DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK NÔNG NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 438 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK NÔNG   
NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 438 /QĐ-HĐTS ngày 12/9/2022)

I. BAN THƯỜNG TRỰC: 21 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Quảng Hiền
(Nguyễn Đình Phước)
1975 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Nhuận Thân
(Nguyễn Văn Hóa)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Chiếu Ý
(Nguyễn Ngọc Mười)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Quảng Nhã
(Nguyễn Văn Hòa)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tráng
(Hồ Xuân Cường)
1977 Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Giác Nhường
(Nguyễn Đăng Phương)
1978 Phó Thư ký, Chánh Văn phòng
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Hiển
(Trần Đăng Vinh)
1991 Phó Thư ký
 1.  
Cư sĩ Như Phụng
(Nguyễn Thành Long)
1961 Phó Văn phòng
 1.  
SC. Thích nữ Nhuận Hiền
(Mai Thị Diệu Chi)
1977 Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thái
(Trần Văn Hòa)
1977 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Lợi
(Hà Hữu Phước)
1982 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Mẫn
(Nguyễn Thanh Minh)
1979 Trưởng ban Văn hóa
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Phương
(Nguyễn Đức Bình)
1980 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Nhiệm
(Nguyễn Quốc Trúc)
1983 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NS. Thích nữ Minh Đăng
(Hồ Thị Thanh Nga)
1968 Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích An Đạt
(Nguyễn Viết Tuấn)
1984 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Tấn
(Phạm Quốc Việt)
1991 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Luật
(Vương Bá Hạnh)
1980 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thánh Văn
(Phạm Hữu Tài)
1983 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Sự
(Trần Đức Dinh)
1984 Ủy viên Thường trực
 1.  
Cư sĩ Thị Vân
(Lê Văn Tuyển)
1954 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 34 Vị
 1.  
TT. Thích Minh Trí
(Trần Ngọc Duy Hải)
1974 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Đạt Ma Đắc Thịnh
(Võ Ngọc Lâm)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Định
(Dương Vĩnh Hiệp)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thuần
(Lê Quang Thành)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Phạm Minh Lâm)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhiên
(Hồ Dư)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tấn
(Lê Quang Thi)
1960 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Viên
(Nguyễn Duy Điền)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thông
(Trần Quang Luận)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
(Hồ Xuân Hà)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Bình
(Nguyễn Hồng Nhật)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hảo
(Nguyễn Văn Hoàng)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Triều
(Bùi Đình Hải)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghị
(Nguyễn Văn Thứ)
1975  
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thành
(Nguyễn Thanh Trung)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hòa
(Hoàng Đình Khiêm)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nguyện
(Nguyễn Trọng Hảo)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Kiên
(Trương Cao Nguyên Vũ)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hạnh
(Nguyễn Văn Tú)
1995 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Ân
(Phan Đình Bảo)
1990 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Khánh Thuận
(Nguyễn Thị Thùy Linh)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Đức Tâm
(Nguyễn Thị Vĩnh Nga)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Đức Thanh
(Nguyễn Thị Minh Trúc)
1978 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Pháp
(Trần Thị Lan Anh)
1981 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Công
(Phan Hạnh Long)
1958 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Sự
(Phạm Văn Đốc)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Thông
(Võ Văn Vân)
1964 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Thước
(Trần Sơn Hùng)
1974 Ủy viên
 
 1.  
Cư sĩ Tâm Hòa
(Đặng Hiệp)
1956 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Quang
(Dương Thị Thùy Vân)
1979 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Lâm
(Vũ Thanh Sơn)
1958 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đức Thảo
(Trần Thị Tính)
1963 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Diệu Đẳng
(Nguyễn Thị Đồng)
1962 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Thanh
(Đặng Huy)
1945 Ủy viên
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 438 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng 9 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông
Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1108/SNV-TG ngày 04/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ tờ trình số 01/CV/BTS ngày 05/9/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), gồm 55 thành viên (Ban Thường trực: 21 vị, Ủy viên: 34 vị) do Thượng tọa Thích Quảng Hiền làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Đắk Nông“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây