THÀNH PHẦN NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG THUỘC BAN TĂNG SỰ

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG THUỘC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 104./QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
PHÂN BAN NI GIỚI THUỘC BAN TĂNG SỰ TW GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
Theo Quyết định số:  ……. /QĐ-HĐTS ngày       tháng      năm 2018
I. BAN CHỨNG MINH: 13 vị
 1. Ni trưởng Thích nữ Đạt Hương                                      (Khánh Hòa)
 2. Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa                                         (Bình Định)
 3. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc                                       (Đồng Tháp)
 4. Ni trưởng Thích Đàm Nhung                                          (Thanh Hóa)
 5. Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên                                      (Tp. Hồ Chí Minh)
 6. Ni trưởng Thích Đàm Nhâm                                           (Hà Nội)
 7. Ni trưởng Thích Đàm Hằng                                            (Hà Nội)
 8. Ni trưởng Thích nữ Giác Hạnh                                      (Bến Tre)
 9. Ni trưởng Thích nữ Diệu Tấn                                         (Thừa Thiên Huế)
 10. Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền                                    (Thừa Thiên Huê)
 11. Ni trưởng Thích Đàm Kim                                           (Hà Nội)
 12. Ni trưởng Thích Đàm Thủy                                          (Hà Nam)
 13. Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên                                   (Tp. Hồ Chí Minh)
II. BAN CỐ VẤN: 16 vị
 1. Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa                                              (Tp. Hồ Chí Minh)
 2. Ni trưởng Thích nữ Lưu Phương                                        (Khánh Hòa)
 3. Ni trưởng Thích nữ Như Hải                                               (Tp. Hồ Chí Minh)
 4. Ni trưởng Thích nữ Huệ Như                                              (Khánh Hòa)
 5. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc                                            (Bến Tre)
 6. Ni trưởng Thích nữ Như Huy                                              (Bình Dương)
 7. Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa                                          (Tây Ninh)
 8. Ni trưởng Thích nữ Như Định                                            (An Giang)
 9. Ni trưởng Thích nữ Huệ Phước                                          (Lâm Đồng)
 10. Ni trưởng Thích nữ Phước Liễu                                          (Cà Mau)
 11. Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm                                            (Ninh Thuận)
 12. Ni trưởng Thích nữ Như Tâm                                             (Bình Thuận)
 13. Ni trưởng Thích nữ Như Đức                                              (Tp. Hồ Chí Minh)
 14. Ni trưởng Thích nữ Tịnh Mẫn                                            (Tp. Hồ Chí Minh)
 15. Ni trưởng Thích nữ Tố Liên                                                (Tp. Hồ Chí Minh)
 16. Ni trưởng Thích nữ Như Nghĩa                                           (Tp. Hồ Chí Minh)
III. ỦY VIÊN PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG:
A. THƯỜNG TRỰC: 46 vị
 
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ Hiện công tác
 1.  
Trưởng Phân ban NT. Thích nữ Tịnh Nguyện Tp. HCM UV. TT HĐTS
 1.  
Phó Ttrưởng Phân ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký NT. Thích nữ Huệ Từ Tp. HCM UV. TT HĐTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban Thường trực NT. Thích Đàm Nghiêm Hà Nội UV. TT HĐTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban NT. Thích nữ Tân Liên Tiền Giang  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban NT. Thích nữ Như Minh TT. Huế  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban đối ngoại NT. Thích nữ Huệ Hương Đồng Nai UV. HĐTS
Phó BTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban NT. Thích nữ Như Châu Tp. HCM UV. HĐTS
Phó BTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp NT. Thích nữ Như Như BR – VT Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban TTXH NT. Thích nữ Như Xuân Tp. HCM  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm soát NT. TN Nguyên Thuận Tp. HCM  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Tài chánh NT. Thích nữ Từ Nhẫn Tp. HCM  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Văn Hóa NT. Thích nữ Như Cương Tp. HCM  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban TTTT NT. Thích nữ Như Huệ Tp. HCM  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Nghi lễ NT. Thích nữ Nhật Nghĩa Tp. HCM  
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Giám Luật NT. Thích nữ Như Đức Đồng Nai Phó BTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo dục NT. Thích nữ Nhật Khương Bình Phước Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban HDPT NT. Thích nữ Như Thảo Tp. HCM UV. HĐTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban NT. Thích Đàm Thành Hà Nội UV. TT HĐTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban NS. Thích Đàm Lan Hà Nội UV. TT HĐTS
 1.  
Phó Trưởng Phân ban NT. Thích nữ Diệu Ngộ Tp. Cần Thơ UV. HĐTS
Trưởng PBNG
 1.  
Phó Thư ký NS. Thích nữ Hòa Liên Tp. HCM UV. TT HĐTS
 1.  
Phó Thư ký SC. Thích nữ Huệ Đức Tp. HCM  
 1.  
Phó Thư ký NS. Thích Đàm Huề Hà Nam UV. TT BTS
 1.  
Phó Thư ký NS. Thích Đàm Thành Hưng Yên UV. TT BTS
 1.  
Phó Thư ký SC. Thích nữ Minh Thuận TT. Huế  
 1.  
Thủ quỹ NT. Thích nữ Như Lộc Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Hạnh Ngọc Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Tịnh Nghiêm Tiền Giang Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích Đàm Hiền Nam Định UV. HĐTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Diệu Cảnh Tp. Đà Nẵng UV. HĐTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Diệu Vân Khánh Hòa Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Hạnh Nguyện Gia Lai Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Minh Tú TT. Huế TT. BTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Tín Liên Tp. HCM UV. HĐTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huệ Tuyến Tp. HCM UV. BTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Lệ Thuận Tp. HCM UV. BTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Nguyệt
(Nguyễn Thị Thu Nguyệt)
Tp. HCM UV. BTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Nguyệt
(Nguyễn Thị Thu Hà)
Tp. HCM UV. BTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Hương Nhũ Bình Dương UV. BTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Khoa Hà Nội UV. HĐTS
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Như Trí Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Thuấn Bắc Giang Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Khôi Bắc Ninh Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Diệu Tâm Hà Nội  
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Diệu Nghĩa Bạc Liêu Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Đàm Luyện Hà Nội  
B. ỦY VIÊN: 81 vị
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Tường Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NT. Thích Đàm Bản Hà Nam Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích Đàm Nga Hưng Yên Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Chơn Minh Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Mỹ Thuận Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Lý An Giang Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Pháp Như Bình Dương Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Tuệ Đăng Long An Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Đán Bến Tre Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Minh Vĩnh Long Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Trung Hiền Trà Vinh Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Huệ Liễu Sóc Trăng Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Trung Đồng Tháp Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Thiện Kiên Giang Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Mai Liên BR-VT Nguyên Phó BTS
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Phú Lâm Đồng Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Mỹ Thái Ninh Thuận Nguyên UV.BTS
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Hạnh Quang Bình Định Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Minh Nguyên Thừa Thiên Huế Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Phước Giác Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Thiện Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Chúng Liên Quảng Nam UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Giải Thiện Quảng Nam UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Từ BR-VT Nguyên Phó BTS
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Xuân Bình Phước UV. BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Trí Đạt Hậu Giang Phó BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Châu Liên Tây Ninh Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chúc Như Đăk Lăk Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Hạnh Toàn Quảng Ngãi UV. BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Hải Bình Thuận UV. BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Phụng Liên Tp. HCM UV. HĐTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tuệ Liên Đồng Nai UV. HĐTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Trí Liên Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Diện Liên Kon Tum Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Diệu Chánh Cà Mau Phó BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Thông Mẫn Quảng Trị Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm An Ninh Bình Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Thoa Thái Bình Phó BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Đàm Hòa Thanh Hóa UV. DK HĐTS Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Hiền Điện Biên Phó BT
 1.  
Ủy viên NS. Thích Diệu Nhẫn Nghệ An UV. HĐTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Tịnh Nguyệt Quảng Ninh UV. TT BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Nhã Phú Thọ Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Khang Vĩnh Phúc Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Thanh Nhàn Thái Nguyên Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Bình Hà Nội UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Kiên Tp. Hải Phòng UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích Tâm Chính Tp. Hải Phòng UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích Diệu Hương Hải Dương Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Mơ Hưng Yên UV. BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Minh Hà Nam UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích Diệu Bản Sơn La UV. DK HĐTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Hân Nam Định UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Lễ Bình Phước UV. TT BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tắc Hạnh Long An UV. BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Dung Đồng Nai UV. BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Hiền Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Giác Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Từ Thảo Bình Dương UV. DK HĐTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Chấn Tịnh Tp. HCM PG Người Hoa
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Ngọc Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Hạnh Chiếu Đồng Nai UV. BTS
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Huệ Đạo Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Như Hạnh An Giang
(H. Thoại Sơn)
 
 1.  
Ủy viên SC. Thích Đàm Nghiêm Tuyên Quang Phó BTS
 1.  
Ủy viên SC. Thích Đàm Hợi Yên Bái Phó BTS
Trưởng PBNG
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Thông Phú Yên BTS LT
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Minh Từ Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Thuần Chơn Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tâm Hải Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Như Tâm Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Như Bảo BR-VT  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Thánh Tâm Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Lệ Châu Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Hạnh Tp. HCM  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Hòa Tp. HCM
(C. Phước Viên)
 
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Huy Liên Tiền Giang  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Hiếu Đồng Nai  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tâm Trí Nhật Bản  
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Giới Tánh Hàn Quốc  
 1.  
Ủy viên Tu nữ Liễu Pháp BR-VT  

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây