12 HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ THẾ GIỚI TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY, MỘT SỐ VẤN ĐỀ SUY NGHĨ

Thứ tư - 31/07/2019 20:43
HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ THẾ GIỚI TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY, MỘT SỐ VẤN ĐỀ SUY NGHĨ

PGS.TS. Lê Bá Trình *
 
HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI CA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUC TẾ VÀ THẾ GIỚI TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY, MỘT SỐ VẤN ĐỀ SUY NGHĨ


PGS.TS. Lê Bá Trình *Hoằng pháp là một trong những phương thức hữu hiệu để giáo lý của Đức Pht thực hiện chuyển hóa chúng sanh. Trong sut 49 năm từ khi thành đạo đến lúc nhp Niết bàn, Đức Pht đã đi khp mọi miền của xứ n Độ để hoằng dương chánh php. Đến lúc sp nhp Niết bàn, Đức Pht đã dạy hng đệ tử: Này các Tkheo, hãy ra đi mi người một ngả, đtruyền bá Chnh php, vì lợi ích cho quần sanh, vì an lc cho chư Thiên vloài người(1). Nhờ vào thành quả hoằng pháp của nhiều đệ tử Đức Pht trước đây mPht giáo đã du nhp vào Việt Nam và phát triển cùng với dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, hoằng pháp là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người con Pht để Pht giáo thực hiện sứ mệnh nhp thế, đem lại lợi lạc cho nhân sinh và đạt được mục tiêu ti thượng là giải thoát chúng sinh ra khi vô minh, phiền não ở chn trn gian. Một thế giới toàn cu hóa và sự hội nhp sâu rộng vào đời sng quc tế của đt nước hiện nay vừa là thời cơ, vừa có những thch thức trong công tác hoằng pháp hải ngoại của Giáo hội Pht giáo Việt Nam.
  1. Do hoàn cảnh lịch sử của nhiệm vụ đu tranh giải phóng dân tộc, thng nht Tquc nói chung, của Pht giáo Việt Nam nói riêng, đng bào Pht tử của Việt Nam đã đến sinh sng, làm vic và hành đạo ở nhiều quc gia trên thế giới với nhiều lý do khác nhau. Từ các lý do khác biệt ny, trong đng bào Pht tử Việt Nam ở hải ngoại hình thành các bộ phn, tchức Pht giáo có sự khác nhau về xu hướng hành đạo và hoạt động Pht sự, trong đó có:
--------------------------------------------------------
*  y viên Đoàn Chtịch,  ngun PChtịch UBTƯMTTQVN, Ging viên
Trường Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn Hà Ni.
 


Các cá nhân Pht tử, Hội Pht tử người Việt Nam tḥc Giáo hội Pht giáo Việt Nam, hoặc có cảm tình, tán đng đường hướng hành đạo của Giáo hội Pht giáo Việt Nam, được hình thành ở các nước Đông Âu, châu Á, một số nước ở châu M, gn đây ở châu Phi. Họ là những người Việt có lòng hướng về quê hương, đt nước; hướng về Giáo hội Pht giáo Việt Nam.
Một bộ phn Pht tử, tchức Pht giáo là người Việt ra đi từ trước, trong và sau thời điểm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thng nht Tquc năm 1975, phn lớn tḥc tchức Giáo hội Pht giáo Việt Nam thng nht hải ngoại” (tại Australia; New Zealand; Châu Âu; Mỹ và Canada). Snày không thừa nhn tchức Giáo hội Pht giáo Việt Nam ở trong nước và có xu hướng hành đạo chng lại Nhà nước Việt Nam.
Ngoài ra, còn có những người nước ngoài ở các quc gia có cảm tình với Pht giáo và mun tìm hiểu về đạo Pht.
Như vy, đi tượng mcông tác hoằng pháp hải ngoại ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng ti lrất đa dạng, phong pvphức tp.
  1. Cùng vi tình nh trên đây, một thế giới toàn cu hóa vcông cuộc hội nhp quc tế ca đt nước đang tạo ra những cơ hội vthách thức cho công tác hoằng pháp hải ngoại ca Giáo hội Pht giáo Việt Nam.
- Với chủ trương và thành quả hội nhp quc tế của Nhà nước Việt Nam đang đem lại vị thế ngày càng cao của đt nước trên trường quc tế là thời cơ, thun lợi chưa từng có để Giáo hội Pht giáo Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hoằng pháp ra hải ngoại, đó là:
Việt Nam ngày càng khẳng định sự n định của đời sng chính trị và đóngp cho hòa bình thế giới: Đến nay, nước ta đã thiết lp quan h ngoại giao với hơn 170 quc gia trên thế giới; là thành viên không thường trực của Hội đng Bảo an Liên Hợp Quc (nhiệm kỳ 2020
– 2021) với sphiếu tín nhiệm gn như tuyệt đi (192 phiếu đng thun/193 nước); tchức thành công Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 với nhiều phát kiến mới cho khu vực; là nước được chọn tchức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ln thứ 2 (2019); đã ký kết nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tchức quc tế.
 


Trên nh vực hp tác phát triển kinh tế thế giới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mi, xut khu hàng hoá ti trên 230 thị trường ca các nước vng lãnh th; ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến kch vbảo hộ đu , 54 Hiệp định chng đnh thuế hai ln.(2) Ngày 30/6/2019 Việt Nam vLn minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) vHiệp định Bảo hộ đu tư (EVIPA). Sự kiện này được cho ldu mc lịch sca mi quan hệ giữa Việt Nam vLiên minh châu Âu.
Đời sng tôn giáo, đặc biệt là vai trcủa Giáo hội Pht giáo Việt Nam ngày càng khẳng định trên trường quc tế: Việt Nam đã 3 ln được Ủy ban Tchức quc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quc chp nhn và tchức thành công Đại lễ Pht đản Vesak Liên Hợp Quc, để lại những du n ngày càng tt đẹp về đời sng tôn giáo của xã hội với Liên Hợp Quc và bạn bè quc tế.
Thế giới toàn cu hóa cùng với c̣c cách mng Công nghiệp 4.0 đang đem lại những điều kiện hết sức thun lợi cho công tác hoằng pháp ở trong nước và nước ngoài.
Mặc dù còn có những khác nhau về xu hướng và hoạt động của một stchức Pht giáo người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng mỗi Pht tử người Việt Nam ở đó đều là một thành phn của khi đại đoàn kết toàn dân tộc, là một đệ tử của Đức Pht, nếu phát huy tt điểm tương đng đó sp phn tạo nên những thun lợi cho công tác hoằng pháp ở các nước sở tại.
  • Bên cạnh đó, công tác hoằng pháp hải ngoại của Giáo hội Pht giáo Việt Nam còn phải đi mt với nhiều thch thức như:
Mt trái của toàn cu hóa và c̣c cách mng Công nghiệp 4.0. Đó là xu hướng đng nht văn hóa, đe dọa sự bền vững của bản sắc văn hóa dân tộc cng như bản sắc của Pht giáo Việt Nam. Sự phân cực giữa tng lớp giàu nghèo gia tăng do một bộ phn lớn người lao động chân tay thiếu vic làm và thu nhp. Sự xung cp đạo đức của xã hội do tác động tiêu cực của đời sng ảo và tính thực dng của đời sng vt cht. Sự suy giảm niềm tin tôn giáo trước những tác động của các thành tựu khoa học công ngh, hình thành các hiện tượng tôn giáo mới rt phức tạp....
 


Ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái và biến đi khu ngày càng gia tăng là những thch đố trong vic thực hiện những lời giáo hun của Đức Pht về bảo vmôi trường, tôn trng hệ sinh thái đã được chỉ rõ trong giáo lý và giáo lut.
Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo; xâm chiếm lãnh th, vi phạm chquyền quc gia và nguy cơ chiến tranh ... là những vn đề đi ngược lại khát vng xây dựng một thế giới hòa bình, hòa hợp và an lạc của Pht giáo.
Các âm mưu, hành động lợi dng những vn đề về sự khác biệt trong xu hướng, mục tiêu và hoạt động của một bộ phn cá nhân, tchức Pht giáo chng đi lại Nhà nước và tchức Giáo hội Pht giáo Việt Nam là những cản trcho công tác hoằng pháp hải ngoại.
  1. Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hoằng pháp hải ngoại.
 
  • Ban Hoằng pháp Trung ương, cụ thể là Phân ban Hoằng pháp hải ngoại cn xây dựng kế hoạch hoằng pháp một cách cụ th, nhm đến từng đi tượng Pht tử và người Việt Nam ở từng quc gia trên thế giới. Trên cơ sở đường hướng hành đạo tt đẹp của Giáo hội Pht giáo Việt Nam để chuyển tải những giá trị tt đẹp của Pht giáo Việt Nam đến với đng bào Pht tử và người Việt Nam ở nước ngoài, p phn xây dựng nền hòa bình, an lạc của thế giới. Đng thi, mỗi người thực hiện công tác hoằng pháp hải ngoại cn giữ vững đức tính Bi, Trí, Dngcủa người con Pht trước những hành động, tác động tiêu cực của một số cá nhân, tchức đi ngược lại đường hướng hành đạo của Giáo hội Pht giáo Việt Nam. Với những khẳng định về vai trò, vị trí của đt nước và Giáo hội Pht giáo Việt Nam hiện nay trên trường quc tế, những quy kết quc doanh” đi với những chức sắc, Pht tử của Giáo hội Pht giáo Việt Nam thực hiện hoằng pháp ở hải ngoại chỉ là những lun điệu xuyên tạc, những tiếng nói lạc lõng, thiếu tinh thn xây dựng, tính cht hòa hợp của Pht giáo trong bi cảnh cả thế giới đã và đang thừa nhn vai trcủa Giáo hội Pht giáoViệt Nam hiện nay. Tt nhiên, gp những trường hợp ny, người giảng pháp phải biết thực hiện phương thức Khế lý, khế cơ” mới đạt kết quả.
  • Giáo hội Pht giáo Việt Nam thúc đy mạnh mhơn nữa các giải pháp thực hiện Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” để mỗi Tăng Ni, Pht tử và mỗi tchức của Giáo hội có đủ sức đề khng với những tác động của mt trái toàn cầu hóa vcuộc cáchmạng Công nghiệp 4.0. Mỗi Tăng, Ni, Phật tử, đặc biệt lngười làm công tác hoằng pháp phải giđược trí tuminh mẫn về giáo lý vthực hiện nghiêm trang về giáo lut. Giải pháp này làm cho smnh nhập thếca Phật giáo Việt Nam trong điều kiện hiện nay ngày càng hiện thực nng không bthế tc hóađời sng tôn giáo đi vi người theo đạo Phật cũng như tchức Giáo hội. Đng thi, nó lmột trong những yếu tố cơ bản để người thực hiện hoằng pháp hải ngoại đạt được sự viên thành.
  • Giữ vững và vun bi truyền thng tt đẹp đng hành cùng dân tộccủa Pht giáo Việt Nam trong quá trình hoằng pháp hải ngoại để hóa giải những khác biệt trong nhn thức và hành động của một bộ phn Pht tử, tchức Pht giáo Việt Nam ở nước ngoài đi ngược lại đường hướng của Giáo hội Pht giáo Việt Nam. Đó là truyền thng đạo pháp gn bó với dân tộc, với sự nghiệp xây dựng và bảo vTquc ở mỗi giai đoạn lịch sử dựng nước và giữ nước; là sự tôn trng sự khác biệt giữa các hphi, truyền thng Pht giáo Việt Nam nhưng gn bó, đoàn kết chung trong một tchức Giáo hội của Pht giáo Việt Nam từ năm 1981 đến nay.
  • Trên cơ schủ trương, chính sch đi ngoại rộng mở và hội nhp sâu rộng với đời sng quc tế của Nhà nướcViệt Nam; kết quả mrộng giao lưu, hợp tác giữa Giáo hội Pht giáo Việt Nam với các truyền thng, tchức Pht giáo các quc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã đạt được, Ban Hoằng pháp Trung ương cn xây dựng một kế hoạch hoằng pháp tng thvới vic tn dng ti đa những thành tựu của khoa học, công nghệ từ c̣c cách mng Công nghiệp 4.0 để phục vụ cho nhiệm vụ hoằng pháp hải ngoại trong thời gian sp ti.
Thực hiện có hiệu quả công tác hoằng pháp hải ngoại của Giáo hội Pht giáo Việt Nam vừa góp phn quan trng của vic thực hiện sứ mệnh nhp thế của Pht giáo, vừa p phn vào nhiệm vụ xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển mViệt Nam đang theo đui hiện nay.
---------------------------------------------
(Endnotes)
(1). Kinh Tăng Nht A Hàm.
(2). Trang thông tin điện tử Bộ Ngoại giao. http://www.mofahcm.gov.vn/ vi/mofa/nr091019080134/ns120222162217/. Cp nht ngày 02/7/2019.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây