14. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VESAK LHQ 2019

Thứ bảy - 11/05/2019 02:42
14. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VESAK LHQ 2019
 
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VESAK LHQ 2019

 

 

CÁC  CƠ  QUAN  TRUNG ƯƠNG
Ngày 5/12/2018, ti trsChính ph, Thtướng Nguyn Xuân Phúc đã chtrì cuc m việc vcông tác tchc Đi lVesak LHQ 2019.

Ngày 30/12/2018, GHPGVN có văn bn gi Ban Tuyên giáo Trung ương; BTng tin Truyền tng và Hi Nhà o Việt Nam vkế hoạch tchức Đi lVesak Liên Hiệp Quốc 2019. Thtướng Nguyn Xn Phúc khẳng định, Đi lVesak Liên Hp Quốc 201không chlà skiện văn a tôn giáo của Ln Hp Quc mà là skiện đối ngoại quốc tế, do đó cần giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tchc tnh công skiện đi ngoại có ý nghĩa này.

Thực hiện chđạo của Ban Bí thư và Thtướng Chính phủ, BNi v đã ban nh quyết định s03/QĐ-BNV vviệc thành lập Tchức công c của Chính phhướng dẫn, giúp đGHPGVN tchc Đi lVesak Ln Hp Quc 2019 ti Việt Nam.
 
Ngày 08/04/2019, Văn phòng Chính phcó Công văn s8853/VPCP-NC vviệc tng báo ý kiến của Phó Thtướng thường trực Chính phTrương Hòa Bình đng ý vi đnghcủa Bni vvà c bngành, địa phương chấp nhận đán tng thtchc Vesak Ln Hp Quc 2019 và giao Bni vhướng dẫn GHPGVN tiếp thu c góp ý, hoàn thiện Đán, triển khai tchức.

Ngày 09/04/2019, tại TrsĐài truyền hình Việt Nam (VTV),

Ni diễn ra cuộc họp liên ngành chốt lại kịch bản của chương trình biểu diễn nghthuật chào mừng Đi lVesak Liên Hợp Quốc 2019.

Ngày 17/04/2019, Phó Thtướng thường trực Chính phTrương Hòa Bìnhm việc vi các Ban, B, Nnh có ln quan và mời đại diện GHPGVN triển khai c nhiệm vtchc Đi lVesak Ln Hp Quc 2019 ti Hà Nam

Ngày 18/04/2019, tại TrsTrung ương, chùa Quán Sứ, Hà Nội, GHPGVN tchức buổi họp o vviệc công bchương trình chính thc Đi lVesak Ln Hp Quc 2019.

Ngày 20/4/2019, tại trung m Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Bộ Công an do Thượng ớng i Văn Nam, y viên TW Đảng dẫn đầu đã tiến hnh kiểm tra thực địa công tác đảm bảo an ninh cho Đi lVesak Liên Hp Quốc 2019.

 

GIÁO HỘI PHT GIÁO VIỆT NAM

Ngày 22/9/2018, sau một ngày thương thuyết, thảo luận, tại phiên họp của y ban tchức quốc tế Đi lVesak Liên Hp
 
Quốc (ICDV), HT.TS.Brahma- pundit, Chtịch của y ban tchức quốc tế Đi lVesak Liên Hp Quốc 2019, tại Tòa Viện trưởng Trường Đi học Ma- hachulalongkornraja-vidyalaya (Thái Lan) ký quyết định chuyển giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 vào ngày 12- 14/05/2019.
Ngày 11/10/2018, Uban tchc Đi lPhật đản quốc tế và Việt Nam đng tchc phn họp trù blần thnhất vĐi lVesak Liên Hp Quốc 2019. Hi nghcó stham dcủa n 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến tc nước n Đ, Ti Lan, Sri Lanka, Trung Quc, Nhật Bn, M, Pháp, Hungary, Na Uy, n Quc, Cam- puchia, Myanmar và Malaysia.

Ngày 30/12/2018, GHPGVN có văn bn gi Ban Tuyên giáo Trung ương; BTng tin Truyền tng và Hi Nhà o Việt Nam vkế hoạch tchức Đi lVesak Liên Hp Quc 2019.
Ngày 25/01/2019, tại chùa i Đính, tỉnh Ninh Bình, GHPGVN và y ban tchc Quc tế Vesak Ln Hp Quc (ICDV) đã tchc Hi Nghtrù blần thứ 2 vcông tác tchức Đi lPhật Đn Vesak Liên Hp Quc 2019.

Ngày 27/03/2019, ti chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã diễn ra phn họp của các phân ban chuyên môn phtrách các mng skiện đúc kết các công tác tchc ti Đi lVesak Ln Hp Quc 2019.

Ngày  11/04/2019,  HĐTS  GH-PGVN đã có bui m việc cùng b, ngành liên quan tại trsGH- PGVN ti chùa Quán S(Hà Ni) vviệc đón tiếp và phc vquý đi biểu và quan khách trvtham dĐi lVesak Ln Hp Quc 2019.

Ngày 17/04/2019, tại trstrung ương GHPGVN, chùa Quán Sứ - Hà Ni, tiểu ban An ninh - y ban tchức Quốc gia GHPGVN Đi lVesak Liên Hp Quốc 2019 đã họp n vcông c thực hiện tt công tác An ninh - Trt tcho Đi lVesak Ln Hp Quc 2019.
Ngày 18/04/2019, ti trsTrung ương GHPGVN, GHPGVN, y ban Tchc Quc gia Đi lVesak Ln Hp Quc 2019 đã tchc bui họp báo công bnhững tng tin chi tiết vĐi l Vesak LHQ 2019.

Ngày 18/04/2019, tiểu ban Thông tin truyền thông thuộc y B
an Tchc Quc gia Đi lVesak Liên Hp Quốc 2019 đã có phiên họp, bàn vkế hoạch sn nh 3 bn tin nhanh và 2 tp chí Anh-Việt phc vquý đi biểu và khách mời trong dịp Đi lVesak Liên Hp Quc 2019 ti Việt Nam.
 
Ngày 19/04/2019, ti chùa Tam Chúc, đi diện y ban Tchc Quc gia Đi lVesak Ln Hp Quc 2019 đã đón tiếp hai phái đn ngoại giao tiền trm của Phó Thtướng n Đvà Tng thống Myan- mar tm chùa Tam Chúc, i diễn ra Đi lVesak Ln Hp Quc 2019.

Ngày 24/04/2019, tại UBND tỉnh Hà Nam, Ban Thường vTỉnh y Hà Nam đã tchức Hi nghm việc vi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vcông c chuẩn btchức Đi lPhật đản Ln Hp Quc 2019 ti Việt Nam.

 

TI HÀ NAM VÀ CHÙA TAM CHÚC

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vTỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã tchức nhiều hội nghđnghe o o và chđạo c nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 theo ý kiến chđạo của Ban bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Sni v: Chtrì, phối hp vi các s, ban, nnh, đơn vcó ln quan tham u UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, Tnh lập tcông tác; Ban nh kế hoạch s38/KH- SNV ngày 10/12/2018 vviệc triển khai các nhiệm vcủa SNi vđng thi ban nh quyết định tnh lập các tcông tác của S đthc hiện tt các nhiệm vUBND tỉnh giao.
Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch s608/KH-CAT-PA02 ngày 27/8/2018 vviệc phân công lực lượng tchức điều tra, khảo t phục vcông c đảm bảo ANTT cho Đi lVesak LHQ 2019.

BChhuy Quân stỉnh: Triển khai công tác rà phá bom mìn, vt nổ: Vtrí tchức Đi lkhu vực chùa Tam Chúc; c khách sạn có đi biểu chính thc lưu trú.

Ngày 03/03/2019, Công an tỉnh Hà Nam tchc phn họp bo đm an ninh trt tự, an tn giao tng phc vĐi l Vesak LHQ 2019.

Ngày 17/03/2019, đn đi biểu của y Ban Phật giáo quốc tế đã kiểm tra tiến đxây dựng và c công c chuẩn btại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam cùng các côn
trình khác đcó phương án htr, kịp tiến đ, phục vcho Đi lVesak Ln Hp Quc 2019.
 
Ngày 22/03/2019, Công an tỉnh Hà Nam tchức Hi nghtriển khai kế hoạch đảm bảo trt tan tn giao thông phục vĐi lVesak Ln Hp Quc 2019.

Ngày 25/03/2019, Ban Giám đc cơ s2, bệnh viện Bch Mai, tỉnh Hà Nam chính thức đi vào hoạt đng, lắp ráp thêm cơ svt chất, tu bcơ shtng, to điều kiện tt phục vskiện Đi lVesak Ln Hp Quc 2019.

 

n SKIN CHÀO MNG ở VIỆTNAM

* Căn cNghquyết s021/NQ- HĐTS ngày 11/1/2019, Hi nghkỳ 3
- Khóa VIII HĐTS GHPGVN, Ban
Thường trực HĐTS hướng dn tchc các skiện co mừng Đi lVesak Liên Hp Quốc 2019 theo các ni dung như sau:
- Ti trsGHPGVN cp tỉnh, trsGHPGVN cp huyện, trong khuôn vn tviện thiết lập vườn Lâm-t-ni, treo ctquc, cPhật giáo, kết hoa, treo lồng đèn, bóng bay Phật đn và treo biểu ngco mừng Phật đn,

 
  • Ban TrsGHPGVN cp tỉnh, cp huyn hướng dn Phật ttreo cPhật giáo, phan, phướng, lồng đèn v.vti tư gia.
  • Tchức xe hoa, thuyền hoa diễu nh theo từng địa phương. Thi gian xe hoa, thuyền hoa diễu nh do quý Ban n định phù hp vi kế hoạch Đi lti địa phương.
  • Tchc hoa đăng, phóng sinh đăng trên ng, h.
  • Nếu địa phương có đđiều kiện thì tchc hội thảo, ta đàm về ý nga ngày Đi lPhật đản- Vesak Ln Hp Quc 2019.
  • Nếu địa phương đđiều kiện thì tchc triển m văn a Phật giáo ti trsBan TrsGHPGVN cp tỉnh, cp huyện, hoặc ti các Tviện lớn, hoặc địa điểm khác. Ni dung triển m cần u bật được bản chất Phật giáo nhập thế và đngnh vi dân tc: Di sản văn a Phật giáo, pháp khí, tranh nh nghthut, thư pháp v.v
  • Tchc văn nghmừng Đi lPhật đản tại c lđài, cơ stviện, nhà Văn hóa, nhà t công cộngNếu điều kiện cho phép, quý Ban đăng ký vi c đài phát thanh, truyền hình của địa phương đphát ng mt sskiện ni bcủa Phật giáo địa phương nn Đi lPhật đn-Vesak Ln Hp Quc 2019 ti Việt Nam.
  • Tchức Hi chVăn a và Hi chm thực chay đquần chúng a Đi lPhật đn.
  • Tchc đt vòng hoa tưởng niệm ti các nghĩa trang và đài liệt sĩ.
  • Tchc tthiện xã hội, tm viếng và tặng quà c bà mViệt Nam anh hùng, gia đình có công vi đất nước, thương bệnh binh, c cơ snuôi dưỡng trem khuyết tt, mcôi, tri dưỡng o v.vđmang tng điệp tbi của đo Phật đến vi mi người.
 

n MT SSKIỆN CHÀO MNG CÁC TạI TNH THÀNH

Ti TP. Cần Thơ: Ban HDPT TW, Phân ban TTNPT TW kết hp vi Ban trsGHPGVN TP. Cần Thơ tchc Hi tri Tui trPhật giáo khu vc miền Tây Nam bvi chđTình Đt Phương Nam(tngày 29-31/03/2019) tại thiền viện Tc Lâm Phương Nam, TP. Cn Thơ. Hi tri nhằm hướng vco mừng Đi lPhật Đn-Vesak Ln Hp Quc 2019. Hi tri thu t n 1600 tri sinh và 300 bạn tình nguyn viên đến tTP.HCvà 13 tỉnh tnh Tây Nam btham dự. Đc biệt, Hi tri đã tchức tnh công chương trình to hiệu ứng ánh sáng bằng đèn Led xếp chVesak 2019lớn nhất Việt Nam và được xác lập Klục Gui- ness Việt Nam (VIETKINGS).

Ti Quảng Nam: Ngày 21/4/2019, tại chùa Đo Nguyên, TP. Tam Kđã diễn ra lt tinh co mừng Đi lPhật đn - Vesak Ln Hp Quc 2019 do Ban trsGHPG tỉnh Quảng Nam, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Qung Nam tchức.

Ti Kon Tum: Ngày 30/4/2019, Ban TrsGiáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tchức lMittinh tại chùa HuChiếu - TP. Kon Tum. LMittinh nhằm chào mừng Đi lPhật đản Liên Hp Quc Vesak 2019 lần thứ 3 tchc ti Việt Nam.

Ti TP.HCM: Nn dịp Đi lVesak Ln Hp Quc 2019, Ban trsGHPGVN TP.HCM tchc hội thi văn nghPhật giáo tn tnh phvi nhiều vòng thi: sơ tuyển, bán kết và chung kết đco mừng skiện trng đi Đi lVesak Ln Hp Quc 2019 lần thứ 3 tchc ti Việt Nam.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây