18 HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Thứ tư - 08/05/2019 22:37
Thích Thanh Điện-Vũ Thị Hương- Đỗ Thị Thanh Hà
283
 


 
HOT ĐNG HƯỚNG DN PHT T CA GIÁO HỘI PHT GIÁO VIT NAM VỚI SPHÁT TRIỂN BN VỮNG CA ĐT NƯC

Thích Thanh Đin* Vũ Thị Hương**

Đỗ Thị Thanh Hà***

TÓM TT

Đo Pht là tôn giáo luôn đcao hòa hợp, đoàn kết trên tinh thn gii thoát và giác ngca con người, nên khi truyn đến dân tc nào ng tùy thun đthích nghi vi n hóa và tín ngưỡng ca dân tộc đó. Đy là tính dung hợp, uyn chuyn, năng động ca Pht giáo. Đo Pht du nhp vào Vit Nam n 2000 năm lịch s, ngay tnhững ngày đu đo Pht đã dung hòa vi tp quán n hóa bn đa. Trong lịch sphát trin ca đo Pht ở Vit Nam, có những giai đon đo Pht là quốc đo như thời Lý - Trần (thế kỷ XI - thế kXIII), nim tin và tư tưởng triết lý đo Pht đã có nh hưởng sâu rng ti mi lĩnh vc trong đời sng xã hi.

Ngày nay hiu ng đó càng lan ta mnh mhơn, mi khía cnh ca đời sng, tsinh hot tâm linh tín ngưỡng, đến n học, nghệ thut, đo đức xã hi và các hot động công tác xã hi đu chịu nh hưởng và mang tư tưởng triết lý ca Pht giáo. Trong thời kđi mới, 30 năm qua, Giáo hi Pht giáo Vit nam đã có nhiu hot động hướng dn Pht ttham gia vào sphát trin bn vng đt nước.
Bài viết khẳng định sự đóng góp của Giáo hội Pht giáo Vit

*. HT. TS., Phó tng thư ký, Chánh n png TW, Giáo hội Pht giáo Vit Nam, Vit Nam.
**. TS., Nhà xut bn Chính trị Quốc gia.
***. ThS., Trường Đại học An Giang.
 


nam trong công tác hướng dn Pht tử hướng đến sphát trin bn vng đt nước hin nay.
 1. ĐT VN Đ

Pht giáo truyn vào Vit Nam từ đu Công nguyên đến nay đã hơn 2.000 năm. Trong suốt chiu dài lịch sử, với nhiu biến động, Pht giáo đã m rsâu vào trong dời sng tinh thn của người dân Vit Nam, cùng đồng hành với dân tộc qua nhiu chặng đường lịch svà có nhiu đóng góp vào công cuộc xây dựng, bo vđt nước hin nay. Pht giáo ly từ bi làm nn tảng giáo lý, ly an lc làm phương thức để hướng con người đến Chân – Thin – M. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, nhiu Tăng Ni Pht tử sn sàng hy sinh thân mình kiên cường đu tranh vì độc lp dân tộc của nước nhà. Ngày nay, khi Tổ quốc được hòa bình, Pht giáo lại tiếp tục đồng hành cùng dân tộc xây dựng nước Vit Nam với tư tưởng “Pht pháp – Dân tộc – Chnghĩa xã hội. Cùng với s phát trin của đt nước, Giáo hội Pht giáo Vit Nam ra đời như một tt yếu nhm thống nht các tổ chức, hệ phái Pht giáo ở Vit Nam thành một tổ chức duy nht để cùng đn kết thực hin tôn chỉ tôn giáo và đồng hành cùng dân tc. Tkhi được thành lp vào năm 1981 đến nay, giáo hội Pht giáo Vit Nam đã thể hin vai trò của mình một cách hiu quả trong các công tác cm lo, giáo dục Pht tng như định hướng, hướng dn Pht tsng tt đời, đp đogóp phần cải to xã hi, đẨy i những tnạn xã hi, gigìn trt tan ninh đt nước.
 1. MT SHOT ĐNG HƯNG DN PHT TCA GIÁO HỘI PHT GIÁO VIT NAM
 
  1. Hot đng giáo dục Pht giáo

Giáo dục Pht giáo được hiu là dy cho con người biết và hiu giáo lý Pht giáo. Qua đó, bồi dưỡng, phát trin con người hn thin hơn vmt trí thức và tâm thức, để trở thành nhng con người tốt hơn, có phẨm hnh và có đo đức, trở thành nhng người tt, chân tht, từ bi và biết kính trng người khác, trở thành nhng con người có trí tu, sng có lý tưởng, suy nghĩ hợp lý, thích ứng được với bối cnh xã hội. Hot động giáo dục Pht giáo muốn giúp con người có hnh phúc đích thực, biết tu tp, chuyn hóa tham, sân, si; biết thanh lọc ác pháp tham, sân, si thành thin pháp vô tham, vô
 


sân, vô si; biết chuyn hóa phin não thành bồ đề; biết vun trng và tưới Ẩm nhng ht giống chính nim ở trong tâm thức của mỗi con người. Mục tiêu giáo dục Pht giáo hướng đến là giúp tt cả các Tăng Ni, Pht tử tại gia theo Pht là để đt được thanh tịnh tâm ý, để đt đến trạng thái giải thoát, trạng thái niết n. Pht giáo từ khi ra đời đến nay luôn ly Từ bi làm mục tiêu hướng đến, mong muốn giáo dục tín đồ tuân thvà làm theo lời Pht dy, “với m từ bi, với lòng yêu thương con người, Pht go đã phá đi hàng rào ngăn ch vô nhân đạo giữa con người với con người. Kể từ ngày thống nht Giáo hội Pht giáo Vit Nam, nn giáo dục Pht giáo đã và đang trên đà phát trin cùng với xu hướng hội nhp của đt nước. Với mong muốn phát trin được snghip giáo dục đưa Pht giáo xng tm vi vthế ca mình, đó là nim mong mi ca nhiu Tăng Ni Pht tử.

Sau 30 năm thành lp đến nay, cả nước có 4 học vin Pht giáo gồm Học vin Pht giáo Vit Nam tại Hà Ni, Huế, Tp. HC Minh và Học vin Pht giáo Vit Nam Nam tông Khmer tại Tp. Cn Thơ. Đã đào to 4.826 Tăng Ni sinh tốt nghip Cử nhân Pht học; đang đào to trên 2000 Tăng Ni sinh. Hđào to từ xa của Học vin Pht giáo Vit Nam tại Tp. HCMinh có 400 Học viên đăng ký theo học. Có 08 Lớp Cao đẳng Pht học. Đã đào to 1.506 Tăng Ni sinh tốt nghip; đang đào to 690 Tăng Ni sinh. Có 31 Trường Trung cp Pht học: Tp. Hà Ni, Tp. HCMinh, Hải Png, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Phú Th, Huế, Đà Nẵng, Qung Nam, Qung Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thun, Bình Thun, Lâm Đng, Bà Ra Vũng Tàu, Đng Nai, Bình Dương, Long An, Tin Giang, Đng Tp, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Gia Lai. Đã đào to
7.315 Tăng Ni sinh tốt nghip Trung cp Pht học; đang đào to 2.611 Tăng Ni sinh. Có khoảng 50 Lớp Sơ cp Pht học, có gn
1.500 Tăng Ni sinh đang theo học chương trình Sơ cp Pht học.

Ngoài ra, Giáo hội Pht giáo có 165 lớp học tình thương và 16 cơ snuôi dy trn trú, nhà nuôi trẻ mồ côi, khuyết tt. Cnước hin có 6.467 em theo học các lớp tình thương này. Tuy nhiên, lực lượng giáo viên do tăng, ni, Pht tử đm trách còn hn chế. Đgiải quyết kkhăn này, Ban Từ thin Xã hội Trung ương đã tổ chức khóa bồi dưỡng nuôi dy trẻ cho 92 tăng, ni, Pht tử học vn. Ban ng phối hợp với Trường Đào to cán bộ y tế trung cp của thành
 


phố HCMinh mở lớp cán bộ y tế sơ cp thời gian học 1 năm cho 250 Tăng, Ni, Pht tử cả nước theo học và đào to 98 lương y Tuệ Tĩnh đường. Mt khác, đtăng cường công tác chuyên n cho giáo viên đm trách các lớp học, Ban tthin xã hi Trung ương đã t chức khóa bi dưỡng nuôi dy trcho 356 Tăng Ni, Pht thọc viên.

Qua đó có thể thy, hệ thống giáo dục các cp, đc bit hệ Cao đẳng và Đại học đang từng bước được hn thin, chương trình giáo dục, nội dung giáo dục cũng đi vào giai đoạn hn chỉnh, s lượng tăng học, tu sĩ tham gia ngày càng đông đo. Có thể khẳng định rằng, giống như tinh thn của Pht giáo, giáo dục Pht giáo hin nay đã có một ví trí, vai trò rt lớn trong nn giáo dục nước nhà, có ý nghĩa giáo dục rt to lớn với dân tộc, có vai trò to lớn trong đời sng tình cm, tâm linh của người Vit Nam, người dân của đt nước đã trải qua nhiu đau thương và đang còn nhiu kkhăn trong đời sng xã hội.
  1. Hot đng từ thin xã hội

Bt cứ tôn giáo nào cũng thực hin công tác từ thin xã hội, do vy Pht giáo cũng kng ngoại l. Hot động từ thin xã hội của Pht giáo là một trong nhng nội dung tiêu biu của nguyên lý nhp thế, đo Pht ly con người làm trung tâm, làm đối tượng để thẻ hin lòng từ bi, xét vbản cht thì đo Pht là phục vcon người. Tiếp nối truyn thống dân tộc thương người như ththương thân hot động từ thin xã hội của Pht giáo là một trong nhng nội dung công tác trng tâm của trung ương Giáo hội Pht giáo Vit Nam, của các Tỉnh, Tnh hội Pht giáo, Ban Đại din Pht giáo các Qun, Huyn, Thị xã, Tnh phố thuộc tỉnh và các cơ sTự, Vin, Tịnh xá, Tịnh tht, Nim Pht đường trong tn Giáo hội. Có thể đim qua một số hot động nổi bt sau:

Theo báo cáo 30 năm hot động hin nay Giáo hội Pht giáo Vit Nam, hin nay đã xây dựng và đưa vào hot động có hiu quả 65 Tuệ Tĩnh đường, 655 png chẨn trị Y học Dân tộc, 01 png khám Đa khoa đang hot động có hiu qu, khám và phát thuốc min phí cho hàng chục ngàn lượt bnh nhân, chi phí mỗi năm trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhm tăng cường hiu quả hot động y tế, Ban Từ thin trung ương đã phối hợp với Trường trung cp đào to cán bộ y tế thành phố HCMinh mở lớp bồi dưỡng cán bộ y tế sơ
 


cp trong thời gian 1 năm cho 250 Tăng Ni, Pht tử trong cả nước theo học. Giáo hội Pht giáo còn tham gia các chương trình vcông tác tư vn, png chống HIV/AIDS trong cả nước, như tại Hà Ni, Huế, thành phố HCMinh.

Thông qua các hình thức từ thin xã hi, Pht giáo kết nối với nhiu tổ chức, cá nhân tham gia ủng h, to nên tính liên kết cng đồng rng rãi, phát huy giá trị nhân văn, thương người của dân tộc Vit Nam. Ví dụ đin hình như png khám đa khoa từ thin Long Bửu tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn 2002 - 2009, png đã khám và phát thuốc min phí cho 200.000 bnh nhân nghèo, kng chỉ trong tỉnh Bình Dương mà còn ở nhiu tỉnh thành khác, ngoài ra tặng trang thiết bị cho cơ sở y tế ở các đa phương nghèo với tng giá trị trên 8,5 tỷ đồng.

Bằng tinh thn từ bi cứu khổ của Pht giáo và đo lý bầu ơi thương ly bí ng của dân tộc Vit Nam, các Tăng Ni, Pht tự đã nỗ lực tham gia Công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt hàng năm Vit Nam và quốc tế. Trong nhim kỳ IV (1997-2002), dưới s chỉ đo của các tỉnh hội, thành hội Pht giáo, Tăng Ni và Pht tử của nước đã nỗ lực vn động tài chính, lương thực lương thực, hàng cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt với hơn 200 tỉ đồng. Về hot động cứu tr quốc tế có thể kể đến như: cứu trợ nhân dân các nước Đông Nam Á bị sóng thn năm 2005, cứu trợ đồng bào vùng Đông Bắc Nht Bn bị thit hại tài sn và nhân mạng do động đt và sóng thn gây ra. Bên cnh đó, Trung ương Giáo hội đã gửi thư chia buồn sâu sc đến Chính phvà lãnh đo Pht giáo Nht Bn, Myanmar, Camphuchia về nhng thm ha do thiên tai và sctai nn tại Lễ hội Té nước của đồng bào Campuchia tại đo Kim Cương.

Ngoài nhng công tác từ thin nêu trên, nhng công tác phúc lợi xã hội khác như: Xây cu bê tông, đp đường giao thông nông thôn, đóng giếng nước sch, hiến máu nhân đo, đóng góp các quỹ từ thin vì người nghèo, học sinh hiếu học, giúp phnnghèo vượt khó, tặng xe đp cho học sinh, xe lăn, xe lc cho bnh nhân nghèo, tặng xuồng ghe, hỗ tráo quan, hỗ trợ mổ mt min phí cho bnh nhân nghèo bị đục thủy tinh th, bnh tim nhi, phát quà tết, quà trung thu cho các cháu thiếu nhi, nồi cháo tình thương, bữa ăn từ thin cho bnh nhân nghèo tại các bnh vin, png khám đa khoa v.v… đu được các thành viên Ban Từ thin xã hội Trung ương,
 


các Tỉnh, Tnh hội Pht giáo, Tăng Ni, Pht tử tích cực tham gia. Ngoài ra, tại tỉnh Đng Tp còn tổ chức lò ha táng min phí cho đồng bào Pht tử. Trong 30 năm (1981 – 2011) hot động từ thin xã hội của Giáo hội đã đt nhiu thành tựu lo lớn, về hin kim thu vkhoảng 2.020 tỉ đồng.

Tt cả nhng minh chng trên đu chng t, hot động từ thin xã hội đã thể hin tinh thn từ bi hxã trong tư tưởng Pht giáo, luôn hướng tới nhng nỗi đau khổ của con người để chia s, an ủi. Các hot động kể trên dù kng đóng góp trực tiếp vào sphát trin của kinh tế - xã hội của đt nước nhưng đã có tác động tích cực thúc đẨy cho quá trình phát trin kinh tế - xã hội, góp phn vào sự ổn định đời sng tinh thn của xã hội, giúp người dân yên tâm, chăm lo cuộc sng đẨy mnh stăng trưởng chung của nước nhà.
  1. Hot đng sinh hot cộng đng Pht giáo

Sinh hot cng đồng Pht giáo là hot động tp thể nhm gn kết mọi tín đồ với nhau để cùng giao lưu, học hỏi và rèn luyn bản thân ngày một tốt hơn. Trong nhiu năm qua, Giáo hội Pht giáo Vit Nam đã hướng dn và hỗ trợ các hot động Pht giáo cho Tăng Ni, Pht tử nhiu hot động cng đồng mang tính thiết thc.

Hot động nghi lễ Pht giáo

Trong quá trình du nhp, tồn tại và phát trin suốt chiu dài
2.000 lịch sPht giáo Vit Nam, Nghi lễ Pht giáo luôn là một
trong nhng nhân tto thành tính đc trưng của văn hóa Pht
giáo Vit Nam nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Nghi lễ luôn
được xem là một trong nhng chính nhân để Pht pháp được xương
minh, lợi lc chúng hữu tình. Vì vy, trong suốt chặng đường 30
năm, kể từ khi Giáo hội Pht giáo Vit Nam được thành lp, Ban
Nghi lễ Trung ương đã hết sức cgắng hn thành trách nhim v
nghi lễ của Giáo hội Pht giáo Vit Nam như sau:

- Lễ hi Pht go: Đđáp ứng nhu cu tâm linh của người Pht tử, ngoài các nghi lễ cu an đu xuân – tết Nguyên đán, lễ cúng Rm tháng Giêng, Đại lễ Pht đn, Vu Lan o Hiếu ngày Rm tháng By – ngày xá tội vong nhân, ngày đn ơn đáp nghĩa, LPht xut gia, Tnh đo, nhp Niết n, Lvía Bồ tát Quán Thế Âm, Lvía Đức Pht A Di Đà và các lễ hội truyn thống khác cũng được t chức theo từng đa phương tại các Tvin, Tịnh xá, Tịnh tht, Nim
 


Pht đường đu mang đm nét tinh thn Pht giáo hòa quyn với dân tc. Đđt được nhng điu này, Ban Nghi lễ Trung ương và Tỉnh, Tnh hội Pht giáo đã trực tiếp hoc gián tiếp hỗ trợ, hướng dn các Tvin tổ chức các ngày lễ lớn của Pht giáo.

Ngoài ra, Ban Nghi lễ Trung ương đã kết hợp nhun nhuyn với Ban Nghi lễ đa phương trong vic thực hin nghi thức khai mc, bế mc Đại giới đàn do các Tỉnh, Tnh hội Pht giáo tổ chức trang nghiêm trng th, đúng lut và đúng pháp. Ước tính, Ban Nghi lễ đã tham gia thực hin phn Nghi lễ Pht giáo cho trên 250 Đại Giới đàn; 02 Đại lễ Quy Y cho đồng bào dân tộc tại các tỉnh Tây nguyên, tổ chức tại Kon Tum và đồng bào dân tộc tại tỉnh Bình Phước; cùng nhiu Lễ Quy y, lễ cu th, lễ cu an, cu siêu cho tín đồ Pht tử.
 • Lễ tưởng niệm: Trung ương Giáo hội, Ban Trs Tỉnh, Tnh hội Pht giáo trong cả nước đã tổ chức nhiu Đại lễ Tưởng nim cu siêu anh linh anh hùng lit sĩ và đồng bào tử nn trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc như: 03 ln tổ chức Đại lễ cu siêu và an táng hài cốt của các anh hùng lit sĩ hy sinh trên huyn đo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Đại Lễ cu siêu và khánh thành 02 ngôi chùa trên đo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa, Đại lễ cu siêu tại đường 9 – H CMinh, tỉnh Qung Bình; Nghĩa trang Lit sĩ Trường Sơn tỉnh Qung Tr; nghĩa trang lit sĩ các tỉnh Lạng Sơn, Đin Biên Phủ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Ni, Qung Ngãi, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đng Nai, Tây Ninh, Long An, Côn Đảo – Bà Ra Vũng Tàu, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Dương, Đak Lak, Lâm Đng, Đak Nông, Bến Tre v.vĐại lễ tưởng nim các bc tin nhân có công với Vit Nam như: Đại lễ tưởng nim 700 năm ngày Đức Vua Trần Nhân Tông – Pht Hoàng Điu NgGiác Hoàng nhp Niết n, Đại lễ kỷ nim 701 năm Pht hoàng Trần Nhân Tông nhp dit. Nhng điu trên phn nào đã thể hin đo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Vit Nam và tinh thn tri ân, báo ân của đo Pht, đây vốn cũng là một truyn thống văn hóa nhân văn tốt đp của dân tộc Vit Nam.

Hot động hội tho, hội nghị, giao lưu Pht giáo


Trong nhiu năm qua, các hội tho, hội nghị vPht giáo nhn được nhiu sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đây là cơ hội thun lợi để các Tăng Ni, Pht tử thể hin quan
 


đim và giới thiu cho mọi người thy vai trò, vị trí của Pht giáo trong đời sng hin nay. Các hội tho, hội nghị Pht giáo với sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng TrsGiáo hội Pht giáo Vit Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ cho thy sự quan tâm của các cp lãnh đo đối với hot động cng đồng của Tăng Ni, Pht tử. Có thể kể một số hội tho, hội nghị mang tm quốc gia và quốc tế mà các Pht tử được tham gia như:
  • Hội tho Nghi lễ Pht giáo tn quốc tại Nha Trang vào ngày 12 – 13.5.2004 và ngày 16 – 17/11/2010, với sự chng minh của chư Tôn giáo phẨm Ban Thường trực Hội đồng Chng minh, Hội đồng Trsự, sự tham dự của lãnh đo Chính quyn tỉnh Khánh Hòa, Tp. Nha Trang và chư Tôn dức, cư sĩ đại din Ban Nghi lễ Tỉnh, Tnh hội Pht giáo cả nước, cùng đông đo Pht tử tham dự LKhai mc Hội tho Nghi lễ Pht giáo tn quốc.
 
  • Hội tho khoa học “Ngiới Pht giáo Vit Nam: Truyn thống và hin đi” - do Đại học Quốc gia thành phố HCMinh và Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sGiáo hội Pht giáo thành phố HCMinh phối hợp tổ chc.
 
  • Hội tho quốc tế tổ chức tại Vit Nam như: Pht giaó và nhng vn đề của nó trước ngưỡng của thế kXXI năm 2006 tại thành phố HCMinh và Đại lễ Pht đn Vesak 2008 tại Hà Ni.
 
  • Hi nghngiới Pht giáo Thế giới lần thXI tại Nhà Truyn thống Văn hóa Pht giáo – ca PhQuang, Tp. HChí Minh, Vit Nam tngày 28 tng 12 m 2009 đến ngày 03 tng 01 m 2010.

Ngoài ra về các công tác quốc tế, Giáo hội Pht giáo Vit Nam ng đã có các hot động thiết thực nhm to điu kin cho các Tăng Ni, Pht tử có cơ hội giao lưu, học hỏi Pht học với nước bạn lân cn như: Tổ chức cho các Tăng Ni tham dự 06 ln Đại LPht đn Liên Hip Quốc tại Thái Lan, 02 Đại lễ Pht đn Liên Hip Quốc tại New York; tham dự 66 cuộc hội nghị Quốc tế tại Mông C, Cng Hòa Liên Bang Nga, Zech, n Đ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Hoa K, Nht Bn, Pháp, Italia, Canada, Tích Lan, Hà Lan, Tân Gia Ba, Đài Loan, Nam Hàn với các chủ đề vVăn hóa, đo đức, giáo dục Pht giáo, môi trường, hiu ứng nhà kính, biến đổi khu, vũ kht nhân; đi thăm hữu nghị Pht giáo Campuchia, Pht giáo Lào, Pht giáo n Đvà Pht
 


giáo Myanma; Tổ chức nhiu Đn Hoằng pháp GHPGVN thăm viếng, thuyết giảng Pht pháp và tổ chức LCu an đu năm, L thượng ngươn, LPht đn, Vu lan tại các trung tâm Văn hóa Pht giáo tại Châu âu cho Hội Pht tử Vit Nam yêu Đạo Pht tại Cng hòa Séc, Ucraina, Liên bang Nga, Hungary, Ba Lan, Đức.

c hot động xây dng và bo vTquc


Phát huy truyn thống quý báu đó, trong hai cuộc kháng chiến gn đây của nhân dân ta, tín đồ Pht giáo đã có nhng đóng góp xng đáng vào thắng lợi vvang của dân tộc; nhiu chùa chin, tịnh vin là cơ sở cách mạng, nuôi du cán bộ; nhiu nhà sư cũng đã tm gác áo cà sa để mc chiến bào tham gia chiến đu chống ngoại xâm góp phn giành độc lp, tự do cho dân tc. Ngày nay, với sphát trin mnh mẽ của đt nước các Tăng Ni, Pht tử khp Vit Nam đã cgắng tham gia các phong trào ích nước lợi dân, bo vtổ quốc, bo vmôi trường, xây dựng nếp sng n hóa n minh trên đa bàn khu dân cư, góp ý xây dựng chính quyn vng mạnh, tham gia các đoàn th, các hot động xã hi, vì lợi ích ca đt nước và dân tc.

Với phương châm “Đo pháp - Dân tộc – Chnghĩa xã hội, Giáo hội Pht giáo Vit Nam đã đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành công cuộc đổi mới trong tinh thn hòa hợp, đn kết và với phương châm phng đo, yêu nước, Giáo hội đã quan tâm hướng dn tín đ, Pht tử sinh hot theo đúng chính pháp, góp phn xây dựng cuộc sng lành mnh của người dân và có nhng hot động đáp ứng nhu cu cuộc sng tinh thn và vt cht của con người. Song song đó, Giáo hội còn ra sức tuyên truyn, vn động tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức người và sức của cho s nghip xây dựng và bo vTổ quốc; đu tranh với các lực lượng lợi dụng tôn giáo để phá hoại snghip đại đn kết dân tộc, đn kết tôn giáo ở Vit Nam. Với nhng đóng góp vcông tác xây dựng và bo vTổ Quốc, nhiu cá nhân và tổ chức Pht giáo được Nhà nước trao tặng Huân chương như: CHòa thượng Thích Thin Hào được tặng Huân chương HCMinh; Quý CHòa thượng Kim Cương Tử, Hòa thượng Thích Thun Đức, HT. Thích Thin Siêu được Nhà nước tặng Huân chương Độc lp Hạng nhì; HT. Thích Phổ Tu, HT. Thích Trí Tịnh, HT. Thích Minh Châu, HT. Thích Thanh Tứ được Nhà nước tặng Huân chương HCMinh; HT. Thích Hin Pháp Huân chương Vì sNghip Giao thông Vn
 


ti; Cố HT. Thích Định Quang Huân chương kháng chiến hạng ba. HT. Thích Minh Châu được Nhà nước tặng Huân chương Độc lp hạng nhì; HT. Thích Thanh Tứ được Nhà nước trao tặng KNim chương và một sTăng Ni, Pht tử, tự vin được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng ba như o Giác Ng, Chùa Kỳ Quang II, Tịnh xá Ngọc Phương. Nhân kỷ nim 30 năm thành lp Giáo hội Pht giáo Vit Nam, Trung ương Giáo hội đã đề nghị Chính phTặng nhiu Huân, huy chương và bằng khen cho Chư Tôn đức, Cư sĩ và tp thể Ban Trsự các Tỉnh, Tnh hội Pht giáo và đt tên đường mang tôn danh các bc Cao Tăng Vit Nam thời hin đại có nhiu đóng góp về mọi mt cho Giáo hội và cho xã hội.

KT LUN

Giáo hội Pht giáo Vit nam ngày càng phát trin cả chiu rng và chiu sâu, cả vsố lượng và cht lượng, đáp ứng ngày càng tăng đối với người dân Vit Nam về nim tin tôn giáo nói chung và tín ngưỡng Pht giáo nói riêng. Đng thời, Giáo hội Pht giáo Vit nam ngày càng được sự ủng h, khuyến khích của các cơ quan chức năng của chính quyn, Mt trận Tổ quốc Vit Nam và các ban ngành, đn thể các cp.

Các hot động hướng dn Pht tử hướng đến sphát trin đt nước của Giáo hội Pht giáo Vit Nam đã và đang đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát trin đt nước cũng như hướng tới các mục tiêu chung của Thiên niên kmà Liên hip quốc đưa ra. Nhng hot động y là minh chng cho nhn định, ở Vit Nam, Pht giáo luôn đồng hành cùng dân tc.

***
 

TÀI LIỆU THAM KHO

Ban Tôn giáo Chính phủ (2009), Tôn go và công c quản lý nhà nước đi với c hot đng của tôn go, Hà Ni.Dương Quang Đin (2016), Hot đng từ thiện xã hi của Pht go Việt Nam, Tp chí Khoa hc xã hi, số 10.

o cáo tng kết 30 năm thành lp Giáo hội Pht giáo Vit Nam, https://nguoiphattu.com/thu-vien/phat-giao-viet-nam/2093- bao-cao-tong-ket-30-nam-thanh-lap-ghpgvn.html

Đặng Thị Lan (2006), Từ bi – Giá trị nhân bản của đo Pht, Tp chí Khoa hc Đi hc Quc gia Hà Ni, số 1.

Đỗ Quang Hưng (2008), Vn đề tôn giáo trong cách mng Việt Nam, Lý luận và thực tiễn, Nxb. Lý lun Chính tr, Hà Ni.

Đỗ Quang Hưng (2009), Nghiên cứu tôn go, nhân vt và sự kiện, Vin nghiên cứu Tôn Giáo, Nxb. Tng hợp Tnh phố H C Minh.

Giáo hội Pht giáo Vit Nam – Hội đồng trsợ (2012), Kniệm 30 năm thành lp Giáo hi Pht go Việt Nam (1981 -2011), Nxb Tôn giáo, Hà Ni.

https://nguoiphattu.com/thu-vien/phat-giao-viet-nam/2093- bao-cao-tong-ket-30-nam-thanh-lap-ghpgvn.html.

Nguyn Đức Sự & Lê Tâm Đắc (2010), My vn đề về Pht go trong lch sViệt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội

Võ Kim Quyên (Chủ biên, 1997), Tôn go và đời sng hiện đại, t. 2, Nxb. Thông tin khoa học xã hội, Hà Ni.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây