ĐỀ DẪN

Thứ tư - 08/05/2019 23:42
Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ
Phó Tổng thư ký Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 Tổng điều phối Hội thảo
xv


 
ĐỀ DN

Nền tảng go dục đạo đức về Pht golà kết quả của một phn Hội tho quốc tế được các học giVit Nam đóng góp, nhân dịp Giáo hội Pht giáo Vit Nam đăng cai Đại lễ Pht đn Liên Hip Quốc 2019 tại Hà Nam, Vit Nam vào ngày 12-12/5/2019. Tuyn tp này gồm 3 phn: (i) Nn tảng giáo dục đo đức Pht giáo, (ii) Giáo dục các phẨm cht đo đức và (iii) ng dụng giáo dục đo đức trong gia đình, học đường và xã hội.

Nhóm tham gia nghiên cứu trong hội tho quốc tế này rõ ràng kng đại din cho dòng tư duy có xu hướng chđo hoc sự hiu biết mang tính ước lệ về lĩnh vực này, mc dù tp sách cũng phn ánh lên sphong phú và đa dạng này. Rút ra từ kinh nghim đáng kể trong vic nghiên cứu, hu như tt cả tham dự viên đã chia sẻ một trong nhng giả thuyết cốt lõi nht.

Giáo sư Ngô Thị Phương Lan đề xut tiếp cận của Pht go trong xây dng nền tảng đạo đức hc đường, đề cao vic giáo dục các phẨm cht cao quý gm: tâm từ bi, tâm thin lành và lương tâm cao quýGiáo dục trí đức song song vic đào to chuyên môn là cách tốt nht giúp sinh viên kng chỉ đt được mục đích lp nghip mà còn có lý tưởng sng cao quý.

Nền tảng của go dục hc Pht go” của ĐĐ. Thích Phước Nguyên đề cao con đường giáo dục Pht giáo thoát khỏi sự nô lệ vào bản ngã, nhm hình thành thái độ tri thức đúng đn, tự suy nghim các giá trị minh triết, hướng tới skhai png tâm trí khỏi các giới hn và trói buộc. Giáo dục đó bao gồm đo đức, chân lý, làm chhành vi và li sng trong mọi hn cnh để hướng đến sự chiến thắng tự thân.

TS. Trần Hng Lưu tiếp cn “Tứ Diệu Đếvới vn đề giáo dục đo đức tn cu khẳng định rằng, từ các phương din chính tr, xã hội, kinh tế… cho đến hn thù, bo lực, khng b, chiến tranh, chết
 
xvi


NỀN TNG GIÁO DỤC PHT GIÁO VỀ ĐO ĐỨC
 


chóc và môi trường… đu có thể giải quyết trit để bằng phân tích quả và nhân khổ đau cũng như quả và nhân hnh phúc. Trên nn tảng này, tác gikhẳng định tứ diu đế là triết lý cốt lõi của đo Pht, giúp con người đt được trí tu, góp phn xây dựng xã hội hnh phúc và thế giới hòa bình.

GS. Hoàng Thị Thơ qua nghiên cứu “Đo đức hc Pht go khng định rằng các giá trđo đức chỉ có thể đt được trọn vn, tháo mở khổ đau, khi con người phát trin trí tuệ và thực hành thin định. Vượt lên trên mọi thái cực, đo đức Pht giáo đề cao trung đo, thực tp các phẨm cht cao quý gồm 5 đức, 10 thin, 6 hòa, 4 tinh tn, 4 tâm vô thượng, 6 ba la mt và 4 ân.

ĐĐ. Thích Huệ Đo đề nghị “phát triển xã hi Việt Nam qua đạo đức Pht giáokhẳng định rng nh thin là giá trị chđo, tu m là giá trị định hướng, từ bi là giá trị nn tảng và phng slà giá trxã hội. Đo đức Pht giáo đề cao nn bn, bỏ ác m nh, vô ngã vị , và tự tỉnh thức nhằm hướng đến sgiải png con người khỏi các khổ đau.

TS. Lê Ngọc Phương với nghiên cứu Pht go và triết lý go dục toàn diệnkhẳng định rằng giáo dục con người tn din cn được nâng lên thành chính sách quốc gia. Giáo dục đo đức Pht giáo giúp con người đt được sự hn thin đo đức và trí tu, bên cnh vic thành tựu kiến thức và lp nghip. Đưa giáo dục Pht giáo vào nhà trường kng chỉ đơn thun giúp cho người học đt được các giá trsng mà hơn thế, hướng đến mục tiêu được độc lp, tự do và khai png.

Với nghiên cứu Pht go và vn đề đạo đức toàn cu, giảng viên Nguyn Thị Minh Hải đề nghị giáo dục gia đình và học đường cn thay đổi các thang giá trị nhm hướng đến vic xúc tiến san lc tn cu. Kng chỉ thừa nhn nhu cu áp dụng đo đức Pht giáo trong học đường, tác giả tin rằng đây là cách to ra một trt tự thế giới mới. Kng chỉ đồng hành với lut quốc gia và lut quốc tế, đạo đức Pht giáo đề cao sngăn ngừa chiến tranh, hóa giải hn thù, xây dựng cuộc sng trên tinh thn tương thân tương ái và an lc.

TS. Thích Bổn Huân đề cao tính go dục đo đức nhân sinh theo tinh thn kinh Đi phước đức. 38 phẨm cht cao quý trong kinh Đi phước đức là thang đo giá trhạnh phúc mà các công dân toàn cu
 


nên có. Khiêm cung, lễ đ, tri túc, biết ơn, phục thin, tinh cn, tỉnh thclà các giá trsng mà các bc cha mẹ và thy cô giáo nên hướng dn con em và học trò, góp phn mang lại hnh phúc cho con người.

TS. Hoàng Thúc Lân và TS. Nguyn Thị Huệ nghiên cứu “go dục đạo đức Pht govào công bng môi trường. Theo tác gi, do đánh mt đo đức, con người đã to ra các him ha môi trường. Giáo dục đo đức Pht giáo đề cao nguyên tc bình đng giữa các thế h, nguyên tc vượt qua ranh giới loài. Đây là giải pháp đt được mục tiêu công bằng môi trường, bo vngôi nhà chung của trái đt.

GS. Nguyn Thanh Tú nghiên cứu “tư tưởng Pht go trong văn hc Việt Nam” đề xut giải pháp” cho các vn nn nhân sinh. T chủ trương “Pht pháp bt ly thế gian pháp, tư tưởng Pht giáo nh hưởng nn văn học dân gian Vit Nam qua hàng tm ca dao và tục ngữ. Theo đó, tâm lý, tính cách và hành xử của người Vit nh hưởng từ đo đức Pht giáo, góp phn to nên bản sc văn hóa Vit Nam. Giáo dục đo đức trong văn học Vit Nam gn lin các khái nim từ, bi, h, xả; tĩnh, tri, trí, hòa; trung, hiếu, nghĩa, nhânvốn là các giá trsng được Pht giáo chủ trương, đã trở thành các phẨm cht cao quý của người Vit Nam.

Nguyn Thị Minh Nguyt với nghiên cứu “đạo đức Pht go trong thời đại vn vt kết nikhẳng định rằng sự hn thin đạo đức cá nhân lệ thuộc vào các thang giá trvphẨm cht. Giải png tham sân si, vượt qua cám dỗ vt cht, khc phục nghịch cnh, sng vô ngã vị tha, hướng tới lý tưởng phng sự… giúp con người hn thin nhân cách, nhờ đó, sng hnh phúc và có giá trị hơn.

GS. Đinh Hng Hải nghiên cứu vđa diện lòng bi với go dục đạo đức Pht go toàn cu, một mt làm nổi bt lòng bi trong vô lượng tâm, mt khác sử dụng biu tượng của Bồ tát Di Lc như đng cứu thế. Phát trin tâm bi để hướng thin, phát trin trí tuệ để vượt khổ là hai tiêu chí quan trng trong thực tp Pht giáo. Phát trin tâm từ bi giúp con người vượt qua svô cm, trở nên hữu ích. Đánh thức tâm từ bi là cách giúp mọi người bớt đi cái ác, nhờ đó, thế giới được hòa bình và an lc.

TS. Nguyn Văn Hiu nghiên cứu vTinh thn khoan dung Pht go” trong bối cnh kiến to bản sc văn hóa, đề cao giá tr
 
xviii


NỀN TNG GIÁO DỤC PHT GIÁO VỀ ĐO ĐỨC
 


minh triết Pht giáo như nn tảng của gn kết và hòa nhp. Tác gi cho rằng, phát trin văn hóa Pht giáo giúp người Vit kiến to bản sc cá nhân và bản sc cng đồng nhm hướng tới tinh thn khoan dung văn hóa, vượt qua tính đa phương, hướng đến tính tn cu. Khoan dung văn hóa chỉ có thể đt được khi con người vượt qua được các giới hn bản ngã và kng còn chp thvào cái tôi.

TS. Trần Thị Ngọc Anh nghiên cứu vvtha trong Pht go”, đc bit nhn mnh giới tr. Vượt qua hp hòi, vô cm và ích kỷ, người có tâm vị tha sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tha thvà buông x. Kng chỉ chng minh lý do con người cn sng vị tha, tác gikhẳng định, vị tha là cm xúc tích cực, mang lại hnh phúc gia đình và to ra hiu quả trong giáo dục. Đcó long vị tha, con người cn vượt qua sân hn, thực tp từ bi, tháo mở oan trái, kiên trì và nhn ni, thực tp chánh nim… để trở nên hữu ích cho mình và cho người.

Giảng viên Lý Thị Tho qua nghiên cứu “ái ngữ Pht giáo vực dy nền đo đức đang suy thoái trong giới tr” nêu ra ranh giới giữa lối sng nh mạnh và lối sng ích k, theo đó đề nghị giới trẻ thực tập truyn thông ái ngvới mọi người để nỗ lực vượt qua ssuy thoái đo đức. Tăng cường giáo dục gia đình và m chkhẨu nghip để đt được lối sng trong sch. Coi trng vic thực nh ái ngữ trong gia đình, nhà trường và xã hội là cách thiết thực rèn luyn lối sng đo đức cho giới tr.

TS. Phan Anh Tú nghiên cứu vđạo đức hiếu nghĩa của người Khmer Nam bkhẳng định rằng, báo hiếu cho cha mẹ là chuẨn mực đo đức, cn phát huy thành bản sc văn hóa. Chăm sóc cha mẹ già và thực hành các nghi lễ khi cha mẹ đã khut, nhng người nam phải ít nht một ln làm sư… là cách hiếu tho cha mẹ bằng các giá trvt cht và tinh thn.

Hot đng hướng dẫn Pht tử của GHPGVN” được TS. Thích Thanh Đin, TS. Vũ Thị Hương và Ths Đỗ Thị Thanh Hà nghiên cứu trong sphát trin bn vng của đt nước. Khởi đi từ các hot động giáo dục Pht giáo, các tác gikhẳng định rằng, từ thin xã hội là chủ trương nhp thế của Pht giáo, góp phn cứu khổ ban vui. Giáo dục Pht giáo ngoài vic hn thin trí tu, đo đức và thin định còn nhm đến mục đích phát trin bn vng, góp phn tích
 


cực vào sự ổn định và phát trin xã hội cũng như hướng tới các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hip Quốc.

ĐĐ. Thích Qung Tịnh với nghiên cứu “Pht go góp phn m thay đi nhn thức của người tr” cho rằng, giới trcó tu học Pht pháp kng chỉ dừng lại ở vic làm chủ đời mình, mà còn hướng đến lý tưởng cng hiến và phng sự nhân sinh. Tp trung vào đối tượng nghiên cứu là nhng người trẻ tiêu biu tại TP. HCMinh, tác giả chng minh rằng giới trẻ tu học Pht pháp có nhng chuyn biến tích cực. Qua các khóa tu mùa hè, khóa tu sinh viên, khóa tu tuổi trhướng Pht, khóa tu đo Pht và tuổi tr, khóa tu em về bên Pht, khóa tu búp sen từ biđã giúp các cháu mm non và thanh thiếu niên nhn thức rằng, chùa là mái nhà chung lành mnh, nơi giới trđã thay đổi nhn thức, tư duy, li sng lành mnh và hữu ích, nhờ đó, trở thành người cởi mở, hài hòa và vị tha hơn.

Nghiên cứu “Đo đức con người Việt Nam hiện nay” của ĐĐ. Thích Huệ Đo khng định rằng, đo đức Pht giáo nh hưởng tích cực đến giá trđo đức truyn thống của dân tộc Vit Nam. Tác giả cho rằng, yêu nước là giá trcốt lỏi, đoàn kết là giá trị nn tảng, phng slà giá trvị tha… cn được truyn bá trong mỗi gia đình và học đường. Các giá trsng như cn cù, tiết kim, biết đủ, tự lực, tự chủ, nhân ái, khoan dung, lc quanlà các phẨm cht đo đức cao quý mà người Vit Nam đã nh hưởng từ Pht giáo. Đo đức Pht giáo mang tính nhân bản, tôn trng nhân phẨm và lợi ích của tha nhân, hướng đến hòa bình thế giới, mang lại phúc lợi và an vui cho con người.

Khi nghiên cứu Giáo dục đạo đức Pht go cho thanh thiếu nn giảng viên Vũ Ngọc Định khng định rằng, kết hợp giáo dục và đạo đức Pht giáo cn được đề cao nhm làm nổi bt tính nhân bản và hướng thin. Tác giả chng minh trong các giai đon Đinh, tin Lê, Lý, TrầnPht giáo đóng vai trò quan trng trong vic giải quyết các vn nn xã hội. Mô hình giáo dục của Gia đình Pht tử, câu lc bộ Thanh thiếu niên Pht tử… đã giúp giới trsng đời đo đức, trải nghim hnh phúc và hữu ích cho mọi người.

Nghiên cứu Phm cht hc sinh Việt Nam trong tương lai” của TS. Hunh Lâm Anh Chương, TS. Thái Minh Anh và ĐĐ. Thích Kng Tú khng định rng m điu đo đức Pht dy góp phn
 
xx  NỀN TNG GIÁO DỤC PHT GIÁO VỀ ĐO ĐỨC


hình thành nhân cách tốt đp ở giới tr. Giáo dục các phẨm cht yêu nước, nhân ái, chăm ch, trung thực, trách nhim song song với năm điu đo đức Pht dy ở các cp học sgiúp các thế hệ học sinh yêu thiên nhiên, yêu quê hương, quý trng giá trvăn hóa, quý trng mọi người, tôn trng khác bit, từ đó trở nên ham học, chăm làm, có trách nhim với bản thân, với gia đình, với nhà trường, với xã hội và dĩ nhiên ssng hnh phúc hơn.

Nghiên cứu “Giáo dục đạo đức Pht go cho sinh viên” của TS. Phm Thị Qunh có mục đích giúp giới trẻ chuyn hóa nội tâm, phát huy mt tích cực, nỗ lực vượt kh, trải nghim hnh phúc. Khng định giáo dục đo đức Pht giáo là nhu cu, tác giả đề nghị đưa các phm trù đo đức Pht giáo vào giáo dục phổ thông gồm 5 đo đức, 10 điu thin như con đường thành nhân. Giáo dục v bốn chân lý, bốn tâm vô lượng, bốn trng ân và knăng sng thin (thin sinh)… giúp cho các thế hệ học sinh và sinh viên trưởng thành nhân cách. Tác giả đề nghị nên đưa vào chương trình giáo dục công lp các bài học vđo đức Pht giáo, đồng thời tổ chức nhiu hot động trải nghim vđo đức Pht giáo để mọi người được hnh phúc hơn.

Vn dụng ni dung phương pp go dục Pht go vào đời sng hi” của SC. Thích NHòa Nhã đề cao vai trò đức dục Pht giáo nhm hướng đến con người hn thin và giáo dục trí tuệ nhm hướng đến sgiải png con người khỏi khổ đau. Giáo dục về tinh thn hòa kính, bình đng, khế hợp, tương thân, tương trợ, chân chính trong nghề nghip, hài long, biết đủ… giúp con người hn thin nhân cách, nhờ đó sng hnh phúc hơn.

TS. Phm Thị Minh Hòa với nghiên cứu “ng dụng triết lý vào đạo đức Pht go” cho rằng các nn văn hóa khác nhau là bối cnh qua trng, chng minh được giá trị trị liu của Pht pháp. Nếu giá trcốt lõi của đo Pht là giải thoát thì du trong bối cnh văn hóa nào, vic thực tp lời Pht dy đu có khnăng giải png con người khỏi các khổ đau.

TS. Nguyn Thúy Thơm và TS. Nguyn Ngọc Qunh đề nghị vn dụng triết lý Pht giáo trong vic xây dng đời sống gia đình” để một mt giữ gìn các giá trị truyn thống của gia đình Vit Nam, mt khác, mang lại phúc lợi và an lc cho các tnh viên trong gia đình.
 


Pht giáo phủ định giai cp, chủ trương bình đng giới, đề cao trách nhim trong các quan hệ gia đình, xã hội và tôn giáolà các tr cột bn vng của hnh phúc gia đình. Hòa thun, tương kính, kiên nhn, tha thlà các phẨm cht giúp các gia đình được hạnh phúc.

GS. Phan Thị Thu Hin với nghiên cứu Chương trình tri nghiệm chùa” (Temple-stay)” chng minh rng tính thích ứng trong vic nh đo là cách bảo tồn, phát huy di sn n hóa Pht giáo tại Hàn Quốc. Trong chương trình temple-stay, người tham dự được hướng dn về lịch sử, kiến trúc và mỹ thut chùa, nghi l, nghi thức, lut l, thực nh, học Pht pp, thực tập thin, nhờ đó giải png căng thẳng, trải nghim an vui. Hình thức du lịch m linh gn lin với temple-stay là xu thế tiếp biến n hóa kng chỉ có giá trị tham kho đối với Pht giáo Vit Nam, mà còn góp phần phng sự nn sinh một cách hữu hiu.

Tôn NMinh Hng nghiên cứu về “Giáo dục đạo đức theo quan điểm của Pht hoàng Trn Nhân Tông” nhn mnh vai trò kiến dựng và trị liu của đo đức Pht giáo qua 5 đo đức và 10 điu thin. Theo đó, phân tích quan đim đo đức của Pht hoàng Trần Nhân Tông qua các khái nim dung hòa, hóa giải hn thù, xây dựng hòa bình, đối với Trung Quốc. Đề cao tinh thn trung quân, ái quốc, thân dân, ly dân làm gốc, Pht hoàng Trần Nhân Tông đã trở thành nhà Vua – thin sư, vừa gii vhành đo, vừa xut sc về qun trđt nước.

Giác ngộ vvthế người thy” của TS. Nguyn Thị Thanh Chung đã chọn Tuệ Trung thượng sĩ m đối tượng nghiên cứu. Ngoài hành trạng và các tác phẨm tiêu biu, tác ginghiên cứu về quan đim của Tuệ Trung thượng sĩ về triết Pht, cách ứng nhân xử thế, phương pháp giảng dy, theo đó, đánh giá vvị thế của người Thy trong bối cnh Vit Nam hôm nay.

TS. Nguyn Tun Bình nghiên cứu vPht go Myanmar với vn đề go dục đạo đức, trên cơ sở đó, gợi ý cho Vit Nam trong bối cnh tn cu hóa. Ngoài vic nêu ra các lun đim vvai trò giáo dục đo đức của Pht giáo tại Myanmar, tác giả đề nghị Vit Nam nên mnh dn đưa nội hàm giáo dục đo đức Pht giáo vào nhà trường, góp phn hn thin đo đức cá nhân, xây dựng hnh phúc gia đình và góp phn phát trin xã hội.
 
xxii


NỀN TNG GIÁO DỤC PHT GIÁO VỀ ĐO ĐỨCLê Thị Thanh Tâm và Võ Văn Tnh nghiên cứu vChtch H Chí Minh từ góc nhìn đạo đức Pht go” nhm khẳng định tư tưởng từ bi, mt bo động, hòa bình của đức Pht đã nh hưởng đến tư tưởng cách mạng của cụ HCMinh. Tinh thn kng dùng bo lực, thân ái với nhân loại được xem là thân giáo vđo đức. Các phẨm cht cn, kim, liêm, chính, chí công, vô tư” giúp con người sng hnh phúc hơn. Các tinh thn và các phẨm cht cao quý đó đu nh hưởng từ đo đức Pht giáo.


Mùa Pht đn LHQ 2019
Thượng ta THÍCH NHT T
Phó Tng thư ký y ban tchc quốc tế Đi lVesak LHQ 2019 Tng điu phối Hội tho
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây