• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thanh Hóa

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ VII  (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/7/2017 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TP.Thanh Hóa. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 171/QĐ-HĐTS. ký ngày 27/7/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________
Số: 171/QĐ-HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________
   

Hà Nội, ngày  27 tháng 7 năm 2017

 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
Nhiệm kỳ VII (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 173/BTG-PG ngày 21/7/2017 của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc xác nhận kết quả suy cử nhân sự tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ (2017-2022);
Căn cứ tờ trình số 131/BTSPG ngày 21/7/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ (2017-2022), gồm 47 thành viên, do Đại đức Thích Tâm Đức làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Thanh Hóa“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THANH HÓA

NHIỆM KỲ VII (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 171/QĐ-HĐTS ngày 27/7/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (16 VỊ):
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đức
(Lê Văn Huân)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Định
(Nguyễn Xuân Dũng)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
3. ĐĐ. Thích Tâm Minh
(Hoàng Đình Hữu)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Giáo dục Tăng ni.
4. ĐĐ. Thích Tâm Hiền
(Đỗ Xuân Thành)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
5. ĐĐ. Thích Tâm Chính
(Nguyễn Văn Mười)
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
6. NS. Thích Nữ Đàm Hòa
(Hoàng Thị Luận)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng phân ban đặc trách Ni giới.
7. NS. Thích Nữ Đàm Thành
(Nguyễn Thị Bình)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
8. TT. Thích Giải Hiền
(Trần Trọng Tài)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
9. ĐĐ. Thích Tâm Thiện
(Lê Công Hùng)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
10. ĐĐ. Thích Tâm Hiện
(Trần Văn Quyền)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
11. ĐĐ. Thích Nguyên Phong
(Đào Việt Cường)
Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Văn hóa.
12. ĐĐ. Thích Tánh Khả
(Dương Văn Thảo)
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
13. ĐĐ. Thích Nguyên Hối
(Lê Văn Dân)
Phó Thư ký kiêm Phó Chánh Văn phòng.
14. ĐĐ. Thích Tâm Hòa
(Lê Anh Toàn)
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự.
15. SC. Thích Nữ Đàm Chung
(Cao Thị Thủy)
Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ.
16. NS. Thích Nữ Đàm Hương
(Nguyễn Thị Hương)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Bảo trợ học đường

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ ( 31 VỊ):
 
17. ĐĐ. Thích Tĩnh Hải
(Hoàng Đạt Thịnh)                
Ủy viên
18. ĐĐ. Thích Thanh Đạt
(Trịnh Văn Thành)                
Ủy viên
19. ĐĐ. Thích Nguyên Hiệp
(Nguyễn Duy Mạnh)              
Ủy viên
20. ĐĐ. Thích Nguyên Hồi
(Phạm Như Ý)                       
Ủy viên
21. ĐĐ. Thích Nguyên Hải
(Võ Ngọc Vinh)                     
Ủy viên
22. ĐĐ. Thích Nguyên Thành
(Vũ Văn Trung)                     
Ủy viên
23. ĐĐ. Thích Trúc Thái Vinh
(Trương Tấn Phát)                 
Ủy viên
24. ĐĐ. Thích Bản Pháp
(Lê Viết Chưng)                     
Ủy viên
25. ĐĐ. Thích Nguyên Sáng
(Phạm Quang Minh)              
Ủy viên
26. ĐĐ. Thích Nguyên Đạt
(Phùng Đức Sơn)                   
Ủy viên
27. ĐĐ. Thích Trúc Thông Tánh
(Trần Hữu Thu)                     
Ủy viên
28. ĐĐ. Thích Nguyên Lương
(Nguyễn Viết Tính)                
Ủy viên
29. ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
(Nguyễn Ngọc Tâm)              
Ủy viên
30. NS. Thích Nữ Đàm Phúc
(Dương Thị Cúc)
Ủy viên
31. SC. Thích Nữ Như Hòa
(Trần Thị Thanh Trà)
Ủy viên
32. SC. Thích Nữ Đàm Ngoan
(Nguyễn Thị Tâm)
Ủy viên
33. SC. Thích Nữ Trung Quảng
(Nguyễn Thị Tuyết)
Ủy viên
34. SC. Thích Nữ Đàm Luận
(Trịnh Thị Lan)
Ủy viên
35. SC. Thích Nữ Đàm Hiền
(Dương Thị Hiền)
Ủy viên
36. SC. Thích Nữ Diệu Nhân
(Hà Thị Thúy)
Ủy viên
37. SC. Thích Nữ Đàm Thanh
(Trịnh Thị Sen)
Ủy viên
38. SC. Thích Nữ Đàm Phương
(Nguyễn Thị Phương)
Ủy viên
39. SC. Thích Nữ Đàm Nguyện
(Trần Thị Thoan)
Ủy viên
40. SC. Thích Nữ Đàm Hậu
(Phạm Thị Sâm)
Ủy viên
41. SC. Thích Nữ Đàm Hải
(Trịnh Thị Xứng)
Ủy viên
42. SC. Thích Nữ Thuần Pháp
(Nguyễn Thị Thu Hà)
Ủy viên
43. CS. Trịnh Văn Mười
(Pháp danh Phúc Mừng)
Ủy viên
44. CS. Trần Học Phiên
(Pháp danh Phúc Đức)
Ủy viên
45. CS. Cù Minh Khôi
(Pháp danh Tiến Dũng)
Ủy viên
46. CS. Lê Văn Phiêu
(Pháp danh Phúc An)
Ủy viên
47. CS. Trịnh Thị Khoát
(Pháp danh Minh Phương)
Ủy viên


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2017
Số kí hiệu 171/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 26/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/07/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thanh Hóa
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây