8. Giáo dục Phật giáo trong đời sống cộng đồng hiện nay - TS.Trần Đức Nguyên - ThS. Lưu Ngọc Thành

Thứ sáu - 06/12/2019 10:00
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG HIỆN NAY

TS. Trn Đức Nguyên - Ths. Lưu Ngc Thành
 
 
 
Phật giáo giáo dục Phật giáo gắn với dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. mỗi thế kỷ, Phật giáo đều thể hiện vai trò của mình đối với cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Tronghội đương đại, với tinh thần “Nhập thế”, Phật giáo đã đang thể hiện vai trò to lớn của mình trong việc giáo dục đạo đứchội để hướng cộng đồng đến với thiện diệt ác, nhân duyên, quả nghiệp… Giáo dục Phật giáo với các nội dung cụ thể gắn với thực tiễn đời sống đã góp phần lớn vào việc cảm hóa cộng đồng trên nhiều phương diện khác nhau để xây dựng mộthội văn minh, hiện đại tiến bộ. Từ đó, nhóm tác giả bài viết đã nêu ra những việc làm Phật giáo nên xem xét để hoạt động giáo dục sẽ đi sâu vào đời sống của cộng đồng dânnước ta hiện nay.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục Phật giáo trong truyền thống đương đại đã đóng vai trò to lớn trong việc cảm hóa cộng đồng từ bỏ tham ác hướng đến tính thiện. Từ đó, giáo dục Phật giáo giúp cho cộng đồng những giác ngộ về bản thân thực hành những điều đúng với đạo đức hội, với truyền thống dân tộc… Nhóm tác
*. Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nội.
 

giả bài viết tập trung trình bày các vấn đề như: Sự hiểu về giáo dục Phật giáo; Khái quát về các sở giáo dục Phật giáonước ta hiện nay; Những nội dung bản của giáo dục Phật giáo đang được triển khai trong đời sống thực tiễn hiện nay; Phát huy vai trò của giáo dục Phật giáo đối với cộng đồng hiện nay. Đó các vấn đề đưa ra tính chất gợi mở để xem xét thảo luận khi bàn về giáo dục Phật giáo dành cho cộng đồng dânnước ta hiện nay cụ thể như sau:
 1. SỰ HIỂU VỀ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
Theo nhóm tác gibài viết: Trong truyn thống và hin đi, giáo dục Phật giáo được hiểu dạy cho con người biết hiểu về nội dung giáo lý của nhà Phật. Từ đó, bồi dưỡng, phát triển từng con người hoàn thiện hơn về mặt trí thức tâm thức, phẩm hạnh, đạo đức tốt, chân thật, từ bi biết kính trọng người khác, sống tưởng, suy nghĩ hợp lý, thích ứng được với bối cảnh hội. Giáo dục Phật giáo góp phần phát triển trí tuệ, thấu hiểu bản chất thật sự của các pháp, hiểu được những điều chân thực giá trị trong cuộc sống, loại bỏ những quan điểm sai lầm, trái đạo đức hội. Trên thực tế, giáo dục Phật giáo một quá trình tiệm tiến: Nghe giảng dạy, ghi nhớ, suy nghiệm thực tập, nó được xem như một tiến trình giáo dục, không phải chỉ xảy ra trong một thời điểm một quá trình diễn biến theo thứ bậc. Mặt khác, giáo dục Phật giáo không chỉ việc dạy việc học còn là quá trình chuyển hóa nội tâm, cải tạo cái xấu, thay thế, bồi dưỡng phát huy cái tốt, trang bị cho mỗi con người những nhận thức chính kiến, đức tin chân chính những phẩm chất tâm linh cao thượng để mỗi người thể làm hành trang riêng cho đời sốngnhân với sự an lạc, hạnh phúc các phạm vi khác nhau. Tuy nhiên, giáo dục Phật giáo không đào tạo con người trở thành con người nghề nghiệp giáo dục con người trở thành con người an lạc hạnh phúc. Con đường giáo dục của Phật giáo khá thiết thực thực tiễn. vậy, giáo dục Phật giáo hoạt động giảng dạy hệ thống giáo cho từ nhân theo học để hướng đến sự phát triển toàn diện
 

của họ qua các mặt của đời sống, đặc biệt tâm thức, nhằm tạo ra một đời sống trí tuệ hạnh phúc.
 1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC SỞ GIÁO DỤC PHẬT GIÁONƯỚC TA HIỆN NAY
Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã được người Việt đón nhận một cách chủ động bởi tư tưởng của Phật giáo rất gần gũi với văn hoá, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Cùng với chiều dài lịch sử dân tộc, những giá trị đạo đức Phật giáo như: Tinh thần đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, rất gần gũi với tâm tư, tình cảm của người dân Việt Nam. tưởng “Từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn” của nhà Phật đã hòa quyện vớitưởng yêu nước, nhân nghĩa của Việt Nam. Trong suốt quá trình tồn ti, đo Pht đã kng ngng truyn các giáotưởng đạo đức của mình. Sự truyền đó không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồngdân. Cùng với việc truyền đạt cáctưởng đạo đức, các giáo lý, Phật giáo còn tích cực đào tạo cho mình một đội ngũ trí thức. Chính đội ngũ trí thức tôn giáo này sẽ làm nòng cốt trong việc bảo tồn phát triển đạo Phật, đồng thời làm phong phú thêm hệ thống tri thức đạo đức Phật giáoViệt Nam thông qua việc dịch kinh sách nhà Phật, học tập truyền đạt những tri thức đạo đức Phật giáo mới tạo điều kiện, sở cho việc hình tnh nhng quan nim sng tích cực, nn bn. Trong điu kiện kinh tế thị trường, đã làm phát sinh lối sống thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất quên đi giá trị tinh thần, chạy theo tiền tài danh vọng quên đi việc hoàn thiện nhân cách. Khuynh hướng đó đã làm băng hoại các truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Để giải quyết tận gốc các hiện tượng tiêu cực trên đây, Đảng nhà nước kịp thời đưa ra các định hướng về giá trị đạo đức hội, đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên. Việc kế thừa, tiếp thu sáng tạo nội dung tinh thần của đạo Phật áp dụng nó một cách linh hoạt, mềm dẻo vào đời sống hội việc làm cần thiết hiện nay.
Trong nhng m qua, cùng với sphát trin của đt nước, Phật giáo Việt Nam cũng những bước phát triển khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó hệ thống giáo dục Phật giáo phát triển
 

phải kể đến như: “… sau 25 năm đổi mới, Phật giáo Việt Nam đã 3 Học viện Phật giáo Bắc tông (ở Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh), 01 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer ở Cần Thơ; 8 lớp Cao đẳng Phật học 30 trường trung cấp Phật học (phía Bắc 8 trường, từ Thừa Thiên - Huế trở vào 22 trường) để đáp ứng nhu cầu đào tạo Tăng ni sinh trẻ kế thừa, 100 lớp Phật học bản. Hàng năm trên 5.000 Tăng ni theo học các cấp trên 500 vị đang theo học chương trình sau đại học ở nước ngoài” [5, tr.48]. Hệ thống giáo dục các cấp, đặc biệt hệ cao đẳng đại học đang từng bước được hoàn thiện, chương trình giáo dục, nội dung giáo dục cũng đi vào giai đoạn hoàn chỉnh, số lượng tăng học, tu sĩ tham gia ngày càng đông đảo. “Có thể khẳng định rằng, giống như tinh thần của Phật giáo, giáo dục Phật giáo hiện nay đã một vị trí, vai trò rất lớn trong nền giáo dục nước nhà” [5, tr.48]. Đến nay, về trình độ Phật học, toàn “Thành phố Nội 05 Tăng ni trình độ tiến sĩ, 33 Tăng ni trình độ thạc sĩ, 417 Tăng ni trình độ cử nhân, 49 Tăng ni trình độ cao đẳng, 554 Tăng ni trình độ trung cấp. Về các chuyên ngành hội, 04 Tăng ni trình độ tiến sĩ, 18 Tăng ni trình độ thạc sĩ, 88 Tăng ni trình độ cử nhân” [5, tr.49]. Giáo dục Phật giáo góp phần làm phong phú thêm tâm hồn, đạo đức, hành vi xử của người Việt. Với tinh thần ý nghĩa giáo dục rất to lớn với dân tộc, Phật giáo vai trò to lớn trong đời sống tinh thần dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Theo tác giả Trần Thị Hoài Phương: “Mục đích của Phật giáo không phải ch đem lại cho người Phật tử cảm giác yên ổn nơi hiện thế xa hơn đem lại sự an lạc miên viễn. Sự an lạc của tâm hồn chan hòa với một hội phồn vinh, thực hiện phương châm tốt đời, đẹp đạo. Sự an lạc đó ch thể đạt được bằng chính sự tu tập của người Phật tử thường bắt đầu bằng sự học hỏi” [5, tr.50]. Do đó, hệ thống giáo dục Phật giáo hiện đại phải hiện thực hóa mục đích này bằng con đường hội hóa, tức đưa đạo Phật vào đời sống hiện tại thực hiện các giáo do đức Phật đề ra đến với từng nhân cộng đồng trong hôi đương đại.
 
 
 1. NHỮNG NỘI DUNG BẢN CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG ĐỜI SỐNG THỰC TIỄN HIỆN NAY
thể khẳng định, giáo dục Phật giáo một vai trò rất lớn trong việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Phật giáo đã đi vào tâm thức của hầu hết người dân Việt Nam, điển hình phải kể đến việc đi chùa lễ ngày rằm, mồng một của rất đông bộ phận dân cư, hay các ngày lễ lớn của Phật giáo, mọi người về chùa tham dự rất đông lấy chùa làm nơi tu tập tìm chốn bình yên nơi tâm hồn. Đồng thời, từngnhân sẽ được dạy các điều bản nhất để hoàn thiện bản thân, gạt bỏ đi những tham vọngnhân. Do đó, hoạt động giáo dục Phật giáo đã đang đứngvị trí khá cao trong đời sống tinh thần của người dânkhắp các vùng, miền trong cả nước. Nội dung bản của giáo dục Phật giáo tập trung vào 04 vấn đề chính như sau:
  1. Giáo dục Phật giáo hướng đến hoàn thiện đạo đức cá nhân, Trước hết việc giáo dục tinh thần từ bi, hướng thiện. Phật giáo cho rằng: “Mọi người đều như nhau, mọi người đều bình đẳng, phải yêu thương lẫn nhau. Hãy nhìn thế giới xung quanh bằng ánh mắt vị tha hơn, bao dung hơn. Với tâm từ bi, với lòng yêu thương con người, Phật giáo đã phá đi hàng rào ngăn cách nhân đạo giữa con người với con người” [5, tr.29]. Quan niệm về từ bi, hỷ xả tính hướng thiện của Phật giáo mang tinh thầntưởng bình đẳng, bác ái, hoà bình mang tính chất sâu sắc trong giáo dục đạo đức. Từ đó góp phần giáo dục nhận thức để hoàn thiện nhân cách con người thông qua những việc làm ý nghĩa cụ thể: “Cứu giúp người hoạn nạn; tinh thần lành đùm rách; triết lý thường, ngã giúp con người giảm bớt cái tôi vị kỷ; giúp con người sống cuộc đời đạo đức, lành mạnh hội văn minhphát triển” [5, tr.30]. Tiếp đến là giáo dục nếp sống lành mạnh thông qua giữ gìn giới luật. Giới luật được hiểu ngũ giới không được phép vi phạm (Không: sát sinh, trộm cắp, dâm, nói dối, uống rượu). Những vấn đề ngũ giới đặt ra nhằm ngăn ngừa sự nguy hại đếncách đạo đức con người khuyến khích việc thực hành các điều tốt trong hội trên tinh thần rèn luyện, tu
 

dưỡng thể - trí - đức. Nhìn chung, ngũ giới những nét đặc thù của nền giáo dục Phật giáo,tương quan với Tứ Lượng Tâm, Bát Chánh Đạo, Giới Định Tuệ với các giáokhác của Phật giáo. Tu tập ngũ giới con người đã tự hoàn thiện nhân cách, sống một cuộc đời đạo đức, an lạc hạnh phúc toàn diện. Giữ gìn ngũ giới tốt đẹp, từngnhân sẽ sống khỏe mạnh, thọ trường, an lạc, thiện lành, hạnh phúc bền lâu.
  1. Xây dựng các mối quan hệ bình đẳng, khoan dung, tôn trọng ln nhau trong gia đình, xã hi: Trước hết là tư tưởng bình đng trong Phật giáo được đề cao trong các kinh luận của Phật giáo. Xuất phát từ quan điểm bình đẳng, Phật giáo đề cao con người phải yêu thương lẫn nhau nhận diện xung quanh bằng ánh mắt vị tha hơn, bao dung để hạn chế nhữngtưởng, hành vi bản ngã tính tự nhiên của từngnhân con người. Với thuyết thường, ngã, Phật giáo muốn đem lại cho các tín đồ của mình một triết lí sống vị tha, nn bn theo tinh thần Từ bi, h, xả, vô ngã, vtha, để con người thể nhân ái, yêu thương, thông cảm, chia sẻ với những nỗi đau khổ của người khác giúp đỡ người khác vượt qua nỗi khổ… Phật giáo đã giáo dục cácnhân trong cộng đồng khi làm việc tốt đều không một chút đắn đo tính toán, không mong được báo đáp, không lợi danh.
  2. Giáo dục đạo đức môi trường: Hiện nay, quan điểm giáo dục của Phật giáo về thái độ sống bảo vệ môi sinh trong điều kiện hiện nay: Cần nhận thức con người mối liên hệ mật thiết với thiên nhiên môi trường sống; ý thức bảo vệ môi sinh, khai thác tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt để chạy theo lợi nhuận kinh tế thị trường; Thực hành nếp sống hướng thiện, tôn trọng sự sống, sống gần thiên nhiên, yêu thiên nhiên; Loại bỏ mọi ham muốn thức đối với tài nguyên thiên nhiên để trục lợi làm giàu thì sẽ bị thiên nhiên trừng phạt; thực hành nếp sống yêu thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên giáo dục tuyên truyền cho cộng đồng về giá trị của thiên nhiên mang lại cho cuộc sống quý giá này.
  3. Giáo dục lối sống lành mạnh, tích cực, hướng đến hạnh phúc,
 

an lạc: Giáo dục Phật giáo với rất nhiều giáokhuyên răn con người, xây dựng cho con người một lối sống lành mạnh, tích cực, từ đó hướng đến những giá trị hạnh phúc để được hưởng cuộc đời an lc. Trước hết, Pht giáo khuyên con người sng ở đời phải nhớ “Tứ ân”: ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia, ơn tam bảo. Tiếp đến những giá trị tích cực, thiết thực góp phần giáo huấn con người, giúp cho con người vững bước trước những cám dỗ của cuộc đời, khích lệ họ quan tâm đến số phận của cộng đồng, sống lương thiện, coi trọng tính nhân bản. Còn hạnh phúc chính con người phải biết quay về với đời sống tinh thần tu tập, diệt trừ mọi phiền não để tâm hồn thanh tịnh, an lạc ngay trong kiếp sống hiện tại, con người biết quay về với đời sống tâm linh cao cả, đó phần tinh túy nhất của con người, được sống quay về với chính mình hiện tại.
Trên thực tế, các nội dung giáo dục này đã được các nhà các Tăng ni ở các ngôi chùa đã đang thực hiện cho cộng đồngdân thông qua các dịp lễ trong tháng, trong năm. thể dẫn ra các buổi sinh hoạt cộng đồng nhân các ngày kỷ niệm của Phật giáo, trong đó tại miền Bắc ngày quy y cửa Phật (Ngày ra quy) dành cho nữ giới hàng năm, các vị trụ trì tại các ngôi chùa đã tổ chức buổi sinh hoạt để thuyết giảng về giáo lý của nhà Phật cho cộng đồng nghe, hiểu những suy ngẫm trong cuộc sống. Từ đó, cộng đồng thể vận dụng khi thực hành các hoạt động của mình tại gia đình ngoài hội được tốt hơn.
 1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG HIỆN NAY
Trong truyn thống và hin đi, nhng người theo đo Pht hin diệnkhắp các lĩnh vực sinh hoạt của đời sống hội. Mỗi làng xóm đều ít nhất một ngôi chùa.nước ta, các vị lãnh đạo Phật giáo đã kiên trì, nhẫn nại quảng giáo lý của đạo Phật để từ đó giáo dục thế hệ trẻ chuyển hóa thế giới theo hướng tích cực một hội dân chủ, tiến bộ, công bằng văn minh.
 • Về giáo dục tâm linh cũng như về tư duy triết học khoa học, đạo Phật hàm chứa các giá trị giá đã đang được nghiên cứu.
 

Đạo Phật đã đang những đóng góp sâu sắc thiết thực cho nhiều ngành khoa học như tâm lý học, vật lý học, sinh học, thần kinh học nhận thức học. Những đóng góp này ngày càng được nhiều chuyên gia khoa học kiểm chứng, nhận định ngưỡng vọng.
  • Về giáo dục đạo đức, đạo Phật chủ trương đi từ tự giác, đến giác tha, để cuối cùng đạt cứu cánh giác hạnh viên mãn. Đạo Phật cũng nhấn mạnh thân giáo (làm gương) tùy duyên, tùy căn từng đối tượng hướng dẫn, giảng dạy. Quan trọng hơn hết, mỗi Phật tử phải tự mình làm hòn đảo của chính mình, tự mình tu học “nương Chánh Pháp, chọn cho mình phương pháp rèn luyện phù hợp, vạch ra con đường tu học suốt đời, nhằm đoạn tận minh khổ đau, đạt đến trí tuệ giải thoát viên mãn” [2, tr.27]. Từ khi sinh ra, con người đã được nuôi dưỡng trong môi trường tuần hoàn khép kín: Gia đình - xã hội. Trong môi trường gia đình, cha mẹ là nhng người thầy đầu tiên của con cái. Qua việc giữ mình, làm gương, hành xử đúng mực, các bậc phụ huynh đã dạy cho con em mình rất nhiều thứ. Khi ra ngoài làng xóm, Tăng ni thầy vai trò lớn trong việc góp phần giáo dục lớp trẻ, trước hết bằng ngôn ngữ, thái độ hành vi của mình. Gương tu tập của cha mẹ người lớn phải soi sáng cho thanh thiếu niên, hướng con em mình vào chính đạo qua từng bước sửa đổi, chuyển hóa bản thân, từ bỏ tham lam độ, để một cái nhìn đúng đắn về mọi sự vật. Bên cạnh các lớp học Phật pháp dành cho mọi lứa tuổi, từ sinh hoạt của gia đình, các nhà còn giúp cho các bậc phụ huynh phát những nhu cầu hay năng khiếu đặc biệt của con em mình từ đó phối hợp với nhà trường kịp thời giúp đỡ các em đó phát triển phù hợp. Do đó, mỗi ngôi chùa tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn xây dựng thêm thư viện tại chỗ, thiết lập những phòng thiền, phòng hướng dẫn tâm linh (gần giống “tư vấn tâm lý”) trong chùa hay ở nơi thanh tịnh, tránh xa những nơi ồn ào. Đó điều khả thi, hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu học hỏi mở mang tri thức cho toàn dân vừa thu hút mọi lứa tuổi, thành phần đến gần hơn với đạo Phật. Đây cũng phương pháp giáo dục Phật giáo thể hỗ trợ tích cực nhất cho hội trong việc giáo dục cộng đồng hiện nay. Tại sở, các trường học khu phố,
 

làng xóm nên thu xếp thời gian mời các vị từ các ngôi chùa đến nói chuyện với cộng đồng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các em học sinh, thanh thiếu niên về vấn đề tâm linh, hướng dẫn họ tập hành thiền, thư giãn, từ bỏ các ham muốn danh, từ đó thay bằng chính kiến, giải đáp các thắc mắc về bản thân, gia đình, hội. Các nhà trụ trì tại các ngôi chùa chính người giúp giải tỏa những ngộ nhận về đạo Phật trong cộng đồngdân, giúp thay thế các hình thức sinh hoạt lễ nghi nặng nề hình thức, lãng phí thời gian, tiền bạc bằng các phương cách tu tập giản dị, chú trọng ảnh hưởng tốt lành cho thân tâm, cụ thể việc tổ chức những khóa tịnh tu cho mọi lứa tuổi, giới tính khác nhau trong hội. Trên thực tế, hội hiện đại ngày càng tạo nhiều căng thẳng cho tinh thần con người, do đó việc đưa thiền vào sinh hoạt nơi học đường, khu dân cư ở sở điều rất quan trọng các nhà chính quyền địa phương nên chủ động trong việc thực hiện này để việc giáo dục cũng như hướng cộng đồng đến với vấn đề trên được hanh thông.
 • Về giáo dục học thuật: Các nhà cộng đồng (là những người am hiểu về đạo Phật) thể đóng góp ý kiến xây dựng chương trình học sao cho phù hợp yêu cầu thực tế, giúp người dân phát huy khả năng của bản thân để thực hiện những công việc ích cho bản thân, gia đình hội, đặc biệt trong việc giáo dục con em trong môi trường gia đình. Đồng thời, chính họ sẽ góp ý, góp sức, hợp tác với nhà trường - nơi con em mình đang học tập để cải thiện sở vật chất, điều kiện dạy học ngay tại địa phương. Tăng ni cũng chính ngọn cờ thể tập hợp vận động cộng đồng xây dựng trường lớp tại chính địa phương và ủng hộ quyên góp cho các quỹ sự phát triển của hội. Đồng thời, giáo dục Phật giáo cũng tác động đến người làm quản lý ở vị trí lãnh đạo trong bộ máy các cấp chính quyền, thể góp phần vào xây dựng đường lối chính sách giáo dục công bằng khoa học cho toàn dân. vậy, từngnhân trong cộng đồng nên trang bị cho mình một tri thứcluận khoa học bằng cách không ngừng học hỏi, trao đổi, rèn luyện, cập nhật hóa kiến thức, mục đích nhằm mở rộng tầm nhìn về con người, dân tộc, quốc gia trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
 
 
  • Về mặt giáo dục thẩm m, Phật giáo nền văn hóa nghệ thuật, thi ca, nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc… thể được giới thiệu đến với cộng đồngdân qua nhiều cách: qua sinh hoạt vào các ngày lễ (Phật đản, Vu lan, ngày rằm, mồng một hàng tháng…) tại các ngôi chùa hay tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại sở. vậy, các trụ trì tại các ngôi chùa cùng với chính quyền đaphương nên tập hợp cộng đồng để tổ chức các buổi sinh hoạt tại không gian từng ngôi chùa cụ thể, đặc biệt dành cho học sinh ngay từ các lớp nhỏ thể đến sinh hoạt học tập vào mùa hàng năm. Từ đó, cộng đồng thể đóng góp công sức trong việc bảo tồn phát huy giá trị của Phật giáo tại địa phương trong các dịp lễ lớn được tổ chức tại các ngôi chùa.
  • Về giáo dục sức khỏe, các ngôi chùa những nơi cộng đồng thể học được cách ngăn ngừa những thói quen sinh hoạt hại cho sức khoẻ, thay thế chúng bằng những sinh hoạt lành mạnh như hoạt động vận động cho mọi lứa tuổi (thể dục, thể thao), sáng tác nghệ thuật dành cho trẻ em (học nhạc, điêu khắc, hội họa)... Đó cộng đồng thể trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, lắng nghe các Tăng ni trong chùa hướng dẫn, chỉ dạy những điều cần biết để trang bị cho mình một nếp sống lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần.
KẾT LUẬN
Với tinh thần “Nhập thế” đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã đang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình trong việc giáo dục cộng đồng tại từng đơn vị sở. Việc làm này mang ý nghĩa to lớn để giáo dục Phật giáo hòa nhập sâu đậm cống hiến vào sự nghiệp giáo dục chung của dân tộc bằng nhiu cách. Trong xu thế hin nay, số lượng người theo đạo Phật ngày một tăng lên, do đó nhiều nguồn nhân lực, tài lực trong lẫn ngoài nước thể góp phần vào việc xây dựng một hệ thống giáo dục nhân bản, dân tộc, khoa học, bình đẳng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước, trong đó giáo dục Phật giáo dành cho cộng đồng đang được nhận diện đánh giá cao. Do đó, Phật giáo nên đa dạng hóa nhiều hoạt động phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của mình được bền vững trong đời sống cộng đồng hiện nay.


Tài liệu tham khảo
Floyd H.Ross, Tynette Hills (Dịch giả Thích Tâm Quang), Những n go lớn trong đời sng nhân loi, Nxb. Tôn giáo, TP.HCM, 2007, tr.73.
Kinh Pháp cú (1978), kệ số 25 bản chú giải của Ngài Narada Thera.
Nguyễn Văn Mạnh, “Phật giáo với việc giáo dục đạo đức,  lối sống đăng trên http://buddha.vn/index.php?option=com_ content&view=article&id=1774.
Sugata Priya (2008), Tham luận Phật giáo đóng góp về công bằng xã hi và dân chtại Đại hi Vesak, Thích Giác Hip chuyn ngữ.
Trần Thị Hoài Phương (2016), “Giáo dục Phật giáo và ý nghĩa của nó đi với giáo dục đo đức thanh niên Vit Nam hin nay, Lun văn thc sĩ chuyên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, Nội.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây