• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Sơn La

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Sơn La nhiệm kỳ II  (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/10/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.  Quyết định chuẩn y nhân sự số: 038/QĐ-HĐTS. ký ngày 8/3/2018
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________
Số: 038/QĐ-HĐTS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Sơn La
Nhiệm kỳ II (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM


Căn cứ Điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN;
Căn cứ Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ thông báo số 12/TB-SNV ngày 29/01/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;
Căn cứ công văn số 55/CV-BTS ngày 26/01/2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La, V/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ II (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ II (2017-2022), gồm 55 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Phó Chủ tịch - Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 

Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Sơn La“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SƠN LA

NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 038/QĐ-HĐTS ngày 08/3/2018)

 
I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (18 VỊ):
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Thanh Quyết
(Lương Công Quyết)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.     
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Hiển
(Hoàng Nghĩa Hộ)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo.
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đức
(Hoàng Công Tiệp)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Như
(Trần Nghiêm)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký.
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Từ
(Lương Công Duy)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Văn phòng.
 1.  
SC. Thích Nữ Diệu Bản
(Nguyễn Văn Lâm)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phụ trách Ni giới.
 1.  
Cư sĩ Phúc Thắng
(Nguyễn Mạnh Hùng)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Phó Thư ký, Phó Văn phòng.
 1.  
SC. Thích Nữ Giới Bửu
(Đinh Thị Xuân Trang)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Tường
(Trần Đình Duy)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Hoàng
(Phạm Ngọc Huy)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
 1.  
Cư sĩ Phúc Lộc
(Nguyễn Văn Đàn)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin truyền thông.
 1.  
Cư sĩ Chúc Phổ
(Đặng Thị Loan)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.
 1.  
Cư sĩ Phúc Tâm
(Đào Quang Tố)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa.
 1.  
Cư sĩ Diệu Sáu
(Nguyễn Thị Lục)
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chính.
 1.  
Cư sĩ Như An
(Cầm Thị Xuấn)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
 1.  
Cư sĩ Thiện Niệm Tín
(Nguyễn Văn Hoằng)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế tài chính.
 1.  
Cư sĩ Diệu Tâm
(Trần Thị Phương)
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội.
 1.  
Cư sĩ Khánh Viên
(Trần Thúy Hà)
Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (37 VỊ):

 
 1.  
ĐĐ. Thích Như Nhân
(Vũ Quốc Quý)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Phong
(Lương Công Tuyền)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Bình
(Nguyễn Văn Định)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bản Linh
(Tống Duy Long)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Phú
(Nguyễn Danh Đồng)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Trí
(Dương Tấn Quỳnh)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Quảng
(Lưu Văn Quynh)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Tuấn
(Đoàn Văn Đảm)
Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Khai Tiến
(Nguyễn Văn Sơn)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Chơn Khương
(Hồ Thị Trang)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Nữ Mai Nghiêm
(Nguyễn Thị Lê)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Nữ Tịnh Đức
(Chu Thị Thu Hương)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Nhuận Hoa
(Phạm Thị Xuân Hương)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Từ Hòa
(Đỗ Thị Nhung)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Nữ Mai Tiên
(Hồ Thị Hồng Ngọc)
Ủy viên
 1.  
SC. Thích Nữ Mai An
(Võ Lương Mỹ Hoàng)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Diệu Âm Hiền Anh
(Đỗ Thị Xuân)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Diệu Hạnh
(Lê Thị Liên)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Diệu Hưng
(Bùi Thị Nghĩa)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Diệu Lan
(Đào Thị Bình)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tự Đức
(Phạm Hồng Việt)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Diệu Thiện
(Nguyễn Thị Hoa)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Diệu Lương
(Trần Thanh Mát)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Phúc Bình
(Lê Văn Đàm)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Hiền Đức
(Nghiêm Thị Lĩnh)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Phụ Chi
(Nguyễn Thị Loan)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Minh Thắng
(Vũ Xuân Bản)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thiên Quan Đức
(Dương Đức Thành)
Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Hà Văn Hải Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Bàn Văn Công Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyễn Thị Ký Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đào Văn Khiêm Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Vũ Thị Hà Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tòng Thị Hằng Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đặng Văn Hồng Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Hoàng Thị Thường Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Trần Thị Thắng Ủy viên


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2017
Số kí hiệu 038/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 07/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/03/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Sơn La
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Sơn La
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây