PHÂN BAN PHẬT TỬ HẢI NGOẠI

Thứ năm - 14/11/2019 08:07
PHÂN BAN PHẬT TỬ HẢI NGOẠI

PHÂN BAN PHẬT TỬ HẢI NGOẠI

 
Trong nội dung Khóa Bồi dưỡng & Khóa tu, PHÂN BAN PHẬT TỬ HẢI NGOẠI TRUNG ƯƠNG GHPGVN sẽ triển khai 03 NỘI DUNG CHÍNH đến các đại biểu như sau:
1.       Nội quy Phân ban PTHN TW nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
2.       Những vấn đề, thách thức và cơ hội phát huy ngành hướng dẫn PTHN hiện nay
3.       Kỹ năng thành lập đạo tràng, duy trì và phát triển hoạt động hướng dẫn Phật tử ở nước ngoài
NỘI DUNG 01:
Nội quy Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương gồm LỜI NÓI ĐẦU, 07 CHƯƠNG, 17 ĐIỀU như sau:
LỜI NÓI ĐẦU:
Phật giáo xuất hiện ở Việt Nam hơn 2.000 năm, luôn đồng hành và phát triển cùng dân tộc. Trong quá trình ấy, Phật giáo đã trở thành một tôn giáo truyền thống của đại đa số người Việt Nam, có nhiều cống hiến to lớn về mọi mặt, tạo thành bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó nổi bật nhất là tình yêu quê hương đất nước, nếp sống văn hóa văn minh, tinh thần uống nước nhớ nguồn, lòng tri ân báo ân,…
Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới và hình thành các cộng đồng Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Với truyền thống tốt đẹp, người Việt Nam nói chung, Phật tử Việt Nam nói riêng, dù làm ăn sinh sống ở đâu, cũng đều giữ gìn và phát huy nét đẹp trong văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo. Chính bởi lẽ đó, nhu cầu tín ngưỡng Phật giáo là nếp sống tinh thần thiết yếu đối với Phật tử Hải ngoại, luôn cần được quan tâm hỗ trợ.
Để kết nối chặt chẽ với Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN kể từ nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đã thống nhất nâng cấp Tiểu ban Liên lạc Phật tử Hải ngoại thành Phân ban Phật tử Hải ngoại.
Phân ban Phật tử Hải ngoại hoạt động trong lòng GHPGVN theo nội quy như sau:
CHƯƠNG 1: DANH XƯNG - MỤC ĐÍCH
Điều 1: Danh xưng: Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, viết tắt là PBPTHN TW.
Điều 2: Mục đích
2a. Phổ biến cho Phật tử ở trong và ngoài nước hiểu rõ sinh hoạt của GHPGVN, hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và chủ trương, đường lối của Nhà nước Việt Nam đối với sinh hoạt Phật giáo ở trong nước và nước ngoài.
2b. Gắn kết sinh hoạt và hướng dẫn Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài, xây dựng nếp sống an lạc theo giáo lý đạo Phật trên tinh thần từ bi, trí tuệ, bình đẳng, góp phần làm cho GHPGVN phát triển, đất nước thái bình, thịnh vượng.
CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN NHÂN SỰ - HỆ THỐNG TỔ CHỨC
Điều 3: Thành phần nhân sự
3a. Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoạido Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đề cử một vị Phó trưởng ban hoặc một Ủy viên thường trực trong Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương đảm nhiệm.
3b. Các thành viên Phân ban Phật tử Hải ngoạiTrung ương do vị Trưởng Phân ban mời và được Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuẩn y bằng một quyết định.
3c. Thành phần nhân sự của Phân ban Phật tử Hải ngoại gồm không quá 37 thành viên, với các chức danh như sau:Trưởng Phân ban, 2 Phó Trưởng Phân ban Thường trực, Các Phó trưởng Phân ban, Chánh Thư ký, 2 Phó Thư ký, Các Ủy viên thường trực, Các Ủy viên.
Điều 4: Hệ thống tổ chức
4a. Phân ban Phật tử Hải ngoại gồm có các Tiểu ban chuyên trách như sau:Tiểu ban Phật tử Châu Âu, Tiểu ban Phật tử Châu Á, Tiểu ban Phật tử Châu Úc, Tiểu ban Phật tử Châu Mỹ, Tiểu ban Phật tử Châu Phi, Tiểu ban Truyền thông.
4b. Trưởng Tiểu ban Phật tử Hải ngoại do Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại đề cử một vị Phó Trưởng Phân ban hoặc Ủy viên thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại đảm nhiệm.
4c. Các thành viên Tiểu ban Phật tử Hải ngoạido vị Trưởng Tiểu ban mời, được Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại chấp thuận, và được Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuẩn y bằng một quyết định.
4d. Thành phần nhân sự của Tiểu Phật tử Hải ngoại gồm không quá 21 thành viên, với các chức danh như sau:Trưởng Tiểu ban, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực, Các Phó trưởng Tiểu ban, Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Các Ủy viên thường trực, Các Ủy viên.
4e. Tùy theo nhu cầu thực tế mà Phân ban Phật tử Hải ngoại cấp Tỉnh thành được phép thành lập, do một vị trong Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử cấp Tỉnh thành làm Trưởng Phân ban. Thành phần nhân sự của Phân ban Phật tử Hải Ngoại cấp Tỉnh thành gồm không quá 27 thành viên, với các chức danh như sau:Trưởng Phân ban, Phó Trưởng Phân ban Thường trực, Các Phó trưởng Phân ban, Chánh Thư ký, Phó Thư ký, Các Ủy viên thường trực, Các Ủy viên.
CHƯƠNG 3: CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN - ĐIỀU HÀNH
Điều 5: Chức năng: Phân ban Phật tử Hải ngoại là một trong 5 Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, có chức năng liên lạc và hướng dẫn sự tu học của các Hội Phật tử, Đạo tràng Phật tử,… ở nước ngoài thuộc các khu vực: châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi.
Điều 6: Nhiệm vụ
6a. Phân ban Phật tử Hải ngoại các cấp có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt đặc thù tại mỗi quốc gia, để tìm tiếng nói chung, tạo sự đoàn kết, hòa hợp, thống nhất trong mọi sinh hoạt Phật sự phù hợp với Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
6b. Phân ban Phật tử Hải ngoại các cấp và các Tiểu ban trực thuộc hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Nội quy này và Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
Điều 7: Quyền hạn, trách nhiệm
7a. Phân ban Phật tử Hải ngoại được phép kết nối liên lạc, hướng dẫn tu học, mở các khóa tu,… cho các tổ chức Phật tử ở nước ngoài thông qua sự đồng ý của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, của Hội đồng Trị sự GHPGVN và của các cơ quan chức năng hữu trách ở trong và ngoài nước.
7b. Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại có trách nhiệm điều hành các công tác Phật sự của Phân ban. Các Phó trưởng Phân ban phụ tá công việc của Trưởng Phân ban, có thể thừa ủy nhiệm của Trưởng Phân ban để giải quyết, đôn đốc công việc Phật sự của Phân ban. Chánh Thư ký chịu trách nhiệm dự thảo chương trình Phật sự, lên kế hoạch các cuộc họp, làm báo cáo định kỳ 6 tháng, và tổng kết cuối năm, cuối nhiệm kỳ của Phân ban. Các Phó Thư ký phụ tá công việc của Chánh Thư ký. Thủ quỹ có trách nhiệm bảo quản tốt ngân quỹ, thu chi rõ ràng và được sự đồng ý của Trưởng Phân ban hoặc một vị được Trưởng Phân ban ủy nhiệm. Các ủy viên Phân ban có trách nhiệm hoàn thành các chương trình Phật sự của Phân ban giao phó.
Điều 8: Điều hành, hoạt động
8a. Phân ban Phật tử Hải ngoại cấp Trung ương hoạch định, soạn thảo chương trình hoạt động Phật sự của Phân ban theo từng năm và cả nhiệm kỳ, sau đó đệ trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét duyệt và chấp thuận.
8b. Phân ban Phật tử Hải ngoại đề xuất phương hướng sinh hoạt cụ thể, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo để đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng sáng tạo, phù hợp với từng thời điểm, từng không gian địa lý cụ thể trong thời đại mới.
CHƯƠNG 4: NHIỆM KỲ - HỘI HỌP - HỘI NGHỊ
Điều 9: Nhiệm kỳ
9a. Nhiệm kỳ của Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương là 05 năm, tương ứng với nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Nhiệm kỳ của Phân ban Phật tử Hải ngoại Tỉnh Thành tương ứng với nhiệm kỳ của Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh thành.
9b. Trong thời gian chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, Trưởng Phân ban và các thành viên nhiệm kỳ cũ, có trách nhiệm tiếp tục điều hành Phật sự của Phân ban cho đến khi có quyết định bổ nhiệm tân Trưởng Phân ban và nhân sự nhiệm kỳ mới.
Điều 10: Hội họp
10a. Phân ban Phật tử Hải ngoại họp định kỳ 6 tháng một lần để sơ kết, tổng kết công tác Phật sự và đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.
10b. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Phân ban hoặc Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại có thể triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết công tác Phật sự sau khi đã được hai phần ba thành viên Ban Thường trực Phân ban nhất trí, đề nghị.
Điều 11: Hội nghị
          11a. Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị mở rộng định kỳ vào cuối nhiệm kỳ để tổng kết công tác Phật sự của nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.
          11b. Thành phần đại biểu chính thức tham dự Hội nghị mở rộng gồm toàn thể thành viên Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương, đại diên các Tiểu ban trực thuộc và đại diện các Phân ban Phật tử Hải ngoại các Tỉnh thành.
          11c. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Phân ban hoặc Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại có thể triệu tập Hội nghị mở rộng bất thường để giải quyết công tác Phật sự sau khi đã được hai phần ba thành viên Ban Thường trực Phân ban nhất trí, đề nghị.
CHƯƠNG 5: TÀI CHÍNH
Điều 12: Tài chính của Phân ban Phật tử Hải ngoại các cấp dựa vào các nguồn: Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Bảo trợ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương hỗ trợ. Phân ban Phật tử Hải ngoại, các Tiểu ban chuyên trách tự tạo hợp pháp. Công đức phí do thành viên Phân ban Phật tử Hải ngoại đóng góp. Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp phát tâm hỷ cúng
CHƯƠNG 6: QUYỀN LỢI - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
Điều 13: Quyền lợi: Thành viên của Phân ban Phật tử Hải ngoại được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Thường trực Phân ban tạo điều kiện để kết nối với các hoạt động Phật sự của các Hội Phật tử, Đạo tràng Phật tử ở nước ngoài trong việc hướng dẫn sinh hoạt, tổ chức khóa tu, thuyết giảng Phật pháp,…
Điều 14: Khen thưởng
14a. Thành viên Phân ban Phật tử Hải ngoại hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp trong việc liên lạc và hướng dẫn tu học cho các hội Phật tử, đạo tràng Phật tử ở nước ngoài đạt kết quả tốt, sẽ được Phân ban tuyên dương, khen thưởng, đề xuất Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tặng Bằng Công đức hoặc Bằng tuyên dương Công đức.
14b. Ban Thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại tuyên dương, khen thưởng, đề xuất Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tặng Bằng Công đức hoặc Bằng tuyên dương Công đức cho các cá nhân Phật tử, các nhà tài trợ hoặc tập thể Đạo tràng, Hội chúng Phật tử có công đức đóng góp hộ trì cho Phân ban thực hiện thành tựu các Phật sự.
Điều 15: Kỷ luật: Thành viên nào trong Phân ban Phật tử Hải ngoại không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc lợi dụng danh nghĩa của Phân ban để làm những việc không phù hợp với tinh thần Phật giáo, vụ lợi cá nhân, trái với Nội quy Phân ban, tùy theo mức độ vi phạm mà được nhắc nhở, chế tài, kỷ luật theo Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
CHƯƠNG 7: SỬA ĐỔI - HIỆU LỰC
Điều 16: Sửa đổi: Mọi sửa đổi, bổ sung Nội quy này phải được tối thiểu hai phần ba thành viên Phân ban Phật tử Hải ngoại đồng ý trong phiên họp 6 tháng đầu năm hoặc tổng kết Phật sự cuối năm, cuối nhiệm kỳ, và được Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phê duyệt đệ trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua bằng một quyết định.
Điều 17: Hiệu lực: Nội quy này gồm Lời nói đầu, 07 chương, 17 Điều, được Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét duyệt, đệ trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.
NỘI DUNG 02:
 1. Những vấn đề và thách thức
Những thập niên gần đây, các hoạt động Phật sự của GHPGVN ở nước ngoài đối với các thế hệ cộng đồng người Việt đã để lại dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò, vị thế của Phật giáo Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tâm linh cho đại bộ phận bà con Phật tử hải ngoại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được điều chỉnh kịp thời.
Riêng đối với ngành hướng dẫn Phật tử, bước vào nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Phân ban PTHN TW (tiền thân là Tiểu ban Liên lạc Phật tử Hải ngoại) chính thức được thành lập và ra mắt. Xét về cấp tỉnh thành, thì tính đến giữa năm 2019, hầu như chưa có đơn vị tỉnh thành nào thành lập được phân ban Phật tử Hải Ngoại (PTHN) vì những đặc thù riêng và nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác. Do đó, Phân ban này chỉ có ở trung ương. Trong hơn một năm, mặc dù là đơn lẻ, nhưng Phân ban cũng có những thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, để phát huy hết chức năng và nhiệm vụ của mình thì đòi hỏi cần có một chương trình, định hướng, chiến lược, mục tiêu cụ thể cho Phân ban PTHN TW hoạt động.
Mỗi năm GHPGVN đều có những cá nhân, tập thể thay mặt cho Giáo hội thành lập các phái đoàn thăm hỏi, chia sẻ, động viên, thuyết giảng cho cộng đồng người Việt tại các nước khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ,… Nhưng một số chương trình còn thiếu sự chủ động, sáng tạo, dẫn đến hiệu quả triển khai các hoạt động chưa cao, chưa tạo được dấu ấn phong phú, chưa đẩy công tác tuyên truyền, phổ biển rộng rãi cho giới bình dân, nên chưa thu hút được đông đảo lượng người tham gia, nhất là thế hệ X2, X3 và dân bản địa tham dự.
Thỉnh thoảng, ở nước ngoài, vẫn có những hoạt động rời rạc, tự phát, do những cá nhân được thỉnh mời từ Việt Nam sang, chứ không phải do Giáo hội công cử. Nội dung tu học chưa đặc sắc, các chủ đề sinh hoạt chỉ diễn ra vào các ngày lễ trọng như Phật đản, Vu lan. Thậm chí, một số Tăng Ni qua nước ngoài hành đạo với những mục tiêu khác nhau, nên không mang lại tiếng thơm cho Giáo hội, mà lại gây ra hoang mang cho Phật tử.
Do chưa nắm bắt được những nhu cầu tối thiểu của cộng đồng Phật tử tại Hải ngoại, nên phương thức chuyển tải nội dung thiếu đi các giải pháp đồng bộ. Ở một số nơi, cộng đồng Phật tử ở Hải ngoại đang dần bị “thả trôi”. Một vấn nạn nữa là có một số hoạt động của các phái đoàn đơn lẻ tại hải ngoại chỉ chú trọng đến hình thức, mà thiếu sự thực tập tu học tâm linh, không đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cộng đồng Phật tử ở nước ngoài.
Yếu tố con người, cụ thể là lực lượng Tăng Ni hoằng pháp hiệu quả tại Hải ngoại được xem là nhân tố quan trọng trong công cuộc hướng dẫn Phật tử. Với lực lượng mỏng, không bao quát được hết các nhu cầu Phật sự ở nước ngoài, lại tùy vào nhiều yếu tố khách quan khác, nên các hoạt động Phật sự chỉ dừng lại ở một số quốc gia và các ngôi chùa có sự phát triển mạnh về kinh tế. Thiết nghĩ, GHPGVN cần có kế hoạch rõ ràng để hoạch định, xây dựng lực lượng Tăng Ni hoằng pháp đầy đủ trí tuệ, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, dám dấn thân phục vụ, từ đó tạo sự thay đổi mạnh mẽ trong các hoạt động Phật sự khi được giao phó. Vì đây là “rường cột” của Phật pháp trong thời hội nhập.
Hệ thống giáo dục đào tạo trong Phật giáo rất đa ngành, đa dạng nhưng vẫn chưa đáp ứng rõ rệt và hiệu quả cao trong hoạt động. Thực tế cho thấy, mỗi vùng, mỗi quốc gia sẽ có nền văn hóa riêng, khi cộng đồng Phật tử sinh hoạt ở các quốc gia đó, đa phần là những người bận đi làm, hạn chế thời gian, ít có cơ hội tìm hiểu, học tập về Phật pháp. Họ đến chùa bởi niềm tin và tín ngưỡng, nên việc tiếp cận với các ngôi chùa ở Hải ngoại cũng rất hạn hữu. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động giảng kinh thuyết pháp, các sự kiện Phật giáo thông qua các sự kiện, nghi lễ, pháp hội, đòi hỏi người thực hiện phải khéo léo vô cùng.
Một hạn chế nữa là do cách trở ngôn ngữ, nên việc tiếp cận các thế hệ trẻ của Phật giáo ở Hải ngoại gần như bế tắc, không phát huy được mục đích như chương trình đã đề ra. Ngôn ngữ giao tiếp là kênh chuyển tải thông tin hữu hiệu nhất, chính vì vậy, để gần gũi và phổ biến được đạo Phật như là một truyền thống tín ngưỡng của đa phần cộng đồng Phật tử ở nước ngoài, thì rất cần chư Tăng Ni thông thạo sinh ngữ, nội dung chuyển tải chất lượng và có kỹ năng nhất định để hoằng pháp. Bởi vì chúng ta sẽ hướng phần đa vào hai đối tượng chính trong công cuộc hoằng pháp tại Hải Ngoại, đó là thế hệ X2, X3... và người bản xứ. Người thông thạo ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc tiếng bản địa sẽ có ưu điểm lớn.
 1. Cơ hội phát huy
Trước thực trạng trên, GHPGVN đã thành lập Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương để kết nối Phật giáo các nước và phát huy công tác tu học, hoằng pháp ở nước ngoài. Trong nhiều thập niên qua, Ban Phật giáo Quốc tế TW đã có nhiều thành tựu nhất định. Đồng thời, các ban ngành khác như: Ban Hướng dẫn Phật tử TW, Ban Hoằng pháp TW, Ban Từ thiện Xã hội TW bước qua nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đều có các Phân ban, Tiểu ban trực thuộc, liên quan đến công cuộc hướng dẫn tu học, hoằng pháp đến các đạo tràng, hội nhóm Phật tử ở nước ngoài.
Riêng Phân ban PTHN Trung ương, năm 2018 đã có chuyến công tác từ 07/9 đến 07/10/2018 ở các nước Châu Âu như: Hungary, Pháp, Đức, Ý, Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc. Trong đó, ngày 12/9 tổ chức Chương trình “Đạo Pháp và Quê Hương” tại CHLB Đức. Ngày 15/9 tổ chức Chương trình “Quê Hương và Cội Nguồn” tại Cộng hòa Séc. Ngoài ra, Phái đoàn còn tham dự Lễ khánh thành Chùa Đại Bi tại Hungary, thăm và thuyết giảng cho đồng bào Phật tử tiêu biểu tại Hungary, tham dự lễ hội Văn hóa các dân tộc tại Bruno ở Cộng hòa Séc, thăm viếng, giao lưu với các Đại sứ quán các nước, các tự viện và các hội Phật tử tại Pháp, Đức, Ý, Hungary,…
Bên cạnh đó, các thành viên của Phân ban PTHN TW đã có các chuyến hoằng pháp, kết nối liên lạc, thành lập một số đạo tràng tu học ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Đức, Séc,… Đây là bước khởi đầu tuy khó khăn nhưng đáng trân trọng của các thành viên trong Phân ban. Hoạt động tu học chính của những chuyến công tác này là: tổ chức giao lưu với các Hội, Đạo tràng Phật tử ở các nước, thuyết giảng Phật pháp cho kiều bào Phật tử ở các quốc gia mà đoàn công tác đi qua, tổ chức Lễ Phật đản, Lễ tắm Phật để các Phật tử thể hiện lòng tôn kính Tam Bảo, ôn lại cuộc đời Đức Phật, tổ chức Lễ Vu lan Báo hiếu để khơi lại tinh thần tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn, yêu quê hương, đạo pháp, tổ chức vui Tết Trung thu, Tết Đoàn viên cho các Phật tử về sum họp, trao đổi Phật pháp, tổ chức Tết Cổ truyền cho đồng bào xa quê, trong đó có một phần lớn là Phật tử,…
Để công tác Phật sự được đồng bộ, phát huy các thế mạnh của ngành hướng dẫn Phật tử Hải ngoại, PB PTHN TW đã và đang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung thành phần nhân sự có chất lượng cao. Mỗi thành viên đều là người có khả năng hoằng pháp, hướng dẫn tu học tốt, nhiệt huyết với ngành. Song song đó, PB PTHN TW sẽ sớm kiện toàn nhân sự các Tiểu ban Phật tử Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Phi và Tiểu ban Truyền thông. Mỗi tiểu ban không quá 21 vị.
Phân ban cũng đang tạo các nhịp cầu kết nối với chư Tôn đức trong các tổ chức Phật giáo trực thuộc GHPGVN đang hoạt động tại nước ngoài như ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Srilanka, Hungary, Pháp, CH Séc, Hoa Kỳ, Canada, Úc,… Họ là những người thâm niên, có rất nhiều kinh nghiệm hoằng hóa, nếu tham gia vào Phân ban PTHN TW và các Tiểu ban thì công việc hướng dẫn tu học ở nước ngoài sẽ góp thêm nhiều phần thuận lợi.
Việc kết hợp với các Hội Phật tử, Đạo tràng Phật tử Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức Đại lễ Phật đản, Lễ Vu lan, Trung thu,… và các ngày lễ lớn của Phật giáo là rất cần thiết. Do đó, PB PTHN TW đang triển khai các kế hoạch cụ thể, mang tính chất định hướng lâu dài, để tổ chức được các hoạt động Phật sự gắn liền với đạo tràng Phật tử ở nước ngoài vào các dịp lễ lớn.
NỘI DUNG 03:
 1. Thành lập các tiểu ban cấp khu vực và tiểu phân ban ở các nước
 1. Thành lập các Tiểu ban Châu lục
Phân ban PTHN TW nhiệm kỳ VIII (2017-2022) gồm tổng cộng 35 thành viên, được ban hành theo quyết định số 022/2018/QĐ-BHDPT ký ngày 15/7/2018 do ĐĐ. Thích Tuệ Nhật, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BHDPT TW làm Trưởng Phân ban. Nhân sự bao gồm chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử có tâm huyết trong công tác liên lạc và hướng dẫn tu học cho Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, với 03 vị Ban Chứng minh, 16 vị Ban Thường trực, 19 vị Ủy viên, ra mắt vào ngày 24/7/2018 tại Văn phòng 2 TW.
Về hệ thống tổ chức, Phân ban PTHN TW gồm các Tiểu ban chuyên trách hướng dẫn Phật tử các đạo tràng Phật tử ở từng khu vực như: Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Châu Mỹ, Châu Phi. Mỗi Tiểu ban này do một vị Phó Trưởng Phân ban hoặc Ủy viên thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại làm Trưởng Tiểu ban.
Cụ thể, hiện nay Tiểu ban Phật tử Châu Âu do ĐĐ. Thích Thiện Mỹ đảm nhiệm, Tiểu ban Phật tử Châu Á do ĐĐ. Thích Hải Nguyện đảm nhiệm, Tiểu ban Phật tử Châu Úc do ĐĐ. Thích Tuệ Minh đảm nhiệm. Tiểu ban Phật tử Châu Mỹ do ĐĐ. Thích Lệ Minh đảm nhiệm, Tiểu ban Phật tử Châu Phi do ĐĐ. Thích Nhuận Trí đảm nhiệm.
Thành phần nhân sự của Tiểu Ban Phật tử Hải ngoại cấp khu vực gồm không quá 21 thành viên, với các chức danh như sau:
 1. Trưởng Tiểu ban,
 2. Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực,
 3. Các Phó trưởng Tiểu ban,
 4. Chánh Thư ký, Phó Thư ký,
 5. Các Ủy viên thường trực, Các Ủy viên.
Các thành viên Tiểu ban Phật tử Hải ngoại do vị Trưởng Tiểu ban mời, được Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại chấp thuận, và được Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuẩn y bằng một quyết định.
 1. Thành lập Tiểu Phân ban PTHN tại các quốc gia
Các Tiểu ban đặc trách khu vực châu lục có nhiệm vụ kết hợp các mối quan hệ ngoại giao, kết nối với chư Tăng Ni, Phật tử có uy tín, có tiếng nói để đề cử nhân sự thành lập Ban Đại diện các Tiểu phân ban PTHN tại mỗi nước.
Ví dụ, Tiểu ban Phật tử Châu Á có thể thành lập:
 1. Tiểu Phân ban Phật tử Hàn Quốc,
 2. Tiểu Phân ban Phật tử Nhật Bản,
 3. Tiểu Phân ban Phật tử Singapore,…
Trưởng Ban Đại diện của mỗi nước có trách nhiệm đứng ra đề cử nhân sự của Ban Đại diện của nước mình, được Trưởng Tiểu ban Phật tử Hải ngoại chấp thuận, trình lên Trưởng Phân ban PTHN TW đệ trình Thường trực BHDPT TW chuẩn y bằng một quyết định.
Thành phần nhân sự của Ban Đại diện Tiểu ban Phật tử Hải ngoại ở mỗi quốc gia không quá 15 thành viên. Với các chức danh như sau:
 1. Trưởng Tiểu phân ban,
 2. Phó Trưởng Tiểu phân ban Thường trực,
 3. Các Phó trưởng Tiểu phân ban,
 4. Chánh Thư ký, Phó Thư ký,
 5. Các Ủy viên thường trực, Các Ủy viên.
 1. Thành lập và hợp thức hóa các cơ sở tự viện và đạo tràng, nhóm hội Phật tử trong mỗi nước
Ở mỗi quốc gia, Tiểu ban PTHN TW có trách nhiệm chỉ đạo cho các Ban Đại diện Tiểu Phân ban PTHN thành lập các đạo tràng tu học ở từng khu vực, tỉnh thành, tự viện, tùy theo nhu cầu thực tế địa phương. Số lượng các Phật tử tham dự tu học không giới hạn, miễn là hợp pháp, lành mạnh, được sự cho phép của Tiểu Phân ban và chính quyền địa phương nơi đó.
Đối với các đạo tràng, nhóm hội Phật tử đã thành lập và đã sinh hoạt trước đây, thì Ban Đại diện Tiểu Phân ban PTHN sẽ kết nối để hợp thức hóa làm thành viên của Phân ban PTHN TW.
Việc lãnh đạo, quản lý, điều hành các công tác tu học của đạo tràng do Ban điều hành đạo tràng đảm nhiệm, với số lượng không quá 09 thành viên, với các chức danh như:
 1. Trưởng ban điều hành,
 2. Phó Thường trực Ban điều hành,
 3. Các Phó ban điều hành,
 4. Thư ký, Phó thư ký,
 5. Thủ quỹ,
 6. Các Ủy viên.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA PHÂN BAN PHẬT TỬ HẢI NGOẠI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC CẤP
 1. Tổ chức, điều hành, phát triển đạo tràng phật tử ở nước ngoài
Phân ban, Tiểu ban PTHN TW và các ủy viên đại diện ở từng quốc gia, muốn phát triển đạo tràng tu học ở nước ngoài, nên chú trọng đến một số vấn đề mang tính chất gợi mở như sau:
- Mở rộng quan hệ ngoại giao Phật giáo với các nước bạn: thường xuyên tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi đến các chùa Việt Nam tại các nước, tạo mối quan hệ tốt đến chư Tăng Ni và Phật tử các nước trong khối chuyên trách.
- Liên kết với các ban ngành có liên quan để hợp tác: phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại thuộc Ban Hoằng pháp TW, Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội TW, để cùng hợp tác trong việc tổ chức tốt các sự kiện, khóa tu tập và những Phật sự có liên quan.
- Giao lưu, kết thân hữu với các chùa, các đạo tràng, nhóm hội Phật tử: đối với các chùa, đạo tràng, tổ chức nhóm hội chưa có sự kết nối với PB PTHN, thì mỗi thành viên trong Phân ban, Tiểu ban đặc trách khu vực cần thường xuyên tìm hiểu tình hình sinh hoạt, hỏi thăm, khích lệ và hỗ trợ các nhu cầu cần thiết. Mục đíhc là tạo sự quan tâm, tương tác với các đạo tràng, tổ chức nhóm hội Phật tử, qua đó, vận động họ đăng ký cộng tác với PB PTHN.
- Các thành viên trong Tiểu ban thường xuyên đi thăm và động viên những đạo tràng nhóm hội thành viên để tăng thêm tình pháp lữ: các chùa, đạo tràng, tổ chức nhóm hội đã quen biết, có sự kết nối với PB PTHN, thì thường xuyên thăm hỏi, động viên, quan tâm đúng mức và thường xuyên hỗ trợ những kịch bản tổ chức lễ nghi, khóa tu, sự kiện,... cho các tổ chức nhóm hội, để đưa cho các nhóm hội hướng về với GHPGVN và BHDPT TW. Đối tượng của PB PTHN là hướng dẫn tu học cho Phật tử Việt Nam ở các nước, nên các Tiểu ban cần nỗ lực gắn kết với vị đứng đầu cở sở tự viện ở nước đó và vị trưởng đạo tràng, tổ chức, nhóm hội để tiện việc kết nối, cộng tác.
- Chủ động tổ chức nhiều chương trình giao lưu các thành viên trong khối châu lục với nhau: Tiểu ban PTHN TW nên thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, để các thành viên, cộng tác viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập, cùng nhau phấn đấu trong việc hoằng pháp một cách sâu rộng. Thậm chí, cần nắm bắt tâm lý của từng thành viên, để có sự quan tâm động viên đúng mức và kịp thời. Việc tổ chức họp mặt đầu Xuân kết hợp mừng sinh nhật cho các thành viên trưởng các đạo tràng, nhóm hội, luân chuyển mỗi kỳ một nước khác nhau, tạo sự cuốn hút và mới mẻ. Mục đích là kết thân hữu giữa các nhóm hội của các nước.
- Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng cho thành viên trong các Tiểu ban cách thức hoằng pháp cho kiều bào nước ngoài cho phù hợp từng địa phương: với các thành viên nòng cốt của đạo tràng, tổ chức, nhóm hội ở các nước, Tiểu ban chuyên trách nên thành lập một nhóm Chat để trao đổi các kỹ năng cần thiết cho Tăng Ni, Phật tử trong Tiểu ban, hầu giúp cho việc hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử được nhanh chóng, thuận lợi, chuyên nghiệp hơn.
- Tổ chức khoá tu, khoá lễ kèm theo thuyết giảng Phật pháp cho các bà con Phật tử xa quê theo các lễ như: Lễ Thượng nguyên cầu an đầu năm, Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm 19/6 âm lịch, 19/6 âm lịch, 19/9 âm lịch, Lễ Phật đản, Lễ Vu lan, Lễ vía Phật A Di Đà. Phân ban PTHN TW sẽ tham tham mưu chương trình, nội dung, kịch bản các sự kiện, lễ hội khi tổ chức.
- Tổ chức các khoá tu học đạo đức, lồng ghép chia sẻ các tập tục, đạo đức truyền thống của dân tộc cho thanh thiếu nhi con em của kiều bào xa quê: nên tổ chức nhiều khóa tu hoặc chương trình sinh hoạt cho con em thế hệ X2, X3 của kiều bào tại các nước, vì đây chính là nhân tố quan trọng mà cộng đồng kiều bào quan tâm. Gia đình nào cũng lo sợ con em của họ sẽ bị mai một về đạo đức văn hóa Á Đông và không biết gì về cội nguồn dân tộc. Điều này sẽ được phủ lấp, đáp ứng qua các khóa tu và dịp lễ như: Tết Trung Thu, Tết Cổ Truyền, Lễ Báo Hiếu, Giỗ Tổ Hùng Vương,…
- Hai hoặc Ba năm một lần, tổ chức họp mặt các thành viên nòng cốt của Tiểu ban để tạo sự thân mật và gắn kết, qua đó tiếp thêm tinh thần nhiệt huyết cho toàn thể thành viên: bộ máy liên kết tốt, hòa hợp, là chất xúc tác cho công việc kết nối được dài lâu và vững vàng. Khi có đủ tinh thần phấn khởi và có sự quan tâm đúng mức, thì chắc chắn việc họp mặt sẽ có tác dụng gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của Tiểu Phân ban ở các quốc gia.
 1. Một số kỹ năng cho việc hướng dẫn phật tử và hoằng pháp tại nước ngoài
 1.  Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc quản lý, hướng dẫn Phật tử từ xa
- Phần lớn cấp làm việc của Phân ban là cấp lớn nên phạm vi làm việc sẽ rất rộng, không những trong nước mà là toàn thế giới. Đối tượng cần được hướng dẫn là Phật tử kiều bào ở các nước thông qua chư Tăng Ni trụ trì cũng như các trưởng nhóm, hội đoàn từ các nước, nên rất cần sự ứng dụng công nghệ vào công tác điều hành, liên lạc, họp hành và tập huấn kỹ năng cho các thành viên và cộng tác viên của phân ban.
- Trong giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay, thì các phương tiện để hoằng pháp rất đa dạng. Quan trọng là chúng ta sử dụng công nghệ như thế nào để mang lại hiệu quả như ý, đó là một vấn đề cần được nghiên cứu. Người làm hoằng pháp muốn đưa Phật pháp tiếp cận với người bản xứ thì nhất định không thể bỏ qua các công nghệ khoa học kỹ thuật được, nhất là tin học, internet và mạng xã hội.
- Nên lập nhóm zalo, facebook, viber,... để tiện cho việt trao đổi thông tin, chia sẻ công việc. Lập phòng họp từ xa để có thể cùng nhau bàn công việc mà không mất quá nhiều thời gian, kinh phí, hiệu qua công việc cao và nhanh chóng. Có thể sử dụng skype hoặc facebook và một số công nghệ mới hỗ trợ cho việc họp trực tuyến từ xa để giải quyết công việc kịp thời.
- Cần số hóa và ứng dụng quét mã vạch các tài liệu diễn giảng, tránh in ấn rườm rà mà không hiệu quả. Thay vì in tài liệu, thì gởi thông tin qua điện thoại smartfone, hoặc dùng mã vạch, mã QR để chí sẽ thông tin tiện cho số đông cập nhật nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí.
 1. Định hướng các chương trình tu học đúng thời, phù hợp với kiều bào
- Nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của bà con ở nước ngoài để có những đáp ứng cho hữu hiệu. Ví dụ họ luôn muốn con cái thế hệ sau của họ biết hướng về cội nguồn quê hương, thì mình cần tổ chức các chương trình, chú ý lồng ghép các nội dung có liên quan đến việc giáo dục các em hướng đến những điều kiện trên.
- Nghiên cứu tập tục văn hóa của từng địa phương để hướng dẫn cho phù hợp. Thành phần Phật tử kiều bào từ các nước phần nhiều là có kiến thức cao và yêu cầu cách làm việc phải khoa học thì mới đáp ứng được nhu cầu của họ.
 1. Luôn kết hợp với Đại sứ quán và hội người Việt Nam trong việc tổ chức điều hành và làm việc tại các nước sở tại
- Cần liên kết chặt chễ với Đại sứ quán là cơ quan bảo vệ và giúp đỡ chúng ta trong những việc liên quan đến pháp lý. Hội người Việt Nam ở nước ngoài sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc liên kết đến cộng đồng.
- Tránh phân lập phe nhóm tạo sự mâu thuẫn, mất đoàn kết. Khéo léo trong việc ứng xử với các đạo tràng bên ngoài và các thế lực có biểu hiện làm mất tình đoàn kết dân tộc.
 1. Cần thông thạo ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết
- Trong qua trình hướng dẫn tu học cho kiều bào nhất là giới trẻ của cộng đồng người Việt, vốn tiếng Việt rất ít, chỉ giao tiếp hằng ngày, thậm chí chỉ biết nói ít chứ không biết chữ Việt. Nên rào cản ngôn ngữ là rất lớn, cần phải trau dồi thường xuyên. Nếu chúng ta chỉ biết tiếng Việt mà không có tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp,… hoặc ngôn ngữ của đất nước mà mình đi hoằng pháp, thì việc hướng dẫn Phật tử và hoằng pháp sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
- Bồi dưỡng thêm kỹ năng mềm, hoạt náo, âm nhạc, tổ chức sự kiện. Nên  đa năng hóa bản thân để có thể tùy duyên ứng biến các công việc khi cần thiết, để có thể thu hút được số đông mọi người đến tham dự.
- Nên thay đổi cách hoằng pháp từ buổi giảng dài thành buổi giảng ngắn, xen kẽ những phút giây thực tập chánh niệm, các trò chơi lành mạnh, câu chuyện hài hước ý nhị, những câu đố vui, để tạo nên môi trường thân thiện, tươi mới, đặc biệt là đối với các thế hệ tuổi trẻ của Phật giáo hải ngoại.
Trên đây là 03 NỘI DUNG TẬP HUẤN của Phân ban PTHN TW triển khai về: 1) Nội quy Phân ban PTHN TW nhiệm kỳ VIII (2017-2022); 2) Những vấn đề, thách thức và cơ hội phát huy ngành hướng dẫn PTHN hiện nay; 3) Kỹ năng thành lập đạo tràng, duy trì và phát triển hoạt động hướng dẫn Phật tử ở nước ngoài.
PHÂN BAN PHẬT TỬ HẢI NGOẠI TW

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây