• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Ninh

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2017


Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 03/8/2017 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 230/QĐ-HĐTS ký ngày 19/9/2017

 Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----
Số: 230/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----
Hà Nội, ngày  19 tháng 9 năm 2017 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh
Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ công văn số 2959/UBND-NC ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ (2017-2022);
- Căn cứ tờ trình số 05/TTr-BTS ngày 28/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ VIII (2017-2022).
 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ VIII (2017-2022), gồm 45 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Phụng làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 tỉnh Bắc Ninh“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn
------------------------------------------------------------
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẮC NINH
NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 023/QĐ-HĐTS ngày 19/9/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (17 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. TT. Thích Thanh Phụng
(Nguyễn Chí Thảo)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 
2. TT. Thích Thanh Trung
(Nguyễn Văn Trung)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học.
3. TT. Thích Thanh Dũng
(Nghiêm Văn Dũng)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Pháp chế.
4. TT. Thích Thiện Hạnh
(Nguyễn Hoa Phong)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
5. TT. Thích Thanh Tuân
(Phạm Văn Tuân)
Phó Trưởng ban Trị sự.
6. ĐĐ. Thích Thanh Sơn
(Nguyễn Thế Đông)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký.
7. ĐĐ. Thích Giác Đạt
(Trần Văn Tuấn)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.
8. ĐĐ. Thích Thanh Nam
(Vũ Việt Lâm)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
9. ĐĐ. Thích Thanh Hưng
(Tăng Quang Hưng)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Hướng Dẫn phật Tử.
10. ĐĐ. Thích Thanh Anh
(Nguyễn Thanh Anh)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế .
11. ĐĐ. Thích Tâm Phúc
(Nguyễn Thế Cử)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
12. ĐĐ. Thích Nhuận Hữu
(Nguyễn Văn Tưởng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Văn hóa.
13. ĐĐ. Thích Giới Thanh
(Nguyễn Thiện Lưu)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
14. ĐĐ. Thích Tâm Quán
(Hoàng Thọ Anh)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
15. ĐĐ. Thích Thanh Điệp
(Hoàng Thọ Anh)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Văn phòng.
16. NS. Thích Đàm Khôi
(Trần Thị Thơm)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng Phân ban Ni giới.
17. NS. Thích Nữ Hương Giới
(Nguyễn Thị Tuyết)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Thủ quỹ.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (37 VỊ):
 
18. ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Thơm)
Ủy viên Ban Trị sự.
19. ĐĐ. Thích Thanh Hải
(Hoằng Đăng Ước)
Ủy viên Ban Trị sự.
20. ĐĐ. Thích Hạnh Vinh
(Hoằng Văn Vẻ)
Ủy viên Ban Trị sự.
21. ĐĐ. Thích Quang Huệ
(Nguyễn Văn Huân)
Ủy viên Ban Trị sự.
22. ĐĐ. Thích Thái Bảo
(Nguyễn Văn Bảo)
Ủy viên Ban Trị sự.
23. ĐĐ. Thích Thanh Dương
(Lê Văn Dương)
Ủy viên Ban Trị sự.
24. ĐĐ. Thích Lệ Thông
(Nguyễn Khánh Sáng)
Ủy viên Ban Trị sự.
25. ĐĐ. Thích Thanh Bình
(Nguyễn Văn Bình)
Ủy viên Ban Trị sự.
26. ĐĐ. Thích Minh Thuận
(Vũ Hồng Phong)
Ủy viên Ban Trị sự.
27. ĐĐ. Thích Thiện Hoằng
(Nguyễn Văn Bình)
Ủy viên Ban Trị sự.
28. ĐĐ. Thích Thanh Hỗ
(Đỗ Duy Sơn)
Ủy viên Ban Trị sự.
29. ĐĐ. Thích Thanh Trung
(Nguyễn Văn Chung)
Ủy viên Ban Trị sự.
30. ĐĐ. Thích Nguyên Bảo
(Nguyễn Văn Bảo)
Ủy viên Ban Trị sự.
31. NS. Thích Đàm Bình
(Hoàng Thị Thủy)
Ủy viên Ban Trị sự.
32. NS. Thích Đàm Hiền
(Nguyễn Thị Đạt)
Ủy viên Ban Trị sự.
33. SC. Thích Đàm Thức
(Nguyễn Thị Sơn)
Ủy viên Ban Trị sự.
34. SC. Thích Đàm Sự
(Phạm Thị Thảo)
Ủy viên Ban Trị sự.
35. SC. Thích Đàm Nhân
(Đặng Được Mai)
Ủy viên Ban Trị sự.
36. SC. Thích Đàm Hải
(Đỗ Thị Lợi)
Ủy viên Ban Trị sự.
37. SC. Thích Đàm Niệm
(Nguyễn Thị Niệm)
Ủy viên Ban Trị sự.
38. SC. Thích Minh Trang
(Đoàn Thị Lan Anh)
Ủy viên Ban Trị sự.
39. SC. Thích Đàm Thịnh
(Nguyễn Thị Vuốt)
Ủy viên Ban Trị sự.
40. SC. Thích Nữ Từ Ý
(Nguyễn Thị Tý)
Ủy viên Ban Trị sự.
41. SC. Thích Đàm Hảo
(Nguyễn Thị Phái)
Ủy viên Ban Trị sự.
42. SC. Thích Đàm Tâm
(Vương Thị Bích)
Ủy viên Ban Trị sự.
43. SC. Thích Tâm Hương
(Bùi Thị Phi)
Ủy viên Ban Trị sự.
44. SC. Thích Đàm Phương
(Phạm Thị Quyển)
Ủy viên Ban Trị sự.
45. SC. Thích Đàm Ân
(Phạm Thị Thành)
Ủy viên Ban Trị sự.

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2017
Số kí hiệu 230/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bắc Ninh
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây