DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 387 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA
NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 387 /QĐ-HĐTS ngày 10/8/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 06 Vị
 1. Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm
 2. Hòa thượng Thích Quảng Thiện
 3. Hòa thượng Thích Nguyên Quang
 4. Hòa thượng Thích Minh Châu
 5. Hòa thượng Thích Trừng Giác
 6. Hòa thượng Thích Giác Dũng.
B. BAN TRỊ SỰ (65 thành viên)
I. BAN THƯỜNG TRỰC (23 thành viên)
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Minh Thông
(Nguyễn Văn Kiệt)
1949 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giác dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Trừng Thi
(Nguyễn Sàng)
1958 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Đức Thành
(Nguyễn Công Nhẫn)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Nhật Hiếu
(Phan Gia Hạnh)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thiện Phước
(Hoàng Ngọc Hải)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự,
kiêm Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Giác Tài
(Hồ Văn Anh)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Ký
(Nguyễn Tấn Thuật)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Đăng
(Trần Quang Huy)
1977 Phó Thư ký,
Chành Văn phòng Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Chúc Long
(Nguyễn Hoa Hưng)
1960 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Huệ Giáo
(Nguyễn Công Minh)
1967 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thành
(Lý Trung Hoàng)
1972 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Trần Quốc Thanh)
1968 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Tri
(Ngô Đăng Tiến)
1976 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Giác Nghĩa
(Lê Văn Xuân)
1970 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Pháp
(Nguyễn Phi Hiền)
1978 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NT. Thích nữ Diệu Phúc
(Lê Thị Châu)
1957 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Phương
(Hồ Thị Thanh Nga)
1970 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Giác Không
(Nguyễn Chúc Chơn)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Nhuận Đức
(Trịnh Huyền Tân)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Tâm Phước
(Võ Thành Tâm)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Tâm Như
(Nguyễn Phúc Thuần)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thông
(Nguyễn Ngọc Thanh)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Chơn Toàn
(Hồ Thị Kim Phụng)
1972 Trưởng Phân ban Ni giới
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 39 Vị
 1.  
TT. Thích Thông Huệ
(Bùi Hữu Hòa)
1961 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Thọ
(Phạm Phong)
1962 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Tri
(Thái Cao Tường)
1967 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Huệ
(Hoàng Ngọc Ẩn)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Từ
(Dương Minh Đức)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thịnh
(Nguyễn Văn Cường)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Pháp
(Hồ Đình Toàn)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Sơn
(Nguyễn Trắng)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Giác Hạnh
(Trần Xuân Cư)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Niệm
(Phạm Văn Thắng)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Dưỡng
(Phạm Huân)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nhãn
(Phan Ngọc Đây)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hoằng Tuệ
(Võ Hết)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tôn
(Hà Hữu Quý)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trực
(Nguyễn Tấn Trung)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhựt Lâm
(Nguyễn Ngọc Thọ)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trừng Minh
(Huỳnh Kim Hữu)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Kiến
(Đỗ Văn Đăng)
1977 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Nhuận Thông
(Trương Đình Nha)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Chánh
(Nguyễn Ngọc Xuống)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hậu
(Đào Như Nhơn)
1973 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Hải
(Đỗ Minh Hổ)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
(Phùng Văn Nghị)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Nhã
(Trịnh Hoài Phong)
1992 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Phúc
(Vũ Thị Hồng Huệ)
1959 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Châu
(Trần Thị Thầm)
1960 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tịnh Nguyên
(Trần Thị Tỷ)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Viên Nhàn
(Nguyễn Thị Thu Anh)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Lệ Nhật
(Thái Như Hạ)
1982 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Viên Toàn
(Nguyễn Thị Thùy Trang)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chánh Quang
(Nguyễn Thị Diệu)
1970 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Đoan
(Đặng Thị Tý)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ánh Liên
(Đỗ Thị Hồng)
1975 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Như Phước
(Trần Sơn)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Định
(Trương Thị Nam)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thọ Huệ
(Võ Thị Thu Lan)
1955 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Thành
(Nguyễn Thanh Lịch)
1957 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhật Chơn
(Nguyễn Thái Học)
1961 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Cường
(Trần Văn Hùng)
1958 Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ: 03 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Chánh
(Nguyễn Văn Nam)
1982 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Nhơn
(Nguyễn Văn Mãnh)
1980 Ủy viên dự khuyết
 1.  
NS. Thích nữ Thông Tường
(Nguyễn Thị Nhàn)
1968 Ủy viên dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 387 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 170/BTG-PG ngày 18/7/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ tờ trình số 137/BTS-VP ngày 05/8/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, V/v ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 65 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 23 thành viên, Ủy viên: 39 thành viên, Ủy viên dự khuyết: 03 thành viên) do Hòa thượng Thích Minh Thông  làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Khánh Hòa“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn


 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây