DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 236/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 236/QĐ-HĐTS ngày 14/5/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 02 Vị
 1. Hòa thượng SUDHAMATHERA (Hữu Hinh)
 2. Hòa thượng PADUMATHERA (Lý Sa Muoth)
B. BAN TRỊ SỰ: 61 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 22 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Giác Nghi
(Phan Tín Huy)
1970 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Vuddhàpacàyako
(Tăng Sa Vong)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự (đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer),
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Phước Chí
(Trần Đức Hoàng)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
TT. Thích Quảng Thới
(Tạ Tái Thanh)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Giác Hy
(Nguyễn Hữu Tâm)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự (đặc trách Hệ phái Khất sĩ)
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Nghĩa
(Lâm Thị Ry)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới (1/2NK)
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Năng
(Nguyễn Văn Tự)
1979 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Thuận
(Nguyễn Văn Nơi)
1979 Phó Thư ký, Chánh Văn phòng;
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Sankhapalò
(Danh Dần)
1975 Phó Thư ký, Phó Văn phòng
 1.  
TT. Thích Phước Châu
(Viên Hoàng Vũ)
1963 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến
(Huỳnh Thanh Tân)
1971 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Kiến
(Trịnh Quốc Dậm)
1968 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NS. Thích nữ Ngộ Đạo
(Sơn Thị Dal)
1957 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Nghiêm Thành
(Nguyễn Thị Kim Loan)
1968 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
NS. Thích nữ Hòa Liên
(Triệu Thị Chi)
1960 Thủ quỹ
 1.  
Cư sĩ Tĩnh Toàn
(Nguyễn Chí Đức)
1955 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
TT. Sothomasatha
(Hữu Bal)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Huệ Trung
(Phạm Văn Đâu)
1957 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nhựt
(Nguyễn Thiện Nhựt)
1960 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thường
(Nguyễn Văn Đạm)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Kasasukha
(Trần Duyên)
1966 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Liên Hòa
(Lý Thị Tú Mỹ)
1970 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 39 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Tâm
(Võ Văn Kiệt)
1957 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Sod Dhommachot
(Danh Diệu)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Hạnh
(Hồ Văn Bình Em)
1978 Ủy viên
 1.  
TT. Pannpatipo
(Lý Quang Long)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Katvaro
(Dương Lượng)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Viridak Thom Mo
(Hồ Mít)
1975 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Thiền
(Lê Thị Kim Phụng)
1956 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nghiêm Liên
(Quách Tú Nguyệt)
1961 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Chúc Thuận
(Lê Kim Loan)
1968 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Huệ
(Bùi Thị Kim Phụng)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Thật
(Huỳnh Châu)
1970 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nghĩa Thoại
(Chung Huệ Ngọc)
1959 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Trang
(Lê Thị Hồng Gấm)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hiền
(Nguyễn Thị Nga)
1962 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Tài
(Bùi Trung Trí)
1981 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Duyên Ngọc
(Nguyễn Kim Lý)
1959 Ủy viên
 1.  
TT. Metadharo
(Thạch Vuông)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Indathero
(Thạch Dương Trung)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Muniransi
(Thạch Thương)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Tịnh Hạnh
(Danh Ngọc Phúc)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Giác
(Đặng Thanh Tú)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Chánh
(Huỳnh Hiếu Hòa)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thiện
(Nguyễn Văn Cao)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Lành
(Nguyễn Văn Thoại)
1993 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Nhẫn
(Nguyễn Minh Nhẫn)
1995 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Hạnh
(Lê Trung Hiếu)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Trí
(Nguyễn Nhật Trường)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng
(Trịnh Hoàng Long)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Chí
(Trần Vĩnh Khải)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hậu
(Trần Minh Phúc)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Đặng Cống Quỳnh)
1992 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Thuận
(Ngô Ngọc Vũ)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Nghĩa
(Trần Tòng Nghĩa)
1990 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nghĩa Tịnh
(La Ngọc Ngân)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Như
(Phan Thị Nhung)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Nam
(Nguyễn Thị Ý)
1983 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Châu
(Nguyễn Thị Diễm Thúy)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Mỹ
(Cao Thị Diễm)
1976 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quang Tịnh
(Lê Quốc Hưng)
1972 Ủy viên
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số : 236 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14 tháng 5 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 139/BDTTG-NVTG ngày 19/4/2022 của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ tờ trình số 13/TTr-BTS ngày 09/5/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ VI (2022 – 2027), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 61 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 22 vị, Ủy viên: 39 vị) do Thượng tọa Thích Giác Nghi làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh  Bạc Liêu“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây