Các bài tham luận Hội thảo Khoa học của hệ phái Khất sĩ

Các bài tham luận Hội thảo Khoa học của hệ phái Khất sĩ
Các bài tham luận Hội thảo Khoa học
HEÄ PHAÙI KHAÁT SÓ:  QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH, PHAÙT TRIEÅN VAØ HOÄI NHAÄP

Tham luận
01. Tổ sư Minh Đăng Quang với phong trào chấn hưng Phật giáo cùng tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp - HT. Thích Trung Hậu
 
02. Sự bình thường vĩ đại của ngài Minh Đăng Quang - TT. Thích Thiện Thống

03. Bối cảnh ra đời của Hệ phái Khất sĩ - NT. Ánh Liên

04. Vài nét về quá trình tiếp cận và hình thành tư tưởng “cứu nhân độ  thế” mang màu sắc Nam Bộ của đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Lê Tùng Châu

05. Tổ sư Minh Đăng Quang nối truyền Thích-ca Chánh pháp - Lê Đàn
 
06. Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” - TKN. Tâm Huệ
 
07. Tổ sư Minh Đăng Quang: Cuộc đời và Đạo nghiệp - TN. Hoa Liên
 
08. Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang - TN. Hương Liên
 
09. Cần có một tiểu sử hoàn chỉnh về đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Hành Vân
 
10. Ý nghĩa bài pháp “Thuyền Bát-nhã” - HT.TS. Thích Đức Nghiệp

 11. 
Những điểm nổi bật của Hệ phái Khất sĩ - HT. Thích Như Niệm  

12. Nét thuần Việt ở một hệ phái Phật giáo Việt Nam - TT.TS. Thích Đồng Bổn  

13. 
Sức hấp dẫn của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Công Lý 

14. 
 Ý nghĩa của “sống chung” trong giáo lý của Tổ sư Minh Đăng Quang - TT.TS. Thích Nguyên Thành  

15. Sự tích hợp Nam tông và Bắc tông trong giáo lý của Phật giáo  Khất sĩ qua bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang - PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền  

16. Pháp ý qua lời Tổ dạy - HT. Giác Tuấn

17. 
Tổ sư Minh Đăng Quang với “Con thuyền Bát-nhã” - NT. Khiêm Liên  

18.Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý - NT. Hiếu Liên  

19. Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý - CS. Minh Mẫn  

20. Phân tích một số quan niệm của phái Khất sĩ về sở hữu và đạo đức - TS. Nguyễn Hữu Nguyên

  21.Đặc tính thủy trong ứng xử Phật giáo của Tổ sư Minh Đăng Quang - PGS.TS. Trịnh Sâm  

22. Tấm gương đạo đức Tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng Hệ phái Khất sĩ Phật giáo Việt Nam - PGS.TS. Trần Hồng Liên  

23. Con đường đưa đến toàn giác không có phân thừa - NS.TS. Tín Liên  

24. Tinh thần trung đạo trong bộ Chơn lý - NS. Tuyết Liên, 
 

25. "CÁI BIẾT" TRONG CHƠN LÝ CỦA ĐỨC TỔ SƯ - TKN.TS. Liên Hòa 


26. Vài quan điểm Phật học trong bộ Chơn lý - TN. Liên Chúng  

27. Soi chiếu năm điểm Chơn lý vào kinh tạng Nikāya - TT.TS. Minh Thành


28. Tổ sư Minh Đăng Quang với Tứ y pháp - TT.TS. Thích Giác Dũng

29. Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý - TT.TS. Bửu Chánh Tìm hiểu tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn lý - Nguyễn Hữu Việt


30. Một số điểm tương đồng giữa tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy và Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang - NT. Mai Liên  
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang và tinh thần Thừa tự pháp trong tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy - NT. Hiệp Liên
 
 1. Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang
NS. Yến Liên
 
 1. Từ ngũ uẩn đến giác chơn trong Chơn lý Tổ sư
TK. Giác Thọ

 
 1. Tư tưởng thiền Phật giáo Nguyên thủy trong Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang
TKN. Liên Hiếu
 
 1. Pháp tu thiền – tịnh trong Chơn lý
NS.TS. Tường Liên

 
 1. Tư tưởng Phật giáo Đại thừa của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý
TT. Thích Huệ Thông
 1. Nghiên cứu tư tưởng Phật tánh trong Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang
NS.TS. Tuệ Liên

 
 1. Pháp tu Quan Thế Âm theo quan điểm của Tổ sư Minh Đăng Quang
SC.TS. Liên Trí
 
 1. Tư tưởng Tịnh độ trong “Nghi thức tụng niệm” của Hệ phái Khất sĩ
NCV. Nguyễn Văn Quý

 
 1. Tinh thần Bồ-tát đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang
HT. Minh Hồi

 
 1. Tư tưởng Đại thừa Phật giáo trong Chơn lý“Đại Thái Thức” của đức Tổ sư
NS. Yến Liên


v Nghi lễ của Hệ phái Khất sĩ
 1. Quan điểm thờ phượng và phương pháp tu tập trong bộ Chơn lý
HT. Giác Giới
 
 1. Vài nét về nghi lễ của Hệ phái Khất sĩ
HT. Giác Thuận
 
 1.  “Nghi thức tụng niệm” của Hệ phái Khất sĩ tại Việt Nam
TT.TS. Thích Nhật Từ
 
 1. Nghi lễ Khất sĩ và truyền thống Phật giáo
ThS. Nguyễn Trung Toàn

v Tinh thần Hoằng Pháp của Hệ phái Khất sĩ
 1. Tinh thần hoằng pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang
TT. Giác Minh
 
 1. Những bước chân du hóa
GS.TS. Huỳnh Như Phương
 
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang với định hướng tu tập và hoằng hóa
NT. Mai Liên

 
 1. Tinh thần khế lý, khế cơ trong Chơn lýcủa Tổ sư Minh Đăng Quang
SC. Thoại Liên
 
 1. Định hướng tu tập và hoằng pháp
TKN. Liên Tuyền

v Những nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ
 1. Đạo Phật Khất Sĩ: Sự tổng hòa của hai truyền thống
ĐĐ.TS. Giác Hoàng


 X l HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP
 1. Phật giáo Nam tông và Bắc tông
TT. Giác Nhuận
 
 1. Đường lối hành trì của Tổ sư Minh Đăng Quang
ĐĐ.TS. Giác Nhường
 
 1. Nghiêm trì giới luật trang nghiêm Tây phương Tịnh độ
KS. Minh Bình
 
 1. Giới luật Khất sĩ
NT. Cảnh Liên
 
 1. Vài suy nghĩ về Hệ phái Khất sĩ
TKN. Tuệ Liên
 
 1. Nét đặc th ùcủa Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
TKN.TS. Hằng Liên
 
 1. Giá trị nhân văn trong pháp quy y thọ giới của Tổ sư
HT. Thích Nhật Quang
 
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.
NT. Khiêm Liên
 
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang với tâm nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”
TK. Giác Đoan
 
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang và con đường “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp
TKN. Hòa Liên
 
 1. Nội dung tu tập và phương pháp hành trì của Hệ phái Khất sĩ
TKN. Hạnh Thường
 
 1. Khất sĩ và lý duyên sinh
ĐĐ.TS. Minh Liên
 
 1. Giáo dục Phật giáo Khất sĩ: từ truyền thống đến hiện đại

MỤC LỤC l XI
 1. Vài nét về vấn đề giáo dục trong Hệ phái Khất sĩ
ThS. Trương Ngọc Quỳnh

 
 1. Cách dùùng từ trong một số quyển Chơn lý
TK. Minh Điệp
 
 1. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với truyền thống khất thực
TKN. Phương Liên
 
 1. Đường đến với chơn lý trở thành Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang
Ngô Khắc Tài

CHỦ ĐỀ 3
HỆPHÁI KHẤT SĨ: QUÁTRÌNH HÌNH THÀNH VÀPHÁT TRIỂN

 
 1. Hệ phái Khất sĩ - 60 năm sau thời Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng
HT.TS. Giác Toàn
 
 1. Vài nét về lịch sử và đặc điểm của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
TS. Nguyễn Quốc Tuấn
 
 1. Quá trình hình thành và phát triển Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
TT. Giác Tây
 
 1. Hệ thống tổ chức Hệ phái Khất sĩ: lịch sử và hiện tại
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
 
 1. Đạo Phật Khất Sĩ, một hệ phái Phật giáo Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
 
 1. Hệ phái Khất sĩ sau thời Tổ sư Minh Đăng Quang (1945 -1975)
Nguyễn Đại Đồng

 
 1. Hệ phái Khất sĩ sau thời trụ xứ (giai đoạn 1975 - 2013)
Nguyễn Lâm Nguyễn Hữu Việt

 
 1. Hệ phái Du Tăng Khất sĩ
Trương Ngọc Tường


XII l HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP
 1. Phật giáo Khất sĩ tại nước Úc: những thành tựu và tương lai từ cái nhìn của một Phật tử tại gia
Thiện Khi
 
 1. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ở Lào (trường hợp TX. Ngọc Tâm)
NCS. Nguyễn Văn Thoàn
 
 1. Phật giáo Khất sĩ ở Thừa Thiên-Huế: Quá trình hình thành và phát triển
ThS. Lê Thọ Quốc
 
 1. Hệ phái Khất sĩ với tín đồ dân tộc thiểu số Tây Nguyên
TT.TS. Giác Duyên
 
 1. Đạo Phật Khất Sĩ: những thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển
ĐĐ.TS. Minh Duy

CHỦ ĐỀ 4
HỆPHÁI KHẤT SĨVÀSỰ NGHIỆP XÂY DỰNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY
 1. Sự góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam quá khứ và hiện tại
HT.TS. Thích Thiện Nhơn

 
 1. Khất sĩ - nhân sự hành động và lý tưởng chủ đạo
HT. Thích Bảo Nghiêm
 
 1. Hệ phái Khất sĩ và những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
HT. Thích Gia Quang
 
 1. Hệ phái Khất sĩ góp phần xây dựng đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
ThS. Bùi Hữu Dược

 
 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với việc phát huy những giá trị của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ
ThS. Nguyễn Văn Thanh

MỤC LỤC l XIII
 1. Hệ phái Khất sĩ và sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay
Bùi Hữu Thành

 
 1. Hệ phái Phật giáo Khất sĩ: đạo nghiệp và thành tựu Phật sự
TT. Thích Thanh Giác
 
 1. Hệ phái Khất sĩ trước vận hội mới
TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh và TS. Nguyễn Thị Quế Hương
 
 1. Phục hoạt hạnh Khất sĩ tại Việt Nam
TS. Nguyên Cẩn
 
 1. Một số ảnh hưởng tích cực của Hệ phái Khất sĩ với đời sống xã hội
TS. Kiều Thị Vân Anh
 
 1. Những đóng góp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam
TT. Giác Pháp
 
 1. Hệ phái Khất sĩ sau 32 năm hội nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
TT. Giác Nhân
 
 1. Những cống hiến của Tổ sư Minh Đăng Quang trong lịch sử Phật giáo hiện đại
TKN. Liên Vinh
 
 1. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và Hệ phái Khất sĩ trong tiến trình xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
NNC. Tuệ Khương
 
 1. Những đóng góp của Hệ phái Khất sĩ đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2014)
ĐĐ.TS. Giác Hành
 
 1. Các yếu tố thành công của Hệ phái Khất Sĩ
Chơn Minh

PHỤLỤC 1: CẢM TÁC
 1. Những ngã rẽ triết sử
Minh Đức - Triều Tâm Ảnh

XIV l HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP
 1. Pháp duyên
TK. Thích Chân Tính
 
 1. Mười năm dấu ấn hoằng dương
Trần Quê Hương
 
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang – chiếc bóng bên trời trăng khuyết
Dương Kinh Thành
 
 1. Lo việc muôn năm
Vô Thanh
 
 1. Con đường mây trắng
Minh Tâm Trương Đạm Thủy
 1. Chùm thơ của PGS.TS. Nguyễn Công Lý

PHỤLỤC 2: THÔNG TIN SỬ LIỆU HỆPHÁI
 1. Lược sử tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Sa-môn Giác Toàn
 
 1. Khái lược về các Giáo đoàn Ni giới Hệ phái và Phân đoàn Khất sĩ
Ban Biên soạn
PHỤLỤC 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây