• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hưng Yên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Hưng Yên nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 25/9/2017 tại Trung tâm Sơn Nam Plaza (TP.Hưng Yên). Quyết định chuẩn y nhân sự số:  352/QĐ-HĐTS. ký ngày 25/12/2017.

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------
Số: 352/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017 
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên
Nhiệm kỳ V (2017-2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN;
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 3026/UBND-NC ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận đăng ký thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022;
Căn cứ tờ trình số 61/TTr-BTS ngày 13/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, V/v đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ V (2017-2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ V (2017-2022), gồm 39 thành viên, do Hòa thượng Thích Thanh Hiện làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Phó Chủ tịch - Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Hưng Yên“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HƯNG YÊN
NHIỆM KỲ V(2017-2022)

(Theo Quyết định số: 352/QĐ-HĐTS ngày 25/12/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (15 VỊ):
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1
HT. Thích Thanh Hiện Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
2
ĐĐ. Thích Thanh Quang Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký.
3
ĐĐ. Thích Giác Nghiêm Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
4
ĐĐ. Thích Thanh Khuê Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
5
NT. Thích Đàm Nga Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới.
6
ĐĐ. Thích Thông Đạt Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
7
ĐĐ. Thích Thanh Hiền Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Thư ký Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
8
ĐĐ. Thích Minh Khởi Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
9
ĐĐ. Thích Thanh Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.
10
ĐĐ. Thích Nguyên Quang Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa.
11
ĐĐ. Thích Minh Định Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế.
12
ĐĐ. Thích Quang Vinh Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
13
SC. Thích Đàm Thành Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tài chính Kinh tế.
14
NS. Thích Đàm Hằng Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Ủy viên Thủ quỹ.
15
ĐĐ. Thích Hoằng Cần Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (24 VỊ):
 
16
ĐĐ. Thích Quảng Hòa        Ủy viên Ban Trị sự.
17
ĐĐ. Thích Thanh Thế Ủy viên Ban Trị sự.
18
ĐĐ. Thích Thanh Mão Ủy viên Ban Trị sự.
19
ĐĐ. Thích Minh Phước Ủy viên Ban Trị sự.
20
ĐĐ. Thích Thanh Sơn Ủy viên Ban Trị sự.
21
ĐĐ. Thích Thanh Tâm Ủy viên Ban Trị sự.
22
ĐĐ. Thích Tâm Viên Ủy viên Ban Trị sự.
23
ĐĐ. Thích Thanh Trúc Ủy viên Ban Trị sự.
24
ĐĐ. Thích Thanh Hà Ủy viên Ban Trị sự.
25
NS. Thích Đàm Nhân Ủy viên Ban Trị sự.
26
NS. Thích Đàm Thông Ủy viên Ban Trị sự.
27
SC. Thích Đàm Mơ Ủy viên Ban Trị sự.
28
SC. Thích Đàm Huyền Ủy viên Ban Trị sự.
29
SC. Thích Đàm Oanh Ủy viên Ban Trị sự.
30
SC. Thích Nữ Trí Hải Ủy viên Ban Trị sự.
31
SC. Thích Đàm Hằng Ủy viên Ban Trị sự.
32
SC. Thích Nữ Tịnh Bảo Ủy viên Ban Trị sự.
33
SC. Thích Bảo Tịnh Ủy viên Ban Trị sự.
34
SC. Thích Nữ Chúc Tiến Ủy viên Ban Trị sự.
35
SC. Thích Hà Trang Ủy viên Ban Trị sự.
36
SC. Thích Chân Như Ủy viên Ban Trị sự.
37
SC. Thích Đàm Dược Ủy viên Ban Trị sự.
38
SC. Thích Đàm Thiết Ủy viên Ban Trị sự.
39
Cư sỹ Phúc Thiện
(Lê Đình Hướng)
Ủy viên Ban Trị sự. 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2017
Số kí hiệu 352/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 24/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/12/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hưng Yên
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây