• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 19/7/2017 tại hội trường Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 239/QĐ-HĐTS. ký ngày 26/9/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------
Số: 239/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày  26  tháng 9 năm 2017
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên
Nhiệm kỳ IV (2017-2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 3654/UBND-NC ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ (2017-2022);
Căn cứ công văn số 05/CV-BTS ngày 09/9/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ IV (2017-2022), gồm 41 thành viên, do Thượng tọa Thích Nguyên Thành làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 tỉnh Thái Nguyên“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 


 
   
       
 
 
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THÁI NGUYÊN

NHIỆM KỲ IV (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 239/QĐ-HĐTS ngày  26/9/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. TT. Thích Nguyên Thành
(Vũ Đức Vang)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
2. ĐĐ. Thích Đạo Quảng
(Phùng Xuân Trường)
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Nghi lễ.
3. ĐĐ. Thích Thanh Thắng
(Nguyễn Đức Liêm)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
4. ĐĐ. Thích Chúc Tiếp
(Nguyễn Đình Nghênh)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp, Chánh Văn phòng.
5. SC. Thích Thanh Nhàn
(Lương Thị Tám)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới.
6. ĐĐ. Thích Độ Linh
(Vũ Văn Hòa)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
7. ĐĐ. Thích Quảng Thái
(Nguyễn Trung Sơn)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
8. ĐĐ. Thích Vĩnh Tường
(Nguyễn Hoàng Việt)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
9. ĐĐ. Thích Nguyên Thanh
(Tô Văn Sáng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa.
10. ĐĐ. Thích Hạnh Bích
(Ngô Văn Tùng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
11. CS. Tự Phúc Thành
(Nguyễn Huy Quý)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (30 VỊ):
 
12. ĐĐ. Thích Thanh Nguyên
(Bùi Văn Minh)
Ủy viên Ban Trị sự.
13. ĐĐ. Thích Bảo Ngọc
(Trần Nam Giang)
Ủy viên Ban Trị sự.
14. ĐĐ. Thích Thanh Hiệu
(Nguyễn Văn Hiệu)
Ủy viên Ban Trị sự.
15. ĐĐ. Thích Quảng Hòa
(Lê Thành Trung)
Ủy viên Ban Trị sự.
16. ĐĐ. Thích Viên Tiến
(Trịnh Xuân Năm)
Ủy viên Ban Trị sự.
17. ĐĐ. Thích Thiện Bửu
(Võ Đình Phi)
Ủy viên Ban Trị sự.
18. ĐĐ. Thích Chúc Kiểm
(Trần Văn Hạnh)
Ủy viên Ban Trị sự.
19. ĐĐ. Thích Minh Nhiên
(Vũ Văn Kết)
Ủy viên Ban Trị sự.
20. ĐĐ. Thích Trí Thiện
(Đoàn Văn Sơn)
Ủy viên Ban Trị sự.
21. ĐĐ. Thích Quảng Thiện
(Ngô Văn Đức)
Ủy viên Ban Trị sự.
22. SC. Thích Đàm Hoa
(Vũ Thị Hoa)
Ủy viên Ban Trị sự.
23. SC. Thích Nữ Như Thiền
(Nguyễn Thị Thiền)
Ủy viên Ban Trị sự.
24. SC. Thích Nữ Từ Minh
(Vũ Thị Hoài)
Ủy viên Ban Trị sự.
25. SC. Thích Tịnh Châu
(Trần Thị Minh Hồng)
Ủy viên Ban Trị sự.
26. SC. Thích Nữ Kiều Nghiêm
(Hoàng Thị Lan)
Ủy viên Ban Trị sự.
27. SC. Thích Nữ Nhuận Thủy
(Trần Thị Ngọc Thủy)
Ủy viên Ban Trị sự.
28. SC. Thích Nữ Huệ Niệm
(Nguyễn Thị Chánh)
Ủy viên Ban Trị sự.
29. SC. Thích Nữ Diệu Quang
(Nguyễn Thị Vần)
Ủy viên Ban Trị sự.
30. SC. Thích Nữ Kiều Trang
(Nguyễn Thị Lệ Yến)
Ủy viên Ban Trị sự.
31. SC. Thích Nữ Quảng Hiếu
(Nguyễn Thị Tâm)
Ủy viên Ban Trị sự.
32. SC. Thích Đàm Hương
(Vũ Thị Thảo)
Ủy viên Ban Trị sự.
33. CS. Tự Mạnh Cường
(Nguyễn Đức Thắng)
Ủy viên Ban Trị sự.
34. CS. Tự Phúc Chuyên
(Phan Trọng Chuyền)
Ủy viên Ban Trị sự.
35. CS. Tự Phúc Hội
(Ngô Tuấn Hải)
Ủy viên Ban Trị sự.
36. CS. Hiệu Tịnh Tâm
(Hoàng Thị Mai)
Ủy viên Ban Trị sự.
37. CS. Hiệu Diệu Giác
(Lê Thị Xy)
Ủy viên Ban Trị sự.
38. CS. Hiệu Diệu Trúc
(Nguyễn Thanh Mai)
Ủy viên Ban Trị sự.
39. CS. Hiệu Diệu Nhàn
(Nguyễn Thị An)
Ủy viên Ban Trị sự.
40. CS. Hiệu Tuyết Hạnh
(Nguyễn Thị Tuyết Minh)
Ủy viên Ban Trị sự.
41. CS. Hiệu Ngọc Muôn
(Phạm Thị Mến)
Ủy viên Ban Trị sự.

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Số kí hiệu 239/QĐ-HĐTS.
Ngày ban hành 25/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây