DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HẬU GIANG NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 237 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HẬU GIANG
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 237 /QĐ-HĐTS ngày 14/5/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 04 Vị
 1. Hòa thượng Thích Huệ Hóa
 2. Hòa thượng Thích Giác Giàu
 3. Hòa thượng Thích Huệ Sanh
 4. Hòa thượng Thích Thiện Huệ.
B. BAN TRỊ SỰ: 53 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 19 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Phước Thành
(Đoàn Minh Trí)
1965 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Thông Hạnh
(Nguyễn Văn Sơn)
1962 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Dũng
(Nguyễn Thanh Dũng)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thiran Nano
(Danh Tuấn)
1981 Phó Trưởng ban Trị sự
Đặc trách PG Nam tông Khmer
 1.  
NT. Thích nữ Chí Liên
(Nguyễn Thị Thủy)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Đức
(Đoàn Văn Cảnh)
1991 Phó Thư ký,
kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nguyên
(Phan Tấn Lợi)
1993 Phó Thư ký,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Thiện Kim
(Nguyễn Văn Ngọc)
1958 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
TT. Thích Chiếu Dụng
(Trần Trung)
1969 Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Đạo Như
(Võ Trung Hiền)
1972 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Phạm Hữu Nghĩa)
1963 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thiền
(Ngô Minh Vương)
1969 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phước
(Đặng Minh Phước)
1980 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Nghiêm
(Nguyễn Văn Hòa)
1973 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Nhựt
(Phan Hạnh Phương)
1981 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Ngọc
(Nguyễn Thị Tươi)
1962 Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Nguyện
(Phạm Thị Thủy)
1962 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
NT. Thích nữ Như Thân
(Lâm Thị Hương)
1957 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Trí
(Lương Văn Đây)
1963 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 34 Vị
 1.  
TT. Thiên Bảo
(Lý Điền)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hiển
(Đoàn Văn Vinh)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tịnh
(Huỳnh Thiện Tính)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Sonana Jota
(Danh Thanh)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thiền
(Nguyễn Lâm Sơn)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước An
(Nguyễn Văn Đậm)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Độ
(Nguyễn Văn Đa)
1981 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Thuận
(Dương Văn Nghị)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Nhuận
(Võ Văn Nhuận)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thiền
(Đỗ Viết Thực)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Đạt
(Nguyễn Văn Thắng)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tâm
(Huỳnh Thanh Trúc)
1981 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nguyên Hoa
(Văn Thị Lệ)
1960 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Liên Liên
(Võ Thị Liên)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ngộ Hoàn
(Triệu Kim Thuấn)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Phúc
(Lê Thị Thanh Đạm)
1977 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nhung Liên
(Nguyễn Thị Mỹ Nhung)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Quang
(Nguyễn Thị Cẩm Dung)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Nga
(Phan Thị Thùy Linh)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Phước Nhiên
(Dương Kim Liên)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thành Liên
(Nguyễn Thị Mỹ Tiên)
1978 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Hoa
(Nguyễn Thị Đèo)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thiên Thanh
(Lê Kim Hạnh)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tường
(Nguyễn Thị Thu Vân)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Hòa
(Phan Thị Thủy)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Hằng
(Trần Thúy Hằng)
1989 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Thiện
(Huỳnh Thị Dung)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Tuyết)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyệt Liên
(Phan Thị Nhân)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hiền Niệm
(Huỳnh Thị Diệu Huyền)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Lệ Thành
(Phan Thị Diệu Hằng)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thọ
(Trần Thị Kim Phượng)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ngọc Liên
(Phạm Thị Tốt)
1981 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Liên
(Nguyễn Thị Thảo)
1966 Ủy viên
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  237 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14 tháng 5 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang
Nhiệm kỳ X (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 556/SNV-TG ngày 06/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ tờ trình số 26/TTr-BTS ngày 28/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ X (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 19 vị, Ủy viên: 34 vị) do Thượng tọa Thích Phước Thành làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Hậu Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây