DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 219 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số:  219 /QĐ-HĐTS ngày 04/5/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 04 Vị
 1. Hòa thượng Thích Thiện An
 2. Hòa thượng Thích Nhật Quang
 3. Hòa thượng Thích Phước Thông
 4. Hòa thượng Thích Thiện Phương.
B. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI: 02 Vị
 1. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
 2. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa.
C. BAN TRỊ SỰ: 57 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Chơn Minh
(Trần Bạch Mai)
1957 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Tĩnh Triệt
(Trần Thanh Bình)
1967 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
HT. Thích Huệ Minh
(Trương Văn Thạch)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Thiện Xuân
(Trần Văn Thủy)
1960 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Chơn Trí
(Võ Quốc Hùng)
1973 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Chơn Tâm
(Nguyễn Kiến Trúc)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Huệ
(Nguyễn Hữu Bình)
1980 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn Hóa
 1.  
NT. Thích nữ Như Trung
(Ngô Thị Kim Xuyến)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phân ban Ni giới
 1.  
TT. Thích Minh Sơn
(Nguyễn Văn Luận)
1966 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Chí Thiện
(Trần Vĩnh Thanh)
1984 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Khả
(Lê Văn Nhẫn)
1978 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Pháp
(Đỗ Minh Đạt)
1983 Ủy viên Thường trực,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Phượng
(Võ Thị Hồng Loan)
1966 Thủ quỹ
 1.  
TT. Thích Huệ Nghĩa
(Phạm Văn Thạch)
1960 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Thiện Chí
(Phạm Tấn Sĩ)
1970 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Lệ Nhật
(Nguyễn Xuân Oánh)
1970 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phước
(Lê Hoàng Phú)
1975 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
NS. Thích nữ Như Lan
(Huỳnh Thị Thu Hương)
1965 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
TT. Thích Huệ Thủ
(Nguyễn Văn Hương)
1956 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. THích Thiện Hữu
(Nguyễn Văn Dũng)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thiện Thật
(Lê Văn Đúng)
1975 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN: 36 Vị
 1.  
TT. Thích Thiện Ngữ
(Huỳnh Văn Thiết)
1953 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Thuần
(Nguyễn Văn Định)
1963 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Liêm
(Cao Văn Hiếu)
1973 Ủy viên
 
 1.  
TT. Thích Mẫn Đạt
(Dương Minh Vương)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Lâm
(Đàm Kim Tuấn)
1965 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Tâm
(Lê Văn Trí)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Trần Quang Kháng)
1952 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm
(Nguyễn Hoàng Dũng)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Hạnh
(Phan Như Quỳnh)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Ân
(Võ Văn Minh)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Mẫn
(Lâm Văn Cưng)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Ngộ
(Nguyễn Văn Tâm)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Nhã
(Huỳnh Nhựt Nam)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Từ
(Nguyễn Anh Phong)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Bảo
(Bùi Huỳnh Nho)
1992 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Thông
(Lương Hữu Hoàng)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Chánh
(Nguyễn Thành Nam)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Độ
(Phan Nhật Nam)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nguyện
(Lê Văn Tuấn)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Nguyên
(Nguyễn Anh Tuấn Khải)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Hiếu
(Nguyễn Văn Chung)
1988 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Như Nguyện
(Ngô Thị Trúc)
1955 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Quang
(Trần Thị Kim Sáng)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Thành
(Lê Thị Bạch Hoa)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Thanh
(Nguyễn Thị Thẻ)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Châu
(Nguyễn Thị Ngọc Dung)
1954 Ủy viên
 
 1.  
NS. Thích nữ Lệ Nguyệt
(Võ Thị Tuyết Minh)
1968 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Tịnh
(Ngô Thị Đài Trang)
1973 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Lệ Thanh
(Lê Thị Diệu)
1969 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Năng
(Nguyễn Thị Trí)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Giác Bửu
(Trần Thị Ánh Hồng)
1970 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Quảng
(Đào Nhựt Phương Hằng)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Thuận
(Nguyễn Thị Thu Huyền)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thanh
(Nguyễn Phương Thảo)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Ngọc
(Nguyện Thị Bình)
1986 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Phước Liên
(Nguyễn Thị Trúc Ly)
1974 Ủy viên
 
   
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  219 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 
         
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 810/SNV-TG ngày 14/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ đề nghị số 100/ĐN-BTS ngày 27/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 57 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 36 vị) do Hòa thượng Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đồng Tháp“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :            /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điểu chỉnh chức danh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ tờ trình số 270/TT-BTS ngày 24/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v suy cử nhân sự Phó Ban Trị sự GHPGVN và Ban Giáo dục Phật giáo trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Thuần (thế danh: Nguyễn Văn Định), Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Thượng tọa Thích Minh Thuần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đồng Tháp“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn


 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây