37. CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ VĂN BẰNG PHẬT HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHẬT GIÁO

Thứ sáu - 06/12/2019 08:05
CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ VĂN BẰNG PHẬT HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHẬT GIÁO

 
ThS.ĐĐ. Aggapañño Kim Chươl

 
 MỞ ĐẦU
Xu thế hội nhập phát triển hiện nay trên thế giới đã mở ra nhiều hội thuận lợi cho sự phát triển của các dân tộc. Sự phát triển của giáo dục Phật giáo hiện nay cũng không nằm ngoài xu thế ấy. Giáo dục hội để nhân loại được nền tri thức đa dạng hơn, cũng yếu tố quan trọng để mỗi tộc người nhìn lại bản sắc văn hóa của tộc người mình. Học viện Phật giáo với sứ mạng thiêng liêng cao cả của mình, chắp cánh bay cao cho tương lai một nền giáo dục Phật học tốt đẹp, mang tính khoa học và nhân bản, hướng nội của Phật giáo đặt trên nền tảng Giới, Định, Tuệ để phục vụ cho con người hội bằng tinh thần đạo lí giải thoát, an lạc thân tâm, viên thành Phật sự, tốt đời đẹp đạo trong hiện tại tương lai.
Theo định hướng phát triển giáo dục trong thời đại mới, Ủy ban Giáo dục, Khoa họcVăn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa ra bốn tiêu chí là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Ttiêu chí trên ta có thể hiu: Học
*. Ủy viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phân viện Phó Phân viện Phật giáo Nam tông Khmer.
 
 
 
568
PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN

để hoàn thiện mình, học để phát triển toàn diện, hài hoà về trí tuệ, năng, lẫn đạo đức, lối sống [2]. Đã từ lâu Bác Hồ kính yêu cũng khẳng định: “Có tài không đức người dụng, đức không có tài làm gì cũng khó. Txa xưa, trong nn giáo dục truyn thống, ông cha ta đã nêu một triết lí dung dị cùng sâu sắc: “Học ăn, học ở, học gói, học mở - tức là học kĩng sng, học để làm người. Đến thời đại cách mạng, Bác Hồ nâng tầm nhìn giáo dục thành sự nghiệp trồng người với thiên chức dạy để người học trí thức làm việc, làm người cán bộ cách mạng [3].
Lâu nay, giáo dục Phật giáo chỉ nhắm vào đối tượng người xuất gia hay con em Phật tử đa số dân tộc Khmer, với mục đích chính để phục vụ cho tín ngưỡng - tôn giáo, làm thế nào để họ biết nghi lễ, biết phong tục tập quán, biết văn hóa lễ hội, biết hướng thiện… Nếu chỉ như vậy chưa đủ, chưa thiết thực với nhu cầu mới hiện nay, đồng thời chưa phát huy hết chức năng sứ mạng của giáo dục theo tiêu chí của UNESCO đặt ra.
trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã luôn chủ động trên mọi lĩnh vực nhất lĩnh vực giáo dục đào tạo, thực hin Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc [1].
Trải qua 35 năm trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo đã khẳng định được vị thế sự phát triển của mình trong khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đóng góp phát huy vai trò của mình vào những thành tựu chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Học viện Phật giáo cũng đạt được những thành tựu đáng kể.
Học viện Phật giáo Việt Nam những ảnh hưởng nhất định đến các phương diện lịch sử, văn hóa, hội,… của dân tộc. Từ đó, truyền thống ngành nghiên cứu Phật giáoViệt Nam phát triển
 
 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐÀO TẠOHỌC VIỆN PHẬT GIÁO
  1. Nhu cầu đào tạoHọc viện Phật giáo
Để thấy được tầm quan trọng đào tạoHọc viện Phật giáo, trước hết cần hiểu đặc điểm của bối cảnh hiện nay, những đặc điểm này chi phối quyết định sự cần thiết đổi mới trong các sở đào tạo,vừa mang lại những hội, vừa tạo ra những thách thức cho sự phát triển. Giáo dục Phật giáo Việt Nam đang hòa nhập vào những đặc điểm lớn nhất của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Điều này đã cho thấy, trong các phương tiện dẫn dắt con người đến với đạo Phật thì giáo dục đào tạo phương tiện gần gũi, phổ biến hiệu quả hơn hết. Mặt khác, sức truyền cảm sự chuyển hóa của giáo dục để đáp ứng nhu cầu tâm tư tình cảm của đại đa số quần chúng, nên giáo dục trong Phật giáo luôn sức thu hút để thuyết phục lôi cuốn quần chúng hơn. Do đó, cần một Viện Đại học Phật giáo mang tầm vóc khu vực quốc tế.
Với mô hình Học viện Phật giáoĐại học Phật giáo mang tầm vóc khu vực quốc tế sẽ mở rộng đường hướng, phạm vi giáo dục trong nước quốc tế, trao đổi giáo sư, Tăng Ni sinh quốc tế theo học tại các Học viện Phật giáo Việt Nam một cách thuận lợi. Qua đó, sẽ giúp cho Phật giáo ngày càng hội nhập cộng đồng Phật giáo thế giới giáo dục thế giới trong các lĩnh vực văn học, khoa học, quản trị hành chính, ngôn ngữ, tin học v.v…, làm cầu nối trong lĩnh vực giao lưu giáo dục quan hệ quốc tế với các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar v.v…, góp phần đóng góp tri thức Phật học cho nhân loại của Phật giáo Việt Nam Phật giáo thế giới trong hiện tại tương lai.
569
CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ VĂN BẰNG PHẬT HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHẬT GIÁO

khá mạnh những đóng góp đáng kể đối với việc xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả giáo dục Phật giáo, ngoài việc phải giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống mang sắc thái riêng của dân tộc hệ phái Phật giáo thì cần những thay đổi, chuyển biến tích cực, phù hợp với tình hình mới của đất nước xu thế hội nhập, trong đó sự thay đổi về giáo dục.
 
 
  1. Vai trò của đào tạoHọc viện Phật giáo
Theo nhận thức trên, đào tạo Tăng Ni, cán bộ trong bối cảnh hiện nay cần chú trọng cung cấp các khối kiến thức, năng phẩm chất sau:
   • Về kiến thức: cả kiến thức Phật học thế học, kiến thức chuyên môn cụ thể về nghề nghiệp, kiến thức tổng quát về nền kinh tế, ngành, doanh nghiệp, các hoạt động liên quan, kiến thức về môi trường kinh doanh, pháp lí, chính trị, kinh tế -hội các xu hướng phát triển chủ đạo.
   • Về năng: Kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; năng về nhận thức năng giao tiếp. Ngoài năng trên, Tăng Ni sinh các năng của người xuất gia trong vàn những chuẩn mực đạo đức Phật giáo được thể hiện rải rác trong các bộ kinh, luật, luận.
   • Về phẩm chất: Giáo dục cho người học phẩm chất dám nhận trách nhiệm, đương đầu với những thử thách chấp nhận thay đổi; tầm nhìn thời đại, trình độ khả năng phù hợp với bản chất của hội công nghiệp; nhân cách lãnh đạo phù hợp với hội công nghiệp hiện đại, hội phát triển theo hướng nhân văn; tri thức kinh nghiệm phát triển tương ứng với tính chất công việc được giao, tri thức tổng hợp chuyên sâu; khả năng sáng tạo, khám phá, phát hiện đề xuất cái mới; năng lực quyết đoán.
  • Tác động của chuẩn đào tạo với hoạt động đào tạoHọc viện Phật giáo
Chuẩn đào tạo Học viện văn bản định hướng cho việc xây dựng khung chương trình chương trình đào tạo cái đích Học viện phải hướng tới. Chương trình đào tạo phải hướng theo các yêu cầu về phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ được quy định trong chuẩn, để phù hợp đáp ứng với yêu cầu của chuẩn tiếp cận nhằm đáp ứng hệ thống yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo. Các nội dung, kiến thức, năng được xác định theo các khối kiến thứctả trong quy chế đào tạo. Việc xây dựng chuẩn đào tạo được giao cho đơn vị đào tạo chủ trì, khoa hoặc bộ môn thực
570
PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN
 
 1. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠOHỌC VIỆN PHẬT GIÁO
  1. Các yếu tố chủ quan
   1. Chất lượng nội dung chương trình, phương pháp đào tạo
Nội dung, chương trình đào tạo cần theo hướng mềm hoá, nâng cao năng thực hành, xây dựng chương trình dạy theo Mođul, đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục Phật học thế học; xây dựng nội dung chương trình đào tạo trình độ cao theo hướng tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực thế giới.
Chất lượng phương pháp dạy học của Học viện cần theo hướng phát huy được năng lực, tính tự chủ tính tích cực của mỗi nhân.
   1. Công tác quản kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo
Chất lượng sự phối hợp của hệ thống quản lí, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chất lượng cho đội ngũ cán bộ quảncác phòng, khoa, tổ môn. Năng lực công tác lập kế hoạch, dự báo nhu cầu nhân lực vai trò điều tiết qui mô, cấu đào tạo của Nhà nước.
Sự chủ động, tự chịu trách nhiệm tích cực tham gia của các bộ phận Học viện
về công tác thanh tra, kiểm tra kiểm định chất lượng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng đào tạo.
  1. Các yếu tố khách quan
   1. Bối cảnh trong nước quốc tế
Xu thế toàn cầu hoá Hội nhập kinh tế Quốc tế đem lại nhiều thời thách thức to lớn đòi hỏi Đảng Nhà nước phải tích cực đổi mới về chiến lược sách lược trong đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
571
CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ VĂN BẰNG PHẬT HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHẬT GIÁO

hiện. Chuẩn đào tạo được sử dụng làm sở để thiết kế, điều chỉnh chương trình đào tạo, tổ chức thực thi chương trình đào tạo đánh giá kết quả đào tạo.
 
   1. Nhận thức về đào tạo của Phật giáo trong hội
Nhận thức về đào tạo Phật học trong hội đã một bước chuyển đổi nhảy vọt. Một trong những tính chất nổi bật của Phật giáo chính từ bi trí tuệ. Những người con Phật đều khẳng định “duy tuệ thị nghiệp” (duy nhất chỉ trí tuệ sự nghiệp tu học giáo dục của người tu học Phật pháp).
Cần thay đổi nhận thức cho phù hợp hơn đối với sở đào tạo đã, đang sẽ đóng góp lợi ích cho dân tộc, cho đất nước. chế hành lang phápcông bằng giáo dục quốc dân, giáo dục dân lập giáo dục tôn giáo, cụ thể giáo dục Phật giáo. Lịch sử cho thấy, giáo dục Phật giáo cũng đã đóng góp đáng kể cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Nhìn lại tình hình giáo dục của Phật giáo Nam tông Khmer trong hai khóa trước một cách khách quan trung thực, trước những thành quả đạt được, cũng như những mặt hạn chế cần phải mạnh dạn đối mặt, sở vật chất phương tiện dạy học cũng một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc đào tạo đạt kết quả cao.
   1. Sự phân biệt của hội về văn bằng Phật học
Cho đến nay, hầu hết các sở giáo dục đào tạo cũng như lãnh đạo các cấp đều quan niệm về hình thức đào tạo Phật học một sản phẩm hạng hai, đứng sau hình thức chính quy của thế học. Từ quan niệm như vậy nên thực tế, hình thức đào tạo Phật học phải gánh chịu rất nhiều thiệt thòi ở hầu hết các phương diện. Từ sở vật chất giảng dạy đến con người, thời gian đều được quan niệm thực hiện một cách nửa vời, đến đâu cũng được. Chính từ lối tư duy
572
PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN

Bối cảnh quốc tế trong nước vừa tạo thời lớn vừa đặt ra những thách thức không nhỏ cho giáo dục nghề nghiệpViệt Nam. Quá trình tăng cường hợp tác khu vực các nước trên thế giới đã đang đặt ra những yêu cầu mới không chỉ về kinh tế cả về giáo dục. Sự phát triển của giáo dục Phật giáo hiện nay cũng không nằm ngoài xu thế ấy.
 
 
573
CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ VĂN BẰNG PHẬT HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHẬT GIÁO

này đã làm cho cả hội người học nhận thức không đúng về Phật học. Về quản lí, tổ chức, đạo tạo của Phật học nên tình trạng thiếu kiểm tra, quan sát, trách nhiệm không ràng của các sở đào tạo, các cấp quản lí. Đây cũng một lệch lạc khá phổ biến của nhiều sở đào tạo. Hình thức đào tạo nào cũng phải trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò. Rất tiếc, trên thực tế, nhiều lớp Phật học thiếu các điều kiện cần thiết của một lớp học như giáo trình, tài liệu, nội quy, kỷ luật học tập. Bộ Giáo dục Đào tạo cần chế quảnchung, công bằng, dân chủ những sở đào tạo cả thế học lẫn Phật học, để cho mọi cơsđàotođivàokhung pháp lí, hoạt động phục vụ lợi ích chung cho đất nước dân tộc.

 
***
 
574
PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN

Tài liệu tham khảo
Ban chấp nh Trung ương Đng Cng sn Vit Nam, Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 4/11/2013 Hi nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcđào tạo trong điều kiện thị trường hội nhập quốc tế.
Giáo hi Pht giáo Vit Nam, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (2016), Hội thảo khoa học: Giáo dục Phật giáo Việt NamTruyền thống hiện đại.
Phùng Hữu Phú (2014), Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Đại học theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Tp chí Đại học Sài Gòn, số 19, tháng 2/2014.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây