DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 480 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN
NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 480 /QĐ-HĐTS ngày 04/10/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 04 Vị
Hòa thượng Thích Giác Minh
Hòa thượng Thích Giác Sơn
Hòa thượng Thích Minh Trí
Hòa thượng Thích Ấn Chánh.
B. BAN TRỊ SỰ: 67 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 28 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Minh Nhật
(Đặng Văn Thọ)
1959 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Thông Triêm
(Nguyễn Minh Vỵ)
1969 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Trí Huệ
(Lê Lương Ngọc)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Pháp Huệ
(Huỳnh Đức Đề)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Nguyên Sắc
(Nguyễn Văn Sanh)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Đạt Ma Khế Định
(Phan Hùng Phương)
1970 Phos Trưởng ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt
(Võ Đình Nhật)
1980 Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Châu
(Bùi Văn Thành)
1979 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Nguyên Chơn
(Dương Văn Thừa)
1966 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Nhuận Thông
(Nguyễn Thanh Hiếu)
1981 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Từ Minh
(Lê Hồ Đông)
1972 Trưởng ban Kinh tế Tài chính
 1.  
TT. Thích Quảng Cao
(Lê Viết Sơn)
1978 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Duyên
(Huỳnh Đại Phúc)
1979 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Nguyên Minh
(Võ Đình Đán)
1978 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Phước Nghĩa
(Trần Văn Thừa)
1977 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Hạnh
(Nguyễn Anh Tuấn)
1993 Phó Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
TT. Thích Giác Viễn
(Đặng Vĩnh Trọng)
1968 Ủy viên Thường trực
(Đặc trách Hệ phái Khất sĩ)
 1.  
NT. Thích nữ Như Hải
(Nguyễn Thị Khoai)
1952 Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Pháp
(Lê Phước Dịu)
1980 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Bảo
(Huỳnh Xuân Tam)
1982 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Như Ân
(Lê Ngọc Nghĩa)
1953 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thông Lý
(Nguyễn Hải Hà)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Bổn Nghĩa
(Đặng Duy Trung)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Đức Thành
(Nguyễn Văn Tâm)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Chánh
(Lê Minh Lực)
1966 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thông
(Phạm Văn Lắm)
1982 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Minh
(Phan Thị Mỹ)
1965 Ủy viên Thường trực
 
 1.  
NS. Thích nữ Hiền Liên
(Nguyễn Thị Phương Mai)
1966 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:  34 Vị
 1.  
TT. Thích Huệ Định
(Trần Văn Đãi)
1972 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Đạt Ma Bảo Tú
(Trần Ngọc Tuấn)
1959 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Nhuận Chân
(Huỳnh Lầu)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Như Công
(Nguyễn Văn Tân)
1970 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Đồng Bổn
(Hồ Nguyên Đạo)
1978 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Đồng Hiền
(Nguyễn Văn Hòa)
1977 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Chánh
(Hồ Nguyên Nhân)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Tấn
(Nguyễn Ái Nam)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tấn
(Trần Đức Thắng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chánh
(Cao Tiến)
1954 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tú
(Trần Hữu Tuấn)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Huân
(Hoàng Phi Long)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Minh
(Võ Anh Trực)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Lượng
(Nguyễn Thanh Bình)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Trung
(Lương Quốc Chính)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Tâm
(Nguyễn Ngọc Tân)
1982 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Phúc
(Nguyễn Văn Được)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Quả
(Phạm Thanh Phúc)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thành
(Lê Vũ Phú Trung)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Thạnh
(Nguyễn Phi Long)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Phúc
(Nguyễn Thiện Hậu)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Lượng
(Nguyễn Văn Thọ)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thế
(Lê Chí Lực)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trí
(Bùi Xuân Sơn)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiếu
(Dương Ngọc Trung)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hưng
(Lê Văn Đạo)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Hảo
(Lê Chí Hoàng)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Sự
(Hoàng Văn Phi Phụng)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hạnh
(Huỳnh Văn Phụng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Trí
(Trần Văn Dụng)
1971 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Dung Liên
(Phan Thị Thương)
1954 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Châu
(Nguyễn Thị Phụng)
1965 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Cao
(Nguyễn Đỉnh)
1950 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Bổn Thanh
(Nguyễn Thị Hồng Hương)
1970 Ủy viên
II. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ:  05 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Không Nhơn
(Cao Sinh)
1964 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Duyên
(Nguyễn Văn Vương)
1980 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Đại
(Phạm Tấn Sơn)
1980 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thắng
(Võ Văn Hậu)
1990 Ủy viên Dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Nguyên Thảo
(Nguyễn Văn Thuận)
1977 Ủy viên Dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 480 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 10 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
Nhiệm kỳ IX (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 2184/SNV-TG ngày 27/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ tờ trình số 334/TT/BTS-BT ngày 01/10/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX (2022 – 2027), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 67 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 28 vị, Ủy viên: 34 vị, Ủy viên Dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Minh Nhật làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Bình Thuận“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây