DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KON TUM NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 374 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KON TUM
NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 374 /QĐ-HĐTS ngày 05/8/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 01 Vị
Hòa thượng Thích Chánh Quang
B. BAN TRỊ SỰ: 43 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 20 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Quảng Xả
(Nguyễn Đức Thọ)
1946 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Nhuận Bảo
(Huỳnh Ngọc Quốc)
1968 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Nhơn
(Mai Chức Năng)
1978 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thông
(Hà Văn Khai)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
NS. Thích nữ Diện Liên
(Trần Thị Tố Nga)
1953 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Pháp
(Nguyễn Ngọc Quý)
1976 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Đồng Nguyện
(Đoàn Văn Khoa)
1968 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Quang Hạnh
(Mai Văn Phúc)
1968 Trưởng ban Kinh tế Tài chính
 1.  
TT. Thích Giác Bửu
(Đỗ Hữu Phước)
1963 Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Quang
(Đoàn Hồng Nhật)
1984 Trưởng ban Văn hóa
 
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Thạnh
(Phạm Văn Cường)
1976 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thành
(Nguyễn Văn Đạo)
1980 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tú
(Nguyễn Thanh Tuấn)
1982 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tâm
(Trần Nguyên Công Lý)
1983 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
NS. Thích nữ Liên Nhân
(Lâm Thị Ngọc Hiền)
1970 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Chúc Giác
(Lê Thị Luyện)
1968 Ủy viên Thường trực,
Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hiển
(Huỳnh Công Lý)
1989 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thiện
(Nguyễn Xuân Thành)
1996 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trí
(Phan Văn Lanh)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giải Trí
(Nguyễn Minh)
1965 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 23 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Toàn
(Trịnh Thanh Phước)
1996 Ủy viên,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Lực
(Trần Đình Định)
1990 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nhuận Phúc
(Nguyễn Thị Thanh Xuân)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Độ
(Trần Công Lành)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiện
(Trần Ngọc Ẩn)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Dương
(Hồ Văn Ánh)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Văn
(Phan Văn Thi)
1988 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Vinh
(Võ Như Quý)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Kính
(Nguyễn Trung Thành)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Tri
(Nguyễn Ngọc Dang)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Giáo
(Trần Thanh Tuyên)
1998 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thịnh
(Lê Hữu Huỳnh Hưng)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Khoa
(Hà Văn Trưởng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thị Thời
(Nguyễn Sanh)
1980 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Tâm
(Trần Thị Nghĩa)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Minh Liên
(Nguyễn Thị Ngọc Vân)
1961 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Đào
(Trần Thị Gái)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Nhu
(Đỗ Thị Hòa)
1972 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thị Hoàng
(Nguyễn Văn Tiên)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đồng Vinh
(Đàm Văn Ca)
1957 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Nhật
(Trần Ngọc Tín)
1968 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Duyên
(A Chuít)
1979 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Hoa
(Y Myưr)
1965 Ủy viên
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 374/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 8 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kon Tum
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1816/SNV-TG ngày 26/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;
Căn cứ tờ trình số 04/TT-BTS ngày 27/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ VI (2022 – 2027), gồm 01 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 43 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 20 vị, Ủy viên: 23 vị) do Hòa thượng Thích Quảng Xả làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Kon Tum“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây