DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 272 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 272 /QĐ-HĐTS ngày 02/6/2022)

A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Huyền Thông
 2. Hòa thượng Danh Nhuôn
 3. Hòa thượng Thích Minh Nhuần
 4. Hòa thượng Thích Minh Bửu
 5. Hòa thượng Thích Minh Tông.
B. BAN TRỊ SỰ:
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 28 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Bruhma Thero
(Danh Đổng)
1951 Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Minh Nhẫn
(Từ Thành Đạt)
1972 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Brhuma Panna
(Danh Lân)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự
(Đặc trách Nam tông)
 1.  
HT. Thích Giác Nghiêm
(Nguyễn Tấn Tạo)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự
(Đặc trách Khất sĩ)
 1.  
TT. Labhapunno
(Danh Phản)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Buddhasarano
(Danh Liêm)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Minh Tiến
(Phan Hữu Liêm)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Phước Thắng
(Diệp Đức Cường)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giác dục Phật giáo
 
 1.  
TT. Thích Huệ Tâm
(Nguyễn Phước Thành)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NT. Thích nữ Như Thiện
(Trần Kim Phượng)
1950 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Nhu Liên
(Ngô Thị Thu Vân)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự,
Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Trí
(Nguyễn Thanh Lâm)
1984 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Tánh
(Nguyễn Quốc Khanh)
1989 Phó Thư ký - Chánh VP BTS,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thành
(Trần Văn Kiệt)
1972 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thân
(Đặng Thông Quang)
1974 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tài
(Lê Tấn Khuê)
1989 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Dũng
(Võ Văn Thuận)
1976 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Giải
(Nguyễn Quốc Minh)
1960 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Định
(Ong Tý Thành)
1984 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Thiện Nhựt
(Nguyễn Văn Tùng)
1965 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Thiện Thành
(Phan Văn Thành)
1970 Ủy viên Thường trực,
Trưởng ban Kiểm Tăng
 1.  
HT. Canda Thero
(Lý Long Công Danh)
1962 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Sudhamma Panno
(Danh Cảnh)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Silasuddho
(Danh Hùng)
1987 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
TT. Pannadipo
(Danh Dổ)
1956 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Nathadhammo
(Danh Nâng)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Thiền
(La Sơn Tiền)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hải
(Trương Minh Chiến)
1988 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN: 35 vị
 1.  
HT. Bhada Panna
(Trần Phương)
1954 Ủy viên
 1.  
TT. Gadhammo
(Danh Cường)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Khải
(Nguyễn Vũ Linh)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiên Minh
(Danh Chiêu)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Phúc
(Phạm Rô Buôl)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Minh
(Tiêu Hòa)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Như
(Lê Văn Dành)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thanh
(Khưu Sĩ Tiến)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Thường
(Nguyễn Tấn Phát)
1996 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hậu
(Lê Minh Hùng)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hảo
(Đàm Hồng Phúc)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Yasayato
(Danh Hữu Giang)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Dhamma Palo
(Danh Thuyền)
1995 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Huệ
(Trần Thị Ní)
1955 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Phương Liên
(Nguyễn Thị Tuyết Phương)
1965 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thể Liên
(Trương Thị Bĩ)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huyền Thanh
(Phạm Thị Mỹ)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thoại Liên
(Đặng Thị Hoa)
1966 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Kim
(Trần Thị Phương Chi)
1956 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tánh
(Nguyễn Thị Anh Đào)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Trang
(Lâm Ngọc Thệ)
1977 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Phalasuvanna
(Danh Sol)
1963 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tejapanno
(Danh Đồng)
1992 Ủy viên
 1.  
TT. Jiyasuddho
(Danh Chui)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Chấn
(Bùi Bá Hùng)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Siripanna
(Danh Quol)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Aggha Dhammo
(Danh Út)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thành
(Lê Văn Của)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thuận
(Lý Khánh Linh)
1998 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hiếu
(Trần Phước Ân)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đắc
(Hà Như Ý)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hội
(Lâm Chí Lĩnh)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Thiền
(Thái Hồng Sinh)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Kính
(Nguyễn Đăng Khoa)
1984 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Thiện
(Trần Thị Ngọc Diễm)
1972 Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 05 vị
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Minh
(Huỳnh Công Hoàng)
1972 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Lâm
(Phan Thanh Tùng)
1977 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Jotepanno
(Danh Dung)
1977 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thanakamo
(Danh Tài)
1986 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Dhamma Nando
(En Thunh)
1988 Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 272 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 587, /SNV-TG ngày 09/5/2022 và 643/SNV-TG ngày 17/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ tờ trình số 028/CV/BTS ngày 01/6/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 05 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 28 vị, Ủy viên: 35 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Bruhma Thero (Danh Đổng) làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Kiên Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây