69. HỆ PHÁI KHẤT SĨ - 60 NĂM SAU THỜI TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG

Chủ nhật - 09/09/2018 13:23
HỆ PHÁI KHẤT SĨ - 60 NĂM SAU THỜI TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG
HT.TS. Giác Toàn
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ
 1. Hphái Kht sĩ – 60 năm sau thời Tổ sư vắng bóng

Hphái Kht sĩ – thành viên thng nht thành lp Go hi Pht giáo Việt Nam (GHPGVN) ngày nay, nguyên trước đây là Go hi Tăng-già Kht sĩ Việt Nam do Tsư Minh Đăng Quang khai lp. Năm 1944, Ngài hiện diện hong pháp tròn mười năm đến ngày mng 01 tháng 02 năm Giáp Ng(1954) thì vng bóng đến nay tròn 60 năm (1954 – 2014).

Đghi nhn li toàn bquá trình nh thành, phát triển và hi nhp của Hphái Kht sĩ, chúng tôi xin tm phân ra làm 3 giai đon:
  • Giai đon 1 (từ 1944 đến 1954): Mười năm đu Tổ sư “khai sơn phá thch.
 
  • Giai đon 2 (từ 1954 đến 1975): Hai mươi mt năm cTôn đức Tăng Ni đi đệ tử của Tổ sư tiếp ni công hnh Tổ Thy mmang giáo pháp.
 
  • Giai đon 3 (từ 1975 đến 2013): Ba mươi tám năm Hphái Kht sĩ hòa mình cng đt nước và GHPGVN ngày nay.
 
 1. Giai đon 1: Mười năm Tổ sư khai sơn phá thạch

Đim thnht, lịch sđã ghi nhn Tsư sinh năm Quý Hi (1923), đến năm 1944 Tsư mới c qua tui 22; vi tui đi còn khá trvy
 


mà Tsư đã suy nghĩ, dựng lp đưc tôn ch, mc đích Ni truyền Thích-ca Chánh pháp – Đo Pht Kht Sĩ Vit Nam. Thhi nếu không phi là skết tinh ni tiếp nhau trong nhiu đi kiếp thì không thnào thành tựu đưc hnh nguyn giác ng, gii thoát như vy.

Đim thhai, chính là sgn kết tôn ch, mc đíchđi đôi vi tri kiến và shành. Tđã chứng minh cho chúng ta thy rõ khi Ngài nêu phương châm “Ni truyn Tch-ca Chánh phápthì đim trng tâm vtính tchức Giáo hi Tăng-già ng đưc c lp theo tinh thn Lc hòa cng trđng tu:

Nên tập sống chung tu học, Cái sống là phi sống chung, Cái biết là phi học chung, Cái linh là phi tu chung1.
Bên cnh vic thiết lp tchức Tăng-già, Tổ sư cũng đã cụ thhóa Tam vô lu hc Giới – Định – Tu” trong đời sng của mt vị đạo sư để làm nền tng vững chắc lâu dài:

Thân trong sch y là xứ Pht, Ming trong sch y là pháp Pht, Ý trong sch y là con Pht,
Tâm trong sch chính là đức Pht2.

Và khi đã được xut gia làm Tăng Ni sng trong ni nhà Giáo hi Tăng-già, đời sng cá nhân phi luôn tuân theo quy cgiới lut căn bn của thiền môn nhm thu thúc tính tự k, tự ái trong nếp sng tu hành thường nht, đon diệt tham sân quy ác:

Không tự ly đtrừ tham Không tự làm đtnh ác3.

Chính những nét nghiêm túc trong đời sng phm hnh nơi
 1. Tsư Minh Đăng Quang (1998), Chơn lĐi đo đức, Nxb. TP.HCM, tr. 832.
 2. Sđd, Tu và nghiệp, tr. 672.
 3. Hphái Kht sĩ (2012), Lut nghi Kht sĩ, Nxb. Tng hợp TP. HCM, tr. 48.
 


Ngài và Tăng đoàn đã làm nên phm hnh, tạo nênn tượng, sự cm mến và quy ngưỡng của qun chúng thời by giờ.

Điểm thứ ba, đó là tính “khế hợp thời duyên. Trong những thp niên đu của thế kXX, phong trào Chn hưng Pht go” ở châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam đã được các bậc danh Tăng đương thời càng lúc càng cổ xúy. Đặc biệt ti Việt Nam, cTôn đức trên khp ba miền Bắc – Trung – Nam đều đng lot kêu gọi Tăng Ni, tín đồ Pht tử gn kết chn hưng Pht go” nước nhà.

Do nhiều nhân duyên khách quan vkhông gian, thời gian và cả vtui tác, cTôn đức lãnh đạo phong trào chn hưng Pht giáo nước nhà và Tổ sư Minh Đăng Quang chưa từng gp nhau, chưa từng hi hp trao đi hay bàn bạc, thế mà tâm linh chư vị li gp nhau trong ý tưởng, lời nói và cả tinh thn tu tp. Chúng tôi cho rng đây chính là sự gp gỡ kỳ diệu của thời duyên.
 1. Giai đon 2: Thời kphát trin (1954 – 1975) sluân u kdiu

Tổ sư Minh Đăng Quang vng bóng đu năm 1954. Hai năm sau, Nhị tGiác Chánh, Trưởng lão Giác Tánh, Tri sự Giác Như… đã hướng dn “Đoàn Du Tănghành đạo ra miền Trung. Sau 6 năm hành đạo (từ 1956 đến 1962), kết quả là 5 Giáo đoàn Du Tăng và Giáo đoàn Ni giới đã được thành lp do quý cTôn đức Tăng Ni đi đệ tử của Tổ sư đứng ra thành lp.

Làm thế o đcó được sny nphát triển này? Cho đến tn hôm nay, Đi lTưởng nim 60 năm Tsư Minh Đăng Quang vng bóng, chúng tôi mi nhn ra đó là sni kết phát triển kdiu ca đo tình Linh Sơn ct nhc và huyết thng Rng Tn. Sliệu đã cho chúng ta thy rõ là Tsư Minh Đăng Quang sinh ra và ln lên, xut gia tu tp ở tnh Vĩnh Long, Đng bng sông Cửu Long. Trưởng lão Giác Chánh thì sinh ra và lnn từ làng MLao (nay là phường MLao), qun Hà Đông, Hà Ni. Trong sut 32 năm tui đời gồm 10 năm đu lp đo, Tsư Minh Đăng Quang ca hđt chân n đt Bắc. Thế mà trước khi vng bóng, Tđã quyết đnh trao truyn trách nhim thiêng liêng Đệ nhTsư Hphái Kht sĩ cho ngài Giác Chánh.
 


Đây chính là sni liền mng mạch huyết thng Linh Sơn và huyết thng Nam – Bc Rng Tiên. Vì thế, từ trong sâu thm ca scm nhn tâm linh, chúng tôi cho rng sau thi kTsư vng bóng mà Hphái Pht giáo Kht sĩ vn được phát triển chính là do dòng luân lưu ca huyết thống Linh Sơn và huyết thống Rồng Tiên. Sluân lưu kdiu này đã đưa đến kết qukhi Tsư vng bóng đã u li:
  • Từ 20 ni tịnh xá bui đu đến năm 1975 có hơn 250 ni.
 
  • Hơn 100 Tăng Ni, nay tăng lên hơn 1500 v.
 
  • Có hàng chục vn tín đồ thời kTổ sư lp đạo thì đến nay tăng lên nhiều chục vn tín đồ Pht tử.

Mt cành mà n tm hoa, Bóng y bát đp quê ta tự rày. Chơn truyền Kht sĩ là đây,
Bóng xưa với li nh này dm không.

Đã không, không tới tn cùng, Nhứt Y, nhứt Bát do cùng nước non4.
(TrVũ thi hóa)
 1. Giai đon 3: Ba mươi tám năm hi nhp và thành tu (1975 – 2013)

1. Hi nhp và thng nht trong cng đng Pht giáo Vit Nam

Nếu so vi Pht giáo Bc truyn Đi thừa ti Việt Nam có bdày lịch s hai ngàn năm gn kết sâu nng trong lòng dân tc, và Pht giáo Nam tông Nguyên thy có ngun gc sâu rng tn Đ, Tích Lan, Miến Đin, Thái Lan, Lào, Campuchia…, thì Đo Pht Kht Sĩ Việt Nam là mt tchức hphái Pht giáo mang tính biệt truyn, mới có ở min Nam Việt Nam do T sư Minh Đăng Quang khai lp tnăm 1944, vi chí nguyn Ni truyền Thích Ca chánh pháp – Đo Pht Kht Sĩ Vit Nam. Nvy, nếu tính đến năm 1975 thì gn tròn 32 năm, tính đến năm 1981 mới đưc 38, 39 năm và nếu tính đến nay 2014, đúng là tròn 70 năm (1944

4. Hphái Kht sĩ (2004), Ánh Minh Quang, Nxb. TP. HCMinh, tr. 40.
 
 
 • 2014). Cho nên, xét vlịch shin hữu, rõ ràng Đo Pht Kht Sĩ Việt Nam là mt hphái đàn em, đàn út, của Pht giáo Việt Nam.

Nay nhân duyên hi t, Tquc Việt Nam được hòa bình, đc lp, giang sơn hợp vmt mi nên Pht giáo được thng nht trong mt tchức chung. Với tinh thn lãnh đạo của chính phủ và Mt trn Tquc Việt Nam (MTTQVN) đã tạo cơ duyên thun lợi cho các tchức Giáo hi, hphái; đng thi, với đạo tình bao dung, hoan hcủa cTôn đức Giáo phm Pht giáo các tông môn pháp phái toàn quc đng thun để Tăng Ni Hphái Kht sĩ được hi nhp trong cng đng Pht giáo Việt Nam. Đây chng những là niềm hnh phúc lớn mà đng thời cũng là bài hc lớn, nâng đỡ hộ trì sự tăng trưởng của Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam trong lòng Đạo pháp và Dân tc.

Trong sut 30 năm qua từ Tăng sự đến Giáo dục; từ Hong pháp, Hướng dn Pht tử đến Văn hóa, Nghi l, Từ thiện xã hi…, nghiên cứu Pht hc, Quan hPht giáo quc tế v.v.., Tăng Ni, Pht tử Hphái luôn được gn bó, hc tp và trưởng thành. Do vy, công đức và ân đức sâu dày này tp thTăng tín đồ Hphái luôn luôn khắc dạ ghi tâm và trân trọng kính quý trong lòng.
 1. Thành tựu trong xây dựng mới và đi trùng tu các đạo tràng tịnh xá

Theo truyền thng kiến trúc đặc thcủa Hphái, các tịnh xá được xây dựng theo cu trúc bát giác, biểu tượng cho giáo lý ánh đạo vàng của Đức Pht là Bát chánh đạo; với ni tháp tam cp chính giữa thờ Đức Pht Bn sư, bên trên ni tháp là pháp tòa 13 tng tiêu biểu 13 nấc thang tiến hóa của nhân loi chúng sanh (lục phàm, tứ thánh, tam tôn). Trước đây, chung quanh tịnh xá được xây ct bng vt liệu nh, cây ván, tôn lá đơn sơ. Trong ng 20 năm (từ 1955 đến 1975), số lượng tịnh xá từ 20 ni tăng lên hơn 250 ni, và Tăng Ni thuc Hphái từ 120 vị cũng tăng lên hàng ngàn v.

Từ năm 1980 – 1981 đến cui năm 2013, số lượng tịnh xá và tịnh tht mới tăng lên hơn gp đôi, tức hơn 500 ni. Phn lớn bng vt liệu nng, bê tông ct thép và lợp ni, khang trang theo bước tiến
 


của thời đi phát triển. Đặc biệt có nhiều ni tịnh xá được xếp vào hng mục danh lam thng cnh ti địa phương. Mt số tịnh xá tiêu biểu trong thời k này như:
  • Giáo đoàn I có: Tnh xá Ngc Vn (Vĩnh Long), Tnh xá Ngc Minh (Cn Thơ), Tnh xá Ngc ng, Tnh xá Ngc Hu(Tiền Giang)…
 
  • Giáo đoàn II có: Tịnh xá Ngc Nhơn (Quy Nhơn), Tịnh xá Ngc Đăng (TP. HCM), Tịnh xá Trúc Lâm (Bình Thun), Tịnh xá Ngc Nguyên (Buôn Ma Thut), Tịnh xá Ngc Trang (Nha Trang)…
 
  • Giáo đoàn III có: Tịnh xá Ngc Tòng, Tịnh xá Ngc Pháp (Nha Trang), Tịnh xá Ngc Duyên (Bình Định), Tịnh xá Ngc Quang (Đăk Lăk), Tịnh xá Ngc Phúc (Gia Lai), Tịnh xá Ngc Đà (Đà Lt)...
 
  • Giáo đoàn IV có: Tnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thnh – TP. HCM), Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2), Tnh xá Ngc Thiền (Đà Lt), Tnh xá Mc Chơn (Tiền Giang), Tnh xá Ngc Châu (Châu Đốc), Tnh xá Ngc Sơn (Kn Giang), Tnh xá Ngc Hòa (Bn Hòa)…
 
  • Giáo đoàn V có: Tịnh xá Trung Tâm (Q. 6), Tịnh xá Ngc Hòa (Vĩnh Long), Tịnh xá Ngc Cm (Hi An), Tịnh xá Ngc Thnh, Tịnh xá Ngc Đa (Bà Rịa – Vũng u)…
 
  • Giáo đoàn VI có: Tịnh xá Lc Uyển (Q. 6), Tịnh xá Ngc Châu (An Giang), Tịnh xá Ngc Nhơn (Phan Thiết)…
 
  • Bên Ni giới có: Tịnh xá Ngc Phương (Q. Gò Vp), Tịnh xá Ngc Diệp (Q.3), Tịnh xá Ngc Duyên (Q. Bình Thnh), Tịnh xá Ngc Phú (Q. Tân Bình), Tịnh xá Ngc Lâm (Q. 6), Tịnh xá Ngc Thành (Q. Thủ Đức), Tịnh xá Ngc Tiên (Kiên Giang), Tịnh xá Ngc Bình (Bình Dương) v.v

Sut các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và miền Trung còn rt nhiều tịnh xá Tăng, Ni trng tu rt khang trang tt đẹp tương ứng thời duyên đt nước dn dn n định, phát triển hòa bình.
 1. Thành tựu vgiáo dc Tăng Ni và hoằng pháp lợi sanh qua hướng dn nam nữ Pht tử
 


Tính tthi Tsư lp đo năm 1944 đến 1954, tiếp đến các Trưởng lão đi đtni tiếp thành lp các Giáo đoàn, công tác giáo dc Tăng Ni phn nhiu thực hin theo tinh thn truyn thng gia go, thy trụ trì ti mi tnh xá trực tiếp dy trò thhc kinh – lut – lun rồi tiếp tc nghiên cu trưởng thành. Cho nên, phn ln Tăng Ni có chiu sâu vphm hnh tu tp, kiến thức thc kinh lut ni đin đt ttrung bình đến k, hoc gii do năng lc của từng cá nhân. Nng kiến thức vhc thut, xã hi thì thường còn kém khuyết chiu sâu.

Ba mươi năm qua, kể từ ngày được hi nhp trong lòng GHPGVN, các thế hTăng Ni tr của Hphái được hòa nhp trong định hướng đào tạo của Giáo hi. Ngay trong khóa I (1985 – 1989), Trường Cao cp Pht hc cơ sở 2 TP. HCM đào tạo 60 Tăng Ni sinh thì trong snày có hơn 10 Tăng Ni sinh Hphái theo hc và tt nghiệp. Hiện nay snày đã trưởng thành: 4 vị vphục vụ ti tỉnh thành địa phương và 6 vị du hc n Đ, 5 vị tt nghiệp tiến sĩ Pht hc và 1 vị thạc sĩ. Từ khóa II (1989 – 1993) đến khóa IX (2011 – 2015), Ban Giáo dục Tăng Ni đã và đang đào tạo trên 5.000 Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Pht hc. Trong snày có khong hơn 300 vị đi du hc chương trình sau đi hc ti nhiều nước, đã có hàng trăm vị tt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ về nước phục vụ ging dy ti các Hc viện Pht giáo và các trường Pht hc trong nước. Trong snày, Hphái đã có hơn 25 v.

Ngoài ra, ti các lớp Cao đng, các trường Trung cp, các lớp Sơ cp Pht hc ở các tỉnh, thành đều có Tăng Ni sinh trcủa Hphái theo hc. Về công tác hong pháp và hướng dn Pht tử cũng cho thy mt bước tiến hết sức kh quan. Ti nhiều cơ sở tịnh xá của các tỉnh, thành và huyện, thị có nhiều đạo tràng tịnh xá tchức tu Bát quan trai, tu Thiền, niệm Pht, hc giáo lýhàng tun, hàng tháng rt tinh tn, đều đn; mi nơi có hàng trăm Pht tử theo hc.
 1. Trách nhim trước cuộc sống qua công tác Từ thin Xã hi và mi quan hệ cộng đồng
 
  1. Ý thc trách nhim trước cuộc sng và mi quan hcộng đng

Nếu như trước đây 30 năm, 40 năm, Tăng Ni trụ xti các tnh xá
 


thường chbiết thu thúc tu tp phm hnh, ít khi nghĩ tưởng đến vic chung quanh, bên ngoài tnh , thì giđây, sau 30 năm hi nhp trong lòng Giáo hội, vi tư tưởng thực thi hnh nguyn lc đBa-la-mt, hng ngày ngoài vic chăm sóc ni Tam Bo tnh , hướng dn Pht ttu tpTăng , Ni cô còn thy rõ ý thức trách nhim của ni tu trước cuc sng, cùng vui những điu cuc đời vui, cùng chia snhững khó khăn vi cuc sng và xã hi trong các mt liên h.

Hng năm, nhiều cơ sở tịnh xá thường tchức đi tng quà, y lạo đng bào nghèo, những vùng bị thiên tai, địa ách; thăm tng qcho các cơ sgneo đơn, trmồ côi, câm điếc, cht đc da cam v.v... hoặc hưởng ứng, tham gia, chung góp công tác từ thiện xã hi của Pht giáo tỉnh, qun, huyện… bng ý thức trách nhiệm. Đng thi, biết chủ đng tham gia các sinh hot đoàn thcủa MTTQ với các mi quan hệ địa phương, không còn bngăn cách và thụ đng.
  1. Nhiu cơ sTuTĩnh đường và kinh tế ttúc được nh thành

Ngày nay, ti các tịnh xá ở các tỉnh, thành địa phương, có nhiều Tuệ Tĩnh đường ht thuc nam, châm cứu, bm huyệt… trị bệnh miễn pcho dân nghèo; hoặc cơ skinh tế tự túc nhà chùa đi vào hot đng như Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thnh), Tịnh xá Ngc Phương (Q. Gò Vp)… đã và đang thực hiện rt hiệu quả.
 1. Những nét đẹp còn đọng li
 
 1. Nét đẹp của hnh tbình kht thực”

Đức Pht xut thân từ hoàng tc. Nhưng khi thành đạo rồi, Ngài trở li với cuc đời, mt đi Sa-môn du hành hóa độ chúng sanh. Ngài chủ trương mi ngày ôm bát đi trì bình để luôn gn gũi, chan hòa với bá tánh, nhân sinh; để tạo duyên lành cho mi người dgiai cp nào cũng đều có thể là thí ch, là ân nhân, cúng dường (bố thí) cho Ngài mt vt phm, mt bui ngọ trai. Chính đây là hnh tu đã làm nên truyền thng đặc sắc của Đức Pht và đạo Pht.

Nht bát thiên gia phn, Cô thân vn ldu,
 


Dc cùng sanh tử l, Kht hóa độ xuân thu. Nghĩa:
Mt bát cơm ngàn nhà Thân đi muôn dm xa Mun thoát đường sanh tử Xin đtháng ngày qua.
Ngay từ bui đu, Đức Pht đã khng định điều này và không bao giờ Ngài chp nhn mt nhà sư, mt Tỳ-kheo do vì “lười biếnghay vìvt cht, lợi dưỡngmà đi trì bình vì đó cũng ging như mt người đi xin ăn cu sng, là “kht cáichứ không phi là nhà sư Kht sĩ hành trì phm hnh.

Ngày nay, ở nhiều nước Pht giáo còn giữ được truyền thng tt đẹp từ thời Đức Pht ti thế, qua b phim Ký sự Mê-kônghay Ký sự các nước Đông Nam Áchúng ta còn gp li hình nh đẹp về những ni chùa Pht giáo và những nhà sư ôm bát đi trì bình kht thực dưới ánh bình minh trên những no đường… Ôi! Hiền và đẹp biết bao những hình nh biểu hiện sự an lành, đạo đức trong cuc sng của những xứ shòa bình và thanh tịnh.
 1. Nét đẹp vtruyền thống “ly xả – vô ngã

Đức Pht cũng c lp hnh ly xả, vi tư cách mt Thái tử, Ngài có tt cdanh vọng, snghip và tài sn nng Ngài tbtt cđra đi tìm đưng gii thoát, và Ngài đã thành tựu. Cho nên, sau khi thành đo, Ngài trli vi cuc đi bng phm hnh của mt vSa-môn. Ngài từng giáo hun: “Này các Tỳ-kheo, hãy du hành, vì hnh phúc cho qun sanh, vì an lc cho qun sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì li ích, vì hnh phúc, vì an lc cho chư Thiên và loài người(Tương Ưng I, 128). Vì vy, trong nhiu kinh sghi li cho chúng ta thy, Đức Pht và Tăng đoàn đtNgài luôn du hành, đến đâu là Tam Bo đo tràng, tviện, tnh xá đưc thí chtín tâm cúng ng dựng lp đến đó. Mc đích chính là làm i phương tiện
 


đhong hóa đsanh, là tài sn chung của tp thTăng-già, còn smng của các thy T-kheo là luôn du hành, hong hóa.

Như hướng dương theo Mt Trời,  Mt người đi, cvn người theo chân. Nền mng đo đp xây ln…,
Tăng-già Kht Sĩ truyền chân Pht thừa5.
(TrVũ thi hóa) Trong 10 năm đu lp đo (1944 – 1954), Tsư đã chứng minh
thành lp hơn 20 ni tnh xá đo tràng, vi chtrương xây dựng bng vt liệu cây lá đơn sơ đcó chtm nương hành đo vi ý nga: Đo tràng là chthin nam tín ̃ (cư sĩ ti gia) ti lui vun trng căn lành ci đức; Tnh xá là i chư Tăng Ni (ni tu xut gia) tm dừng tu tp, tnga tâm kinh. Cho nên, trong hơn 30 năm (t1944 – 1975), cTăng Ni Kht sĩ luôn được đi tr, mt tnh xá không ở quá 3 tháng, mi năm 4 kđi tr(rm tháng Gng đến rm tháng 4, rm tháng tư đến rm tháng 7, rm tháng 7 đến rm tháng 10, rm tháng 10 đến rm tháng Gng). Nhvy, tinh thn ý pháp vô n, vô ngã svà ly xtài sn trong cuc sng tu hành là ý thức ni ti i ni tu xut gia phm hnh rt gn kết và hiu qu.

Ngày nay, thực tế cho thy sau hơn 32 năm (1981 - 2013) hi nhp trong lòng Go hi, chư Tôn đức Tăng Ni của Hphái phn nhiu là thành vn c cp Go hi, cho nên rt khó thực hin sthay đi trx. Nng thiết nghĩ, c vtrí Tăng Ni trxbên i nếu đưc thay đi, ng là ch đtrau di rèn luyn ý thức, to môi tng tt cho vic tu tp hnh vô n, ly xả, không chp thtài sn trong thời đi xã hi và thế giới phát triển. Ngược li, nếu người tu chuyên cn tinh tn scó khnăng tnhiếp phc, không mê đm, không tham chpđlàm gương lành tthng phc vt cht văn minh; đng thời, thực hin hnh tri túc lng nhtham, sân, si i tthân và p phn an bình cho xã hi.
 1.  
 1. Truyền thống truyền thọ y bát và giới lut
 
 1. Sđd, tr. 41
 


Trong giáo pháp Đức Pht, Tam Bo là ba ni báu vô cng tôn kính và thiêng liêng, nhân duyên của thy và trò là vô cng thiêng liêng, bi nó đưc ni kết ttrong nhiu đi nhiu kiếp cho đến ngày nay. Bui đu, chúng ta thy hình nh Đức Pht đnăm anh em A Nhã Kiều Trn Như là hết sc thiêng liêng. Ri đến Đức Pht đngài Da , Xá Li Pht, Mc Kiền Liên, Châu Li Bàn Đà, Ca Chiên Diên, A Nan, v.vmi vđu có mt nhân duyên vô cng đc biệt và sâu sắc. Ngay ccác đttrong hàng Ni giới hay cư sĩ ng vy. Ông tng giCp Cô Đc hay bà TXá Kcũng đu đã gieo duyên lành vi giáo pháp Đức Pht tnhiu đi kiếp trong quá khứ.

Ngày nay, GHPGVN chúng ta có 9 tchức Giáo hội, Hphái hợp nht vi tôn ch, mc đích qua phương châm hot đng là phng sĐo pháp – Dân tc – Chnga xã hi. Đng thời, nền tng thực hin các sinh hot Pht sdựa trên nguyên tc thng nht ý chí và hành đng, thng nht lãnh đo và tchức. Đng thi vn tôn trng và duy trì các truyn thng hphái, cũng như các pháp môn và phương tin tu hành đúng chánh pháp6. Chính vì thế ngay tbui đu, Giáo hi đã chtrương thhin tính thực tế, bình đng và dân ch, thng nht ý chí và hành đng, thng nht lãnh đo và t chức; các pháp môn phương tiện tu hành theo đúng chánh pháp đu đưc tôn trng và duy trì trong sut gn 7 nhim kqua (t1981 đến 2014).

Đây là nét đc sc và đc đáo ca GHPGVN mà những c Pht giáo khác trên thế giới rt kthc hin. Trong năm 2013 vừa qua, tại TP. HChí Minh, chư Tôn đc Ban Thường trc Hi đng Trsự, Ban Tăng sTrung ương và Ban TrsGHPGVN TP. HChí Minh đã hoan hto điu kiện giúp đỡ cho Tăng Ni Hệ phái đưc truyn thọ giới pháp theo truyn thng đúng như nguyên tc thng nht đã đra. Điều này tht slà ân đc sâu dày, thâm trọng đi vi Hệ phái hin hữu và Tăng Ni, Pht tthế hệ hu sinh.
 1. Tm kết

Theo quy lut tiến hóa, dòng đời luôn đi ti, mi ngày mi phát
 1. GHPGVN (2012), Kyếu Hi tho kniệm 30 năm thành lp GHPGVN,
Nxb. Tôn go, tr. 177.triển và hoàn thiện. Ngày tháng mi ngày mi đi qua, trôi lăn trong vòng quay bt tn của dòng đời. Con người luôn luôn biết trân trng, gìn giữ những thành tựu hiền thiện, tt đẹp để phát huy và biết hn chế, nhiếp phục những điều còn thiếu kém.

Đng thi, những điều tt đẹp còn bn khut, khi cơ duyên khách quan cho phép, tức khế hợp thời duyên, chúng ta cũng cn nên khơi dy, làm đẹp những vốn quý của mình.

Mong rng Đức Pht Tổ Thích-ca Mâu-ni và chư vị Lch đi Tổ sư tiền hiền luôn hộ độ chúng ta.

Mong rng những điu kém khuyết, ưu bingày mt lng xung.

Mong rng những điều hiền thiện, an lạc luôn hiện diện, tăng trưởng, hng hữu trong tâm thức của mi chúng ta.

Nhân Đi lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vng bóng, chúng tôi tin rng ý pháp nên tp sng chung tu hccủa Tổ sư luôn hiện hữu lung linh trước dòng đời và cuc sng hôm nay.

TP. Hồ Chí Minh, 25/02/2014


 

***


TÀI LIỆU THAM KHO


1. ĐTKVN (1993), Tương Ưng BI, Viện Nghiên cu PHVN n hành.
 1. Son giHàn Ôn (2001), Minh Đăng Quang pháp giáo (khảo cứu).
 
 1. GHPGVN (2012), Kyếu Hi tho 30 năm thành lp GHPGVN (1981 – 2011), Nxb. Tôn go, Hà Ni.
 
 1. Hphái Kht sĩ (2012), Chơn lý – Lut nghi Kht sĩ, Nxb. Tng hp TP.HCM.
 
 1. Hphái Kht sĩ (2004), Ánh Minh Quang, Nxb. TP. HCM.
 
 1. Tsư Minh Đăng Quang (1998), Chơn l, Nxb. TP. HCM.
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây