Các bài tham luận Hội thảo Khoa học Phật giáo Nam tông Khmer Đồng hành cùng Dân tộc

Các bài tham luận Hội thảo Khoa học Phật giáo Nam tông Khmer Đồng hành cùng Dân tộc
Các bài tham luận Hội thảo Khoa học " PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER  ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC "
hinh bia sach
 
(mời kích chuột vào nội dung muốn xem chi tiết) 
 01. NHỮNG BÀI HỌC TỪ NỀN TẢNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER - TT.TS. Thích Đồng Bổn 

02. QUÁ TRÌNH TRUYỀN THỪA CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở VIỆT NAM - Đào Chuông 

03. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ - Nguyễn Đại Đồng 

04. DI SẢN PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO TƯƠNG LAI - ĐĐ. Châu Hoài Thái 

05. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NHỮNG SỰ KIỆN CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ Thạch Minh Mẫn 

06. PHẬT GIÁO NAM TÔNG VỚI VIỆC CỦNG CỐ TÌNH ĐOÀN KẾT KHMER - VIỆT TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC  - ThS. Nguyễn Thị Diễm My  

07. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM - HT. Thích Thiện Nhơn 

08. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC - HT. Đào Như 

09. ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THẠCH NGỌC BIÊN CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER - ThS. Huỳnh Văn Sinh 

10. ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM - Danh Sol 


11. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER CHUNG TAY XÂY DỰNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC - HT. Thích Gia Quang 

12. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC Ở CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ - MỘT MINH CHỨNG SÂU SẮC CHO SỰ GẮN BÓ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VIỆT NAM - ThS. Nguyễn Văn Thanh  

13. VAI TRÒ XÃ HỘI TRONG PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ - Thích Nữ Viên Hiếu 

14. 
HẠNH PHÚC VÀ TỰ DO TRONG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TT. TS. Thích Nguyên Thành

15. TÍNH NHÂN BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NAM TÔNG THEO NĂM GIỚI QUA MỘT SỐ KINH TẠNG PALI - ThS. Võ Văn Thành - ThS. Lê Thị Thanh Tâm 

16. 
TÌM HIỂU VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI - TS. Huỳnh Đức Thiện 

17. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG TÁC PHẨM MILINDA-PANHA - PGS.TS. Hoàng Thị Thơ 

18. PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ LIÊN QUAN  - HT. Thích Giác Toàn 

19. HÌNH TƯỢNG KINNARI TRONG PHẬT ĐIỆN THERAVADA CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ (NGHIÊN CỨU SO SÁNH VỚI CÁC NỀN VĂN HÓA TRONG KHU VỰC) - ThS. Ngô Thanh An  

20. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY NAM BỘ - Phạm Thị Phương Anh 

21. HÌNH TƯỢNG CHẰN TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC CÁC NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ - ThS. Nguyễn Thị Tâm Anh 

22. TÁC DỤNG XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TÔN GIÁO HỌC - TS. Kiều Thị Vân Anh 

23. YẾU TỐ VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG PHUM SÓC CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ - TS. Nguyễn Khắc Cảnh 

24. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG -  TSKH. Thái Văn Chải 

25. PHẬT GIÁO NAM TÔNG VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY - Nguyễn Tiến Dũng 

26. VAI TRÒ PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ - ThS. Nguyễn Duy Đoài 

27. CHÙA – KHÔNG GIAN THIÊNG TRONG TÂM THỨC CỦA CƯ DÂN KHMER Ở NAM BỘ - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

28. CỘNG ĐỒNG KHMER Ở NAM BỘ TRONG PHÁT TRIỂN HIỆN NAY - TS. Phú Văn Hẳn  

29. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - HT. Thích Trung Hậu  

30. ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ - Nguyễn Trung Hiếu 

31. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC Ở TÂY NAM BỘ TRÊN CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN HIỆN NAY - TT. Lý Hùng, Bạch Thanh Sang 

32. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN - ThS. Hoàng Văn Khải 

33. ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở TỈNH KIÊN GIANG - Danh Lắm 


34. MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ - PGS.TS. Đặng Ngọc Lệ, ThS. Trương Ngọc Quỳnh 

35. MỘT SỐ CHUYỂN ĐỔI THỜI HỘI NHẬP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER - PGS.TS. Trần Hồng Liên 

36. KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER “KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN” - HT. ThS. NCS. Danh Lung

37. ĐÓNG GÓP CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC CÁC TỈNH THÀNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER - ThS. Nguyễn Phúc Nguyên 

38. TỤC ĐI TU – MỘT NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA NGƯỜI KHMER Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG -Trần Hoàng Phong  

39. LỄ SEN DOLTA CỦA CỘNG ĐỒNG KHMER Ở NAM BỘ - ThS. Trịnh Thuý Quỳnh, ThS. Nguyễn Thanh Luân 

40. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN - Bạch Thanh Sang  

41. ẢNH HƯỞNG SÂU ĐẬM CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG VĂN HÓA NAM BỘ - TS. Lê Sơn 

42. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - HT. Thích Thiện Tâm  

43. PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY - ThS. Trịnh Xuân Thắng 

44. TÍNH ĐẶC THÙ CỦA GIÁO DỤC - VĂN HÓA PHẬT GIÁO NAM TÔNG TRONG ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TÂY NAM BỘ VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG - TT. Thích Huệ Thông 

45. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỐI VỚI SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY - ThS. Phan Thuận  

46. PHẬT GIÁO NAM TÔNG VỚI BẢN SẮC VĂN HÓA TỘC NGƯỜI VÀ VĂN HÓA QUỐC GIA - PGS.TS. Vương Xuân Tình 

47. CẦN BẢO TỒN CÁC LOẠI HÌNH VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER Ở KIÊN GIANG - Lương Thu Trâm 

48. PHẬT GIÁO VỚI VIỆC THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER Ở SÓC TRĂNG
- ThS. Tiền Văn Triệu, ThS. Dương Hoàng Lộc  

49. ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ NHÌN TỪ SINH THÁI HỌC PHẬT GIÁO THERAVADA - TS. Phan Anh Tú 

50. ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER CHO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC BỀN VỮNG - Giác Minh Tường  

51. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN - Nguyễn Hữu Việt 

52. VĂN HÓA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG VĂN HÓA VÙNG NAM BỘ: TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI - PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân, Đồng Quang Quân


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây