DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 312 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 312 /QĐ-HĐTS ngày 24/6/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Hoằng Chánh
 2. Hòa thượng Thích Thiện Huệ
 3. Hòa thượng Thích Huệ Hồng
 4. Hòa thượng Thích Giác Nguyên
 5. Hòa thượng Thích Thiện Tài
 6. Hòa thượng Thích Quảng Ý.
B. BAN TRỊ SỰ:
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 26 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Minh Thiện
(Trương Ngọc Toàn)
1954 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Quảng Tâm
(Nguyễn Minh Tiến)
1961 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
HT. Thích Tắc Phi
(Cao Tâm Giới)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Minh Thọ
(Huỳnh Văn Phước)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Đức Hoàng
(Nguyễn Văn Nhanh)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Lệ Trí
(Du Đức Dũng)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Duyên
(Võ Thế Hữu)
1980 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Ngôn
(Võ Trí Nguyên)
1980 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
NT. Thích nữ Tuệ Đăng
(Đặng Thị Phú Quí)
1950 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NT. Thích nữ Gương Liên
(Hồ Thị Lệ)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
NT. Thích nữ Như Tâm
(Phạm Thị Lang)
1957 Phó Trưởng ban, Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Danh
(Tạ Văn Tuấn)
1980 Phó Chánh Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Nhuận Thành
(Nguyễn Văn Cường)
1975 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích An Nhựt
(Trương Văn Tấn)
1981 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Cường
(Lê Thanh Hùng)
1977 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thông
(Huỳnh Quang Chiến)
1979 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NS. Thích nữ Bảo Giác
(Nguyễn Thị Thủy)
1970 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Lệ Tấn
(Võ Văn Dực)
1950 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích An Khang
(Trần Thanh Sơn)
1973 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Minh
(Nguyễn Văn Nghiêm)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Hóa Minh
(Phạm Hoàng Khải)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hiền
(Lê Minh Đức)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Dũng
(Hà Kim Hùng)
1980 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Nguyễn Minh Cơ)
1981 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Huệ
(Cao Thị Kim Dung)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
Cư sĩ Lệ Kiệt
(Đoàn Văn Tuấn)
1981 Phó Chánh Thư ký
II. ỦY VIÊN: 37 vị
 1.  
TT. Thích An Trung
(Nguyễn Hữu Nghĩa)
1972 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Trung
(Lê Tấn Phong)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Lệ Thông
(Lê Văn Hơn)
1971 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Huệ PHát
(Lê Quang Hùng)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tắc Nguyên
(Nguyễn Phi Long)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Quang
(Nguyễn Văn Út)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện An
(Nguyễn Văn Vững)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đức
(Đặng Minh Trí)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hướng
(Nguyễn Văn Phương)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Ngôn
(Hà Văn Dũng)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Khoa
(Huỳnh Văn Chương)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh An
(Lê Cảnh Đỉnh)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tâm
(Trần Ngọc Hương)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Phúc
(Phan Tấn Lộc)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hội
(Huỳnh Phúc Hải)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Văn Trí)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Chơn
(Lê Văn Trung)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thanh
(Hồ Ngọc Phúc)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Nguyên
(Nguyễn Thành Luân)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trực
(Huỳnh Văn Trực)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Huệ
(Nguyễn Văn Trí)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Lộc
(Lê Hoàng Ân)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Quang
(Dương Quang Triệu)
1995 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Huệ
(Nguyễn Văn Nam)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Điền
(Nguyễn Văn Hải)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Phước
(Nguyễn Xuân Cảnh)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Lê Vũ Phương)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Giác
(Nguyễn Thành Năng)
1979 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Phước
(Trần Kim Hoa)
1961 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Ánh Liên
(Dương Thị Thu Trang)
1961 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Cảnh
(Nguyễn Ngọc Thảo)
1974 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Huệ
(Lê Thị Kim Hồng)
1966 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Liên
(Nguyễn Thị Xuân Lan)
1962 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Thuận
(Nguyễn Thị Mỹ Phương)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ An Thi
(Trương Thị Bé)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Phước
(Nguyễn Thị Tuyết Sương)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Huê
(Nguyễn Thị Huệ Thư)
1989 Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 05 vị
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tịnh
(Nguyễn Hữu Duy)
1992 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Sơn
(Nguyễn Xuân Hải)
1970 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ An Hương
(Trần Thị Thúy Hằng)
1982 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Đức
(Dương Thị Ngọc Oanh)
1974 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Như
(Đặng Thị Cẩm Vân)
1976 Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 312/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1399/SNV-TG ngày 11/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Long An;
Căn cứ tờ trình số 033/BTS-VP ngày 20/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 26 vị, Ủy viên: 37 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Minh Thiện làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Long An“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây