33. TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ TRONG CHƠN LÝ CỦA ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

Chủ nhật - 09/09/2018 11:13
TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ TRONG CHƠN LÝ CỦA ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG
NS. Yến Liên Giáo phẩm Ni giới thuộc Giáo đoàn I TX. Ngọc Chơn – Vĩnh Long
Sau khi Đức Pht thành đạo dưới ci Bồ-đ, Ngài đến vườn Nai, thành Ba-la-ni độ cho năm anh em Kiều-trn-như. Kế đến, Ngài hóa độ Da-xá và 55 người bn của ông, và Tăng đoàn được hình thành từ đây. Lúc by giờ Đức Pht dy cTỳ-kheo: Hãy ra đi mi người mi phương, vì hnh phúc, vì an lạc cho đời, vì hnh phúc vì an lạc cho chư Thiên và loài người, c ông hãy công bgo pháp tt đp trong giai đon đu (nói vgiới), tt đp trong giai đon giữa (nói v đnh), tt đp trong giai đon cui (nói v tu). Thế rồi, Đức Pht cng Tăng đoàn đã đem giáo pháp mà Ngài vừa công b, truyền bá rộng khp đt nước n Đ, mang li niềm an lạc cho tt cả chúng sanh thời by giờ. y là Pht giáo thời nguyên thy.

Vào thp niên 40, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang với cnguyện Ni truyền Thích-ca Chánh pháp” đã kế thừa con đường của Đức Pht. Đó là giáo lý Y bát chơn truyền, tức tu tp theo con đường Tứ y Chánh pháp, mi ngày trì bình kht thực, du phương giáo hóa, gii thoát khi sự ràng buc của ăn, mặc, ở, bịnh. Đây cũng là con đường thực hành Thánh giới, Thánh định và Thánh tu.

Sự ăn, mặc, ở và bịnh của người Kht sĩ do tín chủ thành kính cúng dường, người thọ nhn với tâm thanh tịnh không đòi hi mong cu. Vchỗ ở, cuc sng rày đây mai đó, tm nghỉ nhnơi đình chùa
 


am miếu, gc cây hoặc ni nhà trống, với tinh thn:

Cơm rau đdđói, Nhà cche gió sương, Người đời nếu biết đủ,
Phiền o chng còn vương.

Cũng như trong quyn Chơn lCnh pháp, Đức Tsư có dy: Tứ y pháp là pháp Trung đạo Chánh đng Chánh giác, không thái qbt cp, nhờ đó mà chư Pht mi đắc tâm chơn thành Pht. Các ngài khi vào xóm thì xin ăn hc và dy li người, khi ở rừng thì nhp định chơn như nín ngh. Đức Pht nào cũng y như thế. Ngoài Tứ y pháp ra, thì không phi đạo Pht, không ging chư Pht cTăng và không phi là giáo pháp chánh chơn ca Pht. Vì vy cho nên, Tứ y pháp là đứng đu trong tng Lut, và khi a kẻ mi tu nhp đo, Pht dy cho Tứ y pháp là trước hết và dy cho biết đạo Pht là đạo Kht Sĩ vy”.1


Giữ giới y bát gồm đy đủ năm chi phn ca giới theo trong kinh văn như: Giới bn Patimokkha, Giới thu thúc lc căn, Giới tiết độ ăn ung, Giới chú tâm cnh giác và Giới chánh niệm tnh giác. Nhờ nghiêm trì giới lut tinh chuyên nvy nên người tu tp được gii thoát mi điều trói buc phiền não ô nhiễm, hằng được thong thả rnh rang, ở trong cái tht, cái không xao đng, chỉ còn nhp định và tham thiền, tức vừa tìm hc trong trí não, vừa đtâm yên lng đứng ngừng. Người tu tp ln ln giữ 10 giới, 250 giới, oai nghi hnh kiểm, cchỉ đoan trang, nết na đm thm, không chung ln vi kvy . Nơi cc am, ngoài đường sá, o m, nơi rừng, đi đứng ngồi nm, ăn mc nói làm, thức ng sng chết, thân tâm trí tánh, thy ôn hòa n nhn, từ bi trng rng.2 Đây là stoàn ho vgiới mà Đức Tsư đã thực hành theo đúng npháp Đức Pht đã dy cho các Tỳ-kheo.
 


tr.12.
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lChánh pháp, Nxb TP. HCM, 1998, 2. Sđd, tr.309.
 


Trong “Đi kinh Xóm ngựa” thuc kinh Trung B, tp I, Đức Pht nhn mnh đến các pháp tác thành giới hc, định hc và tuệ hc của mt vị Sa-môn. Cũng thế, trong Chơn l, Đức Tổ sư ging gii giữ hnh Kht sĩ tương ưng với hành trì giới định tuệ rt cn kẽ. Giới lut là Y bát, là Kht sĩ. Kht sĩ là định hu. Nếu Kht sĩ không tu về định - hu, du có trì giới đi nữa cũng chưa được gọi là Kht sĩ, vì chữ sĩ” đây là sự hc đạo lý với quả linh bng pháp tu định hu. Tu tức là hc, hay hc tức là tu, tu hc định huệ là từ tu Giới Y bát Kht sĩ.3 Thế cho nên, người hành y bát mà không tu định huệ thì chưa trọn đ. Như trong Kinh Pháp Cú, câu 266, Đức Pht có dy:

Chkht thực nhà người, Đâu phi là Tỷ-kheo,
Kht thực không, không đủ, Phi hành pháp toàn din”.
Hay như trong “Đi kinh Khu rừng sừng bò” thuc Kinh Trung Bộ, Đức Pht dy mt vị Tỳ-kheo có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga: VTỷ-kheo sau khi đi kht thực về, sau bui ăn, ngi kiết-già lưng thng, an trú chánh niệm trước mt cho đến khi tâm được khéo gii thoát hoàn toàn c lu hoặc”.4 Đức Pht luôn nhắc nhở và tán thán cTỳ-kheo phi giữ giới và nỗ lực tu định. Định lực viên mãn, thành tựu được tâm gii thoát và tuệ gii thoát.

Trong Chơn lNhp định, Đức Tổ sư cũng tán thán lợi ích của định: “Đnh là yên lng, Chơn lý ca võ trlà yên lng, yên lng là ltht, là huyền bí, là không vọng động, nên cũng gi là chơn nhay sự kín đáo”.5


Có đnh trí mới nhchứa xa, đựng gm lớn, nh nhớ đựng bao việc quá khứ hiện ti mà thy rõ c pháp vlai, xét rõ được việc đời, nn xa được tâm lý, nghe rõ được trình đ, diệt dứt được phiền não mà
  1. Sđd, tr.319
  2. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ I Đi kinh Khu rừng sừng bò, Viện NCPHVN, 1992, tr.478.
  3. Tsư Minh Đăng Quang, Chơn lNhp định, Nxb TP. HCM, 1998, tr.335.
 


chứng được an a”.6

Có đnh thì cái nh bng ca biết mới cứng vững chc và to lớn tt tươi không hư hoi. Đnh là mt sức mnh thn thông, nhyên lng cái ý mới mnh mmà điều khiển sự biến hóa linh nghiệm. Thế cho nên ai cũng biết sự nhp đnh là vui sướng ích lợi sống đời. Trong đnh trí mới huệ, chutrừ vọng mới chơn. Mà mun đnh thì phi cgiới và chcgiới xut gia Kht sĩ mới vào đi đnh, không làm Kht sĩ khđịnh được”.7

Đức Tổ sư cũng chỉ cho chúng ta biết “Mc đích ca đnh là đđến chơn như, tức đnh huệ song tu, hay Ngài chdy đi thng đnh huvào đo qu gii thoát bng con đường Tứ y pháp thì chơn ntoàn gc mới sống đời đúng theo chơn lltht, tức là Chánh đo. Nthế nghĩa là chúng ta phi đnh, phi nhp đnh, phi tìm cnh tnh, tâm cnh phi tnh đnh luôn luôn, thì chơn nmới xut hiện, chơn như tức là đnh yên lng hay quNiết-bàn. Đmới là chđến, kết quả, mc đích ca chúng sanh vy.

Chính vì thế mà người Kht sĩ phi là học trò khđi xin ăn tu học. Nng mun học không phi ở mt ch, mà cn phi bước lên đi tới, phi đi theo thời duyên cnh ngộ ca nước gió không ngừng ch đừng cố cượng. Chính sự ở mt ch, giữ mt bài, mt lp, là kho, vô minh, si mê, tht học. Càng đứng ngi nm mt ch, càng thy nng ny sân hờn, và bi lắp xu dơ, tham lam đen nng. Vy mun được học, thì phi ra người Kht sĩ, khhèn, đhlòng tự cao dt nát, đng rèn nuôi chí nhn và thong thhọc hành, ngao du thiên hạ. Vừa là tự mình đi tới, và dt ln những kkc cùng theo, cho đúng theo ltrước sau thời gian kch tm vô thường vô ngã.8

Trong Kinh Căn bn pháp môn” thuc Kinh Trung B, tập I, Đức Pht cũng có dy rằng, mun có chánh kiến chúng ta phi thường xuyên đến yết kiến bậc Thánh, bậc chân nhân, hc hi pháp
  1.  
  1. Sđd, tr.358.
7. Sđd, tr.368, 380.
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lKht sĩ, Nxb. Tôn go, Hà Nội, 2004, tr.275.
 


các bậc Thánh, bậc chân nhân, tu tp pháp các bậc Thánh, bậc chân nhân, thun thục pháp các bậc Thánh, bậc chân nhân. Nhờ thy như vy, nhbiết như vy, các lu hoặc được đon trừ.

Cũng thế, trong Chơn l, Đức Tổ sư dy rằng: Hc đây là học chơn lđbiết rõ chúng sanh, vn vt và c pháp đng đem li mt cái sống nthân nh võ trụ, ni thay cùng tạo hóa dy khp muôn loài. Mt đa vtoàn gc, toàn năng, ti cao hơn trời đt cứu đcchúng sanh, khp thế giới chúng sanh thy tự đem nh tôn nh.9

Không những ngày nay mà từ ngàn xưa, kđã gc ngộ nPht Tiên Hiền Thánh, thy đều bát cơm bu nước, bay khp non sông, trôi vòng thế giới, đđến với danh từ Kht sĩ, hu hưởng quVô thượng sĩ ngày mai.10

Nói tóm li, Đạo Pht Kht Sĩ là con đường tu tp của Pht Tăng xưa mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khơi li và ni truyền, người tu Kht sĩ ai ai cũng y theo đó mà tu hành.

Chính khi xưa Pht và cTăng đều hành theo Tứ y pháp chkhông có giới lut chi cả, vì hành Tứ y pháp tức là giữ giới lut rồi. Tứ y pháp, ai tht hành đúng và thu đt cả lý nghĩa tức là đắc đạo vy.

Trong sut 45 năm thuyết pháp giáo hóa, Đức Pht cũng chỉ nói đến skhổ và sđoạn tận kh11 bằng con đường tu tp Thánh giới, Thánh định và Thánh tuệ: Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Đnh cùng tu vi gii sđưa đến quả vln li ích lớn. Tuệ cùng tu vi định sđưa đến quả vln hnh phúc lớn. Tâm cùng tu vi tuệ sđưa đến gii thoát hoàn toàn các món lu hoặc tức là dục lu, hữu lu, vô minh lu.12


Như vy, giới - định - tuệ là pháp môn phương tiện để đt đến mục đích chkhông phi là mục đích. Chúng sanh khổ ti lăn trong
 1. Sđd, tr.274.
10. Sđd, tr.168.
11. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ I, Học viện PGVN, TP. HCM , 1992, tr.318.
12. Sđd, 1991, tr.555.sanh tử luân hi là do tâm tham sân si chưa được diệt trừ chkhông phi là do hoàn cnh hay vt cht bên ngoài. Thế cho nên ngày nay, tuy cTăng Ni ít còn ở bng cây, vườn rừng, mặc y phn tảo, kht thực từng nhà như Pht Tăng xưa, nhưng tinh thn Tứ y pháp vn không mt trong tâm tức tâm không đm nhiễm tham chp trong ba cõi, nên con đường gii thoát sẽ hiển bày như mũi tên theo đường nhm đúng.

Cũng như trong bài Kinh Không uế nhiễm” thuc Kinh Trung Bộ, tp I, Đức Pht có chỉ rõ hình nh hai vị Tỳ-kheo như sau:
 • VTỳ-kheo thứ nht sống ở rừng, mc y phn tảo, ăn đăn kht thực, nng trong tâm còn đy ứ tham sân si. VTỳ-kheo này cũng ncái bát bng đồng bên ngoài sáng bng mà bên trong đựng đy xác rắn, xác chó, người đói thy còn nhờm gớm bđi, hà tt là người no.
 
 • VTỳ-kheo thứ hai sống ở chợ, mc y tín chủ cúng, ăn biệt thỉnh thực, nng trong tâm thanh tnh trong sch, không tham sân si. V Tỳ- kheo này cũng ncái bát bng đồng bên ngoài sáng bng, bên trong đựng đy cơm trắng thơm, những ht đen đã được lượm ra, người no thy còn mun ăn, hà tt chi người đói.

Tuy nhiên, người tu bui ban đu vào đạo, tâm chưa thun thục, mun đon dứt phiền não tham sân si, vic ở vườn rừng, chòi tranh cc hp, gim thiểu phương tiện xài tứ vt dng vn thù thng hơn vy. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã nhn ra được giáo pháp cao siêu y tức con đường thực hành Tứ y Chánh pháp của cPht, nên đã khởi xướng thực hành và ni truyền. Cho đến nay, ngót 70 năm cTăng Ni Kht sĩ vn luôn cố gng gìn giữ và hành trì truyền thng thiêng liêng cao đẹp này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây