DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 243 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NINH THUẬN
NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 243 /QĐ-HĐTS ngày 18/5/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 02 Vị
 1. Hòa thượng Thích Đồng Tâm
 2. Hòa thượng Thích Như Thanh
B. CỐ VẤN BAN TRỊ SỰ: 01 Vị
 1. Thượng tọa Thích Thiện Tiến
C. BAN TRỊ SỰ: 64 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 23 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Hạnh Thể
(Trần Văn Hùng)
1961 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Hạnh Huệ
(Phạm Hữu Quý)
1964 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
TT. Thích Minh Tánh
(Đỗ Ngọc Chí Toàn)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Tâm Ngọc
(Phạm Văn Châu)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Thông Tánh
(Nguyễn Văn Dũng)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Thông Huệ
(Bùi Hữu Hòa)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Niệm
(Võ Văn Mười)
1976 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Đức Hải
(Trần Thị Mai)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Quang
(Huỳnh Hồng Hoàng)
1978 Phó Thư ký – Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Ngộ
(Võ Tuấn Mẫn)
1987 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Thiện Niệm
(Võ Văn Dọng)
1961 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Hạnh Tú
(Châu Ngọc Thạnh)
1967 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Ngộ
(Cao Thành Hải)
1976 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Chánh
(Nguyễn Văn Tuất)
1970 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Huấn
(Nguyễn Văn Giáo)
1979 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
NS. Thích nữ Đức Thịnh
(Phạm Thj Thu Thái)
1970 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Thể
(Nguyễn Thị Chung)
1961 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Liên Tuyền
(Nguyễn Thị Tiên)
1966 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
SC. Thích nữ Như Chơn
(Đỗ Thị Long)
1969 Ủy viên Thường trực,
Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Hạnh Luân
(Trần Văn Thuận)
1967 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Hạnh Từ
(Trần Minh Hậu)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Giác
(Phạm Như Thi)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Hạnh
(Nguyễn Văn Nhàn)
1964 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN: 37 Vị
 1.  
TT. Thích Thông Trí
(Trương Tấn Tâm)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Hòa
(Trần Văn Thanh)
1973 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Bửu
(Nguyễn Văn Đồng)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Quang
(Trần Văn Dũng)
1966 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Tường
(Nguyễn Văn Phòng)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Huy
(Lê Quang)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Thuận
(Nguyễn Bảo Hòa)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Từ
(Nguyễn Minh Cảnh)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Quốc
(Nguyễn Thanh Thái)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nguyên
(Đinh Văn Sơn)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Tùng
(Lê Đến)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Lý
(Võ Đình Sự)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Minh
(Võ Xuân)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Lợi
(Đặng Minh Thắng)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Đàn
(Đặng Lâm)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Hiển
(Đặng Thanh Vinh)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thức
(Tô Văn Quyến)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Đình
(Trương Ngọc Hòa)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Thủ
(Đoàn Văn Ngọ)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Phước
(Trương Công Thương)
1991 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Mẫn
(Nguyễn Thị Thanh Lộc)
1965 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Bảo
(Đoàn Thị Hoa)
1956 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Thắng
(Trịnh Thị Mỹ Hạnh)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Đức Diệu
(Phạm Thị Thu Tiết)
1968 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tịnh Huy
(Bùi Thị Cúc)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Huy
(Nguyễn Thị Hòa)
1969 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Hiền
(Phạm Thị Mỹ Dung)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thuần Hạnh
(Dương Thị Định)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. TN Chơn Nhân
(Đào Thị Hà)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Tạng
(Nguyễn Thị Hà)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Tánh
(Trần Thị Như Rơi)
1968 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Thành
(Võ Thị Hồng Đào)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thánh Trang
(Đỗ Thị Thúy Vân)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Lệ Hòa
(Thái Thị Hiệp)
1984 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thanh Tuệ
(Mai Thị Mỹ Linh)
1991 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Đan
(Võ Thị Tuyết Sương)
1987 Ủy viên
 1.  
Phật tử Thị Lộc
(Hồ Văn Tài)
1973 Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 04 VỊ
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Đạt
(Ka Tơ Hạnh)
1994 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Liên Hảo
(Nguyễn Thị Giao)
1967 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Minh Hạnh
(Văn Thị Nhung)
1970 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Nhãn
(Phạm Thị Diễm)
1987 Ủy viên dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 243 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  18 tháng 5 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1361/SNV-TG ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ tờ trình số 56/TT/BTS/NT ngày 11/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 01 thành viên Ban Cố vấn; 64 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 23 vị, Ủy viên: 37 vị, Ủy viên dự khuyết: 04 vị) do Hòa thượng Thích Hạnh Thể làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Ninh Thuận“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây