DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 190 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH AN GIANG
NHIỆM KỲ VII (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 190 /QĐ-HĐTS ngày 22/4/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 07 Vị
 1. Hòa thượng Chau Ty
 2. Hòa thượng Chau Sưng
 3. Hòa thượng Thích Giác Vạn
 4. Hòa thượng Thích Giác Dũng
 5. Hòa thượng Thích Bửu Thành
 6. Hòa thượng Thích Huệ Tài
 7. Hòa thượng Thích Thiện Hỷ.
B. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI: 04 Vị
 1. Ni trưởng Thích nữ Như Hoa
 2. Ni trưởng Thích nữ Hoa Liên
 3. Ni trưởng Thích nữ Như Lý
 4. Ni trưởng Thích nữ Như Định
C. BAN TRỊ SỰ: 68 Vị (63 chính thức, 05 dự khuyết)
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 27 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thiện Thống
(Nguyễn Văn Ninh)
1962 Trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Chau Sơn Hy
 
1962 Phó Trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
HT. Chau Cắt
 
1954 Phó Trưởng ban Ban Trị sự
 1.  
HT. Danh Thiệp
 
1961 Phó Trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
HT. Chau Prós
 
1966 Phó Trưởng ban Ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Thiện Bình
(Nguyễn Văn Phì)
1956 Phó Trưởng ban Ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Tôn Quảng
(Thái Nam)
1957 Phó Trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
HT. Thích Thiện Tài
(Lê Phú Thọ)
1957 Phó Trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Viên Quang
(Huỳnh Tuấn Dũng)
1978 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 1.  
NT. Thích nữ Như Quang
(Lâm Thị Ánh)
1955 Phó Trưởng ban Ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Như Thơ
(Trần Thị Hớn)
1962 Phó Trưởng ban Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Mai
(Nguyễn Thị Hoài Mỹ)
1968 Phó Trưởng ban Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Minh
(Nguyễn Minh Trí)
1984 Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS
 1.  
TT. Chau Hùng
 
1975 Phó Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Bửu Ngọc
(Phan Thanh Vân)
1980 Phó Thư ký
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Liên
(Nguyễn Thị Bích Loan)
1956 Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Danh
(Giang Hưng Khôi)
1983 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Giác Tín
(Nguyễn Hữu Trường)
1971 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Thiện
(Lý Dương Thuyên)
1976 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Thiện Viên
(Trần Văn Bé Chín)
1969 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Đạt Tĩnh
(Dương Bá Hồng)
1984 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
HT. Chau Sóc Khên
 
1967 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thiện Lợi
(Nguyễn Phú Lộc)
1965 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thường Tấn
(Phạm Hùng Dũng)
1962 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thiện Hỷ
(Đỗ Văn Tám)
1966 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thiện Cửu
(Đỗ Văn Chính)
1968 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Định
(Trần Vũ Phương)
1984 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN: 36 Vị
 1.  
TT. Thích Huệ Thống
(Nguyễn Thanh Hồng)
1971 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Thành
(Trương Văn Thành)
1973 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Nghĩa
(Phạm Văn Cương)
1960 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Giác Thanh
(Huỳnh Thanh Phong)
1965 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Giác
(Lâm Hồ Quân)
1972 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Nghĩa
(Nguyễn Thanh Tùng)
1970 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Giác Nguyện
(Nguyễn Thanh Dũng)
1968 Ủy viên
 1.  
TT. Chau Rương
 
1976 Ủy viên
 1.  
TT. Chau Pronh
 
1965 Ủy viên
 1.  
TT. Chau Kim Sênh
 
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tâm
(Nguyễn Văn Bé)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Phước
(Nguyễn Văn Hậu)
1975 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Ngộ
(Trần Thanh Tú)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Thống
(Lê Phước Rồng)
1959 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Đức
(Đinh Công Trịnh)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Tài
(Nguyễn Văn Giàu)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thông
(Trần Minh Kiên)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tịnh
(Dương Duy Quốc)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Ngã
(Huỳnh Thanh Tiện)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Điền
(Đinh Nguyễn An Điền)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Đức
(Trần Bé Chín)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Hiếu
(Hà Văn Phương)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Đỗ Văn Ninh
(Đỗ Văn Ninh)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Chau Sóc Vanh
 
1989 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thuận Liên
(Trịnh Thị Sen)
1959 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Khả
(Dương Ngọc Hạnh)
1972 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Lý Thăng Quyền
 
1955 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Mai Xuân
 
1958 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tài
(Nguyễn Minh Vũ)
1984 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Ý Liên
(Trịnh Thu Hà)
1958 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tâm
(Võ Thanh Phong)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thuận
(Lê Thị Ngọc Tiên)
1987 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Căn
(Mai Văn Phan)
1960 Ủy viên
 1.  
TT. Chau Chhonne
 
1975 Ủy viên
 1.  
TT. Chau Sóc Khol
 
1977 Ủy viên
 1.  
TT. Chau Sóc Rinh
 
1984 Ủy viên
III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 05 Vị
 1.  
ĐĐ. Chau Chom
 
1982 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Chau Rươn
 
1984 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Chau Nhunh
 
1990 Ủy viên dự khuyết
 1.  
TT. Thích Thiện Ninh
(Trịnh Thanh Sang)
1973 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hiếu
(Thái Hồng Sơn)
1965 Ủy viên dự khuyết


 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 


 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  190 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh An Giang
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 102/BTG-NV ngày 31/3/2022 của Ban Tôn giáo tỉnh An Giang;
Căn cứ đề nghị số 028/CV-BTS ngày 20/4/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, V/v đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 04 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 68 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 27 vị, Ủy viên: 36 vị, Ủy viên dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Thiện Thống làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang và các vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh An Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :           /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh An Giang
Nhiệm kỳ VII (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ đề nghị số 131/BTS-VP ngày 12/12/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, V/v thay đổi chức danh Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh An Giang, nhiệm kỳ VII (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chấp thuận cho Đại đức Thích Thiện Danh (thế danh: Giang Hưng Khôi) thôi giữ chức danh Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ VII (2022 - 2027).
Điều 2 : Chấp thuận cho Đại đức Thích Bửu Ngọc (thế danh: Phan Thanh Vân), Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ VII (2022 - 2027).
Điều 3 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang và các vị có tên tại điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh An Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây