DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 559 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 559 /QĐ-HĐTS ngày 12/11/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Thanh từ
 2. Hòa thượng Thích Giác Ngộ
 3. Hòa thượng Thích Minh Bá
 4. Hòa thượng Thích Minh An
 5. Hòa thượng Thích Minh Chiếu
 6. Hòa thượng Thích Thái Thuận
 7. Hòa thượng Thích Toại Châu.
B. BAN TRỊ SỰ: 65 vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 27 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thanh Tân
(Lê Trung Bính)
1957 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Giác Cảnh
(Trần Thanh Cảnh)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
HT. Thích Viên Thanh
(Nguyễn Ngọc Lam)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Viên Như
(Hoàng Hùng)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
HT. Thích Tâm Vị
(Nguyễn Quới)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Thanh Nhật
(Trần Thanh Quang)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Minh Tâm
(Nguyễn Đình Nam)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Minh Nhựt
(Nguyễn Minh Dũng)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Vạn Trí
(Phan Vũ Nhẫn)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NT. Thích nữ Như Phú
(Nguyễn Thị Thi)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Định Minh
(Lê Thanh Bình)
1974 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Linh Toàn
(Lê Ái Hoàng)
1963 Phó Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
TT. Thích Huệ Đăng
(Lê Khương)
1953 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Minh Tánh
(Phạm Nguyễn Hoàng Minh)
1970 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Khai
(Lê Thị Thương)
1973 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Đại
(Đào Tấn Bé)
1978 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Tịnh
(Trần Thị Xuân)
1957 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Phương Quy
(Nguyễn Trọng Hơn)
1968 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Minh Quảng
(Phan Bá Tâm)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Nguyên Tâm
(Nguyễn Tín)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Văn
(Trần Đình Dũng)
1976 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Như Trấn
(Nguyễn Thái Hòa)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Minh
(Nguyễn Khắc Kỷ)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Như Kiên
(Đinh Văn Ngoãn)
1973 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Đồng Tâm
(Lê Ngọc Hòa)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thể
(Phan Bá Hùng Bình)
1983 Ủy viên Thường trực,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Hòa
(Lê Quý Tính)
1982 Ủy viên Thường trực,
Phó Văn phòng Ban Trị sự

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 34 vị
 1.  
TT. Thích Minh Chánh
(Tôn Thất Hồng)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thái Kỉnh
(Mai Văn Luận)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Thanh
(Nguyễn Văn Thảo)
1975 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Hiền Liên
(Phan Thị Chánh)
1959 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Duyên
(Trần Văn Hiền)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tĩnh Tuệ
(Võ Hữu Phước)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hoằng Ngộ
(Bùi Đức Chiến)
1986 Ủy viên,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Định
(Nguyễn Tiến Lực)
1986 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Nhẫn
(Lê Thị Quý)
1971 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Từ Nhơn
(Nguyễn Tấn Lang)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Hiếu
(Trần Việt Hùng)
1988 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Phúc
(Nguyễn Thị Mai)
1956 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Khánh
(Nguyễn Thanh Bình)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Thành
(Ngô Lộc)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Viên
(Trương Đỗ Đình Luân)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Trí
(Trần Anh Dũng)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Định
(Huỳnh Thanh Phong)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Huyền
(Đỗ Phú Dương)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Tấn
(Trần Đình Toản)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Bảo
(Huỳnh Ngọc Viện)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Hoan
(Nguyễn Thanh Việt)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tín
(Hồ Ngọc Phương)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Châu
(Võ Bá Ngọc)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Lực
(Đinh Tuấn Anh)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Minh
(Huỳnh Quốc Cường)
1978 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Như Tín
(Phạm Trung Nghĩa)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Linh Trí
(Trần Chính Đức)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trí
(Nguyễn Anh Dũng)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Hào
(Phạm Xuân Tuấn)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tánh
(Mai Ngọc Bằng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhất Phước
(Nguyễn Công Tín)
1984 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Ngọc Văn
(Nguyễn Thị Lang)
1965 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Minh
(Hồng Minh Tâm)
1962 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Mãn Từ Anh
(Bùi Thị Huệ)
1961 Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 04 vị
 1.  
NS. Thích nữ Tịnh An
(Trần Thị Thẩm)
1967 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thức
(Nguyễn Trần Tân)
1993 Ủy viên dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Tịnh Thuyền
(Lê Từ Như Bình Định)
1960 Ủy viên dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Quảng Tánh
(Trần Lê Hải Long)
1984 Ủy viên dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :             /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1148/SNV-BTG ngày 20/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ tờ trình số 526/TTr-BTS ngày 28/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 07 thành viên Ban Chứng minh; 65 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 27 vị, Ủy viên: 34 vị, Ủy viên Dự khuyết: 04 vị), do Hòa thượng Thích Thanh Tân làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Lâm Đồng“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 559 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ sung nhân sự Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ tờ trình số 76/TTr-BTS ngày 27/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chấp thuận bổ sung Thượng tọa PANNAMUNI, thế danh Trần Sone, sinh năm 1965. Hiện là Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ nhiệm kỳ X (2022 – 2027), đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ.
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và Thượng tọa Trần Sone chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Cần Thơ“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây