DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 487 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI
NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 487 /QĐ-HĐTS ngày 12/10/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 06 Vị
Hòa thượng Thích Trí Thạnh
Hòa thượng Thích Thanh Liên
Hòa thượng Thích Thông Đạt
Hòa thượng Thích Giác Thành
Hòa thượng Thích Tâm Tường
Hòa thượng Thích Giác Tâm.
B. BAN TRỊ SỰ: 60 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Từ Vân
(Nguyễn Ngọc Châu)
1945 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Tâm Mãn
(Trần Phúc Tri)
1970 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
TT. Thích Giác Duyên
(Lê Văn Tùng)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Trí Thanh
(Trần Văn Hảo)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Giác Hiền
(Lữ Bình)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Quang Phúc
(Nguyễn Văn Hồng)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Phước
(Nguyễn Tấn Lợi)
1978 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Giải
(Phan Đức Thắng)
1978 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Liên
(Nguyễn Ngọc Phẩm)
1981 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thường Chiếu
(Nguyễn Khải Ngộ)
1982 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Sáng
(Phạm Hùng Hậu)
1972 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Hướng
(Phan Thanh Phương)
1988 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nhàn
(Phan Tấn Thanh)
1968 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Liêm
(Nguyễn Ngọc Hùng)
1978 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Cần
(Bùi Văn Nuôi)
1970 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Khánh
(Đặng Ngọc Khanh)
1982 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Trường
(Nguyễn Phúc Thọ)
1982 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
SC. Thích nữ Quảng Như
(Trần Thị Ngọc Huyền)
1971 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Minh Kiểu
(Nguyễn Thị Thanh)
1968 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Tiến
(Nguyễn Văn Nhựt)
1976 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Đức
(Đoàn Chánh Hạnh)
1980 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:  39 Vị
 1.  
TT. Thích Trí An
(Lê Thế Hào)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Khai
(Lê Hồng Ngọc)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phổ Nguyện
(Phạm Ngọc Lập)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Quý
(Nguyễn Tuất)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Tấn
(Trần Văn Phúc)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Mậu
(Vương Quốc Cường)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Thi
(Phan Đình Khoa)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tịnh
(Phạm Văn Duy)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Không
(Phan Ngọc Pháp)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Chánh
(Nguyễn Ngọc Phụng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Chơn
(Phạm Ngọc Huy)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Vượng
(Lê Văn Thành)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh Nguyên
(Lữ Văn Lộc)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Minh
(Trần Kim Chi)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh Tùng
(Phạm Văn Lâm)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiên Phú
(Trần Văn Trường)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Trung
(Võ Minh Trung)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh Chí
(Phạm Quốc Ý)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Từ
(Phạm Đức Phi)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Lưu
(Phan Tấn Huy)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh Tin
(Trần Xuân Tiến)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Thành
(Nguyễn Trí Thủ)
1992 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Đức
(Lê Văn Thắng)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Tịnh
(Phan Công Yên)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Nghiêm
(Lê Trọng Cương)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Cầu
(Đoàn Minh Trung)
1996 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Thịnh
(Bùi Khắc Hải)
1995 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tâm Thịnh
(Nguyễn Thị Hưng)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Quang Thuần
(Lại Thị Diễm Túy)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hoa Liên
(Đinh Thị Lý)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thúy Liên
(Vương Thị Hồng)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Túc
(Nguyễn Thị Cẩm Nhung)
1972 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tịnh Tâm
(Phan Thị Kỳ)
1972 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tâm Như
(Nguyễn Thị Kim Liên)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hảo Liên
(Nguyễn Thị Diệu)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Lam
(Văn Thị Hoài)
1991 Ủy viên
 1.  
Đạo hữu Ngọc Liên
(Đinh Nay Huỳnh)
1960 Ủy viên
 1.  
Đạo hữu Thiện Hạnh
(Ngô Văn Đức)
1970 Ủy viên
 1.  
Đạo hữu Nhuận Sĩ
(Bùi Tiến)
1972 Ủy viên
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  487 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng 10 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 2072/SNV-BTG ngày 29/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai;
Căn cứ tờ trình số 14/BTS-CV ngày 03/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ VI (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 60 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 39 vị) do Hòa thượng Thích Từ Vân làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Gia Lai“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây