DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)

Số kí hiệu số: /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số:          /QĐ-HĐTS ngày 12/12/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 01 vị
Hòa thượng Thích Giác Chí
B. BAN TRỊ SỰ: 59 thành viên
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 27 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Châu Quang
(Phan Khán)
1951 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Giác Tiến
(Trần Ứng)
1952 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Hải Thông
(Hoàng Văn Trí)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Minh
(Hoàng Văn Đồng)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự.
Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Giác Phổ
(Lâm Sơn Đạt)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Ngộ
(Nguyễn Đình Hùng)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Đàm
(Đoàn Thanh Ưu)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Trí Nghĩa
(Lê Thành Nhân)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Chúc Tâm
(Bùi Thị Định)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Minh
(Nguyễn Thị Minh Hà)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự,
Ủy viên Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Huấn
(Đỗ Anh Tuấn)
1982 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phương
(Phan Ngọc Quý)
1971 Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đăng
(Nguyễn Anh Thy)
1979 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Năng
(Đỗ Văn Cường)
1975 Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Nguyện
(Trần Anh Khoa)
1980 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tuệ
(Nguyễn Đình Cương)
1977 Phó Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Kiến
(Võ Văn Ba)
1975 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Giáo
(Hoàng Văn Thi)
1980 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
SC. Thích nữ Khánh Đức
(Nguyễn Thị Liễu Thúy)
1973 Ủy viên Thủ Quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nguyện
(Nguyễn Văn Xuân)
1983 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Lợi
(Nguyễn Văn Quý)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tài
(Hoàng Văn Tăng)
1973 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Độ
(Nguyễn Hữu Sáu)
1971 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hiệp
(Nguyễn Văn Phụng)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Từ
(Lê Trung Hậu)
1981 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Huệ
(Lê Tiến Anh Khôi)
1982 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Huệ
(Nguyễn Bảo Định)
1977 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 32 vị
 1.  
ĐĐ. Thích Thường Tâm
(Nguyễn Thanh Sơn)
1973 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Trọng
(Trương Công Trường)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Lương
(Nguyễn Trường Hạ)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Phước
(Nguyễn Hữu Dư)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thông
(Dương Xuân Cường)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Đạo
(Phạm Trường Chước)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Trung)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thân
(Dương Ngọc Vinh)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm
(Lê Ngọc Lộc)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Hạnh
(Huỳnh Đức)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Tâm
(Nguyễn Văn Lộc)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Trung
(Nguyễn Xuân Lợi)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Đồng
(Phan Văn Tuấn)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hạnh
(Lê Hữu Trường Hải)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh
(Lê Xuân Công)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Định
(Hồ Xuân Trung)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Thăng
(Hồ Hiệp)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hòa
(Trần Thị Mỹ Lệ)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Tín
(Nguyễn Thị Hiệp)
1972 Ủy viên
 
 1.  
TT. Thích Thông Trụ
(Lê Phú Cừu)
1948 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Không
(Phạm Văn Sĩ)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Điều
(Phan Hùng Linh)
1976 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hiếu Liên
(Lê Thị Sen)
1969 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Mai Liên
(Lâm Thị Sương)
1968 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thảo Liên
(Nguyễn Thị Kim Cúc)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Trí Minh
(Nguyễn Thị Lành)
1962 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Khiêm
(Nguyễn Thị Hoài Thương)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Thanh
(Nguyễn Thị Ngọc Hiền)
1984 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hướng Liên
(Lê Thị Nhứt)
1975 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Mãn
(Phan Văn Hội)
1934 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thiện Hảo
(Tạ Đông Triều)
1967 Ủy viên Thư ký
 1.  
Cư sĩ Tuệ Đức Quy
(Nguyễn Ngọc Đức)
1961 Ủy viên Văn phòng
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :           /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1857/SNV-BTG ngày 12/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ tờ trình số 208/TTr-BTS ngày 01/12/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 01 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 59 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 27 thành viên, Ủy viên: 32 thành viên, do Hòa thượng Thích Châu Quang làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Đắk Lắk“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây