DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 558/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH CÀ MAU
NHIỆM KỲ X (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 558/QĐ-HĐTS ngày 12/11/2022)

BAN TRỊ SỰ: 49 vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 15 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Sovannather
(Thạch Hà)
1957 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Phước Lợi
(Trương Thanh Hùng)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Minh Chánh
(Trần Ngọc Hiếu)
1966 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Hạnh
(Phạm Minh Hiếu)
1980 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Chánh
(Trần Ngọc Minh)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Giác
(Lương Thị Xuân Hương)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trí
(Nguyễn Hữu Du)
1987 Phó Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Tadhavaro
(Hữu Ty Na)
1973 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Phước Minh
(Phạm Minh Cầm)
1965 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Thông Minh
(Hứa Văn Ướng)
1961 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Trí Nguyên
(Lê Tấn Tài)
1970 Trưởng ban Hoằng pháp
 
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Quang
(Lê Thị Hồng Đào)
1971 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
SC. Thích nữ Thảo Liên
(Phan Thị Anh Đào)
1968 Ủy viên Thường trực,
Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nguyên
(Nguyễn Văn Quân)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Như Thanh
(Lê Kim Thu)
1969 Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 30 vị
 1.  
ĐĐ. Phạm Minh Thắng
(Phạm Minh Thắng)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Trang Sa Bo)
1962 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Lộc
(Lê Phước Lộc)
1962 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thiện
(Phạm Hữu Giàu)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Huệ
(Trần Minh Á)
1972 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Hà
(Hồ Thị Thủy Dương)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Tiên
(Trần Ngọc Mai)
1959 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Phú Liên
(Lê Thị Tám)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Đẹp)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Mẫn
(Lâm Thị Kim Chi)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thủy
(Lý Thị Xuân Mai)
1970 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Ngân
(Trương Thu Lanh)
1964 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Cúc
(Đinh Thị Ngọc Bích)
1982 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Huê
(Hồ Hồng Thẩm)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Tejavaddho
(Hữu Nhiều)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Tamonado
(Danh Son)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thân
(Lê Minh Hoàng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hải
(Trương Thanh Trung)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Viên
(Nguyễn Thanh Tú)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Thật Dũng
(Mai Trọng Yên)
1987 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trung Thi
(Văn Hồng My)
1985 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hạnh
(Trần Hồng Nhiên)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Phước
(Nguyễn Vũ Linh)
1985 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Hạnh
(Trần Thị Kiển)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hậu
(Nguyễn Thị Thanh)
1981 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Huỳnh Thị Lệ Thủy)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tánh
(Lý Phương Tuyền)
1967 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Hoa
(Nguyễn Thị Ánh Tuyết)
1955 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Mã Tú Loan
(Mã Tú Loan)
1960 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Phúc
(Ngô Thị Ngọc Ánh)
1972 Ủy viên

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 04 vị
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Nghĩa
(Trần Hồng Luân)
1981 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Ngộ
(Lương Thanh Thảo)
1992 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Mãn
(Phan Thị Thu Thảo)
1977 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Trung Tuệ
(Lê Mỹ Chúc)
1986 Ủy viên dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 558 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Cà Mau
Nhiệm kỳ VIII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1909/SNV-TG ngày 05/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau;
Căn cứ tờ trình số 94/TTr-BTS ngày 04/11/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ VIII (2022 – 2027), gồm 49 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 15 vị, Ủy viên: 30 vị, Ủy viên Dự khuyết: 04 vị), do Hòa thượng Sovannather (Thạch Hà) làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Cà Mau“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn


 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây