GƯƠNG SÁNG CÕI THIỀN

Chủ nhật - 10/03/2019 05:26
GƯƠNG SÁNG CÕI THIỀN
Hương Sen
GƯƠNG SÁNG CÕI THIỀN
Hương Sen

Trên mặt biển khổ mênh mông của trần thế, thỉnh thoảng đó đây nhô lên những cành liên hoa rực rỡ, những cành hoa đượm đầy ý thanh cao và giải thoát, Ni trưởng Thích Nữ Trí Liên, một trong những cành liên hoa của Giáo đoàn Ni giới Khất sĩ, môn đệ của đức Tổ Minh Đăng Quang. Một vị Thầy hiền khả kính, sau khi đã tròn xong phận sự trong giai đoạn gọi là đời, đã dâng hiến quãng đời còn lại, 36 năm cho ánh đạo thiêng mầu nhiệm.
Cây có cội, nước có nguồn; hạnh hiền của Ni trưởng ban cho chúng sanh cũng bắt nguồn từ một vùng đất quê hương và ánh đuốc tuệ cũng được nối truyền từ ngọn đuốc Minh Quang rực rỡ.
Xin mượn đôi dòng chữ lược ghi để tán dương, tưởng niệm công hạnh và đạo nghiệp của Người.
Ni trưởng Thích Nữ Trí Liên, sinh ngày 06 tháng 3 năm Tân Sửu (1901), tại làng Mỹ Lạc Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Bốn mươi bảy năm theo dòng đời hòa nhịp thế trần, đến một ngày duyên lành tái hiện, năm 1947 Tổ sư Minh Đăng Quang hành đạo đến Long An, hạnh ngộ Minh sư, nghe pháp tỏ ngộ đạo mầu. Người phát tâm xuất gia, được Tổ sư chứng minh thế phát, truyền Sa di Ni giới tại Kỳ Viên Tự, Bàn Cờ vào ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tý (1948), với pháp hiệu Trí Liên, là vị đệ tử Ni thứ 9 trong hàng đệ tử Ni của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.
Năm 1954, Đức Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng xin phép Giáo hội về Tây Ninh, kiến tạo ngôi Tịnh xá Ngọc Truyền dưới chân núi Bà Đen, làm nơi an trú tịnh tu.
Năm 1961, Ni trưởng không thể tịnh tu khi hạnh lợi tha chưa tròn nguyện, Người hạ sơn du hóa độ nhân sanh, bước chân hành đạo trải dài từ miền Đông đến miền Tây Nam bộ, hoa giác nở theo từng nhịp bước. Ngày mùng 09 tháng 9 năm 1961, thuyền từ cập bến sông Tiền, quận Bến Tranh duyên lành hội đủ, thiện nam tín nữ tại xã Tân Lý Tây, phát tâm hiến cúng đất và xây dựng đạo tràng, thỉnh Ni trưởng an trụ giáo hóa độ sanh. Tịnh xá Ngọc Hiệp được thành lập, đây chính là ngôi Tổ đình, là chiếc nôi tiếp độ giáo dưỡng chư Ni Phân đoàn 2. Sau đó, tiếp nối các ngôi Tịnh xá Ngọc Lâm, Ngọc Trung, Ngọc Thành, Ngọc Phú, Ngọc Vân, Tịnh Tân Bửu tháp... lần lượt hình thành.
Từ một Ni rồi đến 50 Ni, từ một ngôi tịnh xá đến năm ngôi, rồi mười ngôi tịnh xá ở các tỉnh, thành.
Năm 1975, Ni trưởng được Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên (Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam) cấp giấy chứng nhận là Trưởng đoàn Ni Khất sĩ trực thuộc Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam.
Mặc dù xuất gia ở tuổi trung niên, nhưng với tinh thần dõng mãnh cắt ái ly gia, sự quyết tâm tinh tấn kiên trì trong đời sống phạm hạnh, vượt mọi gian khó, tuy tuổi ngoài lục tuần, nhưng Người vẫn không nghỉ ngơi, dẫn Ni đoàn du phương hành đạo, thực hành hạnh tứ y, khi sông Tiền, lúc sông Hậu; ngày khất thực trì bình, tùy duyên hướng dẫn bá tánh tu hiền; tối nghỉ tạm đình, chùa, mượn cảnh vắng tham thiền nhập định.
Một ngày rồi nhiều ngày, một tháng rồi nhiều tháng, Ni trưởng vẫn miệt mài trên bước đường hành đạo, trang nghiêm thân giáo, mẫu mực uy nghi, Bát kỉnh nghiêm trì, diệt trừ bản ngã. Trải bao xuân thu, một niềm tinh tấn không ngừng, sau những ngày dài hành đạo, Ni trưởng dừng bước du phương an trụ đạo trường, giáo dưỡng môn nhơn đệ tử. Mỗi tháng hai ngày, mồng 1 và 16, chư Ni các miền Tịnh xá, hội tụ về Tịnh xá Ngọc Hiệp, huynh đệ sum vầy, trước thăm sức khỏe Thầy, sau được sám hối và nghe lời giáo huấn. Hàng tháng, Ni trưởng đều đến thăm các miền Tịnh xá sách tấn chư Ni trong nếp sinh hoạt nơi trú xứ và tiếp độ cư gia.
Nổi bật mà cũng tấm gương sáng đặc điểm nơi Ni trưởng đó là triệt để vâng giữ Bát kỉnh pháp. Lúc Tổ sư còn trụ thế, Ni trưởng một lòng vâng lời chỉ dạy của Đức Tổ sư, sau khi Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng y chỉ Giáo hội Tăng, hàng năm vào ngày lễ Tự tứ Tăng, Lễ Tưởng niệm Tổ sư, Ni trưởng đều hướng dẫn Ni chúng về Trung ương Giáo đoàn IV hành lễ với Giáo hội Tăng. Đồng thời, trong những ngày tháng bình thường, bất cứ công việc nào có tính cách quan trọng, Ni trưởng dạy Ni chúng phải trình bạch với Giáo hội Tăng xin ý kiến chỉ đạo, trước khi quyết định làm.
Một đức hạnh nữa ở người mà chư Ni chúng con luôn kính trọng, đó là gương tinh tấn, Người luôn nêu cao thân giáo, nghiêm răn, khắc kỷ trong đời sống tu tập. Người là một vị Thầy bình dị, thân thiện, giản đơn, thanh bần đúng mực, tình thương Người dành cho đệ tử như mẹ đối với con, ấm áp, khoan dung, độ lượng; nhưng người cũng nghiêm răn xử phạt, khi Ni chúng có biểu hiện sơ thất oai nghi hay dể duôi trong thời khóa. Tâm tế độ như trời cao bát ngát, lòng từ bi như bể cả không bờ. Trong cương vị người Thầy, Ni trưởng đem hết tâm tư nhiệt huyết, cần mẫn chăm chút từng mầm giác ngộ, lưu tâm trưởng dưỡng từng hạt giống bồ đề. Dưới sự dìu dắt của Ni trưởng, ngày nay quý Ni trưởng môn đệ của Người đã trưởng thành, kế thừa đạo nghiệp, phát huy Chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức theo gương hạnh của Thầy.
Người thường nhắc nhở chư Ni: “Trong mọi thời duyên, ta phải tự mình tinh tấn vượt lên làm gương cho người sau noi bước; không choán chỗ giành đường, cản trở bước tiến hóa người sau, là có tội, lỗi phận sự tu hành”. “Đường xa ngàn dặm, nhờ bước ban đầu; cây lớn một vầng nhờ người ươm mầm mộng. Bước ban đầu không cố gắng, đường ngàn dặm khó đến nơi; mầm mộng không ươm gieo, cây lớn một vầng đâu dễ có”. Lời dạy nhắc cho chúng Ni những khái niệm về nhân quả trong đời sống tu tập, nếu không nuôi dưỡng duy trì sơ phát tâm khi xuất gia, không kiên trì nhẫn nại trước mọi chướng duyên nghịch cảnh, không tinh cần tu tập, làm sao có được thành quả giác ngộ giải thoát. Những lời dạy nghe qua như đơn giản nhưng đó là lập trường, là định hướng cho đệ tử trên đường tu tập giải thoát, mà chư Ni phải kiên định hành trì.
Trong thời gian xuất gia hành đạo từ 1948 đến 1984, Ni trưởng luôn giữ phận tu chơn, an trú trong phạm hạnh khép mình trong giới luật kỷ cương, vui trong cảnh định thiền, thực hiện bổn hoài xây dựng đạo tràng tiếp Ni độ chúng, viên mãn hạnh nguyện tự lợi, lợi tha. Ni trưởng luôn nêu cao tinh thần khất sĩ do Đức Tổ sư truyền dạy để nhiếp hóa quần sanh, làm tỏ rạng hạnh chơn truyền, Ni trưởng đã làm tròn hạnh Sa môn, trung kiên với Thầy, hòa cùng huynh đệ, vượt qua mọi chướng duyên thử thách, kiên trì tinh tấn đến giây phút sau cùng.
Ni trưởng đến với cuộc đời 84 năm, với 48 năm trả nghiệp hồng trần, 36 năm dâng đời cho cõi đạo nhiệm mầu, viên mãn “một cuộc đời đến đi tùy duyên vô ngại”. Đạo nghiệp và công đức của Ni trưởng được kết tinh bằng giới đức, tâm đức và tuệ đức, một tấm gương sáng chốn Thiền môn, lưu mãi cho hậu thế.
Tám bốn năm một đời hiền
Thầy cho sanh chúng tình thiêng đạo từ.
Ba sáu năm lẻ có dư,
Hóa nguồn suối mát hạnh từ hoằng khai.
Pháp thân bỗng hóa liên đài,
Nhục thân bỗng hóa khói mây diệu huyền.
Trở về bản thể chơn nguyên,
Còn lưu dấu vết nơi miền trần ai.
Sen vàng đóa đóa nở khai,
Đạo tràng chốn chốn hiện bày độ sanh.
Viên mãn:                              Một cuộc đời siêu thoát
Một ánh đạo nhiệm mầu.
TIẾP NỐI TIỀN NHÂN
Năm 1984, Ni trưởng Trí Liên viên tịch, Ni sư Nhơn Liên, môn đệ Ni trưởng Trí Liên, được chư Tôn đức Tăng lãnh đạo Giáo đoàn IV chứng minh, huynh đệ ủy nhiệm kế thừa Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp đời thứ 2.
Ni sư Nhơn Liên, sinh năm Ất Mẹo (1915), người làng Tân Lý Đông, thuộc quận Bến Tranh, tỉnh Định Tường, nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vốn sẵn túc duyên lành trong Phật pháp, năm 1956, hạnh ngộ Hòa thượng Từ Quang tại chùa Linh Sơn (Quận 1, TP.HCM), Người đã phát tâm quy y, Hòa thượng truyền thọ quy giới, thọ ký pháp danh Diệu Chánh. Từ đây, Người hướng dẫn gia đình tập hạnh tu hiền, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh làm niềm vui trong cuộc sống.
Năm Tân Sửu (1961), Ni trưởng Trí Liên về hành đạo tại quận Bến Tranh, Tịnh xá Ngọc Hiệp được thành lập, bóng huỳnh y Khất sĩ đã gợi cho Phật tử Diệu Chánh một hướng đi, một lý tưởng giải thoát, Cô đã tới lui đạo tràng, thọ trì Bát quan trai giới. Năm 1966, duyên đạo đã nhuần, Diệu Chánh dõng mãnh cắt ái ly gia thế phát vào ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ (1966), dưới sự chứng minh của Hoà thượng Pháp sư Giác Nhiên, được Ni trưởng Trí Liên tiếp độ vào Giáo hội Liên Hoa với pháp hiệu Liên Nhơn.
Đặc biệt, trong đời sống xuất gia, sẵn bản tánh hiền hòa nhẫn nại, Ni sư tự biết mình xuất gia muộn, nên hết sức chuyên cần trong sự tu tập, siêng năng công quả không nệ nhọc nhằn, kính trên nhường dưới, thủ phận, khiêm cung luôn tinh tấn trên đường giải thoát. Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ Trụ trì, Ni sư luôn tận tâm trong việc hành đạo, chú ý đến mặt thân giáo. Tuy rất ít nói nhưng qua sự sinh hoạt trong đời sống hằng ngày, Ni sư luôn thể hiện một tấm gương tinh tấn, nhẫn nại, từ bi cho chư Ni và Phật tử tại bổn tự. Năm 1990, tuổi đã ngoài thất tuần, kể từ đây Ni sư tinh tấn hơn xưa, phát nguyện thọ trì Pháp Hoa KinhĐại Bi Chú (mỗi ngày từ 49 - 108 biến) chuyên cần không xao lãng.
Ngày 05/12/2002, tại Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ V, Ni sư được tấn phong Giáo phẩm Ni sư. Từ đây, Ni sư lại càng tinh chuyên tu học, đức độ từ hòa, sức tinh tấn không mòn mỏi. Đầu năm 2007, Ni sư tuổi thọ 90, thân tứ đại suy mòn sức khoẻ kém dần, Ni sư cắt mọi duyên ngoài, giữ thân khẩu ý chơn như, ba năm thọ bệnh, ba năm an tịnh, một ngày thuận lý vô thường, Ni sư đã an nhiên thị tịch vào lúc 08 giờ sáng ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Hợi (08/3/2007), khi hỏa thiêu thu được hơn 100 viên xá lợi để lại cho đệ tử phụng thờ.
Với 52 năm hoà điệu với đời, 41 năm học đạo và hành đạo, trải qua 33 hạ lạp chuyên cần tinh tấn, trụ thế 93 năm, Ni sư Nhơn Liên xả bỏ huyễn thân tứ đại, đã ghi lại một nét son trong trang sử Phật của một vị Trưởng lão Ni, tu học chuyên cần trong Giáo pháp cho đến ngày viên mãn đạo nghiệp.
Năm 2007, Ni sư Tuyết Liên là người thừa kế Trụ trì đời thứ 3 của Tịnh xá Ngọc Hiệp, sinh năm 1957, tại xã Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang. Năm lên 10, đầy đủ túc duyên Ni sư xuất gia, Ni trưởng Trí Liên tiếp độ thế phát vào ngày mùng 08 tháng 02 năm Đinh Mùi (1967) tại Tịnh xá Ngọc Hiệp. Năm 1985, Ni sư tham gia vào Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành từ nhiệm kỳ I đến nay (nhiệm kỳ IX). Năm 2003 đến nay, Ni sư được cơ cấu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, với chức vụ Ủy viên Thường trực kiêm Phó ban Tài chánh. Nhiệm kỳ IX, Ni sư giữ chức vụ Phó ban Từ thiện - xã hội.
Từ khi đảm nhiệm trách vụ Trụ trì, với tâm nguyện tiếp nối công hạnh tiền nhân, phát huy Chánh pháp, Ni sư hết lòng chăm lo Phật sự, duy trì hai ngày cúng hội theo truyền thống Hệ phái, tổ chức đạo tràng Bát quan trai, đạo tràng niệm Phật, mở lớp Giáo lý hướng dẫn cư gia. Mặc dù bận nhiều Phật sự, Ni sư cũng không quên hạnh lợi tha chung tay góp phần với địa phương trong công tác an sinh xã hội. Từ năm 2011, Ni sư thành lập chương trình “Một địa chỉ nhân đạo gắn với một hoàn cảnh” nối kết các Mạnh thường quân, hàng tháng trực tiếp chăm sóc 60 gia đình có con em khuyết tật; hàng năm trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn cũng là những đối tượng mà Ni sư quan tâm giúp đỡ thường xuyên.
Với nhiệm vụ Phó Trưởng Phân đoàn 2 Ni giới Khất sĩ, Ni sư rất thiết tha với tương lai Ni giới, Ni sư đã trình quý Ni trưởng xây dựng chương trình “Sống chung tu học”, các khóa tu được tổ chức thường xuyên, đây là điều kiện để chư Ni các Tịnh xá đoàn kết trong tổ chức, hòa hợp trong tu tập. Bất cứ ở vai trò nhiệm vụ nào, Ni sư đều tích cực làm hết khả năng để phụng sự Tam bảo hầu mong kế thừa đạo nghiệp, phát triển Ni lưu, đền đáp ân đức Tổ thầy, báo đáp công ơn đàn na thí chủ.
KẾT LUẬN
Thời gian trôi qua theo sự vận hành của cuộc sống, Ni trưởng Trí Liên viên tịch đã hơn 30 năm, nhưng đạo nghiệp và công hạnh của Người được chư Ni đệ tử tiếp tục phát huy, từ 10 đạo tràng nay đã tăng lên 16 ngôi, hội chúng Ni 50 vị ngày nào, nay đã tăng lên 100 vị; quý Ni trưởng, Ni sư môn đệ của Người trụ trì các miền Tịnh xá, tích cực phát triển đạo tràng cả chất lẫn lượng, một số Ni trẻ đang được đào tạo theo các chương trình Phật học trong và ngoài nước, một số vị tham gia công tác trong tổ chức Giáo hội ở các tỉnh thành, chấp hành nghiêm Hiến chương của Giáo hội, chính sách của Nhà nước và nhất là tích cực trong công tác từ thiện, góp phần an sinh xã hội. Từ năm 1997, Tịnh xá Ngọc Phú, quận Tân Bình do Ni trưởng Thinh Liên trụ trì là điểm An cư kiết hạ tập trung hàng năm của chư Ni Giáo đoàn 4. Từ năm 2008, Tịnh xá Ngọc Thành, quận Thủ Đức do Ni sư Kiến Liên Trụ trì, là điểm mở khóa Thiền Vipassana, hàng tháng có hơn 100 thiền sinh từ các nước tham gia tu tập. Từ năm 1991 đến nay, Tịnh xá Ngọc Quang, Quận 8, do Ni trưởng Vạn Liên Trụ trì, là nơi nuôi dưỡng hơn 60 người già neo đơn và tích cực tham gia nhiều chương trình từ thiện do Ban Từ thiện Hệ phái Khất sĩ tổ chức. Đây là những việc làm thể hiện tinh thần kế thừa đạo nghiệp của tiền nhân, phát huy Chánh pháp và cũng là cách tri ân báo ân của người con Phật.
Đạo tràng xưa vẫn còn đây
Pháp âm xưa vẫn nơi này ngát hương
Pháp thân thể nhập chơn thường
Cuộc đời Ni trưởng sáng gương cõi thiền.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây