4 VỊ BỒ TÁT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO: LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG

Thứ năm - 09/05/2019 02:24
Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
53
 
VỊ BTÁT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐO: LÃNH ĐO TINH THẦN CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG

 
Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi (*)

TÓM TT

Trong công vic này, một sự nỗ lực lớn đã được thực hin một cách có chủ ý để đưa ra các tính cht cốt lõi Pht pháp bt nguồn từ mười pháp ba la mt thông qua vic dn chng chúng từ các hnh nguyn và bổn phn trách nhim của Bồ tát, và sau đó đưa ra các cách giải quyết scvvic và phát trin xã hội hin đại thông qua các hnh nguyn và bổn phn trách nhim của vị Bồ tát. Ở đây, các pháp ba la mt hay Pāramī như là Dāna (bố thí)…, một hnh nguyn rng lượng do Bồ tát tu tp có thể to ra slãnh đo tuyt vi, một vị trí cao thượng của Bồ tát so với nhng chúng sinh khác.

Liên quan các pháp ba la mt dn đến sự thành công của mục tiêu tối thượng, ba cp độ rèn luyn tu tp cn phải được dn dn hn thin tùy thuộc theo phm hnh đo đức của các hành giả: (i) Bốn giai đoạn kng thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp đt được bởi người có trí tuệ ba la mt (Paññadhikapãramĩ), (ii) Một người có nim tin ba la mt (Saddhãdhikapãramĩ) cn tám giai đoạn kng thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp, và (iii) Một người có tinh tn ba la mt (Viriyãdhikapãramĩ) cn mười sáu giai đoạn kng thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp. Một khi được phát trin tt, nhng điu đó luôn có lợi ích cho một Đấng giác ngộ hn tn và nhờ vào các hnh nguyn đo đức kng thể đim xu, sức mnh trí tuệ tối


* Rector Mahachulalongkornrajavidyalaya University Wang Nio, Ayutthaya, Thailand
 


thượng đã to ra thân hình với 32 tướng tốt và 80 vẻ đp của Bậc Đại nhân.

Vị trí và cách ứng xử nhã nhn của vị B-tát là vô cùng cn thiết trong vic lãnh đo xã hội. Mức độ cao thượng của vic hành thin giống như là vị Bồ tát đứng trước nhu cu cn thiết và vn đề này có thể đt được thông qua sphát huy các pháp ba la mt. Liên quan đến cht lượng tinh thn, bốn loại tim năng tinh thn được phú cho một cách tự nhiên vi: (i) Vijjā (sự hiu biết cao c, ssáng suốt), vy có kiến thức nht định về đời sng thực tế là cuộc đời luôn tuân theo qui lut của ba tính cht phổ biến (Tam Pháp n): vô thường, khổ và vô ngã; (ii) Vimutti (sgiải thoát), vy luôn thoát khỏi ràng buộc mọi thứ; (iii) Visuddhi (sự trong sch), giới lut của vị Bồ tát luôn được thanh tịnh trong sch; và (iv) Sức mnh, khi vị Bồ tát đt được khnăng thin định cao trong thế gian và rồi nhờ vào tính cht có ích của nó, vy có thể thực hin nhiu vic làm kỳ diu khác nhau khi vy thy phù hợp. Đó là slãnh đo đc bit, một slãnh đo vì hòa bình bn vng.

Trong nhiu kiếp quá khứ trước khi giác ng, đức Pht đã thực hin viên mãn hnh nguyn của Bồ tát hnh trải qua 547 ln tái sinh để tu tp mười ba la mt trải qua nhiu sự thăng trầm trong cuộc sng và tinh tn thực hành các hnh thin dù ít nhiu cũng dn đến đt được Pht quả ở kiếp cuối cùng.

Vmt từ nguyên ‘Pāramī’ được thực hành viên mãn bởi vị Bồ tát, với ý nghĩa cơ bản là skiên định, thể hin các đức hnh tốt hướng vy đt đến các ba la mt của hnh thin. Các ba la mt này gn lin cht chẽ với người hành thin cố tình chp nhn mọi khổ đau trong sự tu tp các ba la mt để đt đến cnh giới cao nht của nó. Phm hnh cao tột này được xem như là người đáng tôn kính ngang bằng vị trí cnh giới hin tại của vị Bồ tát trong đa vtôn kính nht hơn các loài chúng sinh khác. Theo đó các phin não dn dn chm dứt mang lại sự thánh thin soi sáng con đường cho mọi người. Nhờ nhng đức hnh này, vị Bồ tát lãnh đo cũng được trao quyn trong nhim vụ trgiúp tt cả các chúng sinh.

Mười ba la mt này là: bố thí, trì giới, xut gia, trí tu, tinh tn, nhn ni, chân tht, quyết định, tâm từ, và tâm x. Ngoài mười ba la mt này, chúng được phân chia thành ba cp độ; mỗi cp có mười
 


hạng mục và tng cng trở thành con sba mươi với tên danh là mười loại ba la mt thông thường, vượt trội và tối cao. Người ta tin rằng tt cả các pháp ba la mt đã được học và thực hành đy đủ bởi tt cả vị Bồ tát. Do đó, tóm lại rõ ràng có thể được đề cp đến là mười phm hnh đo đức là cái mà khiến cho vy trở thành Pht hoc Buddhakãrakadhamma. Đđt được chúng, các chu kỳ thời gian được quy định khác nhau như sau:

Người được phú cho trí tu(Pñādhikapāramā) tri qua bốn con skng thng và một trăm ngàn đi kiếp ca niên đại thế giới.

Người được phú cho với đức tin (Saddhãdhikapāramā) trải qua tám con skng thể lường và một tm ngàn đại kiếp của niên đại thế giới.

Người được phú cho tinh tn (Viriyadhikapāramā) trải qua mười sáu con skng thể lường và một tm ngàn đại kiếp của niên đại thế giới.

Trong thực tế, một người khi muốn đưa ra vn đề gì đó với đu óc kng căng thẳng có thể m tt cả các công vic lớn. Nếu vy sẵn sàng cúng dường bt cứ thgì mà kng có đòi hỏi bt kỳ điu kin nào thì người như vy có thể m một công vic vĩ đại như thể là một vị Bồ tát với tâm sn sàng mang lại lợi ích cho nhng người khác mà kng cn bt kỳ điu kin gì.

Một người thường xuyên tuân theo giới lut: năm giới, tám giới, mười giới hoc thm chí với số lượng giới còn nhiu hơn thế. Khi đó vy luôn xem xét giữ gìn cn thn các giới cho tốt thì skng hối hn cho chính mình vì kng bị pphán về nhng thiếu sót của vic giữ gìn các giới đó. Trong nhng tình huống này, vy đt được sự tự tin nht định và sn sàng làm rt nhiu việc. Hơn na, khi v y trở nên hn ho vmt đo đức thì nim tin và sngưỡng mộ ở mức độ nào đó sẽ được tôn vinh bởi nhiu người.

Một người có xu hướng xả ly sẽ được tinh thn thanh tịnh, trong đó loại trừ dính mc với lòng ham muốn sc dục và do đó mang lại san ổn trong cuộc sng của vy, cho dù vy có đi đâu, skng còn phải lo lắng vbt cứ điu gì. Dựa trên điu kin này, tâm trí
 


của vy luôn rng mở như bu trời mênh mông, mát mẻ như dòng sông lớn, nặng như trái đt và uyn chuyn làm vic như một cái bao tải làm bằng da mèo. Điu này nói rằng một người như vy chc chn xng đáng để đm trách nhim vụ lớn.

Một người được phú cho trí tuệ có khnăng hiu biết sâu sc v cuộc sng của chính mình và nhng người khác trong quá khứ, tương lai và hin tại bao gm các hin tượng xung quanh bên ngoài và ng tđó chúng gn kết cht chnhau tquđến nn và tnn dn đến qu. Mt người như vy có thm đưc mi vic cho dù công vic đó lớn như thế nào.

Mt người có khnăng kiên tmnh mskhông t btrong khi gp phi nhng khó khăn lớn, cho dù nó có khó khăn hay ddàng đến đâu, vy sthành công vượt qua chúng bằng cách đưa ra sđo lường bình đẳng đmang li lợi ích lớn nht cho nhân loi. Cuộc sng hằng ngày ca vy luôn mang li lợi ích cho mi người. Do đó, vy skhông cm thy mt mi trong khi thc hin nhim vđưc giao. Mt người như vy luôn sn sàng làm các nhim vlớn.

Mt người có ni lực nhẫn nhục tt có thkiên trì chịu đựng với những cm giác khó chịu vthcht, tinh thần và sgian khthông qua đức tính bn bchịu khó, theo đó tính ng vi bên trong sđược cải thiện. Mt người như vy đã sn sàng làm tt ccác công việc vĩ đại.

Mt người vi tâm đy schân tht scó mt i tâm chơn chánh được gi là sthành tht vlời nói, hành động và tâm ý. Trong khi nói, vy thốt ra những lời nói tht; Trong khi suy nghĩ, vy ssuy nghĩ đúng đn; Trong khi hành động, vy luôn làm bt cvic gì min là có lợi cho mi người tùy theo cách gii quyết vn đca vvic và mục tiêu ca nó. Bằng những phương thức hành động này, nim tin vng chc được to ra đáng k. Một người như vy chc chn được chun bđnhn nhim vlớn.

Mt người mà ý chí ca hcó bn tính lập trường quyết tâm str nên kiên quyết đi vi những gì đã được thiết lập, không bao githay đi, bt kvấn đđó nguy him hay khó kn đến đâu, cho dù vvic đó có mt thời gian bao lâu đthực hin chúng, vy không bao gitừ chi vi bt klý do gì. Vy luôn hướng đến trng tâm mục tiêu đã được đra. Điu này nói rằng một người luôn theo đui squyết tâm như một cây ct cvà tng đá đục. Mt người như vy ng đã sẵn ng đhoàn tnh công vic vĩ đại.
 


Mt người có tâm đy ng nn ái sluôn yêu thương tt cchúng sinh không thiên vvà điu kin; Mi lúc, vy luôn mrng stn thin đi vi nhiu người mà không có tư tưởng giận hờn ngay ckhi phi đi mt vi những tng trầm không hài ng trong cuộc sng; Vy luôn dành tình thương vô điu kin cho những người tn quyến, các bn bè, bao gm luôn ccác kthù. Mt người như vy có khng m công vic vĩ đại.

Cui ng, một người có tâm trí bình đng skhông thiên vvbt kbên nào ví như bnh hưởng bởi ng tham cu và m hài ng một ai đó. Mt người như vy có khng tnh công khi m các nhim v lớn chính nhsuyn chuyn khéo léo ca vB-tát ở mi mt trong thcht và tinh thần, các ba la mt được trau di đy đdn đến ssẵn ng trtnh một nhà nh đo thế giới.

Nhìn chung, thế giới hin nay đang din ra trong sphức tp nơi mà các vấn đvà nguyên nn ca nó luôn biến đi trong nhiu tình huống. Nếu một người có trí tuệ ở mức đthông thường, shữu những đức hạnh và các ng xđo đức nói chung, nắm quyn nh đo dễ dàng skhông thkhông biết cách nh đo và gii quyết tt các vấn đề ca một xã hi; một người vi sthông minh, những đức hạnh và đo đức, bao gm luôn ccách thức nh đo ca họ ở ng cp đnhư là nh hạnh B-tát có thđm nhận nhim vkhó kn như vy.

Đi vi nhà nh đo tinh thần dn dt phù hợp vi một xã hi k thut sthì tâm ci mca vBtát rt cn thiết: nó thhin theo các khía cnh: 1) Nó tn tại mi c; 2) Nó duy trì trong bt kththách gì; Mc dù có rt nhiu tình huống hoc các yếu ttác động lên nó hoc buộc con người phi m theo những nh vi xu trong suy nghĩ, lời nói và nh động, dù cho nó có nghiêm trng đến đâu nng cách cư x nhã nhặn ca Btát vẫn luôn duy trì mãi mãi như vy. Mc dù là những đức tính và đo đức ca pm tục nng vy vẫn giđưc bình thản như những vtnh nn.

Người ta tin tưởng mạnh mrằng scư xnhã nhặn ca vBtát nh đo này bt nguồn tnhiên tvic tu tp mười pp ba la mt trong những cách thức ng xđa dng; nó liên tục được m tt, một khi ng tt được hoàn thin lâu i thì nó trnên hoàn ho một cách ổn định tự nhiên, từ đó chun bị cho lộ trình tu tp cao của Pmī. Điu này rõ ràng được to ra bởi hành động tốt liên tục phù hợp với
 


mười khuôn khổ của phm hnh, đo đức theo như bối cnh đưa ra. Nhờ vào phm hnh này, một tư tưởng đã được nêu ra rằng nếu một người thực smuốn có được ba la mt của lòng tốt mang lại rt nhiu lợi ích lớn thì người đó cn phải rèn luyn tu tp ba la mt này như nhng li sng hằng ngày của mình, như là từ ngữ ‘Kiccavatta đề cp đến nhng gì người ta làm mỗi ngày; Đôi khi nó kng nên được thực hin như một dự án. Tương tự như vy, vic tu luyn các ba la mt đã được đề cp trong khi vị Bồ tát đang ở dưới nh xe của cuộc đời trước khi giác ngộ trở thành Pht. Các giai đoạn của vy trong sự thực hành viên mãn các ba la mt kng thể chỉ được tính vào thời đim nhn được một dự đn vào một thi gian nht đnh nào đó tnh Pht tên là Dīpaṁkara’, nng nó đã được thực hin viên n trước khong thời gian đó vi vô skiếp không thđếm xu.

Hin ti, các vn đxã hi thay đi rt nhiu so vi quá khtheo bốn phương diện: 1) Các vn đvsng nhiu n quá kh; 2) Các sphc tp ca các vn đề ở nhiu cp đkhác nhau là nhiu hơn so vi quá khứ, 3) Các nguyên nn ca vn đtrong nhiu hình thức khác nhau là nhiu n quá khứ, và 4) Các vn đtn ti không thể kim soát được bởi các yếu txung quanh, chng hn như có nhiu phương tin truyn thông. Khi gii quyết nhng vn đđó, hkhông thgii quyết hoàn toàn chbng kiến thc thông thường và ng tốt trên cơ sstrung thực, trkhi được thhin bng các trình đkiến thc ca Pāramī; Mt người vi i tâm trong kinh nghim ng xtốt vi cp đcao như là vBtát là rt cn thiết. Người ta tin rng người tt ở cp đthhai như vBtát thì ngưi đó đã tu luyn mười pháp ba la mt có thgii quyết các vn đtn ti và làm phát trin knguyên sca xã hi. Trong các pháp ba la mt này, vcơ bn, chúng có nghĩa là một người hành thin ctình trau di không ngng nghvà nghiêm c tu tp. Nhng gì được mang li bởi ng tt cao thượng như vy cui cùng strthành vSammāsamBuddha; quá trình phát trin vĩ đại của vB tát là đt được v trí cao nht ti thượng.

Trong đời sng thời đại kthut sca xã hi, con người thực srt cn thế giới quan mới; nó cn được to ra đcon người có thsng an toàn và có ý nghĩa. Đó là thế giới quan ca Btát, i đó ngưi ta có thnhận thức, gii thích ng tvà hình dung ra bao quanh mt xã hi vi những i có thđưc nghĩ là có một tư tưởng mới, nim tin, thái đhoc cách cư xbao gồm giá trị tích cực, cái đó sẽ lợi ích cho s
 


khuyến khích đo đức mang lại khái nim tốt làm nn tảng trong cuộc sng. Thế giới quan mới như vy chc chn được đt tên là thế giới quan của B-tát; nó duy trì bối cnh hin tại làm nn tảng dn đến mục tiêu cn đt được, mang lại rt nhiu điu thun lợi và hnh phúc lớn cho số lưng lớn nht của nhân loại bằng câu châm ngôn rằng “ Tbối cảnh hiện tại, là nó có vn đề hay không, m thế nào chúng ta có thhưng tới sthánh thiện . Với cách cư xử lịch s của rng lượng, lương thin, hx, mnh m, nhn nhịn và trung thực, vy cn phải nỗ lực rt lớn, vy cn nhng đức hnh có được từ sự tu tp kng ngng nghỉ của mười pháp ba la mt, vlãnh đạo tương lai có thể được hin thực đy đủ để thúc đy mnh mẽ phúc lợi chung cng đồng nơi mà số lượng lợi ích lớn và hòa bình bn vng có thể được to ra cho tn thế giới.

60

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây