12. Hệ thống đào tạo Phật học tại Học Viện và các trường đại học Trung Quốc - Khoa Trung văn Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 06/12/2019 03:46
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHẬT HỌC TẠI PHẬT HỌC VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC
Khoa Trung văn
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
 
Phật giáo đã hiện diện trên cuộc đời này hơn hai ngàn năm trăm năm, di sản văn ha cùng trân quý của nhân loại. Phật giáo đã c nhiều đng gp đáng kể, đã c những thời kỳ hoàng kim trong lịch sử nhân loại thế giới. một tôn giáo sinh ra tại Ấn Độ, được truyn đến Trung Quốc vào đời Hán, ngay từ nhngm đu công nguyên, trải qua các triu đại như Tam Quốc, Tn, Nam Bắc triu, Tùy, Đường, Tng, Nguyên, Minh, Thanh cho đến nay đã được hơn
2.000 m. Pht giáo Trung Quốc đã trải qua nhiu tng trm, thịnh suy theo các thời đại. Nhưng do biết thích nghi với hoàn cảnh thời thế, luôn luôn phát huy nhữngtưởng đặc sắc của mình để đáp ứng cho những nhu cầu tinh thần của từng thời đại, từng lớp người trong xã hi mà Pht giáo Trung Quốc đã dung hòa như nước với sữa cùng với hai đạo giáo vốn được sinh ra tại bản xứ Nho giáo Đạo giáo, hình thành cục diện tam giáo đồng nguyên Phật
Đạo – Nho như ba chân vạc, dần dần đã thẩm thấu sâu vào văn hóa Trung Quốc và đã cnh hưởng kng ít về nhiu phương din như văn hóa, giáo dục, lịch sử, triết học, tư tưởng Trung Quốc...
Thời kỳ cn hin đi, Pht giáo Trung Quốc 10 m ở trong cnh 
đại nạn (từ tháng 5/1966 tới tháng 10/1976). Đây được xem như là ln pp nạn thm1 của Pht giáo Trung Quốc. Cho đến vào khoảng thập niên 70, nhà nước thực hành cải cách đổi mới, bắt đầu toàn diện quán triệt thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, các tự viện lần lượt khôi phục sinh hoạt tôn giáo, Tăng Ni xuất gia càng ngày càng đông, nhưng Tăng tài của Phật giáo thì lại quá hiếm hoi, không đủ người kế tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai2.
 1. KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CÁC PHẬT HỌC VIỆN TRUNG QUỐC
Để chấn hưng giáo dục Tăng già, Trung Quốc Pht giáo giới nỗ lực tiến hành thành lập Phật học viện, đặt ra các kế hoạch giáo dục Phật giáo đưa ra hàng loạt phương châm giáo dục. Giáo dục một vấn đề quan trọng đối với hội cũng như trong giới Phật giáo, c liên quan mật thiết đối với sự thịnh suy của Phật pháp.
Theo giáo Vương Lôi Tuyền chủ nhiệm khoa Tôn giáo học trường Đại học Phúc Đán nhận định, trước khi Phật học viện Trung Quốc ra đời, sgiáo dục của Pht giáo Trung Quốc theo phương thức “giáo dục tùng lâm” chủ yếu3. Sau khi Phật giáo Ấn Độ truyn vào Trung Quốc, trải qua sphát trin kng ngng, vào thời Đường, “sự giáo dục tùng lâm” được hình thành, đến thời ngài Mã T, ngài Bá Trượng giáo dục tùng lâm được hưng thạnh và truyền thừa cho đến ngày nay. Giáo dục tòng lâm chủ yếuvị thầy đem kiến thức Phật pháp, kinh nghiệm tu trì, sự chứng đắc trong cuộc sống hằng ngày truyền dạy cho Tăng chúng tu tập tại trụ xứ, Tăng chúng y theo đó tu tập. Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Phật học viện Phật giáo được hình thành, năm 1906 Phật học viện đầu tiên được thành lập tại Dương Châu, Giang lấy tên là Tăng Học Đường, sau đó các Học hội, Học vin ở các tỉnh


  1. Bắc Ngụy Thái Ðế; 2. Bắc Chu Ðế; 3. Ðường Tông; 4. Ngũ Ðại Hậu Chu Thế Tông; 5. Đại cách mạng văn ha.
  2. Tuệ Liên, Hệ thống Phật học viện tại Trung Quốc ngày nay.
  3. “Bàn về cảnh khó khăn giáo dục Phật giáo Trung Quốc”, Vương Lôi Tuyền viết, báo Tôn giáo kỳ 1 năm 2002, tr. 114.
 

như Bắc Kinh, Thượng Hải, Ninh Ba cũng dần dần được thành lập. Trong khong thời gian này, các Pht học vin trong nước vn hot động với quy mô nhỏ, hình thức giáo dục cũng không mấy khác với giáo dục tùng lâm ngày xưa. Cho đến nửa thế kỷ XX, giáo dục Phật giáo mới c thể gọi đạt được thành công với quy mô giáo dục điển hình.
Do tình hình xã hi nh hưởng, m 1966 Trung Quốc Pht học viện bị tạm ngưng hoạt động, mãi đến niên đại tám mươi, Phật học viện mới được phục hưng, theo phong trào đó các Phật học việncác tỉnh như Tứ Xuyên, Phúc Kiến cũng được thành lập.
Hin nay phải nói là Pht giáo Trung Quốc đã phục hưng mạnh mẽ, sở tự viện được xây dựng quy mô to lớn, các tổ đình lớn được bảo tồn về sở vật chất lẫn truyền thống thiền môn, theo đó Phật học viện ngày càng được phát triển. Hiện nay đã hình thành 3 hệ ngôn ngPht học (Hán ngữ, Tng ngữ, Pali ngữ), các cp hệ thống giáo dục Pht giáo gồm cTiến sĩ, Thạc sĩ, Cao Trung Sơ hoàn bị, để bi dưỡng đào to đi ngũ Tăng già Pht giáo Trung Quốc. Theo thống kê, Trung Quốc hin có hơn 50 Pht học vin lớn nhỏ như:
Bảo Hoa Sơn Luật học viện, Cam Túc Phật học viện, Cửu Hoa Sơn Phật học viện, Giang Tây Ni chúng Phật học viện, Giới Tràng Phật học Nghiên cứu sở, Bắc Phật học viện, Bắc Thiền học Nghiên cứu sở, Hồ Nam Phật học viện, Vân Thiền uyển, Hương Cng Đại học Pht học Nghiên cứu Trung m, Kim Sơn Pht học viện, Lĩnh Đông Phật học viện, Mân Đông Phật học viện, Mân Nam Phật học viện, Minh Châu Phật học viện, Nam Hải Phật học viện, Nga Mi Sơn Phật học viện, Ngoã Lạp Ngũ minh Phật học viện, Ngũ Đài sơn Phật học viện, Ninh Hải Phật học uyển Từ Vân, Nội Mông Cổ Phật học viện, Phật giáo Văn hoá Nghiên cứu sở, Phật học viện Linh Nham sơn Phân viện, Phật học viện online, Phật học viện Thê sơn Phân viện, Phật học viện Thiên Ninh, Phổ Đà Sơn Phật học viện, Phúc Kiến Phật học viện, Quảng Đông Ni chúng Phật học vin, Tng ngữ hệ Cao cp Pht học vin, Thượng Hải Pht học vin, Tông Tát Khang TPht học vin, Trung Hoa Thin tông Pht
 

học vin, Trùng Knh Pht học vin, Trung Quốc Pht giáo Đại học, Trung Quốc Pht học vin, T Xuyên Ni chúng Pht học vin, Tứ Xuyên Phật học viện, Viên Minh Học uyển, Xương Minh Phật học viện…
Chương trình giảng dạy quản lý tuy c hơi khác biệt nhưng nói chung về mặt đại thể cũng cnét tương đồng, đó các môn Phật học chiếm đa số trong chương trình ging dy. Trong lịch svà phát trin của Pht học vin Trung Quốc luôn ly vic tuvà họclàm vấn đề trung tâm, chuyển ha phương thức giáo dục tòng lâm thành phương thức giáo dục học hiện đại, không làm mất đi tinh túy truyền thống Phật giáo.
Nhìn chung, tòng lâm ha học viện, học viện ha tòng lâm, học tu song hành, học tu một thể sự đồng hành không thể thiếu của Phật học viện. Ngoài ra, mục tiêu của Phật học viện còn đào tạo ra những học viên vừa c lối sống tôn giáo cao đẹp vừa c tố chất văn ha Phật học thâm hậu, phẩm chất đạo đứctri thức cao quý, học tu đều được hoàn thiện.
 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA PHẬT HỌC VIỆN TRUNG QUỐC
  1. Giới thiệu khái quát
Với số lượng Phật học viện như vậy, trong khuôn khổ giới hạn của bài tham luận không thể trình bày hết được, nay xin được giới thiu về chương trình Pht học tại Pht học vin Trung Quốc.
Pht học vin Trung Quốc (The Buddhist Academy Of China) được thành lập năm 1956 tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh, học viện chuyên đào tạo nhân tài cho Phật giáo, học viện cấp cao chú trọng về tiếng Hán trên toàn quốc được Cục QuảnTôn giáo nhà nước phê duyệt.
Đây một Viện cao cấp Phật học hệ Hán ngữ, chủ yếu đảm nhận việc nghiên cứu chương trình giảng dạy chú trọng tiếng Hán của các Phật học viện để thống nhất việc lấy tiếng Hán làm trọng điểm nghiên cứu và giảng dạy cho Phật học viện. Dưới sự chỉ đạo
 

của Hip Hi Pht giáo Trung quốc, Hi đồng điu nh Pht học viện chịu trách nhiệm quản lý, điều hành tất cả mọi việc dạy học, một trong những Phật học viện c điều kiện giáo dục chương trình đàotobậc nhất trong số các tổ chức tôn giáo trong vàngoài nước.
Các học Tăng kha đầu tiên của Phật học viện vào năm 1956 đến từ 24 tỉnh trên cả nước, với hơn 100 người. Phân thành hai lớp, lớp A lớp B. Lớp B chuyên đào tạo nhân tài giáo vụ Phật giáo. Ngoài các môn học như Ngữ văn Hiến pháp, còn c Lịch sử Phật giáo, Phật điển thông luận, Phật học bản, Phật giáo văn vật thường thức, giới luật... Sau 2 năm học thì được tốt nghiệp c thể đảm nhiệm các công việc giáo vụcác học viện tự viện các nơi trong nước. Lớp A niên chế 4 năm chuyên đào tạo nhân tài nghiên cứu học thuật hoằng pháp. Ngoài các môn học Ngữ văn Hiến pháp, còn c: Phật học thông luận, Lịch sử Phật giáo, Nhân minh học, Đại cương các tôn giáo, Nghiên cứu kinh luận, giới luật... Sau khi tốt nghiệp, sinh viên c thể tiếp tục tham gia nghiên cứu chuyên sâu vào các chuyên ngành Phật học.
Ngày 8 tháng 8 năm 1958, học Tăng kha đầu tiên của lớp B sau hai m mit mài học tập, đã được tốt nghip. Trong đó, 18 người ở lại Viện tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, những vị còn lại trở về chùa địa phương tham gia các công việc hoằng pháp.
Tháng 2 năm 1959, học Tăng cử nhân kha đầu tiên của lớp A sau 4 năm đèn sách đã được tốt nghiệp. Hai lớp học Tăng tốt nghiệp kha đầu tiên này hai lớp học Tăng của khoa Hán ngữ. Vào thời điểm đ, Phật học viện cũng đã lên kế hoạch dự định xây một phân viện Ni thành lập một khoa nghiên cứu về hệ thống ngôn ngữ Tây Tng và ngôn ngPali. Đng thời, dự định ng thêm môn tiếng Phạn tiếng Pali vào thời kha biểu của lớp học Tăng khoa Hán ngữ. Ngoài các lớp học Tăng chuyên ngành chính thức, còn c các lớp học ngắn hạn. Ngày 6 tháng 2, lớp học ngắn hạn đầu tiên chính thức bắt đầu, ngày 10 tháng 10, học kỳ 2 của lớp học ngắn hạn được khai giảng, học viên gồm 97 người từ đó tiếp tục duy trì cho đến năm 1965.
 

Ngoài ra, năm 1959 lớp Nghiên cứu được thành lập. Tháng 9 năm 1961, lớp nghiên cứu được thăng cấp thành khoa nghiên cứu. Lớp nghiên cứu được chia thành: Tổ nghiên cứu lịch sử Phật giáo Tổ nghiên cứu giáo lý. Những nghiên cứu sinh đầu tiên những người được chọn từ danh sách học viên tốt nghiệp cử nhân của Phật học viện. Dưới sự chỉ đạo của giáo sư hướng dẫn, nghiên cứu sinh của hai tổ nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu theo phương hướng nghiên cứu khác nhau của từng tổ lịch sử Phật giáo giáo lý. Nghiên cứu sinh niên chế 3 năm. Lớp nghiên cứu đã đào tạo nên một tốp nghiên cứu sinh nhân tài đầu tiên của Phật học viện c khả năng nghiên cứu chuyên sâu vào các chuyên ngành thích thú khám phá những tri thức quý báu trong biển Phật pháp mênh mông.
Sau khi được thăng cấp thành khoa nghiên cứu, trong tổ nghiên cứu giáolại thành lập thêm 2 tổ nghiên cứu, đó là: tổ nghiên cứu Nam truyền Thượng tọa bộ Phật giáo tổ nghiên cứu Nhân minh học Phật giáo Ấn Độ. Tổ nghiên cứu Nam truyền Thượng tọa bộ Phật giáo chủ yếu chú trọng tiếng Pali. Tổ nghiên cứu Nhân minh học Phật giáo Ấn Độ chuyên sâu Phật giáo logic học. Ngoài hai tổ vừa được thành lập, tổ nghiên cứu giáocòn c thêm các tổ như: tHán ngTrung quán học, tTng ngTrung quán học và tổ Du già học. Các nghiên cứu sinh của Phật học viện sau khi tốt nghiêp, đa phần đều lưu lại phục vụ cho các công việc giảng dạy giáo vụ của Phật học viện.
Ngày 25 tháng 9 năm 1962, khai giảng lớp Phật học tiếng Tây Tng. Học viên của lớp này đa phần là nhng người đến từ các tu vin Tây Tng ở các tỉnh như: Tây Tng, Thanh Hi, Cam Túc, TXuyên, Vân Nam... Phật học viện thời kỳ đầu, ngoài việc không ngừng hoàn thiện chương trình đào tạo, hệ thống quản còn dần dần làm phong phú thêm các môn học chuyên sâu chương trình ngoại kha. Phật học viện thành lập không lâu sau đó đã thiết lp thêm: nhà tưởng nim Huyn Trang, thư vin nhỏ và png học tập ngoại kha.
 

Tm 1956 đến 1966, Pht học vin Pht giáo Trung Quốc liên tục bị ảnh hưởng bởi các phong trào chính trị, việc giảng dạy cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khó thể tiến hành thuận lợi.
“Đại cách mạng văn ha” từ năm 1966 đến năm 1979, thời kỳ Phật học viện bị đình chỉ hoàn toàn mọi công tác giảng dạy cho đến năm 1980 mới khôi khục lại sinh hoạt.
Năm 1980, sau khi khôi phục, kha học đầu tiên của Phật học viện kha dự bị đại học gồm 41 học viên từ các ngôi chùa trên cả nước đã thông qua kỳ thi nghiêm ngặt bước vào lớp dự bị đại học đu tiên của Pht học vin. Trong hai m, lớp này học tng cng hơn 20 môn. Năm này cũng năm Phật học viện mở giới đàn đầu tiên. Tháng 7 năm 1982, kha dự bị đại học đầu tiên tốt nghiệp, một số học viên tiếp tục học lên chương trình đại học, niên chế 4 năm của Phật học viện. Sau kha đầu tiên này, lớp dự bị đại học ngừng tuyển sinh. Lớp đại học tiếp tục duy trì đến nay đã kha thứ 13.
Năm 1981, Phật học viện bắt đầu liên hệ với các trường nước ngoài trao nhận du học sinh. Năm 1986, lớp nghiên cứu sinh bắt đầu học trở lại. Tháng 9 năm 1992, Phật học viện bắt đầu tiến hành quảnnghiêm ngặt về Tăng quy như: việc tụng kinh, quả đường, ngồi thiền, bố tát, oai nghi tế hạnh.....
Tháng 2 năm 2003, Hội đồng điều hành Phật học viện cải sửa bổ sung Quy chế qun lý của Pht học vin. Ngoài ra, Pht học vin còn quy hoạch, sắp xếp, bổ sung mới đối với đề cương giảng dạy niên chế 4 năm, sắp xếp các môn học, soạn giáo tài, giáo án...
Năm 2017, các môn học hệ đại học 4 năm của Phật học viện c tổng cộng hơn 40 môn, chủ yếu chú trọng các môn học lí luận bản đồng thời theo xu hướng phát triển của Phật giáo hiện nay nâng cao trình độ Phật học tu học của sinh viên.
Pht học vin Trung Quốc kng nhng đào to Tăng tài, mà còn mở rộng giao lưu văn ha học thuật với Phật giáo các nước, hoặc đón tiếp Phật giáo các nước bạn đến thăm, hoặc tổ chức các cuộc hội nghị thúc đẩy giao lưu văn ha Phật giáo các nước, hay
 

tổ chức đi đến Phật học viện các nước trên thế giới để giao lưu, học hỏi v.v... Từ năm 1986 đến nay, trong hơn 30 năm Phật giáo Trung Quốc đã cử nh 15 cuộc hi tho giao lưu học thut với nước Nhật. Ngoài ra Phật học viện còn mời các vị Cao Tăng Đại đức, những giáo các trường đại học trong ngoài nước giảng cho Tăng Ni sinh, những buổi hội giảng này giúp cho các Giáo thọ cũng như các Tăng Ni sinh của Phật học viện được mở rộng kiến thức phương thứcduy, làm cho việc nghiên cứu học thuật của Phật học viện đa nguyên hóa, hiện đại ha quốc tế ha.
Từ khi thành lập Phật học viện cho đến nay, đặc biệt sau thời kỳ cải cách mở cửa, Pht học vin Trung Quốc đã thu được nhng thành tích, sự phát triển vượt bậc đáng kể, đó sự đào tạo Tăng tài đầy đủ phẩm hạnh đức độ, rường cột xây dựng hoằng ha lợi ích chúng sanh của Pht giáo Trung Quốc. Theo thống kê của Hip hi Pht giáo Trung Quốc, Pht học vin Pht giáo Trung Quốc từ ngày thành lập Học viện cho đến nay đã c hơn một ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học Phật học, hơn 100 Tăng Ni sinh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, c rất nhiều Tăng tài đang cốt cán của Tăng đoàn trong các học viện, tự viện các tỉnh trong nước ngoài nước.
Phật học viện còn thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt với các trường đại học nổi tiếng như Đại học ChulalongkornThái Lan, Đại học OtaniNhật Bản, Đại học CelanSri Lanka.... Đây cũng hội học tập tuyệt vời cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường có thể tiếp tục du học ở nước ngoài. Pht học vin Trung Quốc đã tiến cử những giáo thọ Tăng sinh ưu tú đi du học nước ngoài, c hơn 100 người đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiếntại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Anh, Mỹ v.v... Những vị Tăng tài này những long tượng tài đức lực lượng trung kiên trong giới Pht giáo Trung Quốc.
  1. Sơ đồ cấu tổ chức Phật học viện
 

  1. Chương trình các cấp học
Hiện tại, cấu ngành học đã hoàn tất, giảng dạy, nghiên cứu khoa học điều kiện đào tạo cũng rất hoàn mỹ. Học viện hiện c ba cp đào to là đại học, thc sĩ và tiến sĩ. Trong đó, đại học niên chế 4 năm. Thạc niên chế 3 năm, sau khi hoàn thành học phần sẽ bảo vệ luận án, tuyển sinh mỗi năm 5 người. Tiếnniên chế 3 năm, sau khi hoàn thành học phần sẽ bảo vệ luận án, tuyển sinh mỗi kha 5 người.
   1. Chương trình đào tạo Cử nhân
Năm 2019, Pht học vin Pht giáo Trung Quốc tuyn sinh hai lớp đại học, mỗi lớp 35 người, tổng cộng 70 người. Phân thành 2 lớp. Lớp A chuyên sâu về giáo tông phái học tu. Lớp B chuyên sâu về quản lý tự viện, năng lực hoằng pháp.
Điều kiện tuyển sinh
 • Các vị Tăng trẻ c tinh thần phụng sự yêu nước.
 • C bằng cấp bản Phật học trình độ văn ha trung học trở lên, phải trải qua một thời gian trải nghiệm xuất gia ít nhất 3 năm,
 

clòng tin kiên định đối với Phật giáo, phẩm chất đạo đức tốt, c chí nguyện phụng sự Phật pháp. Các vị Tăng từ 19 đến 26 tuổi.
  • Không c quan hệ hôn nhân.
  • Yêu nước, yêugiáo dục, tuân thủ luật pháp, phmhnh đoan trang, sức khỏe tốt, không c các bệnh truyền nhiễm hoặc khuyết tật.
Dự thi các môn: Phật học, Ngôn ngữ, Chính sách pháp quy, Lịch sử, tiếng Anh, Kinh tụng.
Điều kiện sinh hoạt: Miễn phí ăn, ở, tài liệu, sách giáo khoa, pháp phục, được nhận tiền sinh hoạt bản hàng tháng
Định hướng tốt nghiệp: Tốt nghiệp giỏi xuất sắc được nhậnlại trường tham gia giảng dạy, hoặc c thể được trường giới thiệu đi du học các nước.
Các môn học
Đại học: 4 năm, tổng cộng 8 học kỳ, mỗi học kỳ 20 tuần bao gồm thời gian ôn tập thi học kỳ. Các môn học của lớp đại học bản c hai khuynh hướng: các môn học về văn ha các môn Pht học. Các môn học vvăn hóa gồm có: Lịch sTrung Quốc, Lịch sử thế giới, Hán ngữ cổ đại, Hán ngữ hiện đại, viết văn, sử triết học Trung Quốc, sử triết học phương Tây, ngoại ng(Anh, Nht, Phạn, Pali), thư pháp, văn hiến học, thư viện học, pháp luật, pháp quy, Chính sách thời sự, trà đạo... Các môn Phật học gồm: sử Phật giáo Trung Quốc, sPht giáo n Đ, sPht giáo Nam truyn, n Độ học, Giới lut học, Duy thức pp tướng học, Trung quán tam luận học, Thiền học, Thiên Thai học, Tịnh độ học, Hoa nghiêm học, kinh Lăng Nghiêm.... Chi tiết lịch học như dưới đây:
Các môn học kiến thức tổng quát
 1. Hán ngữ cổ đại (4 học kỳ đầu)
 2. Ngoại ngữ: tiếng Anh (bắt buộc), tiếng Nhật (tự chọn) (8 học kỳ)
 3. Trung Quốc thông sử (4 học kđu)
 
 
 1. Triết học s: Trung Quốc triết học s, Cđi n Đtông giáo triết học s(lục phái triết học), Tây phương Triết học s(4 học ksau)
 2. Viết văn (4 học kỳ đầu)
 3. Văn hiến học thư viện học: Văn hiến học khái luận, Phật giáo văn hiến học, thư viện học (4 học kỳ đầu)
 4. Chính trị: Pháp luật bản, Chính sách tôn giáo, Chế độ quản lý tự viện, Tài liệu Đại hội Phật giáo Quy chế của Hiệp Hội Phật giáo (8 học kỳ)
 5. Nền tảng ứng dụng máy tính (tự chọn) Các môn Phật học căn bản
 6. Phật học bản: Phật học khái luận, Đại thừa khởi tín luận (2 học kỳ đầu)
 7. Sử Phật giáo: Sử Phật giáo Ấn Độ, sử Phật giáo Nam truyền, (2 học kđu), SPht giáo Trung Quốc (học kỳ 3-6)
Các môn chuyên ngành Phật học
 1. Giới luật học: (8 học kỳ)
 2. Trung quán học: Tam lun huyn nghĩa, ch lun, Trung lun, Thp nhị môn lun, kinh Duy Ma Ct, Triu lun (8 học k)
 3. Duy thức học: Duy thức tam thập tụng, Biện trung biên luận, Nhiếp đại thừa luận, kinh Giải thâm mật (8 học kỳ)
 4. Thin học: Trung n Thin tông sử, Lục tđàn kinh, Thin tôngtưởng sử, kinh Lăng Nghiêm (8 học kỳ)
 5. Thiên thai học: Giáo quán cương tông, Ch quán Tọa thiền pháp yếu, Thập bất nhị môn, kinh Pháp Hoa (8 học kỳ).
 6. Hoa nghiêm học: Ngũ giáo khai mông, Hoa nghiêm kinh chỉ quy, Ngũ giáo chương, Kim tử chương (8 học kỳ).
 7. Tịnh độ học: Trung Quốc Tịnh độ giáo lý sử, Vãng sinh lun, Di Đà yếu giải, lượng thọ kinh (4 học kỳ cuối)
 8. Nhân minh học: (4 học kỳ cuối)
 

Các môn nghệ thuật
 1. Thư pháp (4 học kỳ đầu)
 2. Trà đạo (4 học kỳ sau) tự chọn
 3. Âm nhạc Phật giáo Chuyên đề thảo luận
 4. Trong suốt 8 học kỳ thường thỉnh mời Chư Tôn Đại đức và chuyên gia về trường thuyết giảng chuyên đề.
   1. Chương trình Thạc
Để đào tạo nhân tài, trau dồi các chuyên ngành, củng cố kiến thức Phật giáo nâng cao khả năng giảng dạy, nghiên cứu truyền Phật giáo, Viện c kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh Thạcdành cho Tăng sinh.
 • Các vị Tăng dưới 35 tuổi, c bằng cấp cử nhân đại học Phật giáo hoặc c bằng đại học của các trường đại học thuộc Bộ giáo dục, c kiến thức bản về Phật học.
 • Yêu nước, yêugiáo dục, tuân thủ luật pháp, phmhnh đoan trang, sức khỏe tốt, không c các bệnh truyền nhiễm hoặc khuyết tật.
 • C niềm tin vững chắc đối với Phật giáo, tuân thủ nghiêm ngặt luật nghi tự nguyện đăng thi.
Nghiên cứu sinh thạc dự thi
 • Nộp 1 quyển luận văn đại học chuyên ngành Phật học (5.000 đến 8.000 từ).
 • Thi viết: Phật học, Ngôn ngữ, tiếng Anh, Chính trị.
 • Phỏng vấn: trả lời các câu hỏi của giáo hướng dẫn đặt ra.
Hồ gồm: Mẫu đơn đăng ký, giấy khám sức khỏe, giấy giới thiệu của Hiệp Hội Phật giáo, giấy tự giới thiệu (khoảng 800 từ), bản photo giấy chứng minh nhân dân, bảng photo chứng minh học lực, 5 tấm hình 4x6 nền trắng, mặc pháp phục, không đội khăn, nn.
 

Điều kiện sinh hoạt: Miễn phí ăn, ở, tài liệu, sách giáo khoa, pháp phục, được nhận tiền sinh hoạt bản hàng tháng.
Định hướng tốt nghiệp: Tốt nghiệp giỏi xuất sắc được nhậnlại trường tham gia giảng dạy, hoặc c thể được trường giới thiệu đi du học các nước.
Nghiên cứu sinh thạcniên chế 3 năm. Sinh viên phải hoàn thành các phần học kiến thức chuyên ngành thuộc Hán truyền Phật giáo như: 8 tông phái lớn của Pht giáo Trung Quốc, sPht giáo Trung Quốc, sPht giáo n Đ, Pht giáo văn vt. Ngoài ra, còn có các môn học thuộc phần kiến thức chung như: Trung Quốc tư tưởng sử, Tây phươngtưởng sử, tiếng Nhật, tiếng Anh... thông qua bảo vệ luận án.
   1. Chương trình Tiến
Với mục đích đào tạo Tăng tài lãnh đạo nòng cốt cho Phật giáo với các phương diện khác nhau như giảng dạy, nghiên cứu, giao lưu văn hóa, quản lý tự viện, hoằng pháp..., năm 2014, học viện Phật giáo Trung Quốc bt đu tuyn sinh khóa đu tiên nghiên cứu sinh tiếndành cho Tăng chúng. Kha đầu tiên này tuyển sinh 5 người. Lần tuyển sinh tiếnnày đã được Cục quảntôn giáo quốc gia phê duyệt đặc biệt nhằm vào đội ngũ giảng viên của Học viện Pht giáo Trung Quốc để tuyn sinh. Chuyên ngành đào to gồm có: Giới lut học, Thiên Thai học, n Độ học, Trung Quốc Pht giáo sử, văn học Phật giáo. Điều kiện báo danh: người xuất gia, c bằng thạc sĩ, giảng viên của Phật học viện, thời gian xuất gia phải trên 5 năm, đã thọ giới Tỳ kheo, dưới 40 tuổi, tuân thủ luật pháp, phẩm hạnh đoan trang, sức khỏe tốt, không c các bệnh truyền nhiễm hoặc khuyết tật. Nội dung thi viết ngoài Phật học còn c Ngữ văn, tiếng Anh chính trị.
  1. Giảng viên
Trường có một đi ngũ ging viên hùng hu bao gồm cả giới xuất gia các giáo các trường đại học cũng như thường xuyên mời các giáo học giả nổi tiếng trong ngoài nước đến giảng
 

dạy. Các vị Tăng tốt nghiệp tại Phật học viện đã từng du học các nước với học vị tiến sĩ, hiện lãnh đạo giảng dạy nòng cốt của Viện, giảng dạy chuyên sâu về Phật học.
  1. Thư viện
Thư viện hiện c rất nhiều sách để phục vụ cho công việc nghiên cứu của ging viên và học viên: Phượng Hoàng văn kh, Trung Quốc Phật giáo kinh điển bản bạch thoại bản, Thế giới Phật học danh trước, Hin đại Pht giáo Học thut tùng san, Hải Triu Âm văn khố, Dân quốc Phật giáo Kỳ san văn hiến tập thành, Uy âm văn khố, Phật Quang tùng thư, Thiền tông toàn thư, Duy thức văn hiến toàn biên, Mật tông Cam lộ tinh yếu, Trung Quốc Pht giáo ch khoa toàn thư, Trung Quốc Pht tự chí tùng san, Trung Quốc Phật tự sử chí tùng san, Lịch đại Thiền lâm thanh quy tập thành… Sách ngoại điển hàng ngàn loại như: triết học, tâm lý học, luân lý học, tông giáo học, sử học, văn hoá học, Thập tam kinh chú sơ, Nhị thập tứ sử, Nhị thập ngũ sử. Thư viện còn c các loại sách công cụ như Trung Quốc Đi ch khoa toàn thư, Trung Quốc Pht giáo ch khoa Toàn thư, Pht giáo tiu ch khoa, Pht học đi tđin, Pht Quang đi tđin, THi, TNguyên, TTh g, Trung n Đi từ đin, Hánngđi tđin, Hánngđi tđin, Tng Hánđi tđiển
  1. Những khó khăn cần giải quyết hướng phát triển
   1. Những khó khăn cần được giải quyết
Theo Hòa thượng Thích Học Thành4 - Viện trưởng Phật học vin Trung Quốc, cho rằng Pht học vin Trung Quốc tuy đã thu được nhiều thành quả đáng kể, nhưng đồng thời với những thành tích đ Phật học viện vẫn còn những vấn đề kh khăn cần được giải quyết.
 1. Tín đồ Pht giáo Trung Quốc vn còn một số quan nim truyền thống, không bắt kịp với sự tiến bộ hiện đại, không kịp thời cập nhật những tin tức khoa học kỹ thuật hiện đại.4. Hòa thượng Thích Học Thành, Bài phát biểu tại hội nghị “Kỷ niệm 60 năm thành lập Pht học vin Trung Quốc.
 
 
 1. sở Phật học còn chật hẹp, thiết bị dạy học còn thô sơ, không thể đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện đại ha.
 2. Giao lưu văn ha Phật giáo quốc tế nhất về mặt giáo dục Phật giáo còn yếu.
 3. Tuy coi trọng tu học nhứt thể ha, sinh hoạt Tăng Ni tòng lâm hóa, nhưng thực tế chưa thực hiện đầy đủ hiệu quả.
   1. Hướng phát triển
 • Phật học viện Phật giáo theo yêu cầu của Đảng nhà nước Trung Quốc, tiếp tục duy trì phương cm mở trường Pht học, kiên trì phát huy những điểm tốt của giáo dục Phật giáo, kiên trì tinh thần truyền thống của Phật giáo, kiên trì huân tu giới định huệ, kế thừa những kinh nghiệm giáo dục tòng lâm, lấy giải thoát thành Phật làm tông chỉ.
 • Mục tiêu đào tạo Tăng tài, đào tạo Tăng chúng đều thông nội điển lẫn ngoại điển, tiếp nhận truyền thống hiện đại, bồi dưỡng nguyên tc học và tu dung hòa nhứt th, ng cao kiến thức Trung học Tây học, đào tạo đội ngũ Tăng tài cđủ tài đức phục vụ giáo hội, hoằng truyền Phật pháp, giáo ha tứ chúng đệ tử giúp ích cho hội.
 • Kiên trìbồi dưỡng tưởng tri ân báo ân, giữ gìn oai nghi tế hạnh, trau dồi đạo đức.
Trung Quốc cải cách đi mới hơn 40 m, các cp Pht học vin Pht giáo Trung Quốc vphương din đào to bi dưỡng nn tài đã đạt được thành quả lớn lao, thành tích nổi bật, đã dần dần đi trên con đường phát triển, khế với thời đại văn minh hiện nay, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Phật giáo.
Thiết nghĩ, Phật giáo giới chỉ cần dốc sức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tố chất Tăng tài, cộng đồng Phật giáo giới cùng nỗ lực kiên trì, dũng cảm mở đường tiến thủ, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, Pht giáo Trung Quốc nht định scng hiến cho nn hòa bình, tiến bộ hạnh phúc của nhân loại thế giới.
 

Đối với sự phát triển quá mức về công nghệ cao kỹ thuật tự động hin nay của xã hi Trung Quốc thì vic các Pht học vin Trung Quốc duy trì đời sng tu học nhứt thể hóa, sinh hot Tăng Ni sinh tòng lâm hóa, cụ thể là cn phải kết hợp tu và học, thông qua sự dạy học quản lý, khiến cho Tăng Ni sinh nắm vững được kiến thức Phật học, tín ngưỡng tôn giáo, tu tập càng ngày càng đượcng trưởng. Trong phương cm tu và học này Pht học vin Trung Quốc vn trước sau kiên trì nhng hot động tôn giáo đúng như pháp đúng như luật, thầy trò đều tuân thủ truyền thống tòng lâm như cần thực hành đủ hai thời kha tụng, quá đường, Bố tát tụng giới, kiết hạ an cư... bồi dưỡng tinh thần tôn giáo, dung hòa tu học cuộc sống tòng lâm thành một thể. Việc này không chỉ đơn thuần sự phát triển tâm linh, không chỉ một công việc thức thời của thời đại mới nó còn một sự giáo dục hết sức thiết thực gp phần xoa dịu những áp lực nghẹt thở của thời công nghệ hóa, hiện đại ha.
III. CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC
Hệ thống các trường Đại học Trung Quốc đa phần theo mô hình tổng hợp với quy mô rộng lớn bao gồm nhiều Học viện. Học viện trong hệ thống trường tổng hợp này bao gồm nhiều ngành phương hướng nghiên cứu khác nhau. Phật học chỉ một trong những nội dung nghiên cứu giảng dạy của chuyên ngành Tôn giáo của Học vin Triết học hay chuyên ngành Văn hiến của Học viện Văn học hoặc các ngành học liên quan của các trường Đại học.
Chuyên ngành Phật học không được thiết lập thành một ngành học riêng biệt nhưng Phật học lại thu hút nhiều tầng lớp học giả, thế các viện nghiên cứu về Phật giáo, trực thuộc các trường đại học ni tiếng của Trung Quốc ln lượt ra đời, do các giáo sư, học ginghiên cứu Phật học, văn ha thành lập.
Đu tiên, phải đề cp đến Trường Đại học Bắc Kinh, một ngôi trường ni tiếng của Trung Quốc có nhiu Vin Nghiên cứu vPht giáo các Viện Nghiên cứu liên quan đến Phật giáo.
 

Viện nghiên cứu Phạm Phật hay Viện nghiên cứu Phật giáo Văn hiến kinh văn tiếng Phạn trực thuộc Học viện ngoại ngữ của Trường Đại học Bắc Kinh do giáo sư Lý Tin Lâm tnh lp m 2004 với đội ngũ nghiên cứu toàn giáo ph giáo của các trường đại học. Viện chủ yếu nghiên cứu về kinh điển tiếng Phạn tiếng Pali, dạy tiếng Phạn tiếng Pali, nghiên cứu về văn ha Ấn Độ cổ kết hợp nghiên cứu Phật giáo khoa học hiện đại5. Tuy nhiên cho đến ngày nay chưa c một sinh viên Việt Nam nào đến cộng tác theo học tại Viện nghiên cứu này.
Trung m nghiên cứu Giáo dục Pht giáo do giáo sư Lý TLong làm chủ nhiệm, được thành lập vào tháng 11/20106. Thành viên của trung tâm đội ngũ giáo từ chuyên ngành Tôn giáo học của trường Đại học Bắc Kinh, chủ yếu nghiên cứu đưa Phật giáo đến với tầng lớp thanh thiếu niên, sinh viên; nghiên cứu giao lưu học thuật Phật giáo với các lĩnh vực liên quan trong ngoài nước; rút tỉa tinh hoa Phật giáo trong việc thiết kế giáo trình cho ngành phạm và bi dưỡng giáo viên ngành dy học. Tháng 3/2013, Trung tâm thành lập Phòng nghiên cứu Văn hiến Phật giáo - lịch sử triết học dành cho sinh viên giao lưu trải nghiệm. Tháng 7/2013 cho ra đời đi ngũ biên tu và thu thp các Tp chí Pht giáo ttrước đến nay.
Trung m Nghiên cứu Pht giáo do giáo sư Vương Tng làm chủ nhiệm được thành lập vào năm 2006. Hoạt động của trung tâm cũng chủ yếu xoay quanh công việc Hội thảo quốc tế Phật giáo với khoa học7.
Bên cạnh trường đại học Bắc Kinh, trung tâm nghiên cứu về Phật giáocác trường đại học khác cũng đã tồn tại phát triển như: Trung m nghiên cứu Tôn giáo học và Pht giáo, Trường Đại học Nn dân. Trung m được chính thức tnh lp m 1991, đi


 1. Học viện Phạm Phật: http://www.fanfoyan.com/intro.htm
 2. Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Phật giáo Trường Đại học Bắc Kinh. http://news. takungpao.com/special/fojiaomeiti/2014-09/35571.html
 3. Giới thiệu về Bắc Đại Phật giáo. (Giới thiệu về Phật giáo tại Trường Đại học Bắc Kinh) http://www.sohu.com/a/288722154_612396
 

ngũ nghiên cứu khá hùng hậu, gồm khoảng 50 vị trình độ từ tiếntrở lên, c tầm ảnh hưởng khá lớn, thu hút nhiều học giả Phật giáo và cả Tăng sĩ trên khắp thế giới đến học tập và nghiên cứu. Trung tâm nghiên cứu Phật học của viện Văn học trường Đại học Hạ Môn, tnh lp m 2003. Trung m nghiên cứu tài nguyên Pht giáo tại trường Đại học Triết Giang, tnh lp vào ngày 17/3/2016. Trung tâm nghiên cứu này chuyên sâu nghiên cứu về cổ ngữ tiếng Phạn, Pali, tiếng Hán và tiếng Tây Tng cũng như tầm quan trng của cngữ Phật giáo trong quá trình truyền thừa phát triển Phật giáo8.
Bên cnh các Trung m nghiên cứu Pht giáo đã giới thiu trên, các trường đại học c bề dày nghiên cứu về lãnh vực Phật giáo, được nhiều sinh viên chọn học gồm các trường như: Khoa Tôn giáo học, Trung m Pht học Nghiên cứu Húc Nht ở trường Đại học Nam Kinh; Trung Quốc Xã hi Khoa học vin Pht giáo Nghiên cứu tht (Bắc Kinh), Trung m Nghiên cứu Pht giáo Văn hoá (tỉnh Giang Tây); Phật giáo Nghiên cứu sởThiểm Tây phạm Đại học; Đại học Sư phạm Phúc Kiến; Đại học Trung Sơn; Đại học Sơn Đông; Đại học Phúc Đán; Đại học Thượng Hải; Đại học Hán Đại học phạm Hán. Các ngôi trường tiêu biểu này được phân bổ từ Bắc đến Nam đt nước Trung Quốc, có bề dày lịch svà các vgiáo hướng dẫn chuyên sâu về Phật giáo9.
Tăng Ni sinh Vit Nam du học tại Trung Quốc và Đài Loan, mặc dù học tại các trường Đại học quốc gia không c Khoa Phật học nhưng vẫn được các giáo hướng dẫn nghiên cứu về các đề tài luận văn chuyên về Phật giáo, như các luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ của quý Ging viên Khoa Trung văn Học vin Pht giáo Vit Nam tại Thành phố HCMinh du học các trường đại học Trung Quốc được thống dưới đây:

 1. Baike, Giới thiệu về Trung tâm nghiên cứu tài nguyên Phật giáo tại Trường Đại học Triết  Giang.  https://baike.sogou.com/v168603916.htm?fromTitle=%E6%B5%99%E6%B1
%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BD%9B%E6%95%99%E8%B5%84%E6%BA%90% E4%B8%8E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83.
 1. Tham khảo ý kiến nhận xét của các du học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp đang theo học tại Trung Quốc trang giới thiệu của các bản trường.
 

Luận văn Thạc :
 

GING VIÊN
Chuyên ngành Thạc sĩ – Niên khóa
Đề tài Thạc

Tên trường Thạc
ĐĐ. Giác Nhường Giáo dục học
2006-2008
Tìm hiểu giáo dục Hệ phái KhấtViệt Nam Đại học phạm Hoa Trung
NS.TN. Tuệ
Liên
Hán cổ 1998-2001 Nghiên cứu câu phán đoán trong kinh Pháp Bảo Đàn Trường Đại học phạm Quảng Tây

NS.TN. Như
Nguyệt
Đông phương tưởng học 2000-2004 Nghiên cứu vấn đề thọ giới Tỳ kheo ni của Việt Nam Trung Quốc Đại học Hoa Phạm - Đài Bắc - Đài Loan
NS.TN. Viên Nhã Sử học 2002-2005 Vua Trần Nhân Tông và Thin phái Trúc Lâm Đại học Quốc gia Đài Loan

SC.TN.
Nghiêm Liên

Văn hiến học 2003-2005
Nghiên cứu tư tưởng Tánh Không” của ngài Long Thọ trong Trung Quán lun
Trường Đại học phạm Phúc Kiến

NS.TN. Kiên Liên

Văn hiến học 2003-2006
Nghiên cứu tư tưởng “Ly tướng trụ” trong Kinh Kim Cang Trường Đại học phạm Phúc Kiến

NS.TN.
Nguyện Liên
Văn học cổ đại Trung Quốc 2002-2005 Tính chất bấtnghì trong Kinh Duy Ma Cật Trường Đại học phạm Phúc Kiến
NS.TN.
Dũng Liên
Cổ điển Văn hiến học 2004-2007 Nghiên cứu Tứ phần luật của Luật Đạo Tuyên Trường Đại học phạm Phúc Kiến
 
 

SC.TN. Như
Ngọc
Hán ngữ ngôn Văn tự học
2004-2007
Từ gc độ huấn cổ xét nghĩa Kinh A Di Đà Trường Đại học phạm Phúc Kiến

SC.TN.
Hạnh Liên
Văn hiến học Cổ điển Trung Quốc 2006-2010 Nghiên cứu “Vô tướng giới” trong Đàn Kinh Trường Đại học phạm Phúc Kiến
SC.TN. Tâm
Mỹ
Văn hiến học 2003-2006 tưởng bình đẳng trong Kinh Pháp Hoa Trường Đại học phạm Phúc Kiến

SC.TN. Tuệ
Bổn

Phật học 2007-2010
Nghiên cứu Bát Nhã Ba la mật hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm Chuyên Tông Nghiên Cứu Sở
SC.TN. Thảo Liên Tâmgiáo dục học 2007-2010 Tâmsức khỏe trong Kinh Pháp Bảo Đàn Đại học phạm Hoa Trung
SC.TN.
Nguyên Thanh
Giáo dục Hán ngữ Quốc tế 2009-2011
So sánh Ngũ giới Ngũ thường
Trường Đại học phạm Phúc Kiến

SC.TN. An
Diệu
Giáo dục Hán ngữ Quốc tế 2009-2011 Từtưởng Nam Thin Trung Quốc đến tinh thầnnhập thế của thiền phái Trúc Lâm Vit Nam
Trường Đại học phạm Phúc Kiến
SC.TN.
Phước Tường
Giáo dục Hán ngữ Quốc tế 2009-2011 than từ tố trong kinh Phật lấy chữ “Độc” làm chủ Trường Đại học phạm Phúc Kiến
ĐĐ. Thích Minh Thuận hội học giáo dục 2008-2011 Tính thích ứng của Tăng ni trong đời sống tu học tại độ thi Đại học phạm Bắc Kinh
 
 

SC.TN. Huệ
Hạnh
tưởng Nhân văn Phương Đông 2004-2008 Nghiên cứu tư tưởng Thiền tông của tổ Trúc Lâm Đại học Hua Fan (HuaFan University) - Đài Loan

Luận văn Tiến sĩ:
 

GING VIÊN
Chuyên ngành Tiến sĩ – Niên khóa
Đề tài Tiến

Tên trường học tiến
ĐĐ. Giác Nhường Giáo dục học
2008-2011
Tìm hiểuluận thực tiễn của giáo dục Giới Định Tuệ Đại học phạm Hoa Trung
ĐĐ. Thích An Ngôn Sử cổ đại Trung Quốc 2010-2014 Nghiên cứu Tông Thiên Thai Việt Nam Đại học phạm Hoa Trung

NS.TN. Tuệ
Liên
Văn học cổ đại Trung Quốc 2002-2005 Nghiên cứu tư tưởng Phật giáo văn học thời Đông Tấn Trường Đại học phạm Phúc Kiến

NS.TN. Như
Nguyệt
Văn hiến học
2004-2008
So sánh Giáo Đoàn Tỳ kheo ni Vit Nam và Trung Quốc Trường Đại học phạm Phúc Kiến


SC.TN.
Nghiêm Liên


Văn hiến học
2005-2008
Nghiên cứu sự lưu truyềntưởng Trung Quán của Ngài Long Thọ
tại Trung Quốc từ thời Đông Tấn đến đầu thời kỳ Đường


Trường Đại học phạm Phúc Kiến
 
 

NS.TN. Kiên Liên
Văn học cổ đại Trung Quốc 2006-2009 Nghiên cứu tư tưởng Phật giáo trong Tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng Trường Đại học phạm Phúc Kiến

NS.TN.
Nguyện Liên
Văn học cổ đại Trung Quốc 2010-2013
Nghiên cứu kinh Duy Ma Cật
Đại học Phúc Đán - Thượng Hải

NS.TN. Như
Ngọc
Hán ngữ ngôn văn tự học 2007-
2013
Nghiên cứu cách dùng từ trong ba bản dịch Kinh Duy Ma trong Đại chánh tạng
Trường Đại học phạm Phúc Kiến

SC.TN.
Hạnh Liên
Văn hiến học
Cổ điển Trung Quốc 2010-2015

Nghiên cứu Bồ tát giới

Trường Đại học phạm Phúc Kiến
SC.TN. Tâm
Mỹ
Văn hiến học
2009-2014
tưởng Kinh Pháp Hoa Trường Đại học phạm Phúc Kiến
SC.TN. Tuệ
Bổn
Giáo dục học
2010-2013
Đặc sắc Đức dục của Hoa Nghiêm Tịnh Độ Đại học phạm Hoa Trung
SC.TN.
Thảo Liên
Tâmgiáo dục học 2010-2014 Đạo lộ tâmtrong Kinh Pháp Bảo Đàn Đại học phạm Hoa Trung
SC.TN.
Nguyên Thanh
Văn học cổ đại Trung Quốc 2011-2014
Phật giáo Nam triều văn nhân
Trường Đại học phạm Quảng Tây
 
 SC.TN. Tuệ
Giác


Tâmgiáo dục học 2011-2015
So sánh động tín ngưỡng Phật giáo-Nhận thức Phật giáo hành trì Phật Pháp của tín đồ hai nước Trung Vit

Trường Đại học phạm Phúc KiếnSC.TN. An
Diệu


Tâmgiáo dục học 2011-2015
So sánh Phật giáo Trung Quốc Vit Nam đối với giá trị sinh mạng quan - Phương pháp ứng đối tự hủy hoại mình

Trường Đại học phạm Phúc Kiến
SC.TN.
Phước Niệm
Tâmgiáo dục học 2011-2015 Tác dụng của Thiền định đối với Siêu nhận thức Trường Đại học phạm Phúc Kiến

SC.TN.
Phước Tường
Triết học Đông phương Tôn giáo học
2012-2016

Sự hình thành phát triển “Hiếu Đạo” của Phật giáo Việt Nam


Đại học Nam Kinh
ĐĐ. Thích Minh Thuận hội học giáo dục 2011-2015 Mối quan hệ Thầy trò trong giáo dục Phật giáo Đại học phạm Bắc Kinh

ĐĐ. Thích Quảng Lạc
Văn học so sánh Văn học Thế giới 2013-2018 Sự ảnh hưởng truyền Kinh Kim Cang ở triều đại Lý-Trần Việt Nam
Đại học Nhân dân Trung Quốc
 
 

ĐĐ. Thích Minh Anh
Văn học cổ đại Trung Quốc 2015-2018 Nghiên cứu ảnh hưởng Phật giáo Đường Tng với thơ Thiền Trần Việt Nam
Trường Đại học phạm Quảng Tây

SC.TN. Lệ
Châu
Giáo dục kinh tế quản lý 2012-2015 Ứng dụngtưởng giáo lý của Đức Phật trong việc quản lý tự việnViệt Nam
Đại học phạm Hoa Trung
SC.TN.
Quảng Chơn
Triết học tôn giáo 2013-2018 Nghiên cứu về thời kỳ đầu các Thiền phái Việt Nam Đại học Nam Kinh

SC.TN. Tịnh Hoa

Triết học 2014 - 2019
Nghiên cứu sự truyền Kinh Pháp Hoa tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa tại Việt Nam
Đại học Nam Kinh

Từ 3/2015 được stài trợ của chùa Lục T, Qung Châu, Trung Quốc, Học vin lịch sVăn hóa Trường Đại học Sư phạm Hoa Nam đã chiêu sinh sinh viên hải ngoại từ cấp độ đại học cho đến tiếnchuyên nghiên cứu về Phật giáo Hán truyền. C thể nói rằng đây một lớp học Phật giáo độc lập đầu tiên trong hệ thống trường đại học tại đất nước này10.
Theo nhận xét của giáo Hoàng Hạ Niên11, Giáo dục Phật giáo được chú trng tại Trung Quốc và thậm chí các trường đại học thế tục cũng do nhânPhật giáo sáng lập chỉ tồn tại trong cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX12. Hiện nay do nhiều nguyên nhân khách

 1. Trong đợt chiêu sinh này c 6 sinh viên Tăng Ni Việt Nam theo học Thạcnghiên cứu sinh.
 2. Giáo Hoàng Hạ Niên, người Châu Trung Quốc, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo thế giới Chbiên của nhiều Tạp chí nổi tiếng liên quan đến Phtgiáo tại Trung Quốc.
 3. Hoàng Hạ Niên, Giáo dục Phật giáo Trung Quốc thời cận đại, Nxb. Hàng Châu, Tạp chí học thuật Triết Giang, kỳ 4, 2004, tr. 17-22.
 

quan cả bản thân người làm Phật giáo, nên Phật học không c vị trí ni bt, độc lp trong hệ thống giáo dục quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, Pht học tại Trung Quốc vn được duy trì theo hướng nghiên cứu theo chiều sâu khá chặt chẽ tại các Phật học viện của Tăng sĩ và các Học vin Văn Sử, Học vin Triết học Tôn giáo... ở các trường Đại học tại Trung Quốc.
KẾT LUẬN
Qua đó, chúng ta thy, nn giáo dục Pht giáo Trung Quốc ban đầu theo lối giáo dục truyền thống, Thầy truyền trò, mãi đến cuối thế kỷ XIX Phật học viện đầu tiên mới ra đời, dần dần ngày một lan rộng các Phật học viện trên khắp cả nước được hình thành.
Để cụ thể ha, bài viết đã giới thiệu đơn cử hệ thống đào tạo của Pht học vin Trung Quốc (The Buddhist Academy of China) tại chùa Pháp Nguyên, Bắc Kinh. Thông qua chương trình mô hình đào tạo, giúp cho người đọc phần nào thấy được hệ thống giáo dục Pht giáo Trung Quốc. Đng thời thy được sự thay đi qua từng thời kỳ của ngành giáo dục trên đất nước này. Sự thay đổi mang tính mở rộng về mặt đào tạo, phân tổ nghiên cứu chuyên sâu, tăng thêm cổ ngữ…, giúp cho ngành giáo dục Phật giáo ngày một hoàn thiện thích hợp với đời sống hiện đại hơn.
Bên cnh đó, Pht giáo Trung Quốc cxu hướng phát trin, một số các trường Đại học mở chuyên ngành Phật học cho các nhà nghiên cứu yêu thích Phật giáo. Đ xu hướng tốt đẹp nhằm hướng tầng lớp tri thức tìm đến Phật giáo.
Với chương trình đào tạo hiện tại của ngành giáo dục Phật giáo Trung Quốc, từ nhng khó kn trong hin tại giúp chúng ta có một li nhìn để hiu thêm vngành giáo dục Pht giáo Trung Quốc c một phương hướng cho giáo dục Phật giáo nước nhà ngày một hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, giáo dục Phật giáo một nền giáo dục không giống với tất cả nền giáo dục trên thế giới, đây một hệ thống giáo dục giúp con người thanh tịnh ha thân tâm, đi đến giác ngộ. Do vậy,
 

ngành giáo dục thế giới cho ra đời những nhà nghiên cứu, những cán bộ cho đất nước; còn ngành giáo dục Phật giáo không phải chỉ đào tạo Tăng Ni Phật tử uyên thâm về Phật học còn đào tạo những con người c đạo đức, đầy đủ giới hạnh, thực tu thực chứng.
Tóm li, từ xưa cho đến nay, Pht giáo giáo dục Trung Quốc đã trải qua rất nhiều giai đoạn từ giáo dục tòng lâm đến giáo dục cận hiện đạicác Phật học viện. Mặccông việc đào tạo giáo dục Tăng tài đã c một bước tiến đáng kể, nhưng cả về mặt số lượng chất lượng nói thì vẫn còn thiếu xa đối với sự nghiệp phát triển của Pht giáo Trung Quốc. Vì thế, vic đào to Tăng tài là một trong nhng mi quan m ng đu của Pht giáo Trung Quốc hin nay nhất đối với các Phật học viện. Với tiêu chí đào tạo, hấp thụ kiến thức giáo dục từ cổ kim, đông tây, Phật học, thế học... thì các Phật học vin Pht giáo Trung Quốc hin nay luôn chú trng 3 điểm:
 • Chú trọng chương trình học bằng, cải tiến xây dựng các môn học thích hợp.
 • Chú trọng quốc tế ha phương thức đào tạo, kết hợp Đông phương, Tây phương, Phật học, thế học, kết hợp giao lưu với các trường quốc tế.
 • Tăng cường sự quản nghiêm ngặt về nếp sống tự viện nhằm đào tạo Tăng tài vừa c kiến thức Phật học vừa đầy đủ phẩm hạnh đức độ để phục vụ cho các tổ chức Phật giáo.
Qua bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu tổng quát nêu ra một số nhận xét chung về tình hình thực tế của các trường Phật học tại Trung Quốc. Mong rằng khoa Trung văn chúng tôi sgóp một phần nhỏ vào việc giới thiệu hệ thống đào tạo Phật học tại Phật học vin Trung Quốc vào dịp hi tho kỷ nim 35 m tnh lp Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Với số lượng trang cũng như thời gian c hạn, bài viết chỉ trình bày mang tính khái quát, những bài nghiên cứu sau nếu c thời gian đi sâu vào cụ thể thống số lượng trên diện toàn quốc thì sẽ cho độc giả cái nhìn rộng hơn.
 Tài liệu tham khảo
Tuệ Liên, Hệ thống Pht học vin tại Trung Quốc ngày nay.
Hoàng Hạ Niên, Giáo dục Phật giáo Trung Quốc thời cận đại, Nxb. Hàng Châu, Tp chí học thut Triết Giang, kỳ 4, 2004, tr. 17-22.
Thích Học Thành, Bài phát biểu tại hội nghị “Kỷ niệm 60 năm thành lp Pht học vin Trung Quốc.
Vương Lôi Tuyn, “Bàn về cnh khó kn giáo dục Pht giáo Trung Quốc, o Tôn giáo kỳ 1 m 2002, tr. 114.
Học viện Phạm Phật: http://www.fanfoyan.com/intro.htm
Trung  m  nghiên  cứu  Giáo  dục  Pht  giáo   Trường   Đại học Bắc Kinh. http://news.takungpao.com/special/ fojiaomeiti/2014-09/35571.html
GiớithiuvBắcĐiPhtgiáo.(GiớithiuvPhtgiáotiTrườngĐại học Bắc Kinh) http://www.sohu.com/a/288722154_612396
Baike,    Giới    thiu    về    Trung    m    nghiên     cứu     tài nguyên    Pht    giáo    tại    Trường    Đại     học     Triết Giang. https://baike.sogou.com/v168603916.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây