• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP.Hà Nội

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2018

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP. Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 3/7/2017 tại tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 216/QĐ-HĐTS. ký ngày 7/9/2017

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------------
Số: 216/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------
 
Hà Nội, ngày  07 tháng 9 năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hà Nội
Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ công văn số 193/BTG-NV ngày 16/8/2017 của Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ (2017-2022);
- Căn cứ tờ trình số 07/TTr-BTS ngày 09/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội, V/v chấp thuận nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017-2022), gồm 75 thành viên, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 TP.Hà Nội“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 
 

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)
(Theo Quyết định số:  216/QĐ-HĐTS ngày 07/9/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (19 VỊ) :
 
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. HT. Thích Bảo Nghiêm
(Đặng Minh Châu)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 
2. TT. Thích Thanh Chính
(Nguyễn Văn Quỳnh)
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Phó ban Tăng sự.
3. HT. Thích Thanh Nhã
(Đỗ Văn Mâu)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
4. TT. Thích Thanh Phúc
(Nguyễn Duy Bách)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
5. TT. Thích Minh Tuấn
(Phan Văn Tuấn)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
6. TT. Thích Chiếu Tạng
(Đào Thiện Trí)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
7. TT. Thích Minh Hiền
(Nguyễn Ngọc Sơn)
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Văn hóa.
8. ĐĐ. Thích Đạo Phong
(Nguyễn Đình Thắng)
Chánh Thư ký Ban Trị sự.
9. ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ
(Nguyễn Văn Tân)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
10. ĐĐ. Thích Tâm Hoan
(Phạm Văn Ngoan)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng.
11. ĐĐ. Thích Minh Đồng
(Nguyễn Việt Hà)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng.
12. TT. Thích Minh Trí
(Hoàng Đức Thắng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
13. ĐĐ. Thích Minh Tín
(Nguyễn Lê Sáu)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
14. ĐĐ. Thích Tiến Thông
(Nguyễn Văn Song)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
15. ĐĐ. Thích Đức Thường
(Nguyễn Văn Thương)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
16. NS. Thích Đàm Thành
(Nguyễn Thị Thành)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng Phân ban Ni giới.
17. NS. Thích Đàm Lan
(Phan Thị Lan)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
18. NS. Thích Đàm Khoa
(Nguyễn Thị Chắt)
Ủy viên Ban Thường trực, Phó Trưởng ban Kinh tế Tài chính kiêm Thủ quỹ.
19. NS. Thích Đàm Bình
(Nguyễn Thị Thanh Bình)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm  Phó Phân ban Ni giới.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (56 VỊ):

 
20. HT. Thích Thanh Hưng
(Nguyễn Văn Hùng)              
Ủy viên Ban Trị sự
21. HT. Thích Thanh Quang
(Hoàng Văn Ngọ)
Ủy viên Ban Trị sự
22. TT. Thích Thanh Hùng
(Nguyễn Viết Hùng)
Ủy viên Ban Trị sự
23. TT. Thích Nguyên Hạnh
(Phan Nhật Trinh)
Ủy viên Ban Trị sự
24. TT. Thích Thanh Tùng
(Nguyễn Mạnh Cường)
Ủy viên Ban Trị sự
25. TT. Thích Tiến Thịnh
(Nguyễn Tuấn Thịnh)
Ủy viên Ban Trị sự
26. TT. Thích Trí Như
(Hoàng Văn Năm)
Ủy viên Ban Trị sự
27. ĐĐ. Thích Thanh Hướng
(Đinh Văn Hướng)
Ủy viên Ban Trị sự
28. ĐĐ. Thích Thanh Quy
(Lê Ngọc Quang)
Ủy viên Ban Trị sự
29. ĐĐ. Thích Tâm Thuần
(Phan Văn Hảo)
Ủy viên Ban Trị sự
30. ĐĐ. Thích Nguyên Thanh
(Quách Thanh Vân)
Ủy viên Ban Trị sự
31. ĐĐ. Thích Chiếu Đăng
(Tuấn Nguyên Hoàng Ánh)
Ủy viên Ban Trị sự
32. ĐĐ. Thích Minh Nguyên
(Đỗ Văn Tư)
Ủy viên Ban Trị sự
33. ĐĐ. Thích Thanh Nguyện
(Nguyễn Hồng Sơn)
Ủy viên Ban Trị sự
34. ĐĐ. Thích Minh Thực
(Nguyễn Văn Út)
Ủy viên Ban Trị sự
35. ĐĐ. Thích Quảng Thiện
(Nguyễn Đình Lực)
Ủy viên Ban Trị sự
36. ĐĐ. Thích Thanh Hải
(Trần Văn Có)
Ủy viên Ban Trị sự
37. ĐĐ. Thích Thanh Tuyên
(Nguyễn Mạnh Tuyên)
Ủy viên Ban Trị sự
38. ĐĐ. Thích Di Sơn
(Nguyễn Tiến Sơn)
Ủy viên Ban Trị sự
39. ĐĐ. Thích Minh Thiện
(Trương Đăng Thịnh)
Ủy viên Ban Trị sự
40. ĐĐ. Thích Thanh Trung
(Phùng Văn Phương)
Ủy viên Ban Trị sự
41. ĐĐ. Thích Đạo Vĩnh
(Trần Quang Trung)
Ủy viên Ban Trị sự
42. ĐĐ. Thích Thanh Chính
(Đoàn Văn Trai)
Ủy viên Ban Trị sự
43. ĐĐ. Thích Viên Giác
(Vũ Nguyên Hồng)
Ủy viên Ban Trị sự
44. ĐĐ. Thích Đạo Thông
(Doãn Văn Thiệp)
Ủy viên Ban Trị sự
45. ĐĐ. Thích Đạo Thịnh
(Bùi Xuân Kiều)
Ủy viên Ban Trị sự
46. ĐĐ. Thích Đạo Ân
(Lê Văn Nam)
Ủy viên Ban Trị sự
47. ĐĐ. Thích Đức Duyệt
(Nguyễn Văn Toàn)
Ủy viên Ban Trị sự
48. ĐĐ. Thích Thanh Trung
(Nguyễn Thành Trung)
Ủy viên Ban Trị sự
49. ĐĐ. Thích Quảng Tĩnh
(Nguyễn Văn Chiến)
Ủy viên Ban Trị sự
50. ĐĐ. Thích Minh Huyền
(Nguyễn Đình Thảo)
Ủy viên Ban Trị sự
51. ĐĐ. Thích Thanh Hòa
(Trần Quyết Thắng)
Ủy viên Ban Trị sự
52. ĐĐ. Thích Đạo Túc
(Chu Văn Tuân)
Ủy viên Ban Trị sự
53. ĐĐ. Thích Đức Hạnh
(Nguyễn Quốc Đức)
Ủy viên Ban Trị sự
54. ĐĐ. Thích Quảng Phú
(Đào Thanh Phong)
Ủy viên Ban Trị sự
55. ĐĐ. Thích Di Trường
(Lê Văn Hạ)
Ủy viên Ban Trị sự
56. ĐĐ. Thích Viên Đức
(Nguyễn Văn Đức)
Ủy viên Ban Trị sự
57. ĐĐ. Thích Đạo Tĩnh
(Chu Đức Cường)
Ủy viên Ban Trị sự
58. NS. Thích Đàm Minh
(Đỗ Thị Minh)
Ủy viên Ban Trị sự
59. NS. Thích Đàm Xuân
(Hoàng Thị Minh)
Ủy viên Ban Trị sự
60. NS. Thích Đàm Đạo
(Hà Nhật Lệ)
Ủy viên Ban Trị sự
61. NS. Thích Đàm Hà
(Trần Thị Hà)
Ủy viên Ban Trị sự
62. NS. Thích Đàm Thủy
(Đỗ Thị Uyên)
Ủy viên Ban Trị sự
63. NS. Thích Đàm Phương
(Trương Thị Lan)
Ủy viên Ban Trị sự
64. NS. Thích Đàm Chung
(Nguyễn Thị Viết)
Ủy viên Ban Trị sự
65. NS. Thích Đàm Thùy
(Nguyễn Thị Thi)
Ủy viên Ban Trị sự
66. NS. Thích Đàm Hiếu
(Lương Thị Hà)
Ủy viên Ban Trị sự
67. NS. Thích Đàm Quang Thụy
(Phạm Thị Tập)
Ủy viên Ban Trị sự
68. NS. Thích Đàm Lợi
(Nguyễn Thị Dung)
Ủy viên Ban Trị sự
69. NS. Thích Đàm Loan
(Cao Thị Ngọc)
Ủy viên Ban Trị sự
70. SC. Thích Đàm Hinh
(Đoàn Thị Tho)
Ủy viên Ban Trị sự
71. SC. Thích Đàm Kiên
(Nguyễn Thị Ngà)
Ủy viên Ban Trị sự
72. SC. Thích Tịnh Quán
(Nguyễn Thị Hường)
Ủy viên Ban Trị sự
73. SC. Thích Đàm Vân
(Nguyễn Thị Thuận)
Ủy viên Ban Trị sự
74. SC. Thích Đàm Hải
(Đỗ Thị Thêm)
Ủy viên Ban Trị sự
75. SC. Thích Đàm Phương
(Nguyễn Thị Đoài)
Ủy viên Ban Trị sự

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
Số kí hiệu 216/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 06/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/09/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
TP Hà Nội
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP.Hà Nội
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/09/2018

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây