48. NHỮNG BƯỚC CHÂN DU HOÁ

Chủ nhật - 09/09/2018 12:05
NHỮNG BƯỚC CHÂN DU HOÁ
GS.TS. Huỳnh Như Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
Trên con đường ca văn hóa và lịch sử, có những bước chân rm rập rung chuyn đất tri, li có những bước chân thầm lng, nhnng mà chuyn hóa lòng người. Có những bước chân làm tung bi mù trên mt đường, li có những bước chân bám bụi đường o da tht. Có những bước chân đến đích rồi thì dừng lại, li có những bước chân còn đi i trên đường khi smạng trên đời ca hoàn tt.

Bước chân ca những người Kht sĩ thuc trường hp thứ hai. Khi đu, Khất sĩ là hc trò khđi xin ăn đ tu hc1. Họ mt trên những no đường ở n Đ, Lào, Việt NamCó thgi đó là những bước chân du hóa: đi đhong hóa, đi đmà chuyển hóa, chuyn hóa bng bước đi, đi đgóp phần thay đi thế giới và thay đi lòng người.

Những người Kht sĩ, tưởng như hcu xin thực phẩm trn gian, nng thực ra hchcu xin ltht và lòng tt ca con người. Tưởng như hchthu vchút ca ci vt cht, thực ra hcho đi ca ci tinh thần và gieo trồng những ht giống ca điều thiện khp bn phương tri. Tsư Minh Đăng Quang nói: Khất là xin, sĩ là hc; sng là xin, ai ai cũng là đang sng xin, đcho được cái hc cái biết, xin sng là đcho nên cái biết, biết ấy là hc,
  1.  
  1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn l, Thành hi Pht giáo TP. HCMinh n hành, tr. 164.
 


cho biết ltht2.

Bước chân ca người Kht sĩ, cũng như tay ln tràng ht ca người tu sĩ, tnó là ngôn ngữ, là biểu tượng ca đạo hạnh. Đi là đến vi cuc đời, là gp gỡ lòng người, là gieo rắc niềm vui và sự khoan dung, an tĩnh. Trên con đường xe ctp np, n ào ngoài kia, chcó người tu sĩ đầu đi tri chân đạp đt, lng lđi, âm thầm, không vướng bn, không âu lo, không dè chừng, không nghi ngại, không đòi hi, xem cuc đời như o nh ti qua trước mt, chcó mt tâm nguyn hòa gii vi thiên nhiên, hòa hp vi lòng người.

Những người tín hữu đang chbên đường tsáng sm để dâng lvt cho những sgica Đức Pht đâu phải là những người bthí, ban phát; cnh hđang chnhận những ht giống lành, như nhận nước Cam ltưới mát tâm hn có khi đang khô héo vì tham sân si, nhận hoa trái tinh thần tô điểm cho cuc đời lm khi bt hạnh và ri ro ca h. Chúng ta hãy đc mt đon văn trong Chơn lBài hc cư sĩ”:

Bạch chư Đi đức,

Chúng tôi xin dâng các lvật này, gi là lcúng dường vật thực (y, bát, cc, thuốc uống).

Những món ăn cơm, bánh trái, được hạp theo lđạo.

Ccũng được hp theo lut đạo, đdâng  cúng  đến  Pht Pháp Tăng.

Xin Tam Bo chứng minh!

Ngưỡng cu cho các bc ân nhân,

Nhứt là cha mchúng tôi, tất cchúng sanh, và chúng tôi đều được stiến hóa, sích lợi, và snh an lâu dài.3


Những người Kht sĩ Việt Nam đã bước đi âm thầm sut 70
  1. Sđd, tr. 865.
  2. Sđd, tr. 239.
 


m trên con đường ca bn phép an trú trong quán niệm n Đức Thế Tôn đã dy: Quán niệm tn thnơi tn th, quán niệm cm thnơi cm th, quán niệm tâm thức nơi tâm thức, quán niệm đi tượng tâm thức nơi đi tượng tâm thức” trong tâm thế tinh cn, sáng sut và tnh thức, bra ngoài mi tham dc và chán bđi vi cuc đời(Nht Hnh, Con đường chuyển hóa, Nxb. Tôn giáo, 2006, tr. 5-6).

Vi Hệ pi Kht sĩ Việt Nam, người mra con đường đi tới chánh đạo là Đức Tsư Minh Đăng Quang, thế danh là Nguyễn Tnh Đt, tLý Huờn, sinh m 1923. Vĩnh Long (làng Phú Hu, tng Bình Phú, huyn Tam Bình) là nơi Đức Tsư sinh ra. Gành Mũi Nai - Hà Tn là nơi Tsư an trú, thiền định và đắc đạo. Sau đó Sư vPMỹ - MTho tu trì ở chùa Linh Bửu rồi đến m 1946 khai lp Đo Pht Kht Sĩ Việt Nam, bt đầu dn đoàn Du Tăng đi nh đạo, nên xem đây là nơi Tsư chuyển pháp luân. Sau mt cung đường truyn đạo, Đức Tsư trvề Vĩnh Long, nơi sinh trưởng cũng là nơi chứng kiến ngày Đức Tsư vng bóng.

Những bước chân ca các Giáo đoàn Du Tăng và Ni giới tiếp tc xut phát tTđình MTho i tranh ch đất do Tđịnh lp, tđó ta ra khp miền Tây, miền Đông Nam Bvà lên đất Sài Gòn – Gia Định. Tng 4 m 1965, Tnh xá Trung Tâm ở số 7 Nguyn Trung Trực, Gia Định được khi công xây dựng trong mt khuôn vn rộng 5.490 m2. Ban đầu tnh xá bao gm tòa chánh điện, nhà thCửu Huyn Tht T, hai dãy nhà Tăng các cc ca chư Tăng. Nơi đây trtnh trsca Trung ương Giáo hi Tăng-già Kht sĩ Việt Nam tm 1966 đến m 1980. Sau ngày hòa bình, ttng 11 m 1980, Thượng ta Giác Toàn (trtrì) và Thượng ta Giác Phúc (Giáo phẩm Hệ pi) tchức trùng tu Tnh xá Trung tâm.

Trước m 1975, trên toàn miền Nam, Giáo hi Tăng-già Kht sĩ có khong trên 250 tnh xá mà văn phòng Trung ương là Tnh xá Trung Tâm. Hi đng lãnh đạo Giáo hi do ngài Trưởng
 


lão Giác Tánh làm Tăng chủ và Thượng ta Giác Nhiên làm Tng Trstrưởng, tức Viện trưởng Viện Hành đạo. Theo gương ca Đức Tsư Minh Đăng Quang, các đtca Ngài đã tnh lp nhiều đoàn Du tăng Kht sĩ, gm 6 Giáo đoàn Tăng và 1 đoàn Ni gi là Ni giới Hệ pi Kht sĩ, cùng vi 3 Giáo đoàn Ni dưới sự điều nh trực tiếp ca chư Tăng. Vi bộ y vàng, không nón mũ, giày p, tay ng bát, các nhà sư Kht sĩ đã dn bước trên khp các làng mc và tnh phmiền Nam. Đi đến đâu quý Ngài cũng tchức thuyết pháp, xây ct tnh, ch cực tham gia quyên góp cứu trđng o nạn nn chiến tranh và thiên tai.

Ngay tm 1968, những người kế tc snghiệp ca Đức Tsư Minh Đăng Quang đã to lp mt thửa đất 6,2 hecta bên xa lSài Gòn đxây dựng Pháp viện, chun bmmang đạo tràng. Pháp viện do Hòa thượng Giác Nhiên, nguyên Trưởng Giáo đoàn IV Hệ pi Kht sĩ chủ trì xây dựng, vi sđóng góp công đức ca Hòa thượng Giác Phúc (viện ch) và Hòa thượng Giác Lai (trtrì). Pháp viện đã được trùng tu qua các đời trtrì: Hòa thượng Giác Phúc, Thượng ta Giác Khoa, Trưởng lão Giác Huyền. Lúc by giPháp viện chgm chánh điện, nhà thCửu Huyn Tht Tvà am cc ca chư Tăng được xây ct bng vt liệu nhẹ.

Tm 1968 cho đến m 1975, quanh Pháp viện là mt bãi c khng l, có lúc cvn người u sinh trên mt bng hơn 6 vn mét vuông, ngp đầy đphế thải: ng nhựa, bao ni-lông, ch líp, vxe, đhp quá hạnSau 1975, thi cuc đi thay, Hệ pi Kht sĩ ca thtái thiết Pháp viện trên khu đất do nh to lp, nng dán đi trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang vn không thôi nung nu tâm can Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Giác Phúc, Hòa thượng Giác Toàn và những tu sĩ kế nghiệp Tsư Minh Đăng Quang. Hệ pi đã hiến 2 hecta cho sự nghiệp công ích ca qun Thủ Đức, hiến thêm 0,5 hecta đmrộng đi l. Vào ngày 28-2-2009, Pháp viện được cnh thức khởi công xây dựng trên mt bng 37.490 mti đa ch505 Xa lộ Hà Ni, phường An Phú, Qun 2, TP. Hồ Chí Minh. Sau 5 m khẩntrương thi công, Pháp viện tm hoàn tnh những phần căn bn đtchức Đi lTưởng niệm 60 m Đức Tsư Minh Đăng Quang vng bóng o ngày mùng 01 tng 02 m Giáp Ngọ - 2014. Vy là hoa sen đã ntrên bãi bùn, bãi c m xưa.

Vi chánh điện, thiền đường, ging đường to tnh mt cu trúc i hòa, Tăng phòng gn vi công trình nng vn có tính cht đc lp, bn ngôi tháp án ngữ ở bn góc ca chánh điện, Pháp viện là đỉnh cao thhiện tinh thần Trung đạo, quan điểm thphng và phương pháp tu tp ca Hệ pi Kht sĩ. Điều đó cho thy s kế thừa truyn thng hong pháp, hthng tnh xá kiến trúc mỹ thut ca Hệ pi Kht sĩ thi trxứ.

Tnh tựu ngày hôm nay luôn nhc nhnhững bước chân du hóa ca ngày hôm qua và nói n rằng đó là kết quca mt quá trình hong hóa và chuyn hóa kéo dài by thp niên. Ht giống đã gieo t70 m trước, nay đã tnh cây cho trái chín. Như Tsư Minh Đăng Quang viết: Slựa ging tức là lựa giáo pháp, đtu hc gieo trng, đặng ckết qutt đp cho đời, là điều mà ai cũng mong mun như vy4. Ngài còn nói: Tất cchúng sanh là đoàn Du Tăng Khất sĩ. Đúng lnhư vy, ai ai khá hay giác ng, tmình đi ly, chnên ỷ li và nô l5.

Tmình đi ly, chnên ỷ li và nô l, lời khuyên đó ca Tsư Minh Đăng Quang vn còn ý nghĩa thi sự, không chtrong tu tp, mà ctrong sinh hot văn hóa và ng xhằng ngày ca con người.
 
  1.  
  1. Sđd, tr. 479.
  2. Sđd, tr. 866.
  1.  
  1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây