16. SỰ CẦN THIẾT ĐƯA PHẬT GIÁO VÀO HỌC ĐƯỜNG

Thứ bảy - 07/12/2019 06:07
 
SỰ CẦN THIẾT ĐƯA PHẬT GIÁO VÀO HỌC ĐƯỜNG
 

TS. Trn Minh Đức, ThS. Nguyn Văn Tiến
 
 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bi cnh hin nay, trước nhng din biến phức tạp của quá trình toàn cầu hóa, mỗi quốc gia, dân tộc chỉ thể tồn tại phát triển nhanh chóng khi biết hòa nhập với cộng đồng thế giới, và trở tnh một mt xích của nn kinh tế toàn cu. Toàn cu hóa những điểm tích cực, như thúc đẩy sự phát triển hội quá trình hội hóa lực lượng sản xuất, tạo sự tăng trưởng kinh tế caonhiều khu vực, tái cấu nền kinh tế thế giới; truyền bá, chuyển giao trên quy mô rộng những thành quả, những phát minh sáng tạo mới trong khoa học - công nghệ tổ chức quản lý, đưa thông tin đến từng quốc gia, từngnhân một cách nhanh chóng đa dạng; tạo điều kiện cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc quốc gia,... Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, toàn cầu hóa cũng mặt tiêu cực, như làm tăng thêm bất công, bất bình đẳng hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo giữa các quốc gia, các khu vực; cuộc sống của con người trở nên kém an toàn hơn do nguy xảy ra các cuộc khủng hoảng. Những biến động mạnh mẽ của hội do tác động


*. Giảng viên Khoa Khoa học hội Nhân văn, Trường Đại hc Th Dầu Một, Bình Dương.
 

của quá trình toàn cầu hóa ảnh hưởng trực tiếp đến mọi quốc gia, thách thức các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống các dân tộc.
Với tầng lớp thanh thiếu niên nói chung trong đó các em học sinh, sinh viên, thực tế cho thấy một bộ phận không nhỏ các em hiện nay cách sống thực dụng, manh động trong suy nghĩ hành động. Họ lễ với người lớn, bất hiếu với cha mẹ, bất kính thầy cô, thiếu tình với bạn bè, người thân; một số em ở đô thị thích sống hưởng thụ, đamnhục dục, ăn chơi trác táng, không biết giữ gìn nếp sống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, cha ông. Nhiều em không hề ý niệm về tội - phước, nhân - quả, không ý thức được lẽ sống ở đời. Hơn nữa, thanh thiếu niên ngày nay thường chạy theo lối sống vọng ngoại, lai căng,.. họ cho hợp thời, sành điệu, bỏ qua những giá trị truyền thống, đạo đức nền tảng bản của con người. Một trong những vấn nạn hội hiện nay trong giới học sinh, sinh viên bạo lực học đường, tình trạng này ngày càng phổ biến với mức độ lần sau nghiêm trọng hơn lần trước,…
Trước thực trng nhiu chun mực đo đức của thanh thiếu niên hiện nay đã đến mức báo động, vớicách một thiết chế hội, nơi cung cấp những kiến thức k năng cần thiết cho sinh viên xửđúng đắn các mối quan hệ cho hội, ngành giáo dục Việt Nam nên cần thiết sự nghiên cứu nghiêm túc, nhận thức đúng đắn về nội dung cốt lõi trong Học thuyết triết học Phật giáo, từ đó đưa môn học này vào chương trình chính khóa của hệ thống các trường cao đẳng, đại học xem đây môn học bắt buộc cho tất cả các sinh viên. Tin rằng với tất cả tính khoa học của mình, triết lý Phật giáo sẽ góp phần đáng kể giúp các em am hiểu được lễ nghi, phải trái, hiếu thuận, nhân - quả, tội - phước,... từ đó các em sẽ được lối sống lành mạnh, văn minh, hiếu kính với tổ tiên, ông bà, thầy trách nhiệm với hội.
 1. KHÁI QUÁT VÀI ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁOVIỆT NAM
Phật giáo xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ VI trước công nguyênBắc Ấn Độ do Tất Đạt Đa (Siddhatha), thái tử của vua Tịnh Phạn
 

(Suddhodana) sáng lập. Quốc gia Âu Lạc của chúng ta đã bị Nam Vit của Triu Đà thôn tính vào m 179 trước công nguyên, và lp thành quận Giao Chỉ. Năm 110 trước công nguyên, Nam Việt lại thuộc Hán, Giao Châu theo đó được chia thành hai quận Giao Chỉ Cửu Chân. Trên lãnh thổ của nhà Hậu Hán sau đó đã tồn tại ba trung tâm Phật giáo Luy Lâu, Lạc Dương Bành Thành. Sử liu cổ của Trung Hoa cũng kng ghi nhận được rõ ràng sự hình thành của hai trung tâm Lạc Dương Bành Thành, chỉ Luy Lâu thuộc Giao Chỉ được xác định ràng sớm nhất, đây bàn đạp cho việc hình thành hai trung tâm kia. Từ nửa sau thế kỷ II, Luy Lâu đã tồn tại như một trung tâm Phật giáo quan trọng phồn thịnh. Điều này cho thấy việc du nhập Phật giáo vào Giao Châu rất sớm, lẽ từ đầu công nguyên1.
Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã được quần chúng nhân dân đón nhận một cách nồng nhiệt bởi tư tưởng Phật giáo rất gần gũi với văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Cùng với chiều dài lịch sử dân tộc, những giá trị đạo đức Phật giáo như tinh thần đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, rất phù hợp với tâm tư, tình cảm người dân Việt Nam. tưởng từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn của nhà Phật đã hòa quyện vớitưởng yêu nước, nhân nghĩa của người Vit Nam. Trong suốt quá trình tồn ti, đo Pht kng ngừng truyền các giáotưởng đạo đức của mình. Sự truyền đó không chỉ ảnh hưởng đến các Phật tử, còn lan tỏa rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Cùng với việc truyền đạttưởng đạo đức, giáo lý, Phật giáo còn tích cực đào tạo cho mình một đội ngũ chức sắc, chính đội ngũ trí thức tôn giáo này đã làm nòng cốt trong việc bảo tồn phát triển đạo Phật, đồng thời làm phong phú thêm hệ thống tri thức đạo đức Phật giáoViệt Nam thông qua việc dịch kinh sách nhà Phật, học tập truyền đạt những tri thức đạo đức Phật giáo mới, tạo điều kiện, sở cho việc hình thành những quan niệm sống tích cực, nhân văn, nhân bản.
 1. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, in lần thứ 3, Nxb. Văn hóa, Nội, 1992.
 

Sự mặt của Phật giáoViệt Nam qua các thời kỳ đã góp phần làm phong phú thêm tâm hồn, đạo đức, hành vixử của người Việt. Với tinh thần từ bi, hỷ xả, ngã, vị tha, năng động hóa bởi đạoBát chính đạo ý nghĩa giáo dục rất to lớn với dân tộc, vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm, tâm linh của người Việt Nam, người dân của đất nước đã trải qua nhiều đau thương còn nhiều khó khăn trong đời sống hội. Phật giáo đã đi vào tâm thức của hầu hết người dân Việt Nam, điển hình phải kể đến việc đi chùa lễ ngày rằm, mồng một hàng tháng của rất đông người dân, hay các ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo, mọi người về chùa tham dự một cách tự giác lấy chùa làm nơi tu tập tìm chốn bình yên cho tâm hồn. Ở chốn thiền môn họ không còn bị ảnh hưởng bởi những thói tật xấu, những trò lố lăng làm đạo đức con người suy đồi, ngược lại họ được dạy những điều bản nhất về đạo đức để hoàn thiện một con người có ích cho hội, gạt bỏ đi những tham - sân - si đang ngự trị trong tâm trí họ.
Mc dù là tôn giáo có tính xut thế, chủ trương bt bạo động, nhưng khi vào Việt Nam, Phật giáo đã nhanh chóng hòa nhập với dân tộc, gắn chia sẻ với số phận của dân tộc: “Nước không độc lập thì tôn giáo không được tự do”2, “Nước độc lập thì đạo Phật mới dễ mở mang”3. Đức khoan dung, lòng độ lượng; sự chia sẻ cảm thông, thái độ sống hướng đến tha nhân,tha nhân,.. của Phật giáo đã khiến nhiều Tăng ni, Phật tử dấn thândân,nước, góp phn đưa li nn thái bình, thịnh trcho n tc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống M, đông đảo tín đồ, chức sắc Phật giáonước ta đã đứng về phía dân tộc, tham gia tích cực vào sự nghiệp kháng chiến giành lại độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc.
Phật giáo một hệ thống các quan niệm đạo đức khá hoàn thiện nhằm xây dựng mẫu ngườitưởng. Nhờ vậy, khi thực hành, tín đồ Phật giáo thể tự điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với cái thiện. Những quan niệm về ngũ giới, thập thiện, thuyết nhân


 1. Báo Cứu quốc, ngày 14-1-1946.
 2. Hồ Chí Minh toàn tập, t.5, Nxb. Chính trị Quốc gia, Nội, 1995, tr.197.
 

quả, luân hồi, nghiệp báo,... mặc dù ít nhiều mang tính thần bí, siêu hình, song lại ý nghĩa răn đe, ngăn ngừa những suy nghĩ, lời nói, hành động không đúng hoặc lối sống buông thả,… nhằm đem lại cho cá nhân một thái độ sống trách nhiệm với bản thân cộng đồng hơn. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy yếu tố hợp lý trong quan niệm về đạo đức của các tôn giáo, trong đó Phật giáo, Người nói: “Chúa Giêsu dạy: Đạo đức bác ái. Phật Thích Ca dạy: Đạo đức từ bi. Khổng Tử dạy: Đạo đức nhân nghĩa”4.
Trong điu kin xã hi hin nay, nhng di sn văn hóa của Pht giáo đang tiếp tục phát huy tác dụng, tạo nên sắc thái dân tộc, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam, đại bộ phận Tăng ni, Phật tử rất tích cực tham gia vào các hoạt động hội ích nước, lợi dân. Gnđây, mộtsngườiđãquyêngóp, côngđứctincủa để khôi phục, tôn tạo chùa chiền, xây cất tịnh xá, niệm phật đường, đúc chuông, đắp tượng, dựng tháp,… Ngoài ý nghĩa tâm linh, nhiều ngôi chùa đã trở thành những danh thắng nổi tiếng để du khách đến chiêm ngưỡng như chùa Bái Đính5, chùa Tam Chúc6,... Những giá trị văn hóa Phật giáo không chỉ tồn tại trongtưởng, còn đang hiện diện thông qua sự nỗ lực của hàng triệu tín đồ nhằm vươn tới một lẽ sống Tổ quốc giàu mạnh, nhân sinh hạnh phúc.
Xu hướng chung của Phật giáo Việt Nam không phải thoát tục, nhập thế. Giải thoát không phải trốn chạy, quay lưng với thực tại, ít nhiều thể hiện khuynh hướng đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống, xây dựng một hội hài hòa công bằng. 1. Hồ Chí Minh toàn tập, t.6 Nxb. Chính trị Quốc gia, Nội, 1995, tr.225.
 2. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%A1i_%C4%90%C3%Adnh: Chùa Bái Đính một khu du lịch tâm linh của Doanh nghiệp Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình với quần thể chùa lớn cùng nhiều kỷ lục châu Á Việt Nam được xác lập như chùa tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa hành lang La Hán dài nhất châu Á, tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á,... Đây ngôi chùa lớn nhất sở hữu nhiều kỷ lục nhấtViệt Nam.
 3. https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_du_l%E1%BB%8Bch_Tam_Ch%C3%Bac: Tam Chúc là một khu du lịch quốc giaViệt Nam, có điểm nhấn là chùa Tam Chúc. Toàn khu vực bao gồm hệ thống các công trình văn hóa thể thao được xây dựng mới gắn với hồ Tam Chúc nằmthị trấn Ba Sao Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam.
 

Ngày nay, truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam không còn chung chung, trừu tượng đã đi vào cuộc sống đời thường cụ thể thiết thực hơn. Những năm qua, Phật giáo đã tiến hành quyên góp giúp đỡ người nghèo, bảo trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi những gia đình thương binh, liệt sĩ, người công với cách mạng, mở lớp học tình thương, khám chữa bệnh, nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa,… Các hoạt động hội với những nghĩa cử từ bi của nhà Phật đã góp phần nâng cao đạo đức truyền thống làm ổn định hội. Hoạt động nhân đạo, từ thiện của Phật giáo đã làm dịu đi phần nào nỗi đau của những người bị mất mát, tổn thất do thiên tai, dịch bệnh gây nên; giảm bớt nỗi buồn của những mảnh đời bất hạnh, những thân phận đơn côi,… Điều đó cho thấy Phật giáo Việt Nam không hoàn toàn thoát tục, lánh đời, quay lưng với cuộc sống trần thế nó đã, đang sẽ hòa nhập với nhân sinh, cùng sẻ chia với buồn vui của con người trong thế giới hiện hữu vốn không ít khổ đau.
Ngày nay, nhân loại đang chứng kiến sự phát triển như bão của cách mạng khoa học, k thuật công nghệ. Những thành tựu to lớn do khoa học đem lại đã đang góp phần làm thay đổi bộ mặt hành tinh chúng ta, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho con người. Nhưng, mặt trái của nó cũng đã đem đến những hậu quả nặng nề mà nn loại đang phải gánh chịu. Trước tình trng trên,nước ta, rất nhiều người, trong đó những chức sắc, tín đồ Phật giáo, quan tâm đến vấn đề môi sinh nhiều nỗ lực góp phần bảo vệ sinh thái địa cầu, Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, thị Phú M, tỉnh Rịa - Vũng Tàu kêu gọi “mong mỏi những người đạo tâm, hiểu biết luật nhân quả hãy chung tay góp sức với nhau trồng nên những khu rừng bạt ngàn. Làm được điều này tức làm được điều phước thiện lớn lao, chúng ta để lại cho thế hệ mai sau tài nguyên gỗ môi trường sống tốt đẹp”7. Cũng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Phước đã hướng dẫn tín đồ trong việc giữ


 1. Thích Chân Quang, Nghiệp và quả, Nxb. Tôn giáo, Nội, 2004, tr .190.
 

gìn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bằng cách tái tạo môi trường tự nhiên, kết quả đa phần các ngôi chùa của tỉnh hiện nay còn giữ được cảnh quan thiên nhiên trong khi quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, cụ thể như chùa Sóc Lớn, huyện Lộc Ninh, chùa Quang Minh, thị Đồng Xoài,..8.
Phật tử còn đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần đưa môn Bảo vệ thiên nhiên môi trường vào chương trình giáo dục đào tạo Phật học nhằm giúp Phật tử hiểu phương thức k thuật hành xử tối thiểu trong lĩnh vực này để đóng góp cụ thể vào chương trình hành động bảo vệ cải thiện môi trường sống của nhà nước. Đó những ý kiến rất đáng trân trọng trong hoàn cảnh môi trường đang bị suy thóai như hiện nay,...
thể khẳng định, với phương châm hoằng hóa “tùy duyên phương tin, sau hơn hai nghìnm xâm nhập vào Vit Nam, Pht giáo đã tạo khả năng chấp nhận những dị biệt của truyền thống văn hóanhững khu vực nó đi đến, tích cực trong việc kiến tạo một hội bình đẳng, bác ái, giúp mọi người sống lương thiện, tu tâm dưỡng tính góp phần đáng kể trong việc điều chỉnh các mối quan hệ gia đình, hội.
 1. HÀM Ý MỘT SỐ MẶT TÍCH CỰC KHI ĐƯA PHẬT GIÁO VÀO HỌC ĐƯỜNG
Ngày nay Phật giáo với điểm xuất phát từ phương Đông đã lan tới phương Tây được chú ý đến như một sựđắp cho thiếu hụt của triết học phương Tây về con người hướng nội. Ở Việt Nam, với lợi thế Phật giáo đã bám rễ sâu trong đời sống người dân từ hơn hai nghìn năm qua, thế nếu ngành giáo dục mạnh dạn đưa Phật giáo vào các trường cao đẳng, đại học sẽ khảđạt được những điểm tích cực sau:
  1. Định hướng, rèn luyện niềm tin đạo đức cho thế hệ trẻ
Giới trẻ thường mải chạy theo cuộc sống hiện đại quên8. Thích Nhuận Đạt, Đạo Phật Môi trường, Nxb. Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr. 35.
 

đi yếu tố đạo đức, trong khi đạo đức chính nền tảng quan trọng để xây dựng nên nhân cách mỗi con người. Do vậy, vai trò của Phật giáo rất quan trọng trong đời sống hội,nó giữ gìn phát huy đạo đức ở từng con người, yêu cầu của Phật giáo giáo dục cho giới trẻ một trình độ hiểu biết tư duy phân biệt rõ, tốt xấu thực khả năng kiểm soát các hành vi của chính mình bằng những bài pháp sinh động, cụ thể phù hợp với mọi lứa tuổi. Phật đến với tầng lớp sinh viên sẽ giúp các em tự tìm đường đi cho mình, tự quy định những giá trị sống thực cho chính đời mình. Tuổi trẻ cần được học hỏi để sống với tinh thần bao dung đạt được giá trị hạnh phúc an vui trong đạo Phật, ứng dụng lời Phật dạy, luôn điều chỉnh hành vi thái độ tiêu cực, để cho con người sống lạc quan thấy bản chất ý nghĩa của cuộc đời, đó lối sống không bi quan, không bao giờ tưởng đầu hàng khi đối mặt với những khó khăn, không phụ thuộc vào sự may rủi để hưởng thụ. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào trí tuệ phương pháp tu dưỡng nhân cách sống của chính mình.
Khi thiết lập được một niềm tin vững chãi từ sớm sẽ giúp cho các em sinh viênmột niềm tin vững chắc về cuộc sống, về giá trị đạo đức hội, về đạo hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, về nhân - quả công bằng của những hành động, đặc biệt niềm tin tâm linh Phật giáo. Khi những ấn tượng tốt ban đầu đã gieo vào cuộc đời các em thì các em sẽ nhớ mãi, sẽ nhiều hội để phát triển, được như vậy thì nhiệm vụ hoằng pháp sẽ góp phần đáng kể trong việc định hướng niềm tin lối sống vững chãi cho các thế hệ tương lai,…
  1. Góp phần bảo lưu bản sắc văn hóa Việt Nam
Dunhậpvào Việt Namkhásớm, với tinh thầnnhậpthếyduyên bất biến, Đạo Phật đã tạo cho mình một sức sống biên, vượt qua những ngăn cách của địa lý, văn hóa, tôn giáo, ý thức hệ, thời gian, không gian,… Tinh thần tuỳ duyên tự thay đổi với hoàn cảnh để thể tiếp độ chúng sanh, tính bất biến giải thoát ra khỏi mọi đau khổ, sinh tử luân hồi. Chính trên tính chất tùy thuận ấy Phật giáo được tồn tại phát triển. cũng chính trong quá trình
 

này, những khía cạnh, những yếu tố mới vốn đọng trong tinh hoa nguyênPhật giáo, được môi trường tốt đẹp để nở hoa, khoe sắc. Khi được truyền vào Việt Nam, Phật giáo đã tiếp xúc ngay với các tín ngưỡng bản địa, do vậy đã kết hợp chặt chẽ với các tín ngưỡng này. Tiêu biểu ở vùng Bắc bộ chùa Tứ Pháp, thực ra đây vẫn chỉ một trong những đền miếu dân gian thờ các vị thần tự nhiên Mây, Mưa, Sấm, Chớp thờ Đá hay như ở giữa thủ đô Nội hình ảnh chùa Ðậu9, vùng Bắc Ninh chùa Dâu10 được thờ trong chùa nhưng Phật mang tên chính muốn nêu gương sáng về lòng nhân hậu, từ bi của người mẹ. Cũng như thế, lối kiến trúc của đa số chùa chiền Việt Nam hiện nay tiền Phật hậu Thần cùng với việc thờ trong chùa các vị thần, các vị thánh, các vị thành hoàng thổ địa anh hùng dân tộc,...
Những nét mới ấy chỉ duy nhất Việt Nam không tìm thấyđâu khác, điều đó tạo thành bản sắc của Phật giáo Việt Nam. Điều này cần thiết được chuyển tải trở thành nội dung của việc giáo dục Phật giáo cho các thế hệ sinh viên, làm cho dòng mạch văn hóa tốt đẹp ấy tiếp nối không đứt đoạn nhằm truyền trao lại thế hệ sau một cách trọn vẹn nhất tinh hoa Phật giáo Việt Nam.
  1. Giữ gìn những giá trị cốt lõi của triết Phật giáo
Nhờ lịch sử hơn hai nghìn năm thường xuyên được hoằng pháp hành trì nên những tinh hoa của Phật giáo như Tứ thánh đế, Bát chánh đạo, Luật nhân quả, Luân hồi,... đã được giữ gìn chuyển tiếp cho nhau qua nhiều thế hệ. Đạo Phật tôn giáo triết lý cao siêu đã ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người Việt từ tư tưởng, đạo


9.https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_%C4%90%E1%BA%ADu_ (H%C3%A0_N%E1%BB%99i): Chùa Đậu một ngôi chùa ở thôn Gia Phúc, Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Nội. chùa thờ Đậu hay Đại Bồ Tát Pháp nên chùa được gọi chùa Đậu còn tên Pháp tự.
10. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_D%C3%A2u: Chùa Dâu, còn tên Diên Ứng, Pháp Vân, hay Cổ Châu, một ngôi chùa nằm Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Nội khoảng 30 km. Đây trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất của Việt Nam. Chùa còn được người dân gọi với những tên gọi khác nhau như chùa Cả, Cổ Châu tự, Diên ứng tự. Đây ngôi chùa được coi lịch sử hình thành sớm nhất Việt Nam mặccác dấu tích vật chất không còn,đã được xây dựng lại.
 

đức, văn học, nghệ thuật cho đến phong tục tập quán, nếp sống nếp nghĩ. Tuy vậy thực tế cho thấy, ngoài những người xuất gia ra thì đối tượng thường xuyên đến với chùa chiền tìm hiểu nghiên cứu giáođạo PhậtViệt Nam lâu nay chủ yếu người già, phụ nữ giới bình dân. Đây một khiếm khuyết đáng tiếc, đúng ra với triết lý giáo dục đạo đức con người hàm chứa đầy tính nhân văn, nhân bản, sẽ lợi lạc hơn nếu Phật giáo được giáo dục từ sớm cho các em học sinh, sinh viên - rường cột của đất nước. Giáo pháp của Đức Phật khuyên con người hãy đến để thy, Đức Pht khuyên mi người hãy thực hành giáo pháp của Ngài để thực nghiệm trạng thái an lạc giải thoát chứ không phải đứng nhìn giáo pháp từ xa với một niềm tin bổ. Đặc tính này rất phù hợp với tính hiếu kỳ, tính tự lập tính thực tế của giới trẻ. Sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học những con người đang ở độ tuổi sung mãn, luôn muốn chứng minh mình đủ khả năng để nghiên cứu tìm tòi, đủ khả năng để tự tạo dựng cuộc sống của bản thân trong tương lai, cũng đủ khả năng để thay đổi vận mệnh đất nước. Như vậy nếu Phật giáo được đưa vào học đường sẽ một giải pháp căn không ch giúp các em sinh viên được chìa khóa mở ra sự giải thoát cho mình trên thế gian cho một hạnh phúc, một thiên đàng tại thế thanh bình, ấm no, qua đó chính giới trí thức trẻ này sẽ góp phần đáng kể để bảo lưu được những giá trị cốt lõi của Giáo đạo Phậtgiáo dục đào tạo triết học Phật giáo thì điều tất yếu tối quan trọng chính nền giáo dục ấy phải thể hiện được những cốt tủy của đạo Phật.
  1. Th hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam
Thực tế trong nhiều năm qua, Phật giáo Việt Nam đã nhiều hoạt động thiết thực để góp phần vào chặn đứng sự suy thoái đạo đức trong thanh thiếu niên như: tổ chức Gia đình Phật tử tại các chùa, các khóa tu dành cho thanh thiếu niên, các trạithanh thiếu niên,... nhằm giới thiệu những tấm gương mẫu mực, nếp sống hiền hòa hướng thiện của những Tăng ni, Phật tử; giới thiệu những nhân tố thành đạt của các bậc thiện tri thức, các nhà doanh nghiệp, doanh nhân đến với các em. Từ đó, giúp thế hệ trẻ am hiểu được lễ nghi,
 

phải trái, hiếu thuận, nhân - quả, tội - phước,… để các em được nếp sống lành mạnh, văn minh, biết ơn với tổ tiên, ông bà, thầy trách nhiệm với hội. vậy khi Phật giáo trở thành một môn học chính khóa trong nhà trường sẽ giúp phát huy tối đa vai trò tích cực với tầng lớp tri thức này. Những vấn đề ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày như: dạy làm người, mối quan hệ trong tình bạn, tình yêu, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ nơi công sở, đồng nghiệp, bạn bè,tưởng sống, k năng sống,... sẽ những đề tài gắn liền với đời sống thực tiễn sức lôi cuốn các em sinh viên tham gia nghiên cứu bàn luận.
Như vậy, vấn đề còn lại ngành giáo dục cần làm để cùng lúc va thu hút sinh viên quan m đến nn tảngđo đức mlinh Phtgiáo nhưng vẫn đảm bảo chuyển tải được tưởng “đem đạo vào đời” bằng tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam còn bao hàm một ý nghĩa sâu rộng hơn, do hoàn cảnh, môi trường sinh sống, tính, đặc trưng dân tộc Việt Nam, một quốc gia luôn bị đe dọa bởi ngoại xâm, tinh thần nhập thế này ngoài phạm vi thuộc lĩnh vực đạo đức, hội còn các hoạt động chính trị quân sự nữa. Ðây chính những đặc điểm làm cho Phật giáo Việt Nam mang tính thực tiễn năng động qua nhiều thời kỳ lịch sử.
 1. KẾT LUẬN
Phật giáo là một tôn giáo cao siêu và trí tuệ, không ít những nhà khoa học phương Tây đã thấy được giá trị hết lời ca ngợi Phật giáo. Một trong những nhà khoa học đại nhất thế kỷ XX - Albert Einstein cho rằng Tôn giáo của tương lai slà một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó”11. Đối với nước ta hiện nay, trong sự nghiệp đào11. Collected famous quotes from Albert Einstein. http://rescomp,stanford,edu/~ cheshire/ Einstein quotes.htm).
 

tạo con người, việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ chiếm một vị trí rất quan trọng. không những chỉ ở mặt chiến lược còn nhằm mục tiêu trước mắt ngăn chặn sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức lối sống trước sự tác động tiêu cực từ nền kinh tế thị trường cùng với những tiêu cực của văn hóa ngoại lai. Mục tiêu về công tác giáo dục của Đảng Nhà nước ta đào tạo ra những con người trí tuệ cao, thể chất cường tráng, đời sống tinh thần đạo đức trong sáng, giàu bản lĩnh thực sự ý thức trách nhiệm công dân. Để đạt được mục tiêu đó thì ngoài các nhiệm vụ khác, chúng ta cũng phải nhìn lại những giá trị đạo đức truyền thống, tìm ra những thành tố nào thể góp phần cho việc giảng dạy đạo đức trong nhà trường, đi đôi với việc giáo dục đạo đức lối sống cho toàn hội. Đây cũng một vấn đề cần đặt ra phải giải quyết cấp bách.
Xuất phát từ nền văn hóa dân tộc: văn hóa cái hồn của dân tộc, mất văn hóa mất dân tộc. Chúng ta giữ được nền văn hóa truyền thống của dân tộc giữ được đất nước. Khi đề cập đến đời sống văn hóa của dân tộc thì không thể bỏ qua một bộ phận cấu thành nó, đó đạo đức Phật giáo. Từ những ngày đầu của quá trình du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã không ngừng biến đổi nhằm thích nghi với phong tục, tập quán, truyền thống tâm thức của người dân bản địa. Với bản chất tùy duyên, Phật giáo đã thâm nhập vào đời sống người dân Việt Nam một cách tự nhiên. thế, Phật giáo được xem một tôn giáo truyền thống gắnvới dân tộc ta từ lâu đời vai trò quan trọng trong đời sống đạo đức, tâm linh của dân tộc.
Với hệ thống giáomang đậm tính nhân văn, nhân bản, Phật giáo đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong đời sống tâm linh, văn hóa, đạo đức của người Việt Nam, đặc biệt với thế hệ trẻ, họ tầng lớp quan trọng trong hội, tương lai của đất nước, những người sẽ đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, những hoạt động liên quan đến giáo dục Phật giáo phát triển khá mạnh, với sự định hướng của Giáo hội Phật giáo, các chức sắc Phật giáo các Phật tử, những hoạt động giáo dục Phật giáo cho bộ phận thanh thiếu niên người xuất gia, Phật tử trên cả nước
 

đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nhưng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hội thì ngành giáo dục đơn vị chủ quản Bộ Giáo dục Đào tạo cần đưa giáo dục Phật giáo trở thành một môn học bắt buộc trong các trường cao đẳng, đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - điều nhiều quốc gia trong đó các nước tiên tiến phương Tây đã thực hiện từ nhiều thập niên trước.***
Tài liệu tham khảo
Nguyễn Thế Nghĩa, Doãn Chính, Lịch sử triết học, Tập I, Nxb. Khoa học hội, Nội, 2002.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị Quốc gia, Nội, 2001.
Thích Nhun Đạt, Đo Pht và môi trường, Nxb. Tng hợp, Tp. HChí Minh, 2010.
Trần Văn Giàu, Đạo đức Phật giáo trong thời hiện đại, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993.
Nguyễn Hùng Hậu, Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam, Tập 1, Nxb. Khoa học hội, Nội, 2002.
Nguyễn  Duy  Hinh,  Triết  học  Phật  giáo  Việt  Nam,  Nxb.  Văn hóa Thông tin, Viện Văn học, Nội.
Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, in lần thứ 3, Nxb. Văn hóa, Nội, 1992.
Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Nội, 1995. Thích Chân Quang, Nghiệp quả Nxb. Tôn giáo, Nội, 2004. Thích Thanh Từ, Phật giáo với dân tộc, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ
Chí Minh xuất bản, 1992.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây