21. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ AN SINH NHI ĐỒNG

Thứ sáu - 03/05/2019 06:48
Nguyễn Thị Thanh Tùng
- Th.S, NCS., Trưởng Bộ môn Phát triển Cộng đồng, Khoa Công tác Xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP. HCM, Việt Nam.
325

 
VAI TRÒ CA PHT GIÁO TNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC HOT ĐỘNG HỖ TR AN SINH NHI ĐỒNG

Nguyễn Thị Thanh Tùng*

M TẮT
Con người muốn tồn tại phát triển trước hết phải ăn, mặc, ở, v.v... Đ thỏa n nhu cầu tối thiểu này, họ phải lao động làm ra những sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời, không phải khi nào con người cũng có thể lao động tạo ra được thu nhập. Trái lại, có rất nhiều trường hợp khó khăn, bất hạnh, rủi ro xảy ra làm cho con người bị giảm, mất thu nhp hoặc các điều kiện sinh sống khác, chẳng hn như bất ngờ bị ốm đau, tai nạn, mất người nuôi dưỡng, tuổi già, tử vong, v.v... Ngoài ra, cuộc sống của con người ph thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên môi trường sống. Những điều kiện tự nhiên hội không thuận lợi đã làm cho một bộ phn dâncần phải có sự giúp đỡ nht định nhằm bảo đảm cuộc sống bình thường. Do đó, để tồn tại phát triển, con người đã có nhiều biện pháp khác nhau để khắc phục khó khăn. T xa xưa, trước những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống, con người đã tự khắc phục tích cốc phòng cơ, tích y phòng n”; đồng thời, còn được sự san sẻ, đùm bọc, cưu mang của cộng đồng. Sự tương tr dn dn được mở rộng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau. Những yếu t đoàn kết, hướng thiện này đã tác động tích cực đến ý thức công việc hội của các Nhà Nước dưới các chế độ hội khác nhau. T đó, an sinh hội đã ra đời với tính cách một


*. Th.S, NCS., Trưởng Bộ môn Phát triển Cộng đồng, Khoa Công tác hội, Trường Đại học Khoa học hội Nhân n TP. HCM, Việt Nam.
 


cấu trúc hay một chức năng của hội, tt yếu trong mọi hội, bất kể hội ấy ở trình độ phát triển nào t chức trt tự ra sao. Chức năng ấy xuất phát từ chỗ mỗi hội phải bảo đảm thỏa n các nhu cầu hội thiết yếu cho sự tồn tại của con người, bảo đảm chúng theo những điều kiện của cấu hội.
An sinh hội liên quan tới rất nhiều nnh nghề như y tế, giáo dục, gia đình, lao động, v.v an sinh nhi đồng một bộ phn trong đó với đối tượng chính tr em.nước ta, với s lượng tr em mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang, không nơi nương tựa, v.v… ngày ng tăng thì hệ thống an sinh nhi đồng ng phải phát triển mạnh nhằm đảm bảo cho tr có được cuộc sống sự phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, với một đt nước kinh tế còn khó khăn, s lượng đối tượng hội còn nhiều, vậy an sinh hội nói chung an sinh nhi đồng nói riêng không chỉ dựa vào Nhà nước còn phải phát huy sự đóng góp, hỗ tr từ nhiều phía như cộng đồng, các t chức hội, cá nhân, v.v trong đó các t chức tôn giáo đã, đang sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọngđiển hình Phật giáo trong nhiều năm qua đã đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện công tác hội. Điều này được thể hiện qua các hoạt động của các tăng, ni giới Phật giáo trong việc hỗ tr các mảnh đời tr em (bị bỏ rơi, HIV/ AIDS, khuyết tt, lang thang, không nơi nương tựa,…) cũng như sự ra đời của các mái ấm nuôi dưỡng, chăm sóc tr em tại các sở chùa trên cả nước nói chung TP. H C Minh nói riêng. Nhằm cho người đọc hình dung về một bức trang tn cảnh vai trò của Phật giáo trong các hoạt động hỗ tr an sinh nhi đồng, trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đề cập tới vai trò của tăng, ni giới TP. H C Minh trong các hoạt động hỗ tr an sinh nhi đồng với việc điển cứu tại một số sở chăm sóc, nuôi dưỡng tr em tại các chùa trên địa n TP. H C Minh.
 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  1. Tr em
Trẻ em những người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp của một s quốc gia quy định tuổi trưởng thành thp hơn1. Ở Việt Nam, Luật Trẻ em s 102/2016/QH13 ngày 5/4/2016 thì những


 1. Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em, https://www.unicef.org/vietnam/vi/03_-_ Cong_uoc_LHQ_ve_quyen_tre_em_1989.pdf
 
 
 

VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ C MINH TRONG CÁC HOT ĐỘNG HỖ TR
AN SINH NHI ĐỒNG

327
 

người dưới 16 tuổi được xem tr em2. Tt cả tr em đều phải được đối xử bình đng như nhau, không phân biệt trai gái, dân tộc, màu da, tôn giáo, đt nước, nông thôn, thành thị, v.v
Theo đó, Luật Trẻ em năm 2016 của Việt Nam đã đưa ra các nguyên tắc cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện quyền bổn phn của tr em như sau:
 1. Bảo đảm để tr em thực hiện được đầy đủ quyền bổn phn của mình.
 2. Không phân biệt đối xử với tr em.
 3. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của tr em trong các quyết định liên quan đến tr em.
 4. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phn hồi ý kiến, nguyện vọng của tr em.
 5. Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến tr em, phải xem t ý kiến của tr em của các quan, t chức liên quan; bảo đảm lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về tr em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - hội quốc gia, nnh địa phương.
Với các hành vi bị nghiêm cấm:
 1. Tước đot quyền sống của tr em.
 2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt tr em.
 3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột tr em.
 4. T chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc tr em tảo hôn.
 5. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tr em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
 6. Cn tr tr em thực hiện quyền bổn phn của mình.
 7. Không cung cấp hoặc che giấu, nn cản việc cung cấp thông tin v tr em b xâm hại hoặc tr em nguy b bóc lột, b bạo lực cho giađình, cơsgo dục, cơ quan, cá nhân có thm quyn.

 1. Luật  Trẻ  em  2016,  http://www.mps.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_ id=13818&folderId=10812&name=DLFE-25454.pdf
 
 
 1. Kỳ thị, phân biệt đối xử với tr em đặc điểmnhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của tr em.
 2. n cho tr em hoặc cho tr em sử dụng rượu, bia, thuốc chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho tr em.
 3. Cung cấp dịch vụ Internet các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, s hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi những sản phẩm khác phục vụ đối tượng tr em nhưng nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của tr em.
 4. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mậtnhân của tr em không được sự đồng ý của tr em từ đủ 7 tuổi tr n của cha, mẹ, người giám hộ của tr em.
 5. Lợi dụng việc nhn chăm sóc thay thế tr em để xâm hại tr em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước sự hỗ trợ, giúp đỡ của t chức,nhân dành cho tr em để trục lợi.
 6. Đặt sở dịch vụ, sở sản xuất, kho chứa hàng a gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần sở cung cấp dịch vụ bảo vệ tr em, sở giáo dục, y tế, n hoá, điểm vui chơi, giải trí của tr em hoặc đt sở cung cấp dịch vụ bảo vệ tr em, sở giáo dục, y tế, n hóa, điểm vui chơi, giải trí của tr em gần sở dịch vụ, sở sản xuất, kho chứa hàng a gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy trực tiếp phát sinh cháy, nổ.
 7. Lấn chiếm, sử dụng sở h tng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí hoạt động dịch vụ bảo vệ tr em sai mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.
 8. T chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, điều trị trem có nguy hoặc đang trong tình trng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm3. 1. Luật Trẻ em 2016. Sđd.
 
 
  1. Công ước quốc tế v quyn tr em
Công ước quốc tế về quyền tr em những vấn đề mang tính chất quốc tế được thể hiện ng bằng n bản, với sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới, có sự p chuẩn cam kết thực hiện. Lịch sử hình thành Công ước quốc tế về quyền tr em bắt nguồn từ sự kiện năm 1923, bà Eglantyne Jebb người ng lập Quỹ cứu tr trẻ em, đã viết: Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đòi mt số quyền cho trẻ em và phấn đấu cho sự thừa nhận rộng rãi các quyền y”.
Công ước quốc tế về quyền tr em gồm 54 điều khon trong đó có 41 điều khon nói về các vấn đề nh hưởng đến tr em. Những quyền này được chia thành 4 nhóm: quyền được sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển quyền được tham gia.
Quyền được sống còn: Bao gồm quyền được sống quyền được chăm sóc sức khoẻ y tếmức cao nht có thể được. Sự sống còn nói đến một giai đon khi cuộc sống của tr em bị đe do bởi những nguy hiểm, khó khăn.
Tt cả tr em phải được quyền sống còn. Chúng ta không được coi tr em chỉ những người chúng ta phục vụ. Chúng ta phải xem tr em những thực thể, những con người có nhu cầu, suy nghĩ chính đáng hoạt động đúng đn như mọi người. Chúng ta phải có trách nhiệm làm tt cả những có thể để tăng cường các quyền được sống còn của tr em, hoặc vớicáchnhân hoặc vớicách thành viên trong dự án.
Quyền được bảo vệ: Bao gồm việc bo v trẻ em thoát khỏi mọi phân biệt đối xử, lạm dụng hay không được quan tâm, bảo vệ tr em không có gia đình cũng như bảo vệ tr em tị nn. Tt cả tr em do tuổi thơ cũng như những đặc điểm phát triển của mình cần được sự bảo vệ đặc biệt không tính đến giới tính, quốc tịch n a những yếu t khác. Nhà nước, các t chức, cácnhân bản thân các tr em đều có trách nhiệm thực hiện tôn trọng các quyền này.
Thực tế cho thấy tr em vẫn còn phải chịu đau khổ do các vi phạm xuất phát từ môi trường kinh tế, chính trị hội nơi chúng sống. Tình hình này đã tạo ra một nhóm tr có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Quyền được phát triển: Bao gồm mọi hình thức giáo dục (chính
 


thức không chính thức) quyền được mức sống đy đủ cho sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần, đạo đức hội của tr em.
Quynđượcthamgia: Bao gồm quyền của trẻ em được y tỏ quan điểm của mình trong mọi vấn đề liên quan tới bản thân. Quyền dựa trên sự thừa nhn mỗi tr em một cá thể phát triển với những tình cảm ý kiến riêng của mình. Tin rằng tr em cần có điều kiện tốt nht để nói n các nhu cầu của mình. Vi sự giúp đ tôn trọng đúng mực sẽ giúp tr em đưa ra những ý kiến quyết định ý nghĩa mang tính trách nhiệm. Chúng ta biết rằng tr em tính trung thực, thái độ quan tâm, học hỏi đối với sự vt chung quanh trí tưởng tượng phong phú. Ý nghĩa của những đặc tính này chất liệu để tr em thể tự tranh luận về hạnh phúc quyền lợi của mình4.
  1. An sinh nhi đồng
Theo nghĩa rộng, an sinh nhi đồng bao gồm những chính sách, luật pháp, chương trình, hoạt động có nh hưởng đến an sinh chung của tr em. An sinh nhi đồng chúng i đề cậpđây một lĩnh vực chuyên môn trong nnh công tác hội được cộng đồng thừa nhn. An sinh nhi đồng chú trọng tới một nhóm dân s đặc biệt đang cần các dịch vụ để đáp ứng một s tình huống đặc biệt hoặc để giải quyết những vấn đề hội. H thống an sinh nhi đồng có trách nhiệm nn ngừa, giảm nhẹ hoặc giữ không cho vấn đề hay tình huống tr n t hại thêm làm nh hưởng đến tr em.
Nhằm mục đích tạo điều kiện tốt nht cho sự phát triển của tr em, dịch vụ an sinh nhi đồng hướng tới việc tr giúp gia đình để có thể chăm sóc tr như: H tr về tài chính, học bổng, tín dụng, v.v…; H tr cha mẹ để đảm bảo tăng cường kh năng chăm sóc tr như cung cấp dịch vụ tham vấn, công tác hội cá nhân, tập huấn kỹ năng, v.v...; Thay thế chức năng vai trò của gia đình như lập con nuôi, nuôi hộ, sở nuôi tập trung5.
2.  VAITRÒCAPHTGIÁOTP.  HCHÍMINHTRONGCÁCHOT ĐỘNG HỖ TRỢ AN SINH NHI ĐỒNG
Trẻ em những người chưa phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn

 1. Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em. Sđd.
 2. Nguyễn Thị Nhẫn, Huỳnh Minh Hiền. (2012). An sinh nhi đồng gia đình. Đại học Mở TP.HCM
 


tinh thần, vậy cần phải được chăm sóc, bảo vệ giáo dục để tr thành những công dân tốt, những chủ nhân tương lai của đt nước. Trẻ em luôn đối tượng luôn được Đảng, Nhà Nước các cấp ban nnh đt n ưu tiên, quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế, n hoá, hội hiện nay, n cạnh các em được quan tâm chăm sóc, bảo vệ giáo dục một cách tn diện, thì cũng còn rất nhiều em đang gặp phải những vấn đề khó khăn: bị bỏ rơi (mồ côi, lang thang không nơi nương tựa), bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại (cả về thể chất lẫn tinh thn), bị nhiễm HIV/AIDS từ cha mẹ,… Các em cần được giúp đỡ để vượt qua khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, đó trách nhiệm của tn hội trực tiếp hệ thống an sinh hội nhi đồng.
Riêng với trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, tính đến thời điểm năm 2013, nước ta có tới 176.000 trẻ. Các s liệu định tính cho thấy, tình trng trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa đang có xu hướng gia tăng6. Những trẻ em sinh ra lớn n không có sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ s phải đương đu với rt nhiều khó khăn trong cuộc sống. Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Bảo tr người tàn tt trẻ mồ côi TP. Đà Nng: Vì nhiều do mà hầu hết số trẻ m côi, trẻ bị bỏ rơi không đ điều kiện dinh dưỡng để phát triển th chất dẫn đến nguytiềm ẩn những khiếm khuyết về sức khỏe trong thể. Mức tr cấp cho tr em m côi, bị b rơi tại các cơ sở nuôi dưỡng của N Nước vẫn chưa th bảo đảm đ năng lượng sống phát triển của các cháu. Những cháu cộng đồng thì đời sống còn nhiều bấp bênh, không ổn định. Điều kiện kh năng học hành, tiếp cận tiếp thu các yêu cầu về giáo dục - đào tạonhiều cháu bị hạn chế. Sự khiếm khuyết về giáo dục dễ dẫn các cháu đến những méo mó về nhân cách trong quá trình phát triển gây ra những trở ngại, thiệt thòi cho các cháu khi tiếp cận ngh nghiệp, ng ăn việc làm, thu nhập..... 7
Có thể thấy, mặc dù đối với tr em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung tr em mồ côi nói riêng, Đảng Nhà Nước ta đã có nhiều chính sách hỗ tr như: tr cấp lương thực, miễn giảm học phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế, dạy nghề, v.v... Điều này được hiện

 1. Tuyết Mai. Thứ u, ngày 29/03/2013. Việt Nam có 176.000 trẻ bị bỏ rơi, m côi. http:// khampha.vn/tin-nhanh/so-tre-bi-bo-roi-lien-tuc-gia-tang-c4a72336.html
 2. Chăm c trẻ m côi không nơi nương tựa. Ngày 14 tháng 1 năm 2015. Http://nhandao.net. vn/index.php/hoat-dong-hoi/tin-tuc-hoi/259-cham-soc-tre-mo-coi-khong-noi-nuong-tua
 


thực a bằng Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tr em, các Chương trình quốc gia bảo vệ tr em thường xuyên được phát động, các đ án chăm sóc tr mồ côi cũng như tr em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng được thực thi có hiệu quả. Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn, lại phải hỗ tr cho nhiều đối tượng hội khác nhau như người khuyết tt, người cao tuổi, người nghèo, v.v vy, các nguồn an sinh hội cộng đồng được Nhà Nước khuyến khích phát triển, trong đó phải kể tới sự hỗ tr của tôn giáo, cụ thể ở đây Pht giáo.
Trong lịch sử của dân tộc cũng như ở thời đim hin ti, Pht giáo đã đóng góp rất nhiều trong hỗ tr các đối tượng hội, trong đó có tr em. PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan trong “Tiếp cận Phật giáo với Công táchộiViệt Nam cho rng Đạo Phật luôn đề cao lòng từ bi, nhân ái. T khi truyền vào Việt Nam, tinh thần cứu kh cứu nạn của đức Phật được phát huy rộng rãimt quốc gia bị nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, thiên tai thường xuyên ập đến. Đây nguyên nhân quan trọng giúp cho Phật giáo gắn chặt đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam qua những dặm dài lịch sử. Ngày nay, Việt Nam quốc gia đang phát triển nhiều thành tựu nổi bật trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế. Tuy vậy, ngày càngnhiều vấn đề xã hội bức c nổi lên. Các vấn đề xã hội này đang trở thành thách thức cho nước ta hướng đến sự phát triển bền vững. Như vậy, trước tình hình đó, Phật giáovai trò quan trng, góp phần h trợ với nhà nước thực hiện tt an sinh đảm bảo công bằnghội. Thiết nghĩ, đây còn duyên quan trọng để Phật giáo Việt Nam gắn chặt với sự phát triển của dân tộc trước mắt và tương lai”8.
n cạnh đó, tác giả Nguyễn Duy Cn trong Tinh hoa Phật giáo cũng cho rằng Pht giáo quan niệm con người cần có lòng từ, bi, hỉ, (T vô lượng tâm), đây nhân t chủ yếu giúp phát triển tâm từ bi, hnh cứu khổ, đưa đến việc định hướng cho mọi hoạt động của Pht giáo cho con người con người. Pht giáo, ngay từ buổi đầu hình thành, đã thể hiện tinh thn cứu khổ cứu nn cho chúng sanh. Trong giáo lý của đức Pht, Lục độ (bố thí, trì giới, nhn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ) con đường dn đến sự


 1. PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan. Tiếp cận Phật giáo với công tác hộiViệt Nam. http:// www.socialwork.vn/tiep-can-phat-giao-voi-cong-tac-xa-hoi-o-viet-nam/
 


giác ngộ, điều đầu tn phải thực hiện được thực hành bố thí9. Do đó, các hoạt động từ thiện hiện nay của các nhà chùa không chỉ thể hiện tinh thn từ bi, cứu khổ cứu nn của tín đồ Pht giáo phn nào còn thể hiện chức năng hội của Pht giáo. Đây chính sợi dây liên kết chặt chẽ giữa hoạt động của Pht giáo Công tác hội (xuất phát từ các hoạt động từ thiện). Công tác hội thực hiện các hành động cụ thể hỗ tr cho những nhóm yếu thế trong hội. Pht giáo cũng có những hoạt động thiết thực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn, không may trong cuộc sống có miếng ăn ấm bụng, mái nhà che chở nng mưa, giúp họ thêm ý chí, nghị lực tinh thn vượt qua s phận, a nhp cộng đồng bằng triết lý nhân sinh của đạo Pht, bằng tấm lòng từ bi, h xả.
Theo Pht giáo, để công tác hội đt được những mục đích ban đầu của nó, thì người làm công tác hội phải nuôi dưỡng phát triển T vô lượng tâm”:
 1. T (Mettà): T nghĩa từ ái, hiền lành, tình thương yêu. Đây sự thương yêu rộng lớn cùng khp đối với mọi chúng sinh, kể cả kẻ thù, con sâu, con kiến.
 2. Bi (Karumà): Bi sự rung động, xót thương trước khổ nn của người khác, từ đó muốn cho người ấy thoát khỏi khổ nn.
 3. H (Medi): H niềm vui khi thy người khác được hạnh phúc, trong khi bi sự xót xa khi thy người khác bị đau khổ.
 4. Xả (Upekkhà): sự nhận định đúng đắn, không ưa ghét, vui buồn, n giận; tức xả bỏ, tự tại, thanh thn trong lòng10.
Hiện nay tại TP. H C Minh, có rất nhiều sở Pht giáo đang có những hoạt động mang định hướng công tác hội hỗ tr an sinh nhi đồng như chùa Kỳ Quang (quậnVấp)nuôi dưỡng tr em khuyết tt; chùa Long Hoa (quận 7) – mái ấm cho tr em mồ côi, không nơi nương tựa; chùa Diệu Giác (quận 2) – không chỉ nuôi tr mồ côi, bị bỏ rơi còn hỗ tr chăm sóc tr có HIV/ AIDS; v.vTrong tham lun này, tác gixin được giới thiu 2 mái ấm, đó là: Mái ấm tình thương chùa Diệu Giác (quận 2) Mái ấm tình thương chùa Kỳ Quang (quậnVấp).

 1. Nguyễn Duy Cần, Tinh hoa Phật giáo
 2. PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan, sđd.
 
 
  1. Chùa Diệu Giác
Chùa tọa lạc s 6/10 đường Trần Não, phường Bình An, quận 2, TP. H C Minh, thuộc hệ phái Bắc tông. Chùa do Ni trưởng Thích N Diệu Không ng lập vào năm 1971. Trụ trì hiện nay Ni Th   N Bảo Nguyệt. Chùa được trùng tu o năm 1989. Chùa thành lập nhà tình thương, mái ấm cho những đứa tr không nhà.
Nhà tình thương Diệu Giác được chính thức thành lập vào ngày 25 - 8 - 1989, nằm trong khuôn viên chùa Diệu Giác. Thời gian đầu mới thành lập, chưa một ai biết đến, những cô đã rất vất vả trong việc tự túc nuôi dưỡng các cháu dưới mái nhà tranh dột nát. Không ph tấm lòng của các , dn dn Nhà tình thương có nhiều người biết đến, ri cùng chia sẻ, giúp đỡ nuôi nng dạy dỗ các tr mồ côi đang sống trong chùa. Nhờ đó Nhà tình thương đã tồn tại phát triển gần 30 năm nay. Năm 1992, nhà tình thương được công nhn chịu sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh hội, Thành hội Pht giáo, Ủy ban nhân dân Quận 2.
Phó chùa Diệu Giác, Ni Như Trí kể lại, vào một ngày Rằm tháng Giêng cách đây 22 năm, có một cháu gái cứ lang thang chơi mãi trong chùa, đến tối không thấy có người thân đón về. Khi hỏi thì cháu tr lời mẹ dặn cứchùa đợi mẹ đi mua nhang về cúng Pht. Thế là Ni sư cho bé ở lại tá túc, nhưng 1 ngày, 2 ngàyri nhiều ngày trôi qua, tin tức về người thân côvẫn biệt vô âm tín. Ni cho biết: Chúng tôi cho ngủ chung phòng, chung giường. Sau đó, tình cờ thấy trong i áo cháumẩu giấy ghi: M đi kiếm việc làm, chng nào mẹ có vic m thì trlại đón con. Thì ra hai mẹ con cháu từ Nam Định vô đây kiếm người thân, nhưng trên đường bị kẻ gian móc túi hết sạch tiền. Vào trong này lại bị lạc đường, không còn nơi nương náu n người mẹ đành bỏ con ở lại. Cháu th hai nhà chùa nuôi con trai, giờ đã lập gia đình ri. Mẹ cháu “làm gái” bắt cháu phải gác cửa” cho mẹ. ngoại thấy việc làm tai ương liền đưa cháu gửi vào chùa. T hai câu chuyện éo le của hai s phn bất hnh đầu tn được nhà chùa cưu mang, để ri như định mệnh, từ đó, các ni đây đã tr thành mẹ của các cháu nhỏ bị bỏ rơi, mồ côi, lang thang bụi đời. Tiếng lành đồn xa, ngôi chùa Diu Giác đã tr thành địa chỉ cho những bậc sinh thành bỏ quên giọt máubỏng, tội nghiệp của mình. Cũng có em mồ côi, người thân không nuôi nổi, tr bị bỏ rơi tại bệnh viện, có tr bụi đời lang thang
 


cũng được Ni Như Trí cùng các ni khác làm th tục đem về nuôi dưỡng11.
Đối tượng chính của Nhà tình thương tr em mồ côi. Hiện nay, s lượng tr thiếu may mắn đến với nhà tình thương chùa Diệu Giác 166 cháu, nhỏ nht 01 tháng tuổi, lớn nht 16 tuổi, trong đó có 53 nam 63 nữ. Tt cả các cháu đều được tới trường học, trừ các cháu sơ sinh đến 4 tuổi. Tng số lượng trđang theo học các trường là 86 cháu. Trong đó, trẻ học cp I là 47 cháu, trẻ học cp II là 28 cháu, trẻ học cp III là 11 cháu. Tng số trẻ chưa đến tuổi đi học 24 cháu. Ngoài việc học trên trường, tr còn được học thêm, ph đạo những môn yếu, được đến trường Quốc Tế để học tiếng Anh kiến thức hội. n cạnh cho các em học phổ thông, Nhà tình thương còn tạo điều kiện cho các cháu học nghề theo nguyện vọng để giúp các cháu có việc làm ổn định khi đến tuổi ra viện. Nhà tình thương còn mở các xưởng in, xưởng may, thêu để cho các em học nghề sau khi ra việc. Tng số lượng trẻ học nghề tại nhà tình thương là 20 cháu. Tng số trra vin là 12 trđã có gia đình công việc ổn định.
Cơ sở vật chất trong gần 30 năm qua có phát triển hơn so với ngày đầu thành lập, tuy nhiên s lượng tr vào nhà tình thương Diệu Giác ngày ng tăng, nhu cầu về sở vật cht ngày ng cao. Kinh p hoạt động của nhà tình thương tập trung chủ yếu vào quán cơm chay (chiếm 40%), phát hành sách, làm tăm, thêu, may chiếm 20%, còn lại sự hỗ tr của các mạnh thường quân, ân nhân trong ngoài nước.
cô H. B., người quảnNhà tình thương trước đây cho biết: c em ở đây đa số người ta bỏ, (40 – 50)% người ta bỏcổng chùa, còn lạicác bệnh viện, hoặc gửi chăm sóc giúp cho ba m khôngđiều kiện. 1% do ba m ruột nhiễm HIV mt. Tr có số bị nhiễm và có số không bị nhiễm. Tr để trước cổng chùa hoàn toàn là trsinh, mới sinh ra hoặc khoảng 3-4 ngày. Trbệnh viện thì đã được 4-5 ngày. Trđây lớn lên t các em vẫn mang theo mình hai chữ mồ côi. Trẻ luôn cần tình thương của cha mẹ. Trẻ lớn n thiệt thòi nhiều, không thể hoàn thiện được. Mình cũng chỉ c hết sức, theo tinh thn từ bi của Pht giúp đỡ các em.


 1. Chùa Diệu Giác nơi gieo hy vọng sự sống. Ngày 4/1/2012. http://phatgiaovnn. com/upload1/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7658
 


Chính sự thương yêu của các , Ni cô đối với tr n các trđã lớn, a nhp lại cộng đồng nhưng đến ngày lễ, tết, Vu lan vẫn về thăm chùa, thăm các , các em. Thậm chí các em còn điện thoại để trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, tâm sự những chuyện buồn về tình yêu, chuyện làm.
  1. i m tình thương chùa Kỳ Quang II
Chùa Kỳ Quang II nằm trong một con hẻm khá n tĩnh tại s 154/4A Hng Phái, Phường 17, QuậnVấp với diện tích rộng 7500 m2. Chùa Kỳ Quang II được xây dựng vào 1926 bởi một vị a thượng. Đến năm 1975 a thượng này đã giao lại cho đệ tử kế nhiệm trụ trì Thượng tọa Thích Thiện Chiếu. Năm 2000, thầy trụ trì đã xây lại mới hoàn tn chùa, dựa trên những tinh túy của Pht pháp n a nn năm của dân tộc Việt Nam.
Với tấm lòng nhân hậu mong muốn thực hiện tâm nguyện của chư Pht Thích Ca là cứu kh, cứu nn kiếp nhân sinh, sư thy Thích Thiện Chiếu đã xây dựng chùa Kỳ Quang II dn tr thành mái ấm tình thương, nơi trú ngụ của các em khiếm thị, nghèo khổ, mồ côi, ngày ngày phải lang thang đi ăn xin. Những đứa tr mách cho nhau những đứa tr khác cùng chung s phn cứ kế tiếp nhau kéo đến xin ở nhờ ngày ng đông. Chính vậy ngày 18/3/1994, được phép của chính quyn đa phương, một Trung tâm nuôi dy hướng nghiệp cho cô nhi chùa Kỳ Quang II được thành lập. Lúc đầu 20 em, theo thời gian con s tr tới đây n tới hàng trăm. Nhiều trường hợp tht thương tâm bởi chính tay cha, mẹ không muốn nuôi dưỡng đứa con tt nguyền đã mang đến chùa bỏ lại đứa con thơ mới chỉ vài ngày tuổi phó thác những sinh linh bé bỏng cho nhà chùa. Hiện tại Mái ấm tình thương chùa Kỳ Quang II có 15 vị Tăng, 236 tr từ sinh tới ngoài 20 tuổi, trong đó có 110 em khiếm thị, 80 em đa tt thn kinh bại não, 46 em phát triển bình thường, 45 người chăm sóc, bảo mẫu giáo viên ngày ngày dạy dỗ, nuôi dưỡng, đùm bọc, chia sẻ nỗi đau sự thiếu thốn tình cảm với các em.
Không chỉ dừng lạiviệc nuôi dưỡng thông thường để giúp các em có một tương lai tươi ng hơn, Thượng tọa còn đầu tư cho các em ăn học đến nơi đến chốn. Hiện tại Mái ấm chùa Kỳ Quang được chia làm 2 sở, sở 1 đt tại khuôn viên của chùa Kỳ Quang II, nuôi dạy các em nhỏ dưới 18 tuổi; sở 2 đt tại phường Thạnh
 


Lộc, qun 12 - TP.HCM nuôi dy các em trên 18 tuổi. Tại hai cơ snày, Thượng tọa mời giáo viên về dạy tr khuyết tt từ mẫu giáo đến lớp 5; các em khỏe mạnh bình thường được cho đi học tại trường ngoài các em khiếm thị được học chữ nối. Ngoài những giờ học tại lớp, chùa còn t chức các hoạt động khác như học vẽ, học vi tính, múa hát, v.v... cho các em. Thượng tọa cũng mời giáo viên nước ngoài về dạy cách bấm huyệt, t-xa chuyên nghiệp cho một s em khiếm thị. Những em này sau khi hoàn tt ka học có bằng chứng nhn thì được Thượng tọa hướng dn tìm nghề tại những sở có uy tín có thu nhp ổn định. Thượng tọa cũng chính người lo lắng, vun n cho các em trong việc dựng vợ gả chồng khi đến tuổi trưởng thành. Không chỉ hỗ trợ, chăm sóc cho tr trong chùa, thượng tọa còn kết họp với phòng Giáo dục đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học tại địa phương mở được 05 lớp học tình thương cấp I cho các em lang thang nhỡ, các em có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở tạo mọi điều kiện cho các em học tập, vui chơi, khen thưởng, động viên các em đt thành tích xuất sắc trong học tập.
Tại chùa Kỳ Quang II, trụ trì Thích Thiện Chiếu còn lập ra phòng thuốc Tuệ Tĩnh Đường chuyên khám, cấp phát thuốc miễn p cho mọi người, sắp tới, chùa còn mở trung tâm đón nhn nuôi dưỡng người già lang thang, không nơi nương tựa, nhân rộng ngọn lửa nhân ái với sự chung tay của cộng đồng.
Như vy, với tấm lòng từ bi của Pht, Mái ấm tình thương chùa Kỳ Quang đã thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc tr em mồ côi, lang thang, không nơi nương tựa với tiêu chí tốt đời đẹp đo. Hin Mái m tình thương chùa Kỳ Quang là cơ sxã hi được nhiều người biết đến sự hiệu quả của các hoạt động hỗ tr an sinh nhi đồng cũng nơi các trường có đào tạo nnh Công tác hội gửi gắm sinh viên tới thực tp. Đây cũng Mái m được đánh giá sự chuyên nghiệp trong các hoạt động công tác hội, cụ thể công tác hội với tr em công tác hội với người khuyết tật.
3. KẾT LUN
Trẻ em mầm non, tương lai của đt nước. vậy việc chăm sóc, giáo dục hỗ tr tốt nht cho sự phát triển của tr em luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đt n ưu tn hàng đầu. Cùng với hệ thống an sinh hội nói chung an sinh nhi đồng nói riêng,
 


các chính sách hội hỗ tr cho tr emnước ta hiện nay đã phát huy được hiệu quả trong hỗ tr các tr em thuộc diện chính sách. Tuy nhiên, do nền kinh tế còn khó khăn, đối tượng hội cần sự tr giúp nhiều, do vậy chủ trương chung của Đảng Nhà nước kêu gi sự chung tay góp sức của cộng đồng, t chức hội, tôn giáo trong hỗ tr các nhóm yếu thế, trong đó có tr em.
Trong lịch sphát trin của mình, Pht giáo tại Vit Nam đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, phát huy cao tinh thn cứu khổ cứu nn. Trong đó, các hot động an sinh nhi đồng được lan tỏa rộng khp có những kết quả thiết thực.thành phố H C Minh, các sở mái ấm, nhà tình thương của chùa đã được nhiều người biết đến, nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh, không may, khó khăn trong cuộc sống. Các triết lý về từ bi, h xả, cứu người cứu thế, v.v trong Pht giáo đã có sự kết hợp chặt chẽ với các triết lý nhân n trong an sinh hội nhằm hỗ tr một cách tốt nht cho những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong hội. Có thể khng định rằng, Pht giáo đã đóng vai trò không nhỏ trong hỗ tr Nhà Nước mang lại an sinh hội tốt nht cho người dân nói chung an sinh nhi đồng đối với tr em nói riêng.

***
 


 

Tài liệu tham khảo

Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em. Luật Trẻ em 2016.
Nguyễn Thị Nhẫn, Huỳnh Minh Hiền (2012). An sinh nhi đồng gia đình. Đại học Mở TP.HCM.
PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan. Tiếp cận Phật giáo với công tác hội Việt Nam. http://www.socialwork.vn/tiep-can-phat-giao-voi- cong-tac-xa-hoi-o-viet-nam/
Martine Batchelor, Trần Như Mai dịch. N giới phật giáo mộthội từ bi. Tuyển tập những bài tham luận đọc tại các Hội Nghị Quốc Tế do Hội N Giới Pht Giáo Quốc Tế Sakyadhi- ta tổ chức, nhan đề Bước Ra Khỏi Bóng Tối: N Giới Phật Giáo Dấn Thân vàoHội (Out of the Shadows: Socially Engaged Buddhist Women), do Ni Sư Karma Lekse Tsomo xut bản năm 2006.
Dominique Trotignon, Hoàng Phong dịch. Người phnvà ntính trong Phật giáo. Quyển Người ph nữ” (“Les Femmes”, nhiều tác gi, nhà xut bn de lAtelier, 2002), thuộc một bộ sách với chuyên đề c tôn giáo nghĩ gì?” (Ce quen pensent les religions).
Một s bài báo, bài viết trên website.

340

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây