14. Đường hướng giáo dục trong tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam - TS.SC. Thích Nữ Tường Nghiêm

Thứ sáu - 06/12/2019 10:32
ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC
TRONG TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
SC.TS. Thích Nữ Tường Nghiêm

GIỚI THIỆU
Trong lịch sPht giáo thế giới, có thể nói từng chưa cóđt nưc Phật giáo nào xuất hiện một hệ thống tổ chức Gia đình Phật tử nhưViệt Nam. Gia đình Phật tử đã ra đời vào năm 1951, tiền thân từ Đoàn Phật học Đức dục, Đồng ấu Phật tử Gia đình Phật Hóa Phổ của Hội An Nam Phật học do Tâm Minh Đình Thám sáng lập, Gia đình Phật tử một tổ chức Phật giáo hoạt động mang tính chất đặc thù, đó là:
 • Đối với đạo, nếu đạo Phật đạo của mọi loài, mọi người, thì đạo Phật cũng đạo của tuổi trẻ, đạo của thiếu nhi. Xưa kia, Đức Thế Tôn đã hóa độ cho La Hầu La 500 thiếu nhi, hơn thế nữa, đức Phật đã nhận lãnh sự cúng dường của một em khi chơi bên vệ đường, v.v… Trong suốt quá trình thuyết pháp độ sanh, Ngài vẫn không quên thuyết về những bài Kinh Thiếu Niên, điều này cũng chứng tỏ rằng đạo Phật luôn đặc biệt lưu tâm đến tuổi trẻ rất nhiều.
 • Hội Phật giáo hai tầng lớp: hội viên con em của hội viên. Cho nên cần phải lo xây dựng tín ngưỡng thuần chánh cho hàng
 

con em của hội1. vậy, hai nguyên nhân này động để thúc đẩy Gia đình Phật tử Việt Nam ra đời.
Đạo Phật đạo của mọi người, đạo Phật cũng đạo của tuổi trẻ, của thiếu nhi. Mục đích ứng dụng Phật giáo trong việc giáo dục thiếu nhi, đào tạo thiếu nhi trở thành những người Phật tử chân chánh trong tương lai, sống đúng tinh thần đạo Phật, sống lợi ích cho gia đình cho hội. Do vậy, sự nghiệp giáo dục ở nơi đây hoàn toàn chú trọng hướng dẫn các em sống theo hạnh Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí tuệ Từ bi2.
Đường hướng giáo dục Gia đình Phật tử luôn lấy chất liệu từ bi trí tuệ làm cương lĩnh, để trau dồi cho các em đầy đủ những tố chất của một con ngườitưởng mẫu mực, ý nghĩa lợi ích thiết thực cho đời sống, góp phần xây dựng văn hóa hội, lành mạnh phát triển bền vững.
 1. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ GÌ?
Gia đình Phật tử tổ chức đào tạo Thanh Thiếu Đồng niên kính tin Tam bảo, PhậtPhápTăng, đặt nền tảng trên tinh thần giáo lý của đạo Phật áp dụng phương pháp giáo dục của đức Phật vào trong Gia đình Phật tử.
 1. MỤC ĐÍCH ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Mục đích của Gia đình Phật tử đào tạo thanh, thiếu, đồng niên trở thành người Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng hội theo tinh thần Phật giáo.
Tuy phương pháp giáo huấn của đức Phật nhiều pháp môn, nhưng cũng thể quy nạp thành 4 phương pháp giáo dục trong Gia đình Phật tử là: phương pháp huân tập, hoạt động, lý giải quán niệm tu tập. Sự giáo dục đó, dựa trên tinh thần Văn - - Tu,  1. Nguyễn Khắc Từ, Nguyệt san Phật giáo Việt Nam, Tổng hội Phật giáo Việt Nam phát hành, số 24 ra ngày 15/08 Mậu Tuất - 1958.
  2. Xem Thích Minh Châu, Thiên Ân, Đức Tâm Chơn Trí (2000), Phật Pháp, NXB. Tôn giáo, tr. 10.
 

lấy Bi - Trí - Dũng làm mục đích đào tạo Thanh, Thiếu, Nhi, Huynh trưởng trở thành Phật tử chân chánh, đem đến sự an lạc cho bản thân, gia đình góp phần xây dựng hội theo tinh thần Phật giáo.
Nội dung tu học được chia ba phần căn bản: Một Phật pháp, hai văn nghệ, ba hoạt động thanh niên. Đây đường hướng giáo dục, huấn luyện đầy đủ nhằm đáp ứng cả ba phương diện Đức, Trí Thể: Về Đức thì dùng văn nghệ để huấn luyện tình cảm, về Trí thì dạy giáođạo Phật về Thể thì áp dụng những hoạt động thanh niên.
Gia đình Phật tử không phải một tổ chức hoàn toàn biệt lập, đơn vị luôn trực thuộc Giáo hội Phật giáo đương thời, đây phương diện pháp lý của Gia đình. Cho nên mọi sinh hoạt giáo dục của Phật giáo được đặt dưới sự chỉ đạo Giáo hội, như vậy sự giáo dục đối với Gia đình Phật tử mới pháp lý, được Giáo hội che chở nhà nước chấp nhận.
Giáo dục Gia đình Phật tử thâu nhiếp mọi thành phần, mọi lứa tuổi trong hội, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, khi đã khoác lên mình chiếc áo màu lam thì trọn vẹn sống trong tinh thần bình đẳng vị tha của chư Phật: “không giai cấp trong nước mắt cùng mặn, không giai cấp trong dòng máu cùng đỏ…”, tinh thần ấy không phải khi đến với Đoàn mới thực hành phải luôn ngự trị trong suốt đời sống hằng ngày.
 1. THIẾT LẬP TINH THẦN TỰ LỢI - LỢI THA
Trong giáo dục Gia đình Pht tử gồm có 2 phần, đó là tự lợi và lợi tha.
Tự lợi tứcđào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành Phật tử chân chính, một công dân tốt cho đất nước. Lợi tha góp phần phụng sự bảo vệ đạo pháp xây dựng hội tốt đẹp. Do đó, giáo dục trong Gia đình Phật tử, không thể tách rời Tự lợi Lợi tha. Đây mục đích truyền thống của Gia đình Phật tử, trong Tự lợi Lợi tha trong Lợi tha Tự lợi.
 

Cứu cánh của giáo dục Gia đình Phật tử nói riêng, đạo Phật nói chung giác ngộ giải thoát, đem đến an lạc cho bản thân gia đình hội.
Tinh thần giáo dục của Gia đình Phật tử được đặt trên nền tảng giáo lý của đức Phật ba đức Bi - Trí - Dũng chính yếu.
Bi - Trí - Dũng hòa hợp tạo nên một con người toàn diện phẩm hạnh, đủ đức tính Từ Bi thương người mến vật, Trí Tuệ mới hiểu biết đúng đắn sự vật một cách chân thật, Dũng Lực mới hùng mãnh tinh tấn vượt qua mọi khó khăn chướng ngại. Định hướng của Gia đình Phật tử với mục đích lý tưởng lấy tình thương làm động lực, lấy trí tuệ làm đèn hướng dẫn, lấy cần lao làm men tiến bộ trong mọi hoạt động tu học thực hành, của nhân tập thể. Đây chính châm ngôn Bi - Trí - Dũng của Gia đình Phật tử vậy.
Gia đình Phật tử, giáo dục theo phương châm khai phong sáng tạo nhưng không hướng ngoại mất gốc, hình thành những con người tự giác, tự chủ, biết bảo tồn bản sắc tinh hoa văn hóa của Dân tộc. Đồng thời, giáo dục trong Gia đình Phật tử không phải hình thành một quan truyền đạo pháp, giáo dục ở đây hướng dẫn con em sống tốt đời đẹp đạo, xứng danh một người học Phật tu Phật. Cho nên: “… Gia đình Phật tử không phải một quan chuyên lo tuyên truyền đạo Phật để rồi lôi cuốn tín đồ Phật tử. Gia đình Phật tử chỉ một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi dựa trên nền tảng tinh thần đạo Phật, tạo cho thanh thiếu nhi một đời sống chân chánh, lợi ích cho mình cho mọi người… không dùng những danh lợi vật chất, những cách tuyên truyền nhồi sọ để dụ dỗ hoặc thanh thiếu nhi. Gia đình Phật tử chỉ biết giới thiệu một cáchtư, một lối sống chân chánh hợp với lẽ phải, thuận với tuổi trẻ, đúng với tinh thần Bi - Trí - Dũng3.
 1. ĐẶC TÍNH GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Đặc tính của nền giáo dục trong Gia đình Phật tử thực hành lời Phật dạy, thực hành bao nhiêu thì chúng ta hưởng được an vui


3. Hòa thượng Thích Minh Châu, Tập Văn Thành Đạo, số 31, Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 1995.
 

giải thoát chừng ấy. Tinh thần giáo dục lấy từ bi trí tuệ làm căn bản, đây động lực tâm huyết của ban cố vấn giáo hạnh chư Huynh trưởng khi soạn thảo hình thành nên chương trình giáo dục trong Gia đình Phật tử vậy. Một chương trình tu học cho các em vừa khế lý, khế cơ, bao quát nhiều lĩnh vực nhưng không thiên về bộ môn nào ngoại trừ Phật pháp. Nền giáo dục Gia đình Phật tử không tham vọng bổ túc cho giáo dục ở học đường mục tiêu khơi dậy, đánh thức tiềm năng thánh thiện của con người. thế, Gia đình Phật tử đã phát triển một cách tự nhiên không điều kiện ràng buộc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, dẫu gặp biết bao khó khăn gian khổ, nhưng những trở ngại khó khăn ấy động lực cho việc tôi luyện uốn nắn những búp măng non cho sự phát triển tồn tại của Gia đình Phật tử đến ngày nay.
 1. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Những hoạt động mang tính giáo dục trong Gia đình Phật tử gồm 3 phần chính, đó là: học Phật pháp, văn nghệ hoạt động thanh thiếu niên.
  • Học Phật pháp: sự giáo dục trong gia đình Phật tử đã đưa đạo vào đời, giáo dục con em sống theo tinh thần Phật giáo, nhất những Phật tử trẻ nhỏ, đây giềng mối ‘tre già măng mọc’ để sau này các em tiếp bước các bậc tiền nhân tu tập góp phần xiển dương chánh pháp. Gia đình Phật tử nơi để các em học hiểu lời Phật dạy, cũng từ đó chánh tín xuất gia, điều này đã khẳng định được rằng những vị Tăng - Ni đã xuất thân từ Gia đình Phật tử những vị tu hành chân chánh, những hoạt động thiết thực giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo hội. Còn những người Phật tử tại gia khi lớn lên đã trở thành những bác Khuôn trưởng, Gia trưởng đủ năng lực để hành đạo tại địa phương, tất cả những thành tựu đó khởi đầu đều xuất thân từ Gia đình Phật tử Việt Nam.
  • Về văn nghệ: Gia đình Phật tử đóng góp cho Giáo hội rất nhiều, nhất trên lĩnh vực văn hóa, đặc biệt văn nghệ. Hầu hết các bài hát của Gia đình Phật tử đã ăn sâu vào tâm trí người con Phật, dù lớn hay nhỏ, dù ở phương trời nao, cứ mỗi lần ai đó hay một tập thể hát lên ca khúc như Sen Trng, Trm hương đốthay ca khúc “Phật giáo Việt Nam” được xem bản Phật ca của Phật giáo Việt Nam. Cho nên một Huynh trưởng - Hằng Vang anh cũng nhạcđã nói rằng: “Âm nhạc Phật giáotác dụng hữu hiệu trong việc góp phần chuyển tảitưởng giáo Phật giáo thể nói phương tiện tối ưu, nên mỗi người con Phật chúng ta cần chung tay vun đắp cho vườn hoa âm nhạc Phật giáo tốt hơn”.
   Ngày nay, mọi lễ hội của Giáo hội hay tại các Tổ đình Tự viện, tổ chức Văn nghệ thì hầu hết Gia đình Phật tử luôn tham gia tích cực, góp phần tạo nên sinh khí lễ hội phần long trọng hoành tráng hơn, tạo nên một hiệu ứng thu hút, gần gũi thân thiện hơn khi nhiều bạn trẻ đến với đạo. Do vậy, về các cakhúc Phật giáo phần lớn do các anh chị Huynh trưởng Gia đình Phật tử sáng tác: về cổ nhạc như: Nhã nhạc Cung đình Huế, những bài ca ngợi Phật Pháp Tăng được nhiều Huynh trưởng Gia đình Phật tử sáng tác theo điệu Cổ bản, Kim tiền, Tứ đại cảnh, giã gạo, mái, Nam ai, Nam bằng… trong đó Huynh trưởng Tâm Thông Trần Ngọc đã làm phong phú cho nền âm nhạc Phật giáo mang tính âm hưởng của nền âm nhạc cổ của thập niên 50, 60 của thế kỷ XX. Về tân nhạc Phật giáo thì được rất nhiều Huynh trưởng sáng tácnhư Huynh trưởng Nhạc Lừng, Bửu Bác, Ưng Hội,Cao Phan, Hằng Vang, Trường Knh, Nguyên Thông và gn đây có Chúc Linh, v.v… Do vậy, Hòa thượng Thích Minh Châu vị sáng lập viên Gia đình Phật tử, cũng vị cố vấn giáo hạnh cho Gia đình Phật tử, đã khẳng định được lợi ích của văn nghệ trong Gia đình Phật tử rằng: Con đường vào đạo hai lối, một suy tưởng để trực nhận CHÂN LÝ, hai thông cảm để dọn đường cho THÔNG CẢM. Đường trên lối vào bằng Phật Pháp, đường dưới nẻo đi bằng văn nghệ.
   Mục đích của Gia đình Phật tử nhằm đào luyện con người toàn diện vcả Thân, Tâm, Trí. Pht Pp khai phóng trí tuệ. Hot đng Thanh niên phát triển năng khiếu văn nghệ trau dồi tình cảm trong sáng.
   Trong lãnh vực này, nhạc tiếng nói, hơi thở của tuổi trẻ, tôi nhiệt thành ca ngợi sinh nhiều cho NHẠC SỐNG ra đời, đem niềm an vui
    cho tuổi thơ, gạt bỏ ưu phiền cho nhân thế”4. Cũng trong tập nhạc Sng này Cư sĩ Võ Đình Cường, Trưởng ban Hướng dn Gia đình Phật tử Việt Nam đã khẳng định trong lời tựa ngày 15/05/1965: “… việc huấn luyện văn nghệ mặc vào hàng thứ yếu sau giáo hoạt động thanh niên nhưng không ngoài mục đích bổ túc cho sự học hỏi của đoàn sinh ngoài đời và nhất đưa đạo Phật vào đời sống hằng ngày của h”.
 • Những hoạt động thanh niên: Đào tạo những con người chuẩn mực trong lao động nghề nghiệp của mình. Tuy không phải trường dạy nghề cũng tạo điều kiện cho các em tiếp xúc để khi lớn lên, bước vào đời sẽ định hướng tốt hơn.
Chính ba phần vừa nêu trong Gia đình Phật tử đã góp phần tích cực trong giáo dục nói chung giáo dục Phật giáo nói riêng. Lợi ích của giáo dục này đã minh chứng qua lịch sử những Gia đình Phật tử đã làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội tốt đẹp.
Thực trạng hội ngày nay, trước đà phát triển văn hóa vật chất cùng với sự bành trướng của khoa học hiện đại, đã làm cho trình độ dân trí ngày càng cao, kinh tế phát triển. Bên cạnh đó đã thu hút không ít thành phần con em trẻ tuổi, đam mê dục vọng theo vòng xoáy của cuộc đời, tạo nên một hiện trạng đáng lo ngại đối với các bậc phụ huynh. Cho nên việc giáo dục văn hóa cổ truyền, xây dựng nếp sống thuần phong m tục Á Đông, xây dựng phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc việc cần phải quan tâm hơn, để làm sao nền văn hóa Việt Nam phát triển không mất gốc.
Thiết nghĩ hơn bao giờ hết, Tăng Ni Phật tử chúng ta cần thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ của người con Phật đối với cuộc sống nhân sinh bằng hành động cụ thể thiết thực. Chúng ta không phải giáo dục từ ngọn thực hiện giáo dục từ cái gốc. Nên phải Giáo dục thai nhi nghĩa giáo dục ngay từ đầu, chứ không phải phạm pháp mới giáo dục. Cũng như thiện nam tín nữ Phật tử già rồi mới tu


4. Trích lời giới thiệu của Hòa thượng Thích Minh Châu trong tập “Nhạc Sống” của Ban Hướng Dẫn TW GĐPT Việt Nam xuất bản năm 1965.
 

phải dạy đạo từ rất trẻ, nhưng dạy bằng cách nào, huấn luyện ra làm sao? Điều này tổ chức Gia đình Phật tử đã đóng góp đắc lực trong công cuộc dạy dỗ thanh thiếu niên Phật tử. Một tổ chứcnội quy, quy chế, chương trình giáo dục huấn luyện đầy đủ chắc chắn đã góp phần trong công cuộc đẩy lùi tệ nạnhội, đồng thời nâng cao phẩm hạnh con người qua việc giữ gìn giới luật của một người đoàn sinh Huynh trưởng Gia đình Phật tử”5, Hòa thượng Th      Chơn Th  n đã phát biểu.
Do vậy, chỉ tổ chức Gia đình Phật tử mới nơi thuận tiện nhất để giáo dục con em Phật tử, một tổ chức thể giáo dục các em tốt về Thể lực, Trí lực và Đức lực. Trong một bui nói chuyn với các Huynh trưởng tại lễ khai mạc trại họp bạn Huynh trưởng Lục Hòa Gia đình Pht tử Thừa Thiên Huế tại chùa Trúc Lâm m 1999, cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu đã dạy:
Các Huynh trưởng trong ngày hôm nay nương theo chí nguyện của các Ngài, phát tâm đứng vào hàng ngũ Gia đình Phật tử với một tâm nguyện luôn luôn cố gắng hỷ xả, cảm thông, siêng năng cần mẫn, để xây dựng cho chính mình xây dựng cho đàn em của mình... Muốn được như vậy thì mỗi Phật tử chúng ta sẽ một người sống đời sống đức hạnh. Nếu ai đó bị sa ngã trong cần sa ma túy thì Gia đình Phật tử khôngmặtđó. Những nơi nào cờ bạc rượu chè bối thì những nơi đó Gia đình Phật tử khôngmặt. Những nơi nàoquánnhậu nhẹt say sưa, gây gổ, đả thương nhau bằng binh khí, miệng lưỡi, tranh giành chém giết nhau thì những nơi đó Gia đình Phật tử không mặt. Chúng ta biết tránh xa những tội lỗi cám dỗ bên ngoài hội trước, rồi chúng ta dần dần tránh những sai lầm sâu xa trong tâm thức của chúng ta và ngay trong c thành viên cng đng Pht tử”.
6. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ - MỘT ĐÓNG GÓP TỐT ĐẠO ĐẸP ĐỜI
Bằng những pháp Tam quy, Ngũ giới, Thập thiện, phương pháp giáo dục của Gia đình Phật tử đã giáo dục con em trở nên ngoan hiền, tạo nên một gia đình ổn định góp phần làm đẹp khu5. Cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện đã phát biểu tại phiên họp thứ 6, Quốc hội khóa XI, ngày 26/11/2004.
 

dân cư, mọi người biết sống tử tế, thân thiện, biết tôn trọng lẫn nhau quyền lợi tập thể, không ích kỷ riêng tư… thì chắc chắn điều bất thiện những tệ nạn sẽ không điều kiện phát sinh.
Sở được thành quả giáo dục như thế không chỉ tự thân Gia đình Phật tửcó được đó nhờ sự tác duyên của nhiều yếu tố khác nhau:
 • Th nhất, Gia đình Phật tử luôn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Giáo hội đương thời, được sự quan tâm của Giáo hội. Đại diện cho Giáo hội những vị Tăng Ni luôn đồng hành để cố vấn giáo hạnh hướng dẫn Gia đình Phật tử trên bước đường tu học.
 • Th hai, nhờ sự nỗ lực quan tâm đóng góp của anh chị em Huynh trưởng, của các bậc tiền bối đã tạo nên một Đại Gia đình Phật tử Việt Nam lớn mạnh, không chỉ ở Việt Nam Gia đình Phật tử còn được phát huy vươn xa khắp nơi trên thế giới.
 • Th ba, ý thức rất cao trong sự tu học của tất cả anh chị em đoàn viên, do đó làm tròn sứ mạng giáo dục tầng lớp Thanh Thiếu niên thành những Phật tử chân chánh, góp phần phụng sự đạo pháp xây dựng hội, đây mục đích của Gia đình Phật tử vậy.
KẾT LUẬN
Sự hình thành một tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam không ngoài mục đích xây dựng Giáo hội, một Giáo hội đủ tứ chúng đồng tu, đưa đến sự hưng thịnh của đạo pháp. Chúng tôi triển khai đề tài về Gia đình Phật tử mong muốn Phật giáo luôn đội ngũ hộ trì kế thừa tre già ng mọc, và khi các con em được giáo dục từ Gia đình Phật tử lúc nhỏ trở thành một Phật tử chánh tín Tam bảo, các em sớm nhận thức một cách ràng thông điệp Từ bi tức biết thương người mến vật, ý thức sâu sắc trí nhận thức trong cuộc sống - Trí tuệ;luôn tinh tấn trên mọi hoàn cảnh hăng hái loại trừ các pháp bất thiện, tránh xa mọi tệ nạn đương thời - Dũng lực, tôi luyện nhân cách trở thành công dân tốt cho đất nước hội. Muốn được như vậy thì mỗi chúng ta người xuất gia hay tại gia,Huynh trưởng hay đoàn sinh, mỗi người đều
 phải thực hành lời Phật dạy làm tròn đúng trách nhiệm bổn phận của mình. Mỗi khi người Phật tử sự thực hành thì đối với đạo pháp họ những Phật tử chân chánh, đối với đất nước những người công dân mẫu mực. Như vậy, sự giáo dục từ Gia đình Phật tử đã đóng góp cho hội một phần không nhỏ mang lại cuộc sống an vui sự yên bình, đây hoài bão người người, nhà nhà ước mong đạt được.
Đây chính mục đích của Gia đình Phật tử - “Đào luyện Thanh- Thiếu-Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chánh, góp phần phng sđo pp và xây dựng xã hi.
Tuy nhiên, sự vận hành và phát huy truyền thống Gia đình Phật tử trong thời đại công nghệ 4.0 thì chúng ta cần phải “nâng cấp” hơn nữa để lý tưởng nhập thế của Phật giáo đem lại hiệu quả tốt nhất.
Một vài kiến nghị:
 • Mỗi phương thức giáo dục trong Phật giáo đáp ứng trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, tổ chức Gia đình Phật tử đã ra đời hơn nửa thế kỷ, nên những đường hướng giáo dục cần phải những đổi thay, phải nhìn nhận đánh giá lại các giá trị nội dung sinh hoạt tu học, để điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng thời cuộc.
 • Cần áp dụng những k năng, công nghệ mới trong sinh hoạt tu học cho các em.
 • Phật hóa để áp dụng những game show truyền hình nội dung tương ứng với đường hướng giáo dục trong Gia đình Phật tử.
 • Thổi hồn vào trong tâm thức các em vềtưởng cao đẹp của tổ chức, sáng tạo trong các sinh hoạt để kích thích làm hấp dẫn cho tuổi trẻ.
 • Nêu lên những giá trị cao đẹp để các em nỗ lực trong việc cống hiến phụng sự tưởng.
 • Ngoài những kiến thức về giáo lý, cần trau dồi thêm về tâmlý-xã hội, giúp các em thêm k năng sống, k năng thích ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc đời, v.v…
 

Tài liệu tham khảo
Thích Trí Quang, Tâm ảnh lục, tập I-IV, Giáo hi Tăng Già Trung phần xuất bản, 1962.
Như Tâm - Nguyễn Khắc Từ, Gia đình Phật tử cương yếu tổ chức, Ban Hướng dn Gia đình Pht tử Trung phần xut bn, 1962.
Tuệ Giác, Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử, Hoa Nghiêm xuất bản, 1964.
Ban Hướng dn Gia đình Pht tử Trung phần, Trước cơn sóng g, tập I, 1964.
Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Bối xuất bản 1965.
Người Áo Lam, Sứ mệnh Gia đình Phật tử, Lữ Hồ xuất bản, 1965. Như Tâm - Nguyễn Khắc Từ, Gia trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam,
Ban Hướng dn Pht tử Trung ương Gia đình Pht tử Vit Nam xuất bản, 1968.
Kyếu Đại hi Văn hóa Giáo dục, Tng vvăn hóa Pht giáo n hành, 1970.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, 50 năm Chấn hưng Phật giáo Việt Nam, soạn thảo 12/03/1971.
Vân Thanh, Lược khảo Phật giáo sử Việt Nam, Sài Gòn xuất bản, 1974.
Gia đình Phật tử Việt Nam, Nội quy Quy chế Huynh trưởng, 1974.
Tâm Lạc - Nguyễn Văn Thục, Lược sử Gia đnh Phật tử Việt Nam
(bản thảo ronéo), Sài Gòn, 1974.
Lệ Như - Trung Hu sưu tập, Tâm Minh tuyển tập, tập IV (Bn tho ronéo), 1983.
Phan Cảnh Tuân, Gia đình Phật tử Việt Nam 50 năm xây dựng, Hương Quê ấn hành, California, USA, 1995.

Minh Châu, Thiên Ân, Chơn Trí Đức Tâm, Phật Pháp, Nxb. Tôn giáo, Nội, 2000.
Đình Cường, Đây Gia Đình, Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2001.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây