DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)

Số kí hiệu Số: 331 /QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2023
Thể loại Ban Trị sự các tỉnh thành khu vực phía Nam
Lĩnh vực QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ BTS PHÍA NAM VÀ BẮC
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
Người ký HT THÍCH THIỆN NHƠN

Nội dung

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ VI (2022 - 2027)
(Theo Quyết định số: 331 /QĐ-HĐTS ngày 09/7/2022)

A. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 07 Vị
 1. Hòa thượng Thích Như Thọ
 2. Hòa thượng Thích Huệ Thường
 3. Hòa thượng Thích Từ Tánh
 4. Hòa thượng Thích Trí Viên
 5. Hòa thượng Pháp Cao
 6. Hòa thượng Thích Bửu Thiện
 7. Hòa thượng Thích Minh Thành.
B. BAN TRỊ SỰ: 67 Vị
I. BAN THƯỜNG TRỰC: 27 Vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thiện Toàn
(Nguyễn Đức Huy)
1954 Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Từ Nghiêm
(Huỳnh Văn Hạnh)
1958 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
HT. Thích Huệ Thông
(Trần Thông)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Đức Trí
(Nguyễn Tấn Tài)
1953 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Huệ Vinh
(Thái Văn Tịnh)
1960 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Hạnh Tấn
(Nguyễn Đình Nu)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Chúc Tín
(Lê Chánh)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
 
 1.  
TT. Thích Pháp Châu
(Trần Hạ Nam)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Thông Đạo
(Võ Văn Quý)
1973 Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký
Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Huệ Chấn
(Nguyễn Lý Cường)
1974 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Ý
(Nguyễn Minh Phước)
1980 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Thanh Phương
(Nguyễn Thị Nhung)
1973 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thông Đạt
(Nguyễn Hồng)
1972 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Nghiêm Thiện
(Trầm Viên Mãn)
1974 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Thanh Bảo
(Nguyễn Ngọc Anh Tuấn)
1972 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
SC. Thích nữ Minh Hiền
(Phan Thị Bích Thuận)
1969 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
SC. Thích nữ Thanh Quế
(Trần Thị Thanh Vân)
1981 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
TT. Thích Pháp Ấn
(Lê Văn Sơn)
1974 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Đạo Lực
(Mai Ngọc Xuân Hùng)
1969 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
TT. Thích Thông Huệ
(Võ Minh Phát)
1974 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Huệ Phong
(Võ Yên Việt)
1974 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
HT. Thích Quảng Tâm
(Nguyễn Bơ)
1964 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Nhuận Hòa
(Nguyễn Quốc Việt)
1963 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thông Thể
(Khắc Đình Minh Tâm)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Liêm
(Lê Trúc Vân)
1977 Ủy viên Thường trực
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Nguyên
(Nguyễn Quang Thắng)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hiếu
(Lương Phước Toàn)
1983 Ủy viên Thường trực
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 35 Vị
 1.  
TT. Thích Pháp Đạo
(Phạm Phú Tư)
1964 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Huệ Thức
(Nguyễn Văn Tấn)
1974 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Đồng Nghĩa
(Lê Phước Hậu)
1975 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Pháp Bửu
(Phan Đình Vũ)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Đăng
(Nguyễn Văn Nông)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Bảo
(Lại Duy Tân)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Minh
(Lê Xuân Ánh)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hòa
(Trần Ngọc Hân)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Minh
(Lê Duy Trí)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Hạnh
(Lê Văn Thăng)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Hiếu
(Nguyễn Văn Trọng)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tánh
(Phan Sĩ Tâm)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Trí
(Trần Anh Thuận)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Diệu
(Huỳnh Minh Hải)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Dũng
(Trần Hùng)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Bảo
(Đinh Văn Hùng)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Bình
(Nguyễn Hữu Bằng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Trí
(Phạm Văn Hùng)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Vương
(Vũ Đức Hùng)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hiển
(Đoàn Nguyễn Văn Tuấn)
1992 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Tín
(Phan Thị Ngọc Bích)
1959 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nhật Minh
(Nguyễn Thị Hương)
1974 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Liên Nguyên
(Nguyễn Thị Kim Nga)
1963 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Giới Hảo
(Lê Thị Diễm Phi)
1965 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thanh Kiệm
(Ngô Thị Phương Oanh)
1965 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Minh Phương
(Nguyễn Thị Kim Anh)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tuệ Nhã
(Huỳnh Thị Thuận)
1964 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thanh Mai
(Đinh Thị An)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tịnh
(Lê Thị Thu)
1980 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đồng Từ
(Trần Xuân Lào)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đồng Phú
(Phạm Hường)
1955 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Đạo
(Trần Văn Hồng)
1958 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Lượng
(Nguyễn Đăng Hùng)
1960 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Diệu
(Phan Thị Mỹ Tuyết)
1971 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Như Quảng
(Phan Minh Hải)
1977 Ủy viên
II. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 05 Vị
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hạnh
(Thái Văn Tư)
1976 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Hiệp
(Trương Trung Hòa)
1984 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Đạt
(Nguyễn Quang Mỹ)
1990 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Trí
(Trương Anh Tú)
1994 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Mai Liên
(Nguyễn Thị Cúc)
1975 Ủy viên dự khuyết
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC
CHỦ TỊCH

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :  331 /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng 7 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 168/BTG-NV ngày 30/6/2022 của Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng;
Căn cứ tờ trình số 202/CV-BTS ngày 08/7/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2022 – 2027), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 67 thành viên Ban Trị sự (Ban Thường trực: 27 vị, Ủy viên: 35 vị, Ủy viên dự khuyết: 05 vị) do Hòa thượng Thích Thiện Toàn làm Trưởng Ban Trị sự (danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng và các vị có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Đà Nẵng“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 
 

Số :           /QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 12 năm 2022

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ tờ trình số 272/TT-BTS ngày 09/12/2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, V/v Điều chỉnh nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, nhiệm kỳ VI (2022 – 2027).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Chấp thuận Đại đức Thích Thông Diệu (thế danh Huỳnh Minh Hải), sinh năm 1978, Ủy viên Ban Trị sự đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2022 - 2027); Đại đức Thích Pháp Bảo (thế danh Đinh Văn Hùng), Ủy viên Ban Trị sự đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2022 - 2027).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng và Đại đức Thích Thông Diệu có tên tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Đà Nẵng“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây