37. ĐÓNG GÓP CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC CÁC TỈNH THÀNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER

Thứ bảy - 08/09/2018 19:48
ĐÓNG GÓP CỦA HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC CÁC TỈNH THÀNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER của ThS. Nguyễn Phúc Nguyên*
 

 

 1. Sự ra đời của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước

Năm 1964, trong bối cảnh phong trào đấu tranh của Phật giáo khắp Vit Nam lên cao, skthị và đàn áp Phật giáo của chính quyền Sài Gòn đã kéo theo strỗi dy của phong trào đòi tự do sinh hoạt Phật giáo. Tại Trà Vinh, nơi tập trung đông nhất sư sãi và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, các vị cao tăng Khmer đã thành lập tổ chc Hội Đoàn kết Sư sãi khu Tây Nam Bộ do Sư cả Suvannathera Thạch Som làm Chủ tịch. Đây là tổ chc tiền thân của Hi Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc Tây Nam Bộ sau này. Hội Đoàn kết Sư sãi khu Tây Nam Bộ là bộ phận nm trong y ban Mt trận Giải phóng khu Tây Nam Bthuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, có nhim vụ tập hp, đoàn kết sư sãi, tín đPhật giáo Nam ng Khmer, ủng hộ cách mạng, đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Kể từ khi đưc thành lập đến ngày giải phóng min Nam thống nhất đất nưc, Hội Đoàn kết Sư sãi khu Tây Nam Bộ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, vận động chc sắc, tín đồ tham gia cách mng. Nhiều sư sãi hưng ng li

* Vụ Phật go, Ban Tôn giáo Chính ph.
 
kêu gọi của cách mng đã “ci cà sa, khóac chiến bào”, cùng các tầng lp nhân dân đấu tranh đi đến thắng li cuối cùng(1).

Trong c m tiếp theo, Hi Đoàn kết Sư i u nưc ln lưt đưc thành lp ti mt sđịa phương ở khu vc Tây Nam B(Ba Xuyên, sau này là c Trăng và Bc Liêu; An Xuyên, sau này là Cà Mau; Kiên Giang; nh Bình, sau này là Trà Vinh...)(2). Hi Đoàn kết Sư i u nưc ti nhng đa phương này đã p phn đáng kcùng Hi Đoàn kết Sư i u nưc khu Tây Nam B, đoàn kết, tp hp chc sắc, n đPht giáo Nam tông Khmer cũng như đng o c n tc
cùng sinh sng trong khu vc đi theo cách mng, tham gia kháng chiến. Hi cũng tham gia vn động c chùa xây dng cơ sbí mt ngay ti chùa, mt schùa là cơ scách mng tin cy, ni giu n btrong sut thi chiến tranh.

Năm 1975, khi đất nưc hoàn toàn thng nhất, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc y Nam Bộ cũng như Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc các đa phương trong khu tiếp tc là lc lưng tập hp, đoàn kết sư sãi, tín đPht giáo Nam ng Khmer vào các phong trào xây dng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy bn sắc văn hóa dân tộc trong vùng đồng bào Khmer.

Năm 1981, thể theo nguyn vọng của đông đảo chc sắc, tăng ni, tín đồ Phật giáo cả nưc, Ban Vận đng Thống nhất Phật giáo Việt Nam đã tổ chc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quc lần thứ nht, thành lập Giáo hội Pht giáo Việt Nam. Hội Đoàn
 1.  
 1. Các nhà sư tiêu biểu có thk đến như: Hu Nhem (Cà Mau); Dương Sóc, Kim Nang, Kim Sum (Trà Vinh); Lâm Hùng, Danh Hoi, Danh Tp, Danh Hom (Kiên Giang)
 2. Vũ Minh Giang chbn, Lưc sử vùng đất Nam Bộ, Nxb. Thế giới, 2008.
 
kết Sư sãi Yêu nưc y Nam Blà một trong 9 tổ chc, hệ phái Phật giáo lúc by giờ đã thống nhất thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Từ đây, hoạt động của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc Tây Nam B, tổ chc đại diện cho Phật giáo Nam tông Khmer chính thc nm trong hoạt động chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vai trò và smnh của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc Tây Nam Bộ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tc đã hoàn thành. Tuy Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc Tây Nam Bộ ra đi và hoạt động trong thi gian ngắn, nhưng đã hoàn thành xuất sắc sứ mnh lch sử của mình, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tc của nhân dân ta. Phật giáo Nam tông Khmer vẫn là một bộ phn không thể tách rời của của ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau năm 1981, Hi Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc Tây Nam Bộ chính thc không còn hoạt động. Tuy nhiên, do điều kiện lch sử khách quan, tổ chc này vẫn còn tồn tại ở các đa phương và vn gimột vị trí quan trọng đối với chc sắc và tín đPhật giáo Nam tông Khmer.

Hin nay, tại khu vc Đng bng ng Cu Long, có 8 đa phương vn gimô nh hot động ca Hi Đn kết Sư i Yêu nưc sau khi Hi Đoàn kết Sư i u nưc Tây Nam Btham gia tnh lập Giáo hội Pht giáo Vit Nam. Tên gi chung là Hi Đoàn kết Sư sãi u nưc tnh/ tnh ph. Các đa phương đó là Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Lu, Cà Mau, Kiên Giang.
 
Trong đó, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc tnh Sóc Trăng đã qua 7 kỳ đại hi, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc tnh Vĩnh Long mi đưc thành lập năm 2009(1).
 1. Đóng góp của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ trong hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer

Sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer có vai trò đặc biệt quan trọng trong đi sống của đồng bào Khmer. Vmặt hành chính, sư sãi không tham gia sản xuất và qun lý xã hội, nhưng tiếng nói và ý kiến của họ có ý nghĩa quan trọng đối vi sinh hoạt của mi phum, sóc. Mọi tín đồ đều nghe li nói của sư sãi, vì cho đó là li nói của Đc Phật và tuyệt đối tuân thủ. Vi xã hội, nhà sư là thiêng liêng bất khả xâm phm trong suốt thi gian mặc áo cà sa. Pháp luật chỉ truy tố khi bị Hội đng Kluật Sư sãi trục xuất về thế gian.

Vi các địa phương có Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc, hầu hết các vị sư Khmer đều tham gia vào tổ chc này. Do đó, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc vẫn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, có ảnh hưng đến nhiu vấn đề xã hội và đi sống sinh hoạt tôn giáo của ngưi dân Khmer khu vc Tây Nam Bộ.

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt đng của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc là tập hp, vận động các chc sắc, sư sãi, tín đPhật giáo Nam tông Khmer trong tnh nêu cao tinh thn đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành tốt chủ trương đưng lối của Đảng, chính sách pháp luật ca Nhà nước, hưng ng tham gia tích cc

1 Sliệu nhim kỳ ca Hi Đoàn kết Sư sãi Yêu nước mt stỉnh, thành phố khu vực Tây Nam B xin xem cthể trong phần Tài liệu tham khảo.
 
các phong trào yêu nưc tại đa phương, góp phần xây dng và bảo vệ Tquốc.

Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc đã thể hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, vn động bà con ngưi Khmer tích cc lao động sản xuất, nâng cao đi sng. Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, qua đó, các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa và bà con Phật tử Khmer ngày càng nâng cao ý thc chấp hành chủ trương, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nưc; góp phần quan trọng trong việc giáo dục, gìn gi, bảo tồn và phát huy bn sắc văn hóa dân tộc, tôn giáo ca đồng bào Khmer.

Các phong trào thi đua yêu nưc, các cuộc vận động ln của Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn đưc Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc quan tâm, đng viên sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer tham gia tích cc, góp phần nâng cao dân trí, đm bảo trt tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hi Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc còn là tổ chc có đóng góp quan trng trong việc vận động, đoàn kết sư sãi, Phật tử Khmer sống tốt đi, đẹp đạo; phát huy truyền thống đoàn kết của ba dân tộc Khmer, Kinh, Hoa trong cộng đồng, ra sc xây dng và phát triển quê hương ngày càng giàu đp.

Bên cạnh đó, cùng vi sự phối hp, giúp đỡ của các cp chính quyền, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc đã vận động đng bào Khmer không ngng phát triển kinh tế để ổn đnh đi sống, xây dng quê hương giàu đẹp và nơi thtự trang nghiêm; vận động con em ngưi dân tộc học tập văn hóa, học nghề để tmình tạo cuộc sng bền vng; phát huy nhng truyn thống, phong tc tập quán tốt đẹp của dân tộc Khmer và dân tộc Kinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
 
Hi Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc cũng tăng cưng việc mlp học trong trưng chùa để giảng dy kinh luật, giáo lý cho tăng sinh, mlp tiếng Khmer, song ng, bổ túc văn hóa, học nghề cho con em đng bào Khmer... Hội cũng vận động sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer trong hot động lễ nghi tôn giáo theo hưng thiết thc, tránh phô trương, thc hành tiết kim và bài trừ mê tín; vận động đồng bào Khmer tham gia thc hiện chính sách xã hội, chăm sóc gia đình liệt sĩ, gia đình nghèo, tích cc tham gia hoạt động xã hội; vận động đồng bào, Phật tử luôn đoàn kết vi và chấp hành sự điều hành quản lý của chính quyền đa phương, tạo mối quan hệ thân thiện vi các tôn giáo bạn để cùng nhau góp phn xây dng quê hương.

Theo truyn thống ca đồng bào Khmer, dân tộc và tôn giáo là một, luôn có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ vi nhau, quan nim khi sinh ra đều xem mình là tín đPhật giáo Nam tông Khmer. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt Phật sự mà còn là trung tâm giáo dục cho cộng đồng về đạo đc, văn hóa, sinh hoạt tâm linh, hội tụ các vị sư sãi và đồng bào Pht tử tiếp nối truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer trong lòng dân tộc, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, giúp nhau xóa đói gim nghèo. Trong nhng năm qua, các cấp Hội luôn quan m đến vic trùng tu, tôn tạo các cơ sở thờ t. Đưc sự giúp đ, tạo điều kiện của cấp y Đảng và chính quyn đa phương, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc cùng vi Ban Quản trị chùa đã vận động, quyên góp sa cha, tôn tạo nhiều ngôi chùa Khmer khang trang, trở thành nơi sinh hoạt thưng xuyên ca Phật tử tại mi phum, sóc.

Hằng năm, các lễ hội ln của đồng bào Khmer như Chol Chnam Thmay, Sen đol ta, Ok om bok, LDâng y, lPhật đản,
 
lễ hội ghe ngo… đu đưc Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc các đa phương tổ chc trọng thể, theo đúng truyn thống của Phật giáo Nam tông Khmer. Việc m đó không chtạo nên không khí phấn khi, đoàn kết trong đồng bào Khmer mà còn góp phần thc hiện bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đm đà bản sắc dân tộc.

Hi Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc còn tích cc trong việc phát huy sc mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kthuật trong đng bào Khmer; xây dng cơ sở hạ tầng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đi sng kinh tế ở đa bàn có đông đng bào Khmer; xây dng tchc hội ngày càng vng mạnh, hoạt động đi vào nn nếp, không ngng nâng cao về trình độ nhận thc trong tình hình mi ca đất nưc, lý luận chính tr; tăng cưng sc mạnh đoàn kết ni bộ, kiện toàn tổ chc hội; tích cc tham gia đóng góp xây dng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thtrong sạch, vng mạnh,

Phát huy truyền thống tương tr, giúp đỡ trên cơ sở phương châm sống “tốt đi đẹp đạo”, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc các tnh, thành phố khu vc Tây Nam Bộ trong nhng năm qua, với vai trò, chc năng, nhiệm v, đã phối hợp vi chính quyền, Mt trận, đoàn thể đưa hot động của Phật giáo Nam tông Khmer đi vào nề nếp, tích cc vn động sư sãi, tín đồ tham gia có hiệu quả vào các phong trào như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư”, “Hc tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”,v.v
 
Hi Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc cũng luôn quan tâm tới phương tiện hành trì đạo hạnh theo truyn thống của Phật giáo Nam tông Khmer, in ấn hàng ngàn quyn kinh sách bằng chữ Khmer, chữ Pali phát đến tận chùa. Nhm nâng cao trình đPhật học và thế hc của chư tăng Khmer, hằng năm rất nhiều vị sư đưc Hi cử đi học ở các trưng trong nưc như Trưng Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp tnh Sóc Trăng, Học viện Pht giáo Nam tông Khmer tại thành phCần Thơ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và du học nưc ngoài.

Hoạt động từ thiện xã hội cũng luôn luôn đưc Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc quan tâm. Công tác trng tâm này của Hội đưc sư sãi, Phật tử tích cc hưởng ng, nhất là các phong trào giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phong trào xóa đói gim nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dng nhà tình thương, cu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai… vi giá trị vật chất quyên góp ủng hộ hàng năm lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc tiếp tục là tổ chc tập hp vận động sư sãi, đồng bào Phật tử Khmer phát huy tinh thần yêu nưc, phụng đạo giúp đi, phát huy truyn thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo nlch sử đã tng ghi nhận; không ngng tu dưng đạo đc, thc hiện tốt nghĩa vụ công dân, tăng cưng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thn hòa hp, bình đẳng các tôn giáo để “hong dương chính pháp, li lạc quần sinh”, thc hiện các hoạt động phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cc thi đua yêu nưc, có nhiều cống hiến để đy nhanh phát triển kinh tế xã hội ở đa phương, góp phần thc hiện thắng li sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
 
đại hóa đất nước, xây dng và bảo vệ vng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nga, vì mc tiêu dân giàu, nước mnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 1. Một số đề xuất

Để hoạt động của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc đạt đưc hiệu quả, là tổ chc tp hp, đoàn kết sư sãi và tín đPhật giáo Nam tông Khmer, các cấp y Đảng, chính quyền và cơ quan đoàn thể cn tiếp tc quan tâm, to điều kiện, triển khai đồng bộ các chương trình, mục tiêu, đầu tư cho việc phát triển giáo dục, đào tạo, quan tâm tạo cơ chế, việc làm cho đối tượng là con em đồng bào Khmer.

Cng cố, kiện toàn hot động của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc ở các tnh, đặt stồn tại của Hội nmt phần tất yếu khách quan của lch s, tăng cường sự quan tâm, htrợ từ phía Giáo hội Phật giáo Vit Nam để mở rng mt trận đoàn kết, coi Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc là kênh quan trọng trong việc tập hp, đoàn kết sư sãi, tín đPhật giáo Nam tông Khmer.

Tăng cưng công tác thông tin, tuyên truyền bằng tiếng Khmer, nâng cao chất lưng và thi lưng phát sóng trên đài truyền thanh, truyền hình trong khu vc và ở nhng tnh có đông đồng bào Khmer sinh sống về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lut của Nhà nưc; phổ biến các tiến bộ khoa học kthuật trong lao động, chuyển giao và ng dụng khoa học trong sản xuất để góp phần nâng cao đi sng của đồng bào dân tộc Khmer tại khu vc Tây Nam Bộ.

Tranh thủ vai trò và ảnh hưởng của Phật giáo thông qua các vị sư sãi. Kết hp gia giáo dục triết lý nhân sinh, rèn luyn đạo
 
đc, phm cách làm ngưi theo tinh thn Phật giáo vi việc tuyên truyn chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nưc. Thông qua các nhà sư, qua triết lý Pht giáo để giáo dc, uốn nắn hạn chế nhng tp tục lạc hậu lỗi thi, nhng ltiết tôn giáo, dân gian rưm rà gây lãng phí thì gi, tốn kém tin của của đồng bào Khmer.

Tiếp tục htrợ các trưng chùa do chùa ttổ chc, cơ strưng lp là do chùa, giáo trình sách vở kể cả giáo viên giảng dy về Phật học, chữ Pali đều do nhà chùa tự đảm nhim, duy chỉ có giáo viên dy văn hóa chương trình phổ thông và môn giáo dục pháp luật cần có sự hỗ trợ của ngành giáo dục.

Tiếp tục hỗ trợ Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc thông qua Giáo hội Phật giáo Vit Nam để in ấn và nhp kinh sách phục vụ việc tu học của sư sãi, Phật t. Số kinh sách y sẽ đưc chuyn trc tiếp đến tng chùa hoặc do các chùa  đăng ký  nhập từ Campuchia sẽ đưc htrợ về thủ tục.

Xem xét khen thưởng cho nhng sư sãi có công lao, đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mvà xây dng đất nưc để kp thi động viên sư sãi, đồng bào Khmer./.


TÀI LIỆU THAM KHO:
 1. Nguyn Thanh Xn, Một số tôn giáo ở Việt Nam, tái bản bổ sung lần thứ X, Nxb. Tôn giáo, 2010.
 2. Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Báo cáo tổng quan khảo sát toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam, 2004.
 
 1. Ban Tôn giáo Chính phủ, Các văn bản pháp luật quan hệ đến tín ngưỡng, tôn giáo, tái bản có bổ sung, Nxb. Tôn giáo, 2012.
 2. Nguyn Lang, Việt Nam Phật giáo slun, Nxb. Giáo dục, 2000.
 3. Giáo hội Pht giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ đại hội đến đại hi, Nxb. Tôn giáo, 2012.
 4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Báo cáo kết quả công tác Phật sự năm 2013.
 5. Giáo hi Phật giáo Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hi Phật giáo Việt Nam, 2011.
 6. Số liệu nhim kcủa Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nưc một số tnh, thành phố khu vc Tây Nam Bộ.
 

TT

Đa phương

Nhim k
Số thành viên
Ban Chp hành

Nời đứng đu
1 Kiên giang V (2009 - 2014) 35 HT. Danh Nhưng
2 Sóc Trăng VII (2012 - 2017) 48 HT. Dương Nhơn
3 Bạc Liêu V (2008 - 2013) 15 HT. Lý Sa Mouth
4 Trà Vinh V (2009 - 2014) 24 HT. Thạch Oai
5 nh Long I (2009 - 2014) 15 TT. Sơn Ngc Huynh
6 Cà Mau V (2011 - 2016) 37 TT. Thạch Hà
7 Cần Thơ V (2011 - 2016) 25 HT. Lý Sân
8 Hậu Giang II (2011 - 2016) 15 ĐĐ. Lý V
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây