4. PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI XÃ HỘI BỀN VỮNG

Thứ sáu - 10/05/2019 01:11
Moggallana Sraman


 
PHÂN TÍCH QUAN ĐIM CA PHT GIÁO VỀ CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI XÃ HỘI BỀN VỮNG

Moggallana Sraman*

 
 1. GIỚI THIỆU

Gia đình là cơ strung tâm cho sự phát trin ca một xã hi bền vng. Nó đã và vẫn là tchc có giá trnht trên thế giới. N Unicef Synt tng hợp báo cáo rng: các chính sách gia đình là nền tng chính ca chính sách ng quốc gia và là phương tin có ý nghĩa nht đcác chính phủ ảnh hưởng đến mc sống ca các thế hsắp ti. Là một phn để đt được tham vọng toàn cầu ca các Mc tiêu Phát trin Bn vng, các chính sách gia đình đóng vai trò quan trng trong vic đt được các mc tiêu trên nhiu mc tiêu. Hầu nmi người bt đầu cuộc sống trong một gia đình nào đó. Loi gia đình có ảnh hưởng đến loi người lớn lên. Plato cũng nhn ra tm quan trng ca gia đình đi vi sự phát trin đạo đức ca cá nhân. Gia đình là trường học ca đạo đức, nhưng hcòn n thế.

Khi chúng ta xem xét vai trò ca stb, tách ri và theo đui sgiác ngca cá nhân, cuộc sống gia đình kng được khuyến khích. Sau đó, nhiều bài giảng vcác vấn đgia đình đã được Đức Pht dy theo nhng cách khác nhau. Trong bài kinh Sigālovāda ca Dīganistanikāya, Đức Pht gp một chàng trai trtôn vinh cha
* University of Kelaniya, Sri Lanka Người dịch: SC. Tâm Thảo
 


mẹ đã chết ca mình bng cách thc hin các nghi l. Đức Pht tái hin nhng nghi thc vô nghĩa vmt hạnh kiểm. Đây là bài din n chi tiết nht về đạo đức cho giáo dân, hoàn toàn thảo lun vgia đình.

Ngoài ra, Pht giáo đóng một vai trò quan trng trong vic thiết lập một chính sách gia đình hiu quả. Gia đình và xã hội phụ thuộc vào nhau và skết nối này là kng thể phủ nhận. Gia đình như một tổ chức được đánh giá cao trong hệ thống tư tưởng Pht giáo. Trong khi Aggañña Sutta được pn tích sâu sc, nó cho thy một sự tiến hóa có hệ thống, giải thích m thế nào một gia đình có thể sinh ra một xã hội. Vì vy, các gia đình tốt sẽ được xem xét để tnh lập xã hội bn vng. Ở đây, gia đình kng chỉ được định nghĩa là gia đình Pht giáo. Gia đình tập trung vào con người mà kng có spn bit đối xgiữa con người.

Mt khác, theo Pht giáo, năm giới có vai trò thúc đy cá nhân và gia đình thực hành đo đức. Họ (1) kiêng giết chúng sinh; (2) kiêng ly nhng gì kng được đưa ra; (3) kiêng các hành vi tình dục sai trái; (4) kiêng nói sai; và (5) kiêng cht gây say. Nhng giới lut này, bằng cách chi phối các mối quan hệ xã hội và giữa các cá nhân, họ cung cp một khuôn khổ đo đức cho cuộc sng gia đình.

Phương pháp đồng tâm phụ thuộc (Paṭiccasamuppāda) là một trong nhng giáo lý đáng chú ý và quan trng nht của Đức Pht, chyếu liên quan đến tâm trí con người. Khi có phát sinh, có ngng; khi kng có sphát sinh thì kng có sngng hot động. Vì vy, khi kng có gia đình, kng có xã hội. Khi có gia đình tt, có một xã hi tốt. Nó bn vng bằng cách thực hành đời sng đo đức và đo đức. Giới hn của tôi trong tài liu này là phm vi các quan đim xã hội của Pht giáo.
 1. NHỮNG VN ĐTRONG GIA ĐÌNH CA XÃ HỘI

Như chúng ta biết rằng đau khổ là một trong nhng giáo lý phổ biến trong Pht giáo và là khám phá quan trng nht đối với tt cả mọi người. Có rt nhiu vn đề ngay bây giờ trong xã hội. Một svn đề này có thể được giải quyết dễ dàng, hoc kng thể giải quyết tùy thuộc vào mức độ xu của nó. Nhiu người nghĩ rằng nhng vn đề này nên được chính phgiải quyết, vì họ phụ trách. Nhưng chúng ta cũng có thể giải quyết nhng vn đề này nếu chúng ta gp nhau. Kng phải tt cả các vn đ, nhưng có thể giải quyết được một s. Maria Montessori đã viết rằng nhu cu cơ bản của mọi người rơi vào hai loi: vt cht (nhu cu sinh tn) và tinh thn (liên quan đến tâm hồn và trí tu). Đxây dựng một thế giới hòa bình hơn, cô coi nhu cu tâm linh là vô cùng quan trng.

Nhu cu vt cht bao gm: nơi ở, thực phm, qun áo, giao thông quốc png (an tn, bo v), y học.

Nhu cu tâm linh bao gm: tình yêu tâm linh/văn hóa tôn giáo/ nghệ thut/âm nhc vanitos (tự tô đim).

Mặc dù phn lớn mi người trong xã hi cng ta có nhu cầu cơ bn, nhưng hkng hạnh phúc. Trong Pht giáo, Dukkha (đau kh) là giáo lý quan trng nht, có định nghĩa và giải thích rng vcuộc sống và thế giới ca cng ta. Đau khđược coi là yếu t tâm lý. Nhng người trong xã hi hin ti ca cng ta kng chết hoặc đau khdo nhu cầu cơ bn; họ đau khvì kế hoạch kng phù hợp hoặc shiu biết và vấn đề tâm lý. Chng hn, một thanh niên trưởng thành sắp kết hôn, cng trai trnên có sttin, có nguồn sinh kế n định và hiu biết tốt. Vì vy, trong trường hợp này, Chánh nim (sammā ditthī) rt cn thiết theo nghĩa Pht giáo. Mặc dù giáo dục là quan trng nht, nhưng tgiáo dục tốt n giáo dục chng ch. Để người có thtgiáo dục, Pht giáo tr giúp cho con đường. Các skin được đcp ở trên hoàn toàn đi phó vi tâm trí con người, sđược thảo lun rng n sau này. Tt cmi thứ là sng tạo ca tâm trí và do đó, kế hoạch hóa gia đình đúng đn xut phát tmột tâm trí riêng sgiúp hcó một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Kng hiu chính mình, con người hành động hoặc sống hợp pháp hoặc bt hợp pháp; vô cm hoặc kng có cm xúc; đúng hay kng đúng tch nhim cho  danh tiếng, tên tui, quyn lực, v.v. Xã hi đã gn một sự kỳ thkng 
thchi i đi vi i gi là bệnh cm xúc hoặc tâm thần. Một sloi vấn đề đang được nhìn thy trong xã hi ca cng ta n hn thù, đánh nhau, hãm hiếp, giết người, xung đột giữa anh em vi anh em; xung đột giữa các thành viên trong gia đình hoặc với nhng người kc.

Pht giáo dy cng ta chủ yếu vkiến thc bn thân - tìm hiu thêm vcon người bn; hiu một quyết định, hành động, suy nghĩ, cm xúc, v.v ... Nó dy đnhn ra shiu biết về ý thức, tâm t, hành vi, động lực, tính cách.

Nhng vấn đtrong một gia đình kng phi do thế giới n ngoài tạo ra, mi thành viên trong một gia đình tạo ra đau khdo sthiếu hiu biết và tham ái. Con người tạo ra thế giới n ngoài, vì vy con người có thể tạo ra một xã hi tươi đẹp vi vic biết mi vấn đca chính h.
 1. QUAN ĐIM CA PHT GIÁO VỀ CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH ĐỐI VI XÃ HỘI BN VỮNG

Cá nhân và xã hội là hai hin tượng có liên quan với nhau và cũng hỗ trln nhau. Kng có một xã hội mà kng có cá nhân. Kng có cuộc sng cá nhân được bo vvà có tổ chức mà kng có xã hội. Do đó, hai hin tượng này kng thể tồn tại tách bit với nhau. Một số học ginghiên cứu Pht giáo đã đt tên Pht giáo là một tôn giáo xã hội. Max Weber đã phổ biến ý tưởng này trong cuốn sách của mình có tên Tôn giáo ở n Đ. Vì ý nghĩa xã hội của các bài giảng Pht giáo, E.F. Schumacher trong tác phm quan trng của mình có tên Nhlà Đp, nói rằng giáo lý Pht giáo là tốt nht cho một xã hội lành mnh. Ông nói rằng sphát trin (theo Pht giáo) kng bt đu bằng hàng hóa, nó bt đu từ con người và giáo dục, tổ chức và kỷ lut của h. Theo học ginày, xã hội hin nay bị chi phối bởi cu trúc kinh tế xã hội tư bản, cnh tranh đã trở nên nguy him. Tội ác, cnh tranh có thể được nhìn thy trong mọi ngóc ngách của đời sng đang gây ra bt hnh và thit hại cho con người, xã hội và môi trường tự nhiên. Pht giáo, khuyến khích kng cnh tranh mà hợp tác mới là giải pháp phù hợp nht cho tình trạng bt ổn kinh tế và chính trxã hội hin nay.

Pht giáo kng đi lch phúc lợi cá nhân khỏi phúc lợi xã hội, nó nhn mnh rằng phúc lợi cá nhân, xã hội và tinh thn phải song hành trong vic to ra một thế giới hnh phúc cho tt cả chúng sinh. Triết lý này của Pht giáo có thể được nghiên cứu tốt hơn từ nhng giáo lý của năm giới, đó là quy tc đo đức cơ bản trong con đường đo đức Pht giáo. Giới đu tiên là tôn trng quyn sng của mỗi cá nn, nó nhm mục đích bo tồn cuộc sng của tt cả mọi người. Giới lut thhai tôn trng quyn shữu của mỗi thành viên trong xã hội. Giới thba tôn trng quyn sng của cá nhân: mỗi cá nhân trong xã hội thích và muốn cuộc sng cá nhân của mình (đời sng tình dục và gia đình) kng bị làm phin bởi bt kỳ ai khác dưới bt kỳ hình thức nào. Do đó, Pht giáo  thiết lp giới lut đo đức thba trong vic kim chế các hành vi sai trái tình dục. Giới lut thứ tư là kim chế li lm, nó liên quan đến kỷ lut bằng lời nói, khnăng biu hin tự nhiên của con người kng nên bị lm dụng theo cách mà nó làm phin chính mình và người khác. Giới lut thnăm là kim chế nhng người say, sự hot bát và tinh thn và thể cht là điu cn thiết cho cuộc sng cá nhân và xã hội thành công. Intoxicants người đàn ông say sưa ngăn chn vic sử dụng khnăng tốt nht nm trong tính cách của con người. Đngăn chn, Pht giáo khuyên n giới thnăm này để kim chế tt cả các hình thức của cht gây say. ng dụng của năm giới chc chn có hiu quả kng chỉ đối với phúc lợi cá nhân mà còn đối với phúc lợi của tn xã hội.

Bài kinh Sigālovada ghi li lời dy ca Đức Pht cho chhSigāla.

Ôi! Chnhà! Tht vy, môn đệ cao quý đã từ bbn phiền não ca hành đng (giết chóc, trm cắp, ngoi tình và li lm). Anh ta không làm nhng vic ác theo bn cách (chandā-dc, dosa-tức gin, bhaya-sợ, moha-si mê), anh ta không liên kết sáu cách suy sụp ca ci. Do đó, anh ta kiềm chế mười bn tnn và được bo vệ từ sáu hướng, anh ta đã 
bước vào chiến thng ca chai thế giới. Đó là thế giới và thế giới tiếp theo được hoàn thành. Anh ta sđược sinh ra trên thn đàng sau khi chết.

Trong bài kinh Vyaggapajja, cả sphát trin cá nn và m linh đã được nhấn mạnh một cách bình đng cho sự thịnh vượng của cuộc sng trn tục này, bốn điu được khuyến nghị bao gm:
  1. Uṭṭhānasampadā - cnh giác.
 
  1. Ārakkhasampadā - bảo v
 
  1. Kalyānamittata – tình bạn tốt.
 
  1. Samavikata - cân bng cuộc sng.

Cnh giác là một trong nhng yếu tố cn thiết cho sự tiến bộ của cuộc sng cá nhân. Đó là phm cht trái ngược với sự lười biếng. Một người sng với hai phm cht tiêu cực này kng bao giờ có thể tiến bộ trong nỗ lực của chính mình. Người ta nên từ bỏ chúng và cnh giác theo năm cách sau.
 1. dakkho - thông minh.
 
 1. analaso - hot động (kng lười biếng).
 
 1. Tatrūpāya vimamsāya samannāgato - thông minh trong vic thực hin các hành vi theo thời gian và tình huống.
 
 1. alaṃ kātuṃ - có khnăng làm.
 
 1. alaṃ saṃvidhātuṃ - có khnăng tổ chc.

Nguyên tc thứ tư được đưa ra trong bài kinh Vyaggapajja là dn dt một sự cân bng hoặc dn đến một cuộc sng tương tự. Bốn phẩm cht được đề nghị cho sự tng tiến m linh là saddhā (tự tin), sīla (đo đức), cāga (rng lượng) và paññā.

Mặt khác, “Parābhava Sutta” cũng như Vasala Sutta, quan m đến vic cuộc sng của một người bị hạ cp như thế nào nếu anh ta kng duy trì nghĩa vụ của mình với người khác và với xã hội.

Bát Chánh đo (ariya aṭṭhaṅgika maggo) chạm đến các nguyên lý của Pht giáo đi với chính sách gia đình trong một xã hi b
vng. Nhn thức vđau khổ (dukkha) có nghĩa là hiu đy đủ vskng tha n liên quan đến năm tp hợp của snm bt vượt quá sđau khổ thông thường. Nguồn gốc của đau kh, được phân loại là tham ái khoái lc nhục dục (kāma tañhā), tham ái trở thành (bhava tañhā) và khao khát kng trở thành (Vibhava tañhā). Sự chấm dứt đau khổ là sự xoa dịu (nibbāna). Con đường dn đến giải thoát là Bát Chánh đo (ariyāṭṭhaṃgika magga). Con đường cao quý bao gồm nhng thực hành giúp nhìn nhn svt hin tượng đúng bn cht, bao gm:

i. Sammā-Diṭṭhī: Cnh kiến. Nhìn nhận đúng bn cht ca thc tế.

ii. Sammā-Sankappa: Chánh tư duy. Tư duy đúng bản cht của thc tế.
 1. Sammā-Vāca – Chánh ng. Rõ ràng, trung thực, giao tiếp kng gây hi.
 
 1. Sam-Kammanta – Chánh nghip. Mt nn tảng đo đức dựa trên nguyên tc không gây hi bản thân và người khác.
 
 1. Sam-Ava – Chánh mạng. La chọn một sinh kế chân chính.
 
 1. Sammā-Vāyama – Chánh tinh tn. Có ý thc hướng  ng lượng đthúc đy schuyn hóa và cha nh một cách toàn vn. vii. Sammā-Sati - Chánh nim. Phát trin nhận thc.

viii. Sam-Samadhi – Chánh định. Tp trung đúng đn, thin định, hp thmột hướng ca tâm trí.

Pht giáo giải thích bn cht của cuộc sng dựa trên phân tích vphân loại và lý thuyết nhân qu. Chính nguồn gốc Phụ thuộc (Paṭic- casamuppāda) mà con người nên hiu rõ trong mi cách sng. Đức Pht đang xem xét thực tế vnguyên nhân của ssuy đi và cái chết. Do đó, Ngài nhn ra svô ích của các quan đim khác và tính độc đáo của lý thuyết nhân quả của Ngài.

Một người mẹ nên thực hành nhng lời dy của tám con đường cao quý và dn dt các thành viên khác trong gia đình. Nếu một gia đình có thể sng với cách thực hành này, nó sto ra một mạng lưới 
trong xã hội. Theo đó, xã hội sẽ duy trì trong hòa bình. Do đó, giáo lý chính của Đức Pht đóng một vai trò rt quan trng đối với một xã hội bn vng.
 1. TÂM TRÍ LÀ ĐIM THEN CHT CHO XÃ HỘI BN VỮNG
Ngay từ đu lịch sử loài người, loài người đã cgắng để biết và hiu bản cht tự nhiên của thế giới xung quanh. Điu này là phổ biến đối với bt kỳ nn văn hóa cđại nào trên thế giới. Mỗi người trong số họ đã duy trì nhng ý tưởng nht định vbản cht của vũ trụ. Một số trong số họ phát trin như tôn giáo, một skhác là triết học trong khi nhng ý tưởng nht định trưởng thành như khoa học. Nhng người có hành vi tâm thn thp cư xvới nhng người có tâm lý thp. Nhng người được trời phú cho tâm từ bi cư xvới người có lòng trc n.

Trong Dhammada thi krt ni tiếng có đoạn “Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā, tâm trí bao vây mi thứ, mi thứ đu do tâm to ra. Hnh phúc hay bt hnh đến từ trong tâm trí chúng ta. Nếu con người có thể lãnh đo bằng sự hiu biết đúng đn, bt cứ điu gì trong thế giới của chúng ta đu có thể bn vng. Vì vy, scó một xã hi bn vng khi có tư duy đúng đn xut hin.
 1. KT LUN

Vì vy, tôi tự tin tin rằng các tài liu liên quan có ý nghĩa đối với xã hội bn vng. Tôi suy lun rằng giáo lý Pht giáo luôn tp trung vào các khía cnh thực tin trong cuộc sng, và cá nhân nên tuân theo các giáo lý trong cuộc sng của h. Đây là nhng giáo lý rt cn thiết có thể được thực hành bởi tt cả con người kng chỉ bởi Pht tử. Pht giáo là một triết lý. Nhng giáo lý đã được Đức Pht phát hin 2500 năm trước vn còn hiu lực thực sự của nó. Pht giáo là vô giá trị cho đến khi con người coi trng nó.
 
 

TÀI LIỆU THAM KHO
Ngun chính

Chattha Sangayana Tipitaka 4.0

Ngun thcấp


Ratnapala,  Nandasena  (1993).  Buddhist  Sociology  ,  First edition:Delhi, Published by:Sri Satguru Publications.

Weeraratne,W.G (2009), Individual and Society in Buddhism, Sri Lanka. Publisher:Buddhist Cultural Center.

Kariyawasam,Tilokasundari(2003),BuddhismandPsychology, Godage International Publisher.

Kalupahana, David j. (2008), A path of morals Dhammapada, published by Buddhist Cultral Centre.

Nissanka,  H.S.S.  (1995),  Buddhist  Psychotherapy,  Vikas Publishing House Pvt LTd.

Weber, Max (2000),The Religions of India the sociology of Hinduism and Buddhism, Publisher: Munshirm M.

Schumacher ,E.F.(1973). Small is beautiful, Publisher: Blond & Briggs.

Internet sources www.acesstoinsight.com www.sutracentral.com www.dharmaferars.org www.montessoriservices.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây