DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 353 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 353 /QĐ-HĐTS ngày 20/7/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 06 Vị
 1. Hòa thượng Thích Giác Trí
 2. Hòa thượng Thích Liễu Giải
 3. Hòa thượng Thích Trí Giác
 4. Hòa thượng Thích Nguyên Chơn
 5. Hòa thượng Thích Viên Đạt
 6. Hòa thượng Thích Như Quang.
B. BAN TRỊ SỰ (58 thành viên)
I. BAN THƯỜNG TRỰC (31 thành viên)
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Nguyên Phước
(Nguyễn Văn Khương)
1946 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Đồng Thành
(Võ Mộng Độc Lập)
1975 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
HT. Thích Đồng Quả
(Trương Văn Thanh)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
HT. Thích Chúc Thọ
(Dương Minh Đức)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Quảng Độ
(Võ Văn Lễ)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Nhuận Trí
(Hà Thanh Tú)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Quảng Duy
(Văn Trung Quốc)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Viên Chơn
(Lê Hữu Thành)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 
 1.  
NT. Thích nữ Hạnh Quang
(Phạm Thị Thuấn)
1940 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thái
(Thái Tuấn Anh)
1979 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Kim
(Phan Văn Ngân)
1980 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Minh Tấn
(Lê Trần Thị Mỹ Ngọc)
1968 Ủy viên Thường trực,
Ủy viên Thư ký Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Minh Thành
(Lê Thị Kim Hồng)
1968 Ủy viên Thường trực,
Ủy viên Thư ký Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Thiện Hải
(La Văn Vĩnh)
1963 Ủy viên Thư ký,
Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Quảng Ngọc
(Trần Thị Thu Hương)
1963 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thanh Hiển
(Đặng Ngọc Lâm)
1966 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Quảng Châu
(Lê Quang Bình)
1968 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
TT. Thích Hạnh Chơn
(Nguyễn Thành Hưng)
1976 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Dũng
(Nguyễn Hữu Nghĩa)
1979 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Huệ
(Phan Văn Phúc)
1982 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hồng
(Trần Trắng)
1977 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Quảng Giác
(Trần Văn Bằng)
1967 Ủy viên Thường trực,
Phó TB. Thường trực Ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Quang
(Ngô Thanh Kỷ)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Hồng Lý
(Nguyễn Tuyển)
1983 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tri
(Trần Văn Hiến)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huệ
(Phạm Văn Lộc)
1978 Ủy viên Thường trực
 
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Đạt
(Đào Trọng Phát)
1980 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Chiếu
(Trần Đức Vĩ)
1963 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hưng
(Võ Minh Long)
1976 Ủy viên Thường trực
 1.  
NT. Thích nữ Hạnh Giải
(Nguyễn Thị Diệu Hường)
1953 Ủy viên Thường trực
 1.  
NT. Thích nữ Liên Liên
(Trương Thị Băng Tâm)
1955 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 27 Vị
 1.  
TT. Thích Giác Trực
(Lê Ngọc Ẩn)
1957 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Quảng Nhơn
(Cao Xuân Thiện)
1966 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thị Tấn
(Tô Văn Đạo)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tín
(Võ Trọng Thâm)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Nguyễn Văn Thành)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Hiếu)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu
(Trần Hải)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Kim
(Nguyễn Văn Tốt)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Thành
(Nguyễn Phúc Quang)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Sơn
(Nguyễn Thanh Hải)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hữu Huy
(Dương Thái Quang)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhuận
(Lâm Sanh Thuận)
1981 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Thuận
(Quảng Đình Hiếu)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thịnh
(Trần Đình Phùng)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Ngữ
(Ca Xuân Thoại)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Ý
(Trần Minh Phước)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Thanh
(Nguyễn Tấn Phong)
1989 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Minh Tâm
(Võ Thị Minh Tâm)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tín
(Đỗ Thị Sương)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Lạc
(Nguyễn Thị Hồng Yến)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nhuận Thành
(Đinh Thị Thiêng)
1975 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thị Đông
(Huỳnh Trọng Thu)
1956 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Bạn
(Nguyễn Thị Thương)
1955 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Thành
(Phùng Văn Nam)
1971 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Giới
(Trần Túc)
1949 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Như Trang
(Trần Bá Nhã)
1959 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Tiến
(Đỗ Tiến Nghi)
1993  
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  353  /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1095/SNV-TG ngày 27/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;
Căn cứ tờ trình số 196/TT-BTS ngày 15/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Đình, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 58 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 31 thành viên, Ủy viên: 27 thành viên, do Hòa thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bình Định“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây