BÁO CÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Thứ hai - 07/01/2019 07:37
BÁO CÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
BÁO CÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

 
    

Kính bạch chư Tôn thiền đức,
Hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (viết tắt là Viện) nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) với các nội dung chính như sau:
1. LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ VIỆN NGHIÊN CỨU
Được sự cho phép của chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Viện tiến hành tổ chức LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ theo công văn số  103/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại Thiền viện Quảng Đức, trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, với sự chủ trì của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN và chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội vào ngày 18/07/2018. Trong Lễ Ra mắt này, nhân sự gồm 08 thành viên Ban Chứng minh, 02 thành viên Ban Cố vấn; 23 thành viên Hội đồng Quản trị; 29 Ủy viên Thường trực, 44 Ủy viên. Về cơ cấu của Viện gồm một Phân viện, 8 Trung tâm, 2 Ban do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Viện trưởng.
Trong ngày Lễ Ra mắt này, HT. Viện trưởng Thích Giác Toàn đã phát nguyện trước Giáo phẩm Lãnh đạo Giáo hội sẽ cùng với chư Tôn đức trong Viện cố gắng thực hiện bộ Đại tạng kinh Việt Nam như tâm nguyện, mong ước của chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng quá khứ và hiện nay.
2. LỄ RA MẮT NHÂN SỰ CÁC PHÂN VIỆN, TRUNG TÂM VÀ CÁC BAN
Sau hơn 3 tháng nhận nhiệm vụ, ngày 15/10/2018, Viện tổ chức Lễ Ra mắt Nhân sự các Phân viện, Trung tâm và các Ban tại trụ sở của Viện (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM) nhằm kiện toàn nhân sự và đưa vào hoạt động. Trong Lễ Ra mắt này có sự hiện diện chứng minh của HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và chư Tôn đức Giáo phẩm Lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương. Theo đó, các Phân viện, Trung tâm, và nhân sự được bổ sung theo Quyết định số 391/QĐ.HĐTS của HĐTS GHPGVN ngày 13/10/2018 và được ra mắt như sau:
- Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội gồm 11 thành viên do HT.TS. Thích Gia Quang làm Phân Viện trưởng.
- Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer gồm 88 thành viên do HT.TS. Danh Lung làm Phân Viện trưởng
- Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Nam truyền gồm 35 thành viên do TT.ThS. Tăng Định làm Giám đốc.
- Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền gồm 31 thành viên do TT. Thích Thông Thiền làm Giám đốc.
- Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền gồm 23 thành viên do TT.TS. Thích Hạnh Bình làm Giám đốc.
- Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam gồm 44 thành viên do TT.TS. Thích Đồng Bổn làm Giám đốc.
- Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo gồm 26 thành viên do TT.TS. Thích Phước Đạt làm Giám đốc.
- Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo gồm 7 thành viên do TT.TS. Thích Giác Duyên làm Giám đốc.
- Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh – Việt gồm 45 thành viên do ĐĐ.TS. Thích Đồng Trí làm Giám đốc. 
- Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo gồm 27 thành viên do NS.TS. TN. Hương Nhũ làm Giám đốc.
- Ban In Ấn và Xuất bản gồm 10 thành viên do TT.ThS. Thích Minh Từ làm Trưởng ban.
- Ban Kinh tế Tài chánh gồm 45 thành viên do ĐĐ.ThS. Thích Phước Tiến làm Trưởng ban.
3. CÁC TRUNG TÂM CHƯA RA MẮT
Do điều kiện khách quan, 3 Trung tâm dưới đây chưa ra mắt Nhân sự:
- Trung tâm Pali học do TT. Giác Giới làm Giám đốc.
- Trung tâm Sanskrit học do HT. Thích Nguyên Giác làm Giám đốc.
- Trung tâm Phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang do HT. Thích Minh Cảnh làm Giám đốc (đã viên tịch).
4. NHÂN SỰ ĐÃ TỊCH VÀ BỔ SUNG NHÂN SỰ
- Ngày 21/7/2018, TT.TS. Thích Thiện Minh – Ủy viên Thường trực Viện đã viên tịch.
- Ngày 12/10/2018, HT. Thích Minh Cảnh – Chứng minh Viện và Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang viên tịch.
Cả hai vị đều để lại sự kính tiếc từ Trung ương Giáo hội, Viện và các Ban cũng như môn đồ đệ tử của quý Hòa thượng, Thượng tọa.
Trong ngày Lễ Ra mắt 15/10/2018, Giáo hội đã chuẩn y bổ sung 2 vị sau vào Viện:
- HT. Thích Nguyên Giác làm Viện phó, Giám đốc Trung tâm Sanskrit học.
- TT.TS. Thích Nhật Từ làm Viện phó đặc trách Đại tạng kinh Việt Nam.
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
Gần 6 tháng nhận được Quyết định Bổ nhiệm nhân sự của HĐTS GHPGVN, Thường trực Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu đã xúc tiến các mặt để tiến hành thực hiện việc trọng đại của Viện là Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam.
5.1. Thành lập Ban San định Đại tạng kinh
Trong 3 phiên họp, Thường trực Hội đồng Quản trị đã thống nhất ngoài các Trung tâm Dịch thuật Tam tạng, Viện cũng sẽ thành lập Ban San định Đại tạng kinh. Hiện nay Ban này có 15 vị, dành 75% thời gian cho công việc trọng đại này. Ban này dự kiến sau 6 tháng hoạt động sẽ ra mắt nhằm khẳng định tính bền vững của Ban.
5.2. Xin các bản dịch của chư Tôn đức
Hiện nay, Viện đã chính thức xin được các bản dịch do chư Tôn đức Trưởng lão, Hòa thượng đã dịch và do các đệ tử kế thừa đang giữ quyền ấn hành.
- Ngày 16/11/2018, xin được bản dịch văn điển Pali của cố Trưởng lão HT. Thích Minh Châu do TT. Thích Tâm Minh đại diện.
- Ngày 16/11/2018, xin được bản dịch của HT. Thích Phước Sơn.
- Ngày 19/12/2018, xin được bản dịch của cố Trưởng lão HT. Thích Trí Tịnh do TT. Thích Hoằng Tri làm đại diện.
- Ngày 26/12/2018 xin được bản dịch của cố Trưởng lão HT. Thích Trí Nghiêm, HT. Thích Đỗng Minh, HT. Thích Minh Thông.
5.3. Hoàn thiện Kế hoạch Ấn hành và Danh mục Đại tạng kinh
Để thực hiện việc Ấn hành, Viện đã nỗ lực hoàn thiện Kế hoạch Ấn hành Đại tạng kinh từ đầu năm 2019 đến tháng 10 năm 2022. Danh mục Đại tạng kinh trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đang được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quỹ thời gian của nhiệm kỳ cho phép (Thông bạch, Kế hoạch và Danh mục đính kèm).
5.4. Xúc tiến San định 4 bộ A-hàm
Ngoài việc mô-rát 4 bộ A-hàm để in trong dịp 6 tháng cuối năm 2019, Ban San định đang nỗ lực san định 4 bộ A-hàm nhằm đáp ứng nhu cầu tu học, nghiên cứu của các giới.
6. HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN VIỆN, TRUNG TÂM VÀ CÁC BAN
Sau đây là tóm tắt của 6 Trung tâm có bản báo cáo gởi về Viện:
6.1. Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang
- Nhân sự: Do HT. Thích Minh Cảnh viên tịch, nên đến nay vẫn chưa tiến hành làm Lễ Ra mắt Nhân sự của Trung tâm.
- San định: Trung tâm đang hoàn thiện Bộ Bản Duyên (bộ thứ 2 trong Đại Chánh tạng), và vài tác phẩm trong các Bộ khác, góp phần cho việc Ấn hành Đại tạng kinh năm 2019.
- Dịch thuật: Bộ Đại tập (số 8) và một số bản kinh, luận trong Chánh tạng và Tục tạng.
- Ấn hành: 13 tác phẩm Phật học đã được xuất bản hoặc tái bản vài lần.
- Ảnh ấn: 20 tác phẩm (mỗi loại 100 quyển).
- Đào tạo nhân sự: Hiện Trung tâm có 2 lớp: Lớp Đào tạo dài hạn (4 năm) về Hán cổ, có 51 học viên. Lớp ngắn hạn đào tạo: Hán cổ và Hán hiện đại.
Nhìn chung, Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, tuy chưa có lãnh đạo mới, nhưng bộ máy hoạt động rất tốt. 
6.2. Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền
- Đào tạo nguồn nhân sự: Theo báo cáo, Trung tâm đã và đang đào tạo nguồn nhân sự dịch thuật và nghiên cứu đang ở trong nước và gởi Tăng Ni sinh đến Đài Loan tại Phật học viện Viên Quang và Từ Quang để tu nghiệp.
- Nghiên cứu, Phiên dịch và Xuất bản: 1 tác phẩm nghiên cứu, 2 dịch phẩm và 1 tác phẩm tái bản. 
- Dự kiến hoạt động 6 tháng đầu năm 2019: Tái bản một số sách do TT.TS. Thích Hạnh Bình trước tác và một số sách do TT.TS. Thích Hạnh Bình và một vài dịch giả khác đồng dịch.
6.3. Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 
- Nghiên cứu và xuất bản:
+ Xuất bản “Hòa thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam” vào tháng 7/2018. 
+ Đã hoàn thành quyển Nhân vật Phật giáo Việt Nam, tập 1, do TT.TS. Thích Đồng Bổn chủ biên, đang chờ NXB. Tôn giáo cấp giấy phép xuất bản.
+ Đang thực hiện công trình nghiên cứu về Lịch sử Phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam (3 miền Bắc Trung Nam) do TT.TS. Thích Đồng Bổn chủ biên cùng các nhà Nghiên cứu của Trung tâm.
- Giáo dục, Đào tạo: 
+ Trung tâm đã liên kết với Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Trường Đại học Đông Đô tại Hà Nội, giới thiệu một số Tăng Ni sinh thuộc Trung tâm học Cử nhân và Sau Đại học ngành Tôn giáo học, v.v…
+ Hội thảo: Tham gia 2 hội thảo: “Phật giáo và văn học Bình Định: Thành tựu và giá trị” do Trường Trung cấp Phật học và Trường ĐHKH XH&NV đồng tổ chức ngày 03 đến 05 tháng 08 năm 2018 tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định. Tham gia hội thảo: “Phật giáo và Tín ngưỡng đạo Mẫu ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đồng tổ chức ngày 15/12/2018 tại Sóc Sơn, Hà Nội.
Tháng 4 năm 2019, Trung tâm dưới sự chủ trì của Viện, tổ chức hội thảo: 
a. “Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền và Hội Phật học Nam Việt” tại chùa Phật học Xá Lợi, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
b. “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học” tại chùa Từ Đàm, TP. Huế.
6.4. Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo
- Đang soạn danh mục các tác phẩm thuộc Phật giáo Việt Nam để đưa vào Đại tạng kinh Việt Nam.
- Tham gia hội thảo về Phật giáo Nguyên thủy do Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP. HCM tổ chức và Phật hoàng Trần Nhân Tông: Tư tưởng và văn hóa tổ chức tại Trung tâm Phật giáo Yên Tử (Ninh Bình).
- Ra mắt tác phẩm Nghiên cứu về Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh, Văn học Phật giáo Việt Nam – Một hướng tiếp cận mới của tác giả ĐĐ.TS. Thích Hạnh Tuệ, NXB. Khoa học Xã hội, 2018.
- Hoàn tất bản thảo: Văn hóa Phật giáo Việt Nam – Tiếp biến và hội nhập và Văn học Phật giáo Việt Nam của TT.TS. Thích Phước Đạt.
- Hoàn tất bản thảo Văn học Phật giáo Việt Nam – Một hướng tiếp cận mới của ĐĐ. TS. Thích Hạnh Tuệ.
- Đang soạn 3 giáo trình Trung cấp Phật học: Đại cương Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Đại cương Lịch sử Văn học Việt Nam, Đại cương Văn học Phật giáo Việt Nam.
- Hội thảo: Dự kiến sẽ tổ chức hội thảo vào mùa thu năm 2019 về đề tài: Cuộc đời và tư tưởng của Ngô Thì Nhậm.
6.5. Trung tâm Dịch thuật Phật học Anh – Việt
- Dịch các bài tham luận (tóm tắt và đầy đủ) hoặc các văn kiện Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc sang tiếng Việt phục vụ cho Hội thảo và Đại lễ.
- Dịch một số sách quan trọng sang tiếng Anh: Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Từ điển Bách khoa toàn thư Phật học Anh Việt, Danh Tăng Việt Nam.
- Mở lớp Anh văn Phật pháp và lớp luyện dịch.
- Soạn Từ điển Pali – Việt, Việt – Pali.
6.6. Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo
Trung tâm phác thảo kế hoạch và định hướng hoạt động, nhưng chưa có thành quả cụ thể.
7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
- In lại 5 bộ Nikaya như kế hoạch Ấn hành Đại tạng kinh, với số lượng 5 ngàn bản để ấn tống.
- Hội đồng Quản trị của Viện tiếp tục xin các bản dịch từ các dịch giả để san định và ấn hành.
- Mô-rát lại bộ Bản Duyên và 4 bộ A-hàm để chuẩn bị in vào 6 tháng cuối năm 2019.
- Tổ chức tốt bộ máy văn phòng Viện và vận động kinh tế từ các Phật tử doanh nhân và các Ban Trị sự tỉnh/ thành để việc ấn hành Đại tạng kinh được thành tựu.
- Tham gia Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Hà Nam về phương diện: Viết bài Hội thảo, phiên dịch Việt –Anh và Anh – Việt cho Hội thảo, dịch các văn kiện liên quan đến Đại lễ.
- Cùng với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội đồng tổ chức hội thảo, dự kiến vào tháng 4 năm 2019:
a. “Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền và Hội Phật học Nam Việt” tại chùa Phật học Xá Lợi, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
b. “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học” tại chùa Từ Đàm, TP. Huế.
 8. NHẬN XÉT
- Do một số yếu tố khách quan, nhân sự cốt cán của Văn phòng Viện chưa thể hiện năng lực đúng tầm. 
- Nhân sự của Phân viện, một vài Trung tâm tuy được mời vào Viện để cộng tác, đóng góp cho sự phát triển của Viện do Giáo hội giao phó, nhưng chưa thật sự để tâm.
- Do vì hạn chế kinh tế, một số Trung tâm chưa đi vào hoạt động tốt.
- Thường trực Hội đồng Quản trị và các Phân viện, Trung tâm và các Ban cần nối kết chặt chẽ để phát huy sứ mạng của Viện.
 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây