
1965 Phó Trưởng ban,
Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Quán
(Phan Văn Lại)
1983 Phó Chánh Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Lưu
(Nguyễn Hiếu)
1981 Phó Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Chánh Huệ
(Nguyễn Thanh Sơn)
1967 Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 
 1.  
TT. Thích Như Giải
(Nguyễn Đức Toán)
1966 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Tịnh Châu
(Phạm Văn Cẩm)
1976 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Giác Nhẫn
(Hồ Phụng)
1975 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Huệ Phát
(Lê Phước Tấn)
1969 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh,
Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Huệ Trí
(Lê Viết Phương)
1975 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Thiện
(Đoàn Công Tùng)
1983 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Hải
(Nguyễn Bá Hùng)
1984 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Lý
(Phạm Văn Luận)
1983 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NT. Thích nữ Chúng Liên
(Lê Thụy Như Hoa)
1954 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Viên Tánh
(Nguyễn Văn Tình)
1973 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Thông
(Trần Văn Định)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
NT. Thích nữ Giải Thiện
(Lương Thị Bê)
1953 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:  44 Vị
 1.  
TT. Thích Giác Tấn
(Ngô Kim Sáu)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Thông
(Võ Văn Thảo)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chánh Niệm
(Nguyễn Thái)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Quả
(Nguyễn Hữu Tín)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huệ
(Nguyễn Viết Sanh)
1973 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Lạc
(Lương Văn Tươi)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Mãn
(Phạm Tấn Sáu)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bảo Tuyền
(Lê Văn Hùng)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng An
(Nguyễn Lợi)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Phước
(Nguyễn Thành Công)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Minh
(Trần Thiên Hương)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
(Phạm Hai)
1955 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hòa
(Trần Ngọc Thuận)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Khiêm
(Nguyễn Văn Tuấn)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thông
(Hoàng Đức Trí)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Huy
(Nguyễn Hữu Nhật)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Thanh
(Huynh Trình)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Ngộ
(Lưu Phước Hạnh)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Hiệp
(Nguyễn Luyện)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hiện Thể
(Nguyễn Bá Nhất)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thánh Nhẫn
(Nguyễn Duy Cường)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiền
(Lê Văn Chi)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Tâm
(Huỳnh Văn Đủ)
1987 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nhân
(Võ Minh Đức)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Nhẫn
(Nguyễn Quốc Dũng)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Thiện
(Nguyễn Phước Minh)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Nhiên
(Nguyễn Thanh Nhi)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm
(Nguyễn Tấn Pháp)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hiển
(Lê Văn Phước)
1995 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiền
(Đỗ Vũ Phương)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Pháp Trung
(Phan Văn Quang)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bảo Ân
(Lê Văn Thắng)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Bình
(Trần Văn Quốc Thịnh)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Tịnh
(Ngô Tấn Tiện)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Pháp
(Nguyễn Mai Nguyên Vân)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bảo Hưng
(Nguyễn Hoàng Việt)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Vân
(Trần Quang Trang Vũ)
1992 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Thắng
(Trần Văn Vui)
1977 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Lý
(Võ Thị Diệu Huệ)
1975 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Như
(Trương Thị Lan)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nguyệt Chiếu
(Trương Thị Kim Yến)
1971 Ủy viên
 
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Pháp
(Trần Thị Như Giang)
1977 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hoa Thanh
(Nguyễn Thị Tâm)
1977 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ  Đồng Thanh
(Nguyễn Công Thành)
1958 Ủy viên
II. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ:  05 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Khâm
(Nguyễn Đức Phụng)
1971 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Minh
(Đoàn Quang Hùng)
1983 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Tánh
(Đỗ Thanh Vũ)
1988 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Pháp Hạnh
(Nguyễn Văn Lượng)
1994 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Liên Phúc
(Nguyễn Thị Hằng)
1983 Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 481 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 10 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 121/BTG-NV ngày 08/9/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ tờ trình số 02/TTr/BTS ngày 25/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ VI (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 19 vị, Ủy viên: 44 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Phước Minh làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Quảng Nam“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây